DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

145


proizvodi tvornice taninskog extrakta i suhe destilacije drva, nadalje
proizvodi drvnog obrta, poglavito kolarskog, košaračkog, bačvarskog
i koritarskog obrta.


Ukupno imade ova dvorana 798 izloženih predmeta. Svih pre ´meta
imade šumarski muzej 1480 komada u procijenbenoj vrijednosti
od 23.000 kruna.


Šumarskim muzejem upravljalo je do godine 1911. hrv.-slav.
šumarsko društvo. Pošto se u šumarskom domu osim muzeja nalaze
i prostorije kr. šumarske akademije, služi muzej, osim za javnu uporabu
(prijaviti se kod podvornika kr. šumar akademije) poglavito u
naučne svrhe kr. šumarske akademije. Povodom toga umolilo je
šumarsko društvo kr. zem. vladu, odjel za bogoštovlje i nastavu, da
ona primi šumarski muzej u svoju upravu, našto je kr. zem. vlada
pristala, te je muzej predan god. 1911. u upravu kr. zem. vlade, no
predmeti ostaju i nadalje vlasnošću šumarskog društva. Dosadašnji
upravitelji šumarskog muzeja su bili od 1898. do 1911. prof. kr.
šum. akademije Ivan Partaš, od 1911.—1913. prof. kr. šumar. ak.
Fran Ž. Ktsterčanek, a od 19 !3. do danas prof. kr. šumar. ak. Dr.
Andrija Petračić.


OGLASI:


Broj 1 zakl.


PlaljeCeJ«


Za podijeljenje potpora iz „Zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevin ma Hrvatskoj i Slavoniji" za školsku godinu
1918/19. raspisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju pravo na te potpore djeca, odnosno
siročad aktivnih i umirovljenih šumarskih činovnika krajiških
imovnih općna, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) općina i zemljišnih zajednica, koja kao redovit
i učenici, polaze više djevojačke škole i ženski licej, strukovne
muške ili ženske škole, te srednja i ovim nalika učilišta (gimnazije,
realne gimnazije, učiteljske, više trgovaike i nautičke škole
i t. d.), zatim djeca činovnika spomenutih službenih kategorija, koja
polaze kao slušatelji visoke škole (sveučilište, više tehničke škole,
rudarske, šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije i t. d) ;
nadalje njihova djeca, koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj
akademiji obrazovnih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu,
te napokon njihova djeca, koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovnog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju posve besplatno
mjesto.


Za djecu, koja polaze ili kane polaziti srednja ili ovima nalika
učilišta, ima molbenice predložiti njihov otac ili tutor, ter istoj
priložiti ;


1. krsni list učenika i


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 146 —


2. njegovu svjedočbu o uspjehu u naucima u drugom poljeću
prošaste Školske godine, te
3. po nadležnom općinskom odnosno gradskom poglavarstvu
izdanu svjedošbu i imućstvenom stanju djeteteta i njegovih roditelja.
Slušatelji visokih i ovim uspoređtnih zavoda, mogu svoje
molbe i sami predložiti, a treba da prilože osim krsnog lista i
svjedočbe o svom imućstvenom stanju i imućstvenom stanju svojih
roditelja još i kolokvijalne svedočbe za minulo poljeće, odnosna
svjedočbu o zadnjem položenom državnom ispitu.


Molitelji treba da u molbi naznače svoje obitavalište i stan, te
zavod, kojega će polaziti dotični učenik odnosno slušatelj za kojega
se potpora moli.


Molbenice se imadu predložiti predsjedništvu uprave zaklade
za uzgnj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
u Zagrebu (Markov trg, šumarski odsjek kr. zemaljske vlade,
odjela za narodno gospodarstvo) najkasnije do 20. srpnja t. g. .


Oni, koji doprinesu svjedočbu siromaštva, ne trebaju svojih
molbenica biljegovati.


