DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 138


jeliti kr. šumarskom nadsavjetniku Juliju Ulreichu i kr. šumskoračunarskom
nadsavjetniku Des i der u Diôssy u gradjanski ratni
krst za zaslugu II. razreda, a kr. nadlugaru Nikoli Komadini
gradjanski ratni krst za zaslugu IV. razreda.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je: kr. kotarskog šumara I. razreda Gasu Vaca kr. županijskim
šumarskim nadzornikom II. r. u IX. činovnom razredu
ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem mjestu službovanja kod kr.
kotarske oblasti u Ivancu; nadšumare Blaža Ištakovićai Nikolu
Abramović a šumarnicima u VIII. činovnem razredu, šumarsko
pisarničkog oficijala Matu Medvedovića nadoficijalom u IX.
Činovnom raziedu sa sustavnim berivima kod petrovaradinske imovne
općine; kotarskog šumara Dušan a Zec a nadšumarom a IX. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod II. banske imovne općine ;
kot. šumare Filipa Stipčića, Stjepana Ferenčića, Emila
Heraka, Antuna Muhvića, Miju Budiselića i Simeona
Kritovc a nadšumarima u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod križevačke imovne općine; kotar, šumara Rad ivo j a
Dmitrović a nadšumarom u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod I. banske imovne općine; kot šumare Mil ivo j a
Kreča, Josipa Šušti ća i Levina Heisingera, nadšumarima
u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke
imovne općine; kotar, šumara Andriju Perušića nadšumarom u


IX. činovnom razredu, šumarskog vježbenika Ivan a Draženović a
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima
kod gradiške imovne općine; kot šumara Ivana Majstorovića
nadšumarom u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod
otočke imovne općine.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šum. inž,
vježbenike Žarka Miletića i Boška Mihaldžića kr. šum. inž
pristavima u X. činovnom razredu.


Društvene vijesti.


Dar Borošlćevoj i Koroškenijevoj zakladi. Gôsp. Josip
Šustić nadšumar gjurgjevačke imovne općine darovao je povodom
imenovanja nadšumarom 50 kruna Borošićevoj literarnoj, a 50 kruna
Koroškenijevoj pripomoćnoj zakladi. Ugledali se u ovaj lijepi primjer
i drugi.


Sjednica upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog društva


od 5. prosinca 1917.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatsko


sla v. šum ars kog društva, koja je održana na5. prosinca 1917. u


3´/2 sati poslije podne u prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemalj


ske vlade u Zagrebu.


Buduć je društveni predsjednik p. n. g Marko grof Pejacsevich


bio radi neodgodivih posala zapriječen doći na sjednicu, to je brzojavno


zamolio I. podpredsjednikap. n. g. Marinu de Bonu, da toj sjednici pred
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 139 —


sjeda, a obdržavala se je u prisutnosti p. n. gg. II. podpredsjednika
Gjule Ullreicha, tajnika Ante Kerna, blagajnika Ljudevita
Szentgyôrgyija, te odbornika Vilima Dojk ovi ća, Rudolfa
Ernyja, Dr. Gjure N en a die a, Dr. Andrije Petračića i Dragutina
T r ô t z e r a.


Svoju odsutnost su ispričali odbornici p n. gg. Dragutin Lasma n
i Jaromir Viđale.
Nakon pozdrava predsjedatelja, prešlo se je na dnevni red.


Točka I.


Čitanje i o vj erovlj en je zapisnika prošle sjednice.


Tajnik pročitao je zapisnik sjednice od 4. kolovoza t. g., pak
pošto nisu stavljene nikakove primjetbe, to su za ovjerovljenje izabrana
gg. Rudolf Erny i Dr. Gjuro Nenadić.


Točka II.


Izvješće,o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas preduzete škontracije
blagajničkog društvenog poslovanja konstatovano, da je stanje :
a) društvene imovine 31.528 K 60 fil.
b) Kôrôskenijeve pripomoćne zaklade. . . 15.218 K 40 fil.
c) Borošićeve literarne zaklade 5.859 K 38 fil.
Te gotovine su sve uložene koristonosno dijelom u vinkuliranim


vrijednosnim papirima i uložnicama domaćih novčanih zavoda, a
dijelom u obveznicama dosadanjih državnih ratnih zajmova. U ove
potonje uloženo je od društvene imovine ukupno 3.900 K, a za
sadanji VII. ratni zajam subscribirano je 500 K.


