DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 142


onoliku množinu žitka ili brašna, koja je određena ili će se odrediti
za one, koji teško rade.


6. U odborskoj sjednici od 4. VIII. t. g. je pod točT II./l. izvješćeno,
da je društveiio predsjedništvo u provedbi odnosnog
odborskog zaključka, svojim dopisom od 26. VI. t. g. broj 35., na
godinu dana unapred odkazalo najamni ugovor za šumarsku akademiju
u društvenom domu. Učinjeno je to zato. da se prepreči automatsko
produljenje najamnog ugovora na daljnjih pet godina, ali je u spo-´
menutom dopisu kr. zem. ylada izrično upozorena, da društvo želi,
da šumarska akademija i nadalje ostane u šumarskom domu, nu jer
se mora predmjevati, da će porezi silno porasti, a i uzdržavanje
zgrade da će radi silnog poskupljenja materijala i obrtničkih nadnica
biti u buduće znatno skuplje, to želi, da se uočenjem svih tih prilika
utanači nova pogodba glede visine najamnine.
Na taj dopis nije kr. zemaljska vlada do sada još ništa odgovorila.


Nadalje je u spomenutoj sjednici pod toč. III./3. izvječćeno, da
je kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo odkazalo najam
onih prostorija u društvenom domu, u kojima je smješten zavod za
istraživanje tla, ali je podjedno priopćila, da će na te prostorije
reflektirati kr. zem. vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu.


Budući da ni glede toga nije od spomenutog vladinog odjela
do sada došla nikakova obavjest, predlaže se, da odbor ponovno
raspravi to pitanje i stvori shodan zaključak.


Nakon svestrane rasprave bude zaključeno, da se glede prvoga
dijela ne imaju za sada preduzimati nikakovi koraci, a glede drugoga
dijela da se spomenuta zem. vlada pismeno umoli za saopćenje, da
li na odnosne prostorije reflektira ili ne, da tako društvo bude moglo
pravovremeno znati, da li snjima može možda inako raspolagati.


Točka IV.


Razdioba potpora iz Kôrôskenijeve pripomoćne zaklade.


Molbe za potpore su stigle od slijedećih :
a) Marija Se kula, udova na ratištu palog lugara otočke imovne
općine u Prozoru kcd Otočca.
b) Štake B o b i ć, udove lugara otoč, imov. općine u Petrovuselu
ličkom.
c) Petre Simić, udove lugara II. ban. imov. općine u Živaji
kod Šaša.


/ d) Milke Gurtler , udove šumara na Sušaku.


e) Marije F uri an, udove kr. župan, nadšumara u Križevcima.


f) Anke Vraničar, udove kr. žup. šumar, nadzornika u Vel.
Grgjevcu.


g) Milke Pere, udove nadšumarnika otoč. imov. općine u Zagrebu,


h) Dore Adamek, udove nadšumara otoč. imov. općine u Otočcu,


i) Gabrijele Mal lin, udove nadšumara gjurgjev. imov. općine
u Zagrebu.