Primjećuje se, da će, bude li dovoljno raspoloživih sredstava
i oni učenici, koji su inače potpore potrebni, ali koji se ne budu
mogli prigodom predloženja molbe iskazati svjedočbom o napredku
u naucima netom minule školske godine, moći takodjer dobiti potporu,
ali jedino pod uvjetom , da će mu se ista u tečaj staviti
samo onda, ako najdulje u jesenjem roku na početku nastajuće
školske godine postignu povoljan uspjeh u naucima.


Za potpore, koje i poslije toga roka ostanu ispražnjene, raspisati
će se — u koliko s njima povjerenstvo već sada unaprvo ne
raspoloži — početkom nasUjuće školske godine ponovno natječaj.


U Zagrebu, dne 21. lipnja 1918.


Predsjedništvo uprave zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji.


Po . i v


u stvari podpora, koja se mogu iz zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika izdati u školskoj
godini 1918/1919.


U mjesecu kolovozu tekuće godine razdijeliti će se iz zaklade
za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni
djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjeljstvo, podpore za
školsku godinu 1918/1919. i to u smislu točke 4. poglavja 8. pravilnika,
odobrenog pod brojem 104.197. .. 1915.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 147


U smislu citiranog pravilnika mogu potporu dobiti djeca, odnosno
sirote obojeg spola svijuh namještenika aktivno služećih,umirovvljenih
i preminulih činovnika državnog šumarstva, (kod državnih
šuma, kod občinskih i inih šuma, što su pod državnom upravom,
kod šumarskih nadzorničtva, kod visoke šumarske škole u Šelmeczbânyi,
kod lugarskih stručnih škola i kod šumarskih pokusnih postaja)
to jest djeca odnosno sirote obojega spola šumarskih činovnika,
šumarskih profesora, šumarskih inžinira, šumarskih erarskih
liječnika, šumarskih računarskih činovnika i kancelista, ako su ta
djeca u koju od dolje navedenih tuzemnih škola kao redoviti učenici
za školsku godinu 1918/1919. primljena, nadalje u koliko bi
školu već i prije polazila bila, ako je od ocjena, koje su u njihovim
svjedočbama o napretku u naukama izkazane, barem polovica odlično,
izvrstno, veoma dobro ili dobro.


Nedovoljna ocjena izključuje potporu.


Ocjene iz gombanja, pjevanja, kao i iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na podporu ne uzimaju se u
obzir.


Molbi valja priložiti konačnu svjedočbu od one školske godine,
koja je neposredno pred vremenom molbe pretekla, izuzev onaj slučaj,
ako djete za tu školsku godinu ovakovu svjedočbu bez vlastite krivnje
nije moglo dobiti, no u onom slučaju ima se sa potrebnim obrazloženjem
priložiti konačna svjedočba prethodne godine.


U smislu § 21. pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici
slijedećih zavoda i te:


a) mužka djeca, koja polaze:


1. šumarsku visoku školu;
2. gimnazjju;
3. realku;
4. više trgovačke škole ;
5. preparandije;
6. više obrtne škole i
7. gradjanske škole.
i


b) ženska djeca:


1. djevojačke gimnazije;
2. ug. zemaljsko-obrtno-umjetnu školu;
3. preparandije i zavode za uzgoj pjestinjâ i odgojiteljica;
4. ženske trgovačke tečajeve;
5. višu žensku obrtnu školu;
6. više djevojačke škole i
7.
gradjanske djevojačke škole.
c) djeca obojega spola, koja polaze:
1. pučke škole, uz ograničenje, da mužka djeca, te ženska
djeca, koja polaze I.—IV. razred, potporu mogu dobiti samo onda,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 148 —


ako su u pomanjkanju odgovarajućih mjesnih škola na drugom mjetus
prisiljena nauke polaziti.
Sirote bez oca i majke smatraju se u svakom slučaju, kao da
se uče izvan roditeljske kuće ;


2. lječilišno pedagoške zavode za poduku gluhonijemih, slijepih
itd., i to bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, te izvanredni učenici, privatni učenici i
slušatelji gosti gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih
(zimskih, večernjih itd.) tečajeva, potporu dobiti ne mogu.


Potpore se podjeljuju uz obzir na materijalne odnošaje detičnoga
činovnika molitelja, odnosno na materijalno stanje siročadi. U
slučaju jednakih prava, imadu prednost sirote i- takovi činovnici, koji
više neopskrbljene djece imaju, ili kojima na njihovoj službenoj
postaji odgovarajući zavod na razpolaganje ne stoji.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo za uzgoj jednoga
djeteta, za dvoje, ili u izvanrednom slučaju za troje djece samo
onda, ako dotičnik u prvom slučaju ima najmanje četvero ili u
drugom slučaju najmanje petero takove djece, koja su na roditeljsku
obskrbu još upućena.


Potpore se podjeljuju u smislu pravilnika uvijek samo na jednu
školsku godinu. Udionik potpore može potporu dobiti i za slijedeću
godinu, ali samo na temelju nove molbenice.


Zaklada će potpore izplaćivati počam od mjeseca rujna u
deset jednakih mjesečnih obroka, ali samo u tom slučaju, ako dijete
koji od gore novedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi obrok
već onda, kad se primitak djeteta u dotični zavod dokaže.


U molbenicama podnesenim glede podjeljenja podpore, valja
iztaknuti broj moliteljeve sve neobskrbljene djece, njihovu dobu,
zavod koji poha laju i svotu štipendije, koju dijete eventualno uživa,
ili svotu koje slične stalne potpore, te molbenici valja priklopiti
posljednju školsku svjedočbu djeteta, kao i uredovnu svjedočbu o
materijalnom stanju roditelja, odnosno kod siročadi bez otca i bez
majke, svjedočbu sirotinjskog ureda.


U molbenicama udôvâ ili sirota treba osim toga iztaknuti, da li
je udovička obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novomu ili
još po staromu mirovinskom zakonu, te u kojem iznosu?


Isto tako treba napomenuti i to, za koje su dijete roditelji
istodobno potporu molili od povjerenstva, koje podjeljuje potpore
za promicanje uzgoja djece državnih namještenika.


Pozivam interesirane roditelje, odnosno skrbnike, da propisno
biljegovane molbenice svoje glede potpore iz ove zaklade najza d
do 8. srpnja tekuće godine upravnom odboru zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika (Budapest, V. Zoltân utca 16)
pripošalju.


Nakon toga roka prispjele ili dovoljno neobložene molbenice
ne će se u obzir uzeti.


Budapest, godine 1918.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 149 -


Oglas.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemalska vlada, odjel za narodno gosp
darstvo, obnašla je naredbom od 23. travnja 1918. broj IV —
922/1—2 — 1918. na temelju naredbe bana kraljevina Hrvatske, Slavvnije
i Dalmacije od 22. siječnja 1918. broj IV — 3468/1917, o
uređenju prometa šumskih proizvoda odobriti po Zemaljskom
gospodarskom povjerenstvu za šumske proizvode u Zagrebu
ustanovljene iznimne najviše cijene za ogrjevna
drva, koja budu po istome za prodaju na veliko doznačena,
a opredijeljena su za kućne potrebe pučanstva u smislu naredbe
bana kraljevina Hrvat ike, Slavonije i Dalmacije od 25 veljače 1918.
broj IV — 846.


I. Cijene razumijevaju se za ogrjevna drva, natovarena u vagon
na željezničkoj postaji predatelja ili natovarena u lađu tovarišta za
plovidbu sposobne rijeke, koja imaju biti najmanje šest mjeseci stara
t. j. , koja su već prije šest mjeseci izrađena. Cijene vrijede za
10 000 kg i to za:
A)Cijepanice s najviše 25% rezanih oblica:


a) bukove, jasenove i cerove K 850;


b) grabove K 950;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 750.
d) topolove i vrbove K 700.


B) Oblice:


a) bukove, jasenove i cerove K 800 ;


b) grabove K 900;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 700;
d) topole i vrbove K 650.
C)Sječeni ogranci, razne vrsti listača i hrastovo gorivo
ispod 8 (osam) cm debljine 650 K.


Gornje cijene vrijede za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije,
osim područja županije Hčko´-krbavske i kotara siunjskog, brinjskog
ogulirskog i vojničkog, županije modruško-riječke. Za prednavedena
područja ustanovljuju se druge i to slijedeće cijene :


A)Cijepanice s najviše 25°/0 rezanih oblica.


a) bukove, jasenove i cerove K 680;
b) grabove K 760;
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 150 c)
brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 600;


d) topolove i vrbove K 560.


Š) Oblice:


a) bukove, jasenove i cerove K 640:


b) grabove K 720;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 560;
c) topolove i vrbove K 520.


C) Sječeni ogranci razne vrsti listača i hrastovo gorivo
drvo ispod 8 (osam) cm. debljine K 520.


Gradska i općinska poglavarstva imadu na temelju ovih cijena,
koje vrijede postavno vagon željezničke i brodarske postaje predatelja,
za 10.000 kg., u vlastitom djelokrugu odrediti cijene ogrijevnih
drva po metričkom hvatu, kao bazu za obračun kupovnine kod
maloprodaje trošiocima.


II. Kod ustanovljenja iznimnih, najviših cijena za ogrjevna drva,
koja se po povjerenstvu doznačuju na mjestu izradb e u šumi,
vrijede slijedeća načela:
Kao temelj se imadu uzeti gornje po kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi potvrđene cijene za 10.000 kg gorivog drva natovareno
u vagon ili lađu, preračunavajući iste na metričke hvatove.


Od tih cijena imadi se odbiti troškovi dovoza iz šume do
najbliže željezničke (brodarske) postaje i trošak tovarenja u vagone
(lađu).


Radi ustanovljenja dovoza postupati će kr. kotarske oblasti u
smislu postojećih vladinih naredaba i zakona L. : 1914. o iznimnim
mjerama za slučaj rata.


U Zagrebu, dne 17. lipnja 1918.


Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske
proizvode u Zagrebu.


Predsjednik :
Milan barun Turković v. r.


Broj 1236/1918.


Natječaj


Kod šumsko-gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine ima
se popuniti jedno mjesto kotarskoga šumara u X. dnevnom razredu
za koje se ovim razpisuje natječaj do 15. srpnj a 1918.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 151 -


Stim mjestom skopčana su beriva: 2000 K plaće i stanarine
450 K. Odšteta za 42 pr. met. ogrijevnih drva 630 K. Odšteta za
deputatno zemljište od 10 rali 400 K. Ratna potpora i obi eljski
doplatak po propisu. — Za obavljanje vanjske službe pripadaju ga
pristojbe prema postojećim propisima.


Natjecatelji imadu svoje vlastoručno pisane molbenice podnjeti
šumsko-gospodarstvenom uredu otočke imovne občine i to oni, koji
se nalaze u službi putem svoje predpostavljene oblasti, inače neposredno
te im priložiti :


1. Krstni list;
2. Svjedočbu o svršenim naucima i o položenom državnom
izpitu ;
3. Liječničku svjedočbu, u kojoj mora biti izrično iztaknuto, da
je molitelj sposoban za vršenje vanjske službe u planinskim predjel ma.
4. Svjedočbu nadležne upravne oblasti e vladanju ;
5. Domovnicu.
U Otočcu, dne 13. lipnja 1918,


Sumsko-gospodarstveni ured imovne obćine.


Broj IV—2262—1918.


Oglas državnog ispita.


Kr. hrv. slav. daim, zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo
oglašuje ovime, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja
1907 broj 17010. državni ispit, osposobljujući za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva obdržavati dne 22. i slijedećih dana rr jeseca
srpnja 1918. u prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade.


Obzirom na izvanredne ratne prilike, mogu se prijaviti i oni
kandidati, koji nemaju toč. C) § 1. pomenute naredbe propisane
dvije potpune godine šumarske službe kod kojega uređenog šumskog
gospodarstva.


U Zagrebu, dne 8. lipnja 1918.


Kr. hrv. siav. daim, zemaljska vlada, odjel za narodno
gospodarstvo.


Ureduje prof. dr. Andrija Petračić. Tiskara C. Albreht, Zagreb.