DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 139 —


sjeda, a obdržavala se je u prisutnosti p. n. gg. II. podpredsjednika
Gjule Ullreicha, tajnika Ante Kerna, blagajnika Ljudevita
Szentgyôrgyija, te odbornika Vilima Dojk ovi ća, Rudolfa
Ernyja, Dr. Gjure N en a die a, Dr. Andrije Petračića i Dragutina
T r ô t z e r a.


Svoju odsutnost su ispričali odbornici p n. gg. Dragutin Lasma n
i Jaromir Viđale.
Nakon pozdrava predsjedatelja, prešlo se je na dnevni red.


Točka I.


Čitanje i o vj erovlj en je zapisnika prošle sjednice.


Tajnik pročitao je zapisnik sjednice od 4. kolovoza t. g., pak
pošto nisu stavljene nikakove primjetbe, to su za ovjerovljenje izabrana
gg. Rudolf Erny i Dr. Gjuro Nenadić.


Točka II.


Izvješće,o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas preduzete škontracije
blagajničkog društvenog poslovanja konstatovano, da je stanje :
a) društvene imovine 31.528 K 60 fil.
b) Kôrôskenijeve pripomoćne zaklade. . . 15.218 K 40 fil.
c) Borošićeve literarne zaklade 5.859 K 38 fil.
Te gotovine su sve uložene koristonosno dijelom u vinkuliranim


vrijednosnim papirima i uložnicama domaćih novčanih zavoda, a
dijelom u obveznicama dosadanjih državnih ratnih zajmova. U ove
potonje uloženo je od društvene imovine ukupno 3.900 K, a za
sadanji VII. ratni zajam subscribirano je 500 K.


Za imovinu pod toč b) spomenute pripomoćne zaklade nabavljene
su iz njezine gotovine dvije 4´/2°/o založnice I. hrv. štedione u
Zagrebu u nominali od 500 K. dakle za ukupno 1.000 K (al pari).


Za imovinu pod toč. c) spomenute literarne zaklade, nabavljene
su isto takove založnice i to 2 komada po 500 K i 3 komada po
200 K, dakle za ukupni normalni iznos od 1.600 K.


Članarine I. razreda ima danas na dugu 1882 K i to bez one,
koju duguju članovi koji se nalaze na ratištima, te koji će svoje dugovine
vjerojatno u većem dijelu podmiriti, nakon što se budu opet
povratili u svoje građansko zvanje.


Članarine H, raz. ima danas na dugu samo oko 100 K. Izvješće
uzima se do znanja.
Nakon toga izvješćuje tajnik slijedeće.


2. Češko šumarsko društva je dopisom od 30. srpnja 1917.
broj 77 pripćilo, da obzirom na sadanja teška vremena ne može
k našoj redovitoj skupštini izaslati svoje zastupnike, te je podjedno
zaželilo, da naš skupštinski rad bude što uspjeliji. Taj dopis stigao
istom na 8. kolovoza t. g. — dakle poslije skupštine, te se stoga
nije mogao priopćiti niti u skupštini, a niti u zadnjoj odborskoj
sjednici. Uzima se do znanja.