DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 5. i 6. SVIBANJ I LIPANJ 1918. GOD. XLÎ1.


ŠUMARSKI LI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godina. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
hroj »Sum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase : za 1 stranicu 32 K ; za pol stranice 18 K ; za trećinu stranice 14 K ; za četvr
stranice 12 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Štete od hrastove medljike na erarskom šumskom
posjedu u Vinkovcima, Lippi i Gôdôllôu.


Napisao Dr. Ivan Tuzson, sveučilišni profesor. Sa dozvolom kr. ug. ministarstva
za poljodjelstvo preveo iz mađarskog D. Polaček, kr. šumarski savjetnik.


I. Ustanovljenje na licu mjesta godine 1916.
1. Na području nadšumarskoga ureda u Vinkovcima
pregledani su najjače ugroženi hrastici u okolici
rijeke Bosuta, Studve i Smogvice. Ove površine stoje svake
godine po više mjeseci pod vodom, a godine 1915.-1916.
bile su skoro 6 mjeseci izvrgnute izvanrednoj poplavi. Prema
dokazu dotičnog upravnog i čuvarskog osoblja su dotične
predjele poslijednjih 10-12 godina, u razmaku od 3—4
godine, žestoko napale gusjenice. Osim gusjenica napala je
ove šumske predjele svake godine u većoj mjed medljika
Qidium quercinum Thiim. = Microsphaera quercina
Arm. et Foëx). Izvidom na licu mjesta ustanovljeno
je, da je to i ove godine uslijedilo, i to ne samo u 30—80
godišnjim propadajućim šumama, već tu i tamo raštrkano i
u posvema mladim, kao i gdjegdje u također propadajućim
200—400 godišnjim šumama. Sadanja pojava medljike je
srednjeg, u mladicama dapače malog stepena.
Krošnja stabala djelomice gine, većim dijelom je pako
posvema uništena u predjelima, koji su najjače napadnuti,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 106


kao što je 60—80 godišnja šuma „Blata" i 40 godišnja
čestica „Malovanci", a i ine susjedne šume. Na presjecima
oborenih stabala moglo se je ustanoviti, da im je bio prirast
dosta redovit i snažan; tu i tamo pako (nedvojbeno u
godinama napadaja gusjenicai pao je naglo godišnji prirast.
Poslijednji nagli zastoj prirasta izražen je u vrlo uskom
godu, poslije česa je stablo uginulo. Bijel ovakovih stabala
je većim dijelom od korjena pa do vrha počela jednoličn o
gnjiti, što prouzrokuje Stereum hirsutum Fr., Daedalea
quercin a i ine gljive, koje se ne naseljuju kao parazitne
već kao saprophitne gljive u bijel drveća koje gine, ili je
već uginulo, da onda pomalo u srce prodru.


Na manje napadnutom drveću su svi dijelovi krošnje
još u životu, lišće je ali medljikavo, prirast deblovine ovakovog
drveća je naglo pao, ali deblovina još živi, nije gnjila.
30—80 godišnje šume spomenute površine sastoje se sa
vrlo malom iznimkom iz ovakovih žestoko napadnutih, još
živih i posvema izumrlih čestica. Može se reći, da su šume
većim dijelom god. 1914., 1915. i 1916. izumrle, i to pretežni
dio šumskog predjela Debrinje već god. 1914., naprotiv
šumski predjel Blata poglavito godine 1915. i 1916.
Na obišloj površini smo jedva našli posvema zdravi predjel


(n. pr. u Debrinji u blizini lovačke kuće). U šumi imovne
općine „Smogva" ima također u 300—400 godišnjim prastarim
hrasticima čestica, koje propadaju i koje su propale.
Strukovnjaci procjenjuju drvnu gromadu čestica slavonskih
državnih hrastika, koji na taj način propadaju, ili su
propali na 200—500 hiljada kubičnih metara.


Glede uzroka ovog zla je u prvom redu važno, što se
na području nadšumarskoga ureda vinkovačkoga propadanje
šume može opažati poglavito u istočno, niže ležečim šumarijama,
najjače pako u okolici spomenutih rijeka Bosuta i
Studve. Osim toga mogu se i na privatnim površinama izvjesni
stepeni razlikovati: na njekim česticama je šuma
zdravija, na drugim jače napadnuta te u velikim hrpama i
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

posvema uništena. Iz svih sadanjih i prošlih prilika ovih
čestica, koje je bilo moguće istražiti, moglo se je ustanoviti,
da je zlo svuda i pojednako pokrenul o brštenje gusjenica.
Drveće šumskih predjela, kojemu je oduzeto proljetno lišće,
potjeralo je iste godine i po drugi put; ovo novo lišće pako
napala je medljika i time zlo bitno povećala.


Posvemašnje uništenje našli smo tako rekuć bez iznimke
na niže ležećim i uslijed toga vlažnijim površinama.
Pošto je u razini spomenutih hrastila vrlo mala razlika, to
se raspoznavaju poplavne od manje poplavnih površina poglavito
po rastlinama. Dok na gredama nalazimo rastline
umjereno vlažnih šuma, dotle na vlažnijim površinama vidimo
uz grmlje Genista elatior i Rubus caesius, Chrvsanthemum
uliginosum, na posve vlažnim površinama pako pojavljuje
se na mjesto ovih, rijedko stojeći primjerci Polygonum
mite Schrk, Gnaphalium uligihosum i Scutellaria
hastifalia. Na poslijednjim površinama je 80—907„ hrastika
posvema uništeno. (U imovnoj šumi Smogna i 300—400
godišnji hrastići).


Akoprem lužnjak na poplavnim, niskim površinama izvrsno
uspjeva, kako to dokazuju glasoviti slavonski hrastici,
pokazuje nedvojbeno ova okolnost, koja se posvuda opetuje,
da od gusjenica i poslije toga od medljike napadnute
šume, pošto su u cijelomsvom životnom
djelovanju oslabljene, ne podnašaju odviše poplavno
tlo. U spomenutim šumama povećalo je ovo djelovanje
to, što je poplava godine 1915. i 1916. bila izvanredno
velika, te je trajala skoro šest mjeseci (od listopada
do ožujka).


Ovu predpostavu potkrijepljuje i to, što je u zapadnim,
više ležećim predjelima nadšumarskoga ureda u Vinkovcih
zlo u manjem stepenu tako, da se ovdje jedva opažaju
posvema uništeni hrastici, akoprem je i tu bilo gusjenica
i medljike. Ovu istu predpostavu potkrijepljuje ali i
ta okolnost, što se — prema dalje navedenom na pod
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-16$


ručju nadšumarskoga ureda u Lippi nije moglo naći posvema
uništenih hrastika usuprot tome, što je u velikoj mjeri bilo
gusjenica, kasnih mrazova i medljike. Njekoji dijelovi područja
u Lippi ali dolaze samo tu i tamo, kraće vrijeme
(1—2 tjedna) pod vodu, uslijed česa je tlo u opće suhlje,
dotično na tom području ne ima na mjesece poplavljenih
površina, kao što na vinkovačkom području. Nehotice nastaje
pitanje, zašto nisu stari čuveni slavonski prahrastici
njekada stradali, akoprem su uvjek mogle biti i bile su gusjenica,
poplava, a valjda i medljika?


Pri prosuđivanju ovog pitanja ne smijemo zaboraviti,
da je u starim vrijednim slavonskim šumama bilo po rali
jedva više od 40—50 hrastova, ostalo bilo je t. z. „bijelo
drvo." (Fraxinus. excelsior, Ulmus effusa, U. campestris,
Acer campestre). Razmjerno je dakle samo tu i tamo po
koji hrast doživio veću starost. Osim toga ne smije se u
tom pogledu pustiti s vida niti to, da su prahrastici, pošto
su bili prepušteni prirodi, sačinjavali i u pogledu dobe
mješovite šume, nadalje da su se poslijednjih 30—40 godina
slavonski hrastici pretvorili u velike istodobne mladike, u
kojima se je išlo za uzgojem čistih hrastovih sastojina.
Ovakovi čisti mladici pako u veliko potpomažu katastrofalnu
pojavu epidemičkih bolesti.


2.Napodručju nadšumarskoga ureda u