Za imovinu pod toč b) spomenute pripomoćne zaklade nabavljene
su iz njezine gotovine dvije 4´/2°/o založnice I. hrv. štedione u
Zagrebu u nominali od 500 K. dakle za ukupno 1.000 K (al pari).


Za imovinu pod toč. c) spomenute literarne zaklade, nabavljene
su isto takove založnice i to 2 komada po 500 K i 3 komada po
200 K, dakle za ukupni normalni iznos od 1.600 K.


Članarine I. razreda ima danas na dugu 1882 K i to bez one,
koju duguju članovi koji se nalaze na ratištima, te koji će svoje dugovine
vjerojatno u većem dijelu podmiriti, nakon što se budu opet
povratili u svoje građansko zvanje.


Članarine H, raz. ima danas na dugu samo oko 100 K. Izvješće
uzima se do znanja.
Nakon toga izvješćuje tajnik slijedeće.


2. Češko šumarsko društva je dopisom od 30. srpnja 1917.
broj 77 pripćilo, da obzirom na sadanja teška vremena ne može
k našoj redovitoj skupštini izaslati svoje zastupnike, te je podjedno
zaželilo, da naš skupštinski rad bude što uspjeliji. Taj dopis stigao
istom na 8. kolovoza t. g. — dakle poslije skupštine, te se stoga
nije mogao priopćiti niti u skupštini, a niti u zadnjoj odborskoj
sjednici. Uzima se do znanja.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 140


3. Valovnica o kućnoj najamnini u društvenoj zgradi „Šumarski
donu za godinu 1918. podnesena je gradskom poreznom uredu na
12. studenoga t. g. pod uruč. brojem 75. Uzima se do znanja.
4. P. n. g. Danilo Šarić , kr. vojni računarski savjetnik u Zagrebu,
je u kolovozu t. g. nakon smrti svoje supruge Mare, profesorice u
zagrebačkoj ženskoj realnoj gimnaziji, koja je bila kćerka pokojnog
katastralnog šumarskog nadzornika Josipa Ettingera, predao društvu
59 raznih njemačkih i hrvatskih knjiga, ponajvećma šumarskog i prirodoslovnog
sadržaja, te njekoliko škatulja žira od raznih vrsti hrastova,
sa zamolbom, da šumarsko društvo preuzme te stvari, koje potiču
iz ostavštine spomenutog pokojnika, te da samo odluči, da li će mu
za to štogod platiti i koliko ?
Te stvari je kao knjižničar preuzeo odbornik g. Dr. Andrija
P et račić, a izkaz o knjigama, koji je proveden pod brojem 88
predlaže se na uvid.


Nakon dulje rasprave bude zaključeno, da se knjige i zbirka
žira preuzme, nu obzirom na okolnost, što su te knjige većim dijelom
danas već potpunoma zastarile i što društvo od mnog´h ima već
njekoliko primjeraka, da se za nje može ponuditi.samo jedna stotina


(100) kruna "0 tomu neka se spomenuti gospodin obavjesti, te ako
je s tim sporazuman, neka mu se spomenuti iznos isplati.
5. Izvješćuje se, da je glasom priposlane osmrtnice umro na
19. listopada t. g. u Varaždinu, društveni član Stjepan Ray m an,
kr.
žup. šumar, nadzornik u 50. godini. — Uruč. br. 65.
Društveni odbor kliče mu jednoglasno „Slava."


Točka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Tajnik izvješćuje, da su na 1. rujna t. g. sve zagrebačke
tiskare zajednički javile svojim mušterijama, da su radi neprestanog
potkupljivanja proizvodnih troškova, prisiljene povisiti cijene knjigotiskarskim
proizvodina, a napose je tiskara C. Albrecht, koja štampa
„Šumarski list" i „Lugarski vjestnik" na 8. studenoga t. g. javila, da
je počam od 1. studenoga prisiljena povisiti cijene za 30%- (Vidi
uruč. brojeve 53. i 72).
Budući nije logično, da bi povišice mogle vrijediti unatrag, što
je na usmeno posredovanje tajnika uvidila također spomenuta tiskara,
to je ona pristala, da se povišica ima računati istom od 1. siječnja 1918.


Nakon dulje rasprave bje zaključeno, da se:
a) obzirom na okolnost, što radi opće skupoće ne ima izgleda
da bi koja druga tiskara htjela raditi uz niže cijene, priopćena povišica
uzima do znanja ; i
b) jer će time znatno poskočiti troškovi izdavanja spomenutih
časopisa, to se objam Šumarskog lista ima smanjiti time, da se uzadnjem
ovogodišnjem broju ne tiska uobičajeni „Izkaz članova";
zatim da se u tom broju zaključi izdavanje naredaba, te isto počam
sa g. 1918. prethodno i do daljnje odredbe obustavi; te konačno se
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 141 uredniku
prepušta, da objam lista prema potrebi udesi tako, da se
proračunom ustanovljena svota ne bude morala prekoračiti.


2. Kao novi članovi prijavili su se slijedeći :
a) Ivo Bost o lic pravnik u Zagrebu javlja, da njegov šurjak
Anastas Petrov , šumar u Eski —Džumaji u Bugarskoj, želi postati
članom I. raz. počam od 1. I. 1917., te je za njega odmah uplatio
upisninu i članarinu za g. 1917. i 1918. (Uruč. br. 76.)
b) Žarko Miletić , kr. šumarski inžinir u Lipto Ujvâru želi biti
članom I. raz. počam od 1. I. 1917, te je odmah uplatio upisninu i
članarinu za g. 1917. (Uruč br. 81).
c) Dragutin H o p p, nadšumar vlastelinstva Daruvar — Sirač u
Daruvaru, želi biti članom I. raz. počam od 1. I. 1917., te je odmah
uplatio upisninu i članarinu za g. 1917. (Uruč br. 89.) Zaključeno je
jednoglasno, da se sva trojica primaju kao članovi društva.


3. Zemaljsko šumarsko društvo u Budapešti javlja dopisom od
31. listopada t. g. broj 2629, da će svoju ovogodišnju redovitu skupštinu
držati u Budapešti na 12. prosinca t. g. te poziva naše društvo
na sudjelovanje. (Uruč. broj 77). Umoljavaju se gg. podpredsjednici
Marino de Bona i Gjula Ullreich, da na rečenoj skupštini zastupaju
naše društvo.
4. P. n. g. Josip Jak ope c, kr žup. šumar, nadzor. I. raz.
postao je utemeljiteljem našega društva, uplativši na 5 VIII. t. g.
utemeljni prinos od 200 K, a osim toga po 50 K u društvenu Borošićevu
literarnu, te Kôrôskenijevu pripomoćnu zakladu. Odbor novog
utemeljitelja srdačno pozdravlja, a podjedno mu izriče zahvalu na
prinosima u spomenute zaklade.
5. Kotarska šumarija petrovaradinske imovne općine u Klenku,
dopisom od 5. VIII. t. g. pod brojem 369 moli; da bi šumarsko
društvo na temelju ustanove alin. 3. § 15. naredbe bana od 10. VII.
1917. broj X. — 22. 2000, kojom se prirod pšenice, raži, napolice,
ječma, zobi, i prosa g. 1917. stavlja pod odsvojnu zabranu, te određuje
njegova rekvizicija, nastojalo od kr. zemaljske vlade ishoditi
odredbu, kojom se među one, koji teško tjelesno rade, te stoga
imaju pravo za svoju osobu dobivati veće količine žitka ili brašna
nego li je za ostalo žiteljstvo određeno, uvršćuje također lugarsko
osoblje imovnih općina.
Opravdanost toga zahtjeva cbrazlaže time, da su lugari preko
objeda redovito odsutni od doma, a sobom ne mogu nositi nikakovog
kuhanog variva, a radi skupoće niti suhog mesa, slanine i slično,
nego se moraju prehraniti suhim kruhom, kojega uslijed toga moraju
puno više trošiti nego li ino žiteljstvo, koje može kod kuće objedovati.


Nakon dulje rasprave zaključeno je, da se iz u molbi navedenih
opravdanih razloga, te što je radi očuvanja šuma, koje su u ovo
ratno doba izvržene silnom napadaju, u općem interesu, da lugarsko
osoblje u svojoj napornoj službi ne smalakše fizički, kr. zemaljsku
vladu´predstavkom zamoliti, da za sve lugarsko osoblje svih šumoposjednika
izvoli odrediti, da ono ima za svoju osobu pravo na
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 142


onoliku množinu žitka ili brašna, koja je određena ili će se odrediti
za one, koji teško rade.


6. U odborskoj sjednici od 4. VIII. t. g. je pod točT II./l. izvješćeno,
da je društveiio predsjedništvo u provedbi odnosnog
odborskog zaključka, svojim dopisom od 26. VI. t. g. broj 35., na
godinu dana unapred odkazalo najamni ugovor za šumarsku akademiju
u društvenom domu. Učinjeno je to zato. da se prepreči automatsko
produljenje najamnog ugovora na daljnjih pet godina, ali je u spo-´
menutom dopisu kr. zem. ylada izrično upozorena, da društvo želi,
da šumarska akademija i nadalje ostane u šumarskom domu, nu jer
se mora predmjevati, da će porezi silno porasti, a i uzdržavanje
zgrade da će radi silnog poskupljenja materijala i obrtničkih nadnica
biti u buduće znatno skuplje, to želi, da se uočenjem svih tih prilika
utanači nova pogodba glede visine najamnine.
Na taj dopis nije kr. zemaljska vlada do sada još ništa odgovorila.


Nadalje je u spomenutoj sjednici pod toč. III./3. izvječćeno, da
je kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo odkazalo najam
onih prostorija u društvenom domu, u kojima je smješten zavod za
istraživanje tla, ali je podjedno priopćila, da će na te prostorije
reflektirati kr. zem. vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu.


Budući da ni glede toga nije od spomenutog vladinog odjela
do sada došla nikakova obavjest, predlaže se, da odbor ponovno
raspravi to pitanje i stvori shodan zaključak.


Nakon svestrane rasprave bude zaključeno, da se glede prvoga
dijela ne imaju za sada preduzimati nikakovi koraci, a glede drugoga
dijela da se spomenuta zem. vlada pismeno umoli za saopćenje, da
li na odnosne prostorije reflektira ili ne, da tako društvo bude moglo
pravovremeno znati, da li snjima može možda inako raspolagati.


Točka IV.


Razdioba potpora iz Kôrôskenijeve pripomoćne zaklade.


Molbe za potpore su stigle od slijedećih :
a) Marija Se kula, udova na ratištu palog lugara otočke imovne
općine u Prozoru kcd Otočca.
b) Štake B o b i ć, udove lugara otoč, imov. općine u Petrovuselu
ličkom.
c) Petre Simić, udove lugara II. ban. imov. općine u Živaji
kod Šaša.


/ d) Milke Gurtler , udove šumara na Sušaku.


e) Marije F uri an, udove kr. župan, nadšumara u Križevcima.


f) Anke Vraničar, udove kr. žup. šumar, nadzornika u Vel.
Grgjevcu.


g) Milke Pere, udove nadšumarnika otoč. imov. općine u Zagrebu,


h) Dore Adamek, udove nadšumara otoč. imov. općine u Otočcu,


i) Gabrijele Mal lin, udove nadšumara gjurgjev. imov. općine
u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 143 —
j) France Zubrinić , majke i odgojiteljice djece na bojištu
palog lugara otoć. imov. općine u Prozoru kod Otočca.


k) Jeke K a r a k a š, majke pokojnog kr. kotar, šumara u Zagrebu.


1) Ruže Šeringer , udove kr. kotarskog šumara u Zagrebu.


Zaključeno je, da se Mariji Se kula obzirom na osmero neopskrbljene
djece dade 100 K, zatim Staki Bobi ć obzirom na njezinu
veliku starost 80 K. te konačno Petri Simić, Milki G u rt le r, Mariji
Furlan, Anki Vran i čar, Milki Pere i Dori Adamek, svakoj po
70 K. Ukupno dakle 600 K, čime je iscrpljena sva proračunom zaklade
u tu svrhu određena svota.


Molbe moliteljica pod točkama i, j , k i 1, nisu se mogle uvažiti
s razloga, što odnosni pokojnici nisu bili članovi spomenute zaklade,
te stoga moliteljice ne imaju pravo na potpore iz te zaklade. Iz
društvenih pako sredstava nisu se mogle nadjeliti stoga, što se iz
one svote, koja je društvenim proračunom određena za potpore,
imaju glasom zaključka ovogodišnje redovite skupštine od 5. kolovoza
točka 5. davati potpore društvenim članovima, i to samo u slučajevima
nesreće ili nezgode.


Točka V.


Eventualni predloži.


1. P. n. g. Dragutin Trôtze r predlaže, da se obzirom na
novinske vijesti o osnutku tehničke visoke škole u Zagrebu, koja bi
se možda mogla sa zagrebačkom šumarskom akademijom spojiti u
jedan zavod, umoli kr. zemaljska vlada, da bi stupila definitivnom
rješenje šumarske nastave u Hrvatskoj, jer dosadanji provozorij šumarske
akademije, koji traje već 20 godina, ne samo da je neodrživ,
nego je i na štetu koli ugledu zemlje, toli i slušača akademije.
O tom koraku šumarskog društva neka se obavjeste i gospodarska
društva u Zagrebu i u Osijeku, da i ona savezno s tim
pokrenu akciju glede uređenja gospodarske nastave, a ako možda
žele da se preduzme zajednička akcija, to da joj se šumarsko društvo
priključi. Prima se.


2. Urednik Šumarskog lista predlaže, da se uslijed povišenih
troškova za papir i tisak, povise za 100°/0 pristojbe za oglase u
društvenom organu. Prima se.
Budući daljnjih predloga nije bilo, to je predsjedatelj oko 7 sati
na večer zaključio sjednicu time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti
u slijedećoj sjednici.


Predsjedatelj :
Tajnik :


M.
de B o n a v. r. K e r n v. r.
Dr. Pet raci ć v. r.
Dr. Nenadić v. r.
Historijat i današnje stanje šumarskog muzeja. Prvi temelj
osnutka šumarskog muzeja u Zagrebu udaren je dne 17. ožujka 1895.,
na enquetnoj sjednici predstavnika autonomne šumske uprave i
šumske uprave krajiških imovnih općina, koju je sazvala kr. zemaljska
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 144
vlada, da se ustanovi program o sudjelovanju kraljevina Hrvatske i
Slavonije na budimpeštanskoj milenijskoj izložbi. Na toj sjt dnici je
zaključeno, da će autonomna šumska uprava, krajiške´imovne općine,
ostali šumoposjednici i drvotrošeće tvornice u zemlji izložiti svoje
izloške u posebnom svom paviljonu, koji će se imati tako sagraditi,
da će kasnije skupa sa izloženim predmetima služiti kao novoutemeljeni
šumarski muzej u Zagrebu. Paviljon predat će se sa svim
izložcima hrv.-slav. šumarskom društvu, koje će na sebe preuzeti
osnuće šumarskog muzeja. Nakon svršetka milenijske izložbe ispostavilo
se, da bi prenos šumarskog paviljona i njegovo ponovno postavljenje
bilo skopčano sa velikim troškom. Zato je upravljajući
odbor šumarskog društva u svojoj sjednici od 18. listopada 1896.
zaključio, da se šumarski izložbeni paviljon u Budimpešti proda i da
se u Zagrebu sagradi društveni dom, a u istom smjesti i šumarski
muzej. Gradska općina zagrebačka darovala je šumarskom društvu
gradilište za dom bezplatno, pod uvjetom, da se u zgradi imade
smjestiti i urediti šumarski muzej, a za slučaj, da sagrađenu zgradu
toj svrsi otuđi, dužno je društvo platiti gradskoj općini u ime odštete
iznos od 24000 kruna.


Šumarsko je društvo sagradilo svoj dom godine 1898. sa pročeljem
u današnju Vukotinovićevu ulicu, te je 20. listopada iste godine
obavljeno svečano otvorenje šumarskog muzeja i u istoj zgradi
smještene kr. šumarske akademije. Šumarski muzej zaprema 3 velike
dvorane u drugom katu pročelja zgrade. U srednjoj dvorani´smješteni
su predmeti iz lovstva, u desnoj dvorani predmeti iz uzgoja i uređenja
šuma, a u lijevoj dvorani predmeti odnoseći se na uporabu šuma


U lovnoj dvorani zastupana je gotovo sv* zvjerad i divljač,
koja kod nas obitava ili je slučajno ovamo došla i ubijena a smješteno
je tu i raznih lovnih sprava. Vidimo ovdje primjerke vuka iz Krasa
i slavonskih šuma, šakala, medvjede, divlje svinje i mačke, divokoze
iz Velebita, kj zoroga, srne, glave običnog jelena i jelena lanjca,
mnoštvo ine dlakave i pernate divljači, te lijepi primjerak velike
droplje. Ukupno imade lovna dvorana 253 izložbena komada.


U dvorani za uzgoj i uređenje ŠJma smještene su zbirke raznovrstnog
šumskog sjemenja, napose velika zbirka raznih vrsti žira,
zbirke pupolja, velik herbar od D. Hirca, šumske biljke iz vrtrva,
modeli i nacrti domaćih šumskih vrtova, nacrti gotovo svih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji, relief karta hrvatskog Primorja, relief karta
šumovid Hrvatske i Slavonije (visok 34 m, a dug 6*2 m), koji predočuje
konfiguraciju tla cijele Hrvatske i Slavonije, sve naše šume
u bojama prema vrsti drveća (listače i četinjače) i prema kategoriji
posjeda. Ova relief karta je najvredniji objekt muzeja. Nadalje su
ovdje izložene razne gospodarstvene osnove, šumske građevine, analize
stabala i razni statistički opisi. Ukupno imade ova dvorana 429
izložbenih komada.


U dvorani za uporabu šuma i tehnologiju drva izloženi su raznovrsni
proizvodi iz drva, naročito razna piljena i cijepana roba,
kongo štapovi, štapovi i kamiši iz višnjevine, zbirka držaka za kefe,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

145


proizvodi tvornice taninskog extrakta i suhe destilacije drva, nadalje
proizvodi drvnog obrta, poglavito kolarskog, košaračkog, bačvarskog
i koritarskog obrta.


Ukupno imade ova dvorana 798 izloženih predmeta. Svih pre ´meta
imade šumarski muzej 1480 komada u procijenbenoj vrijednosti
od 23.000 kruna.


Šumarskim muzejem upravljalo je do godine 1911. hrv.-slav.
šumarsko društvo. Pošto se u šumarskom domu osim muzeja nalaze
i prostorije kr. šumarske akademije, služi muzej, osim za javnu uporabu
(prijaviti se kod podvornika kr. šumar akademije) poglavito u
naučne svrhe kr. šumarske akademije. Povodom toga umolilo je
šumarsko društvo kr. zem. vladu, odjel za bogoštovlje i nastavu, da
ona primi šumarski muzej u svoju upravu, našto je kr. zem. vlada
pristala, te je muzej predan god. 1911. u upravu kr. zem. vlade, no
predmeti ostaju i nadalje vlasnošću šumarskog društva. Dosadašnji
upravitelji šumarskog muzeja su bili od 1898. do 1911. prof. kr.
šum. akademije Ivan Partaš, od 1911.—1913. prof. kr. šumar. ak.
Fran Ž. Ktsterčanek, a od 19 !3. do danas prof. kr. šumar. ak. Dr.
Andrija Petračić.


OGLASI:


Broj 1 zakl.


PlaljeCeJ«


Za podijeljenje potpora iz „Zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevin ma Hrvatskoj i Slavoniji" za školsku godinu
1918/19. raspisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju pravo na te potpore djeca, odnosno
siročad aktivnih i umirovljenih šumarskih činovnika krajiških
imovnih općna, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) općina i zemljišnih zajednica, koja kao redovit
i učenici, polaze više djevojačke škole i ženski licej, strukovne
muške ili ženske škole, te srednja i ovim nalika učilišta (gimnazije,
realne gimnazije, učiteljske, više trgovaike i nautičke škole
i t. d.), zatim djeca činovnika spomenutih službenih kategorija, koja
polaze kao slušatelji visoke škole (sveučilište, više tehničke škole,
rudarske, šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije i t. d) ;
nadalje njihova djeca, koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj
akademiji obrazovnih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu,
te napokon njihova djeca, koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovnog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju posve besplatno
mjesto.


Za djecu, koja polaze ili kane polaziti srednja ili ovima nalika
učilišta, ima molbenice predložiti njihov otac ili tutor, ter istoj
priložiti ;


1. krsni list učenika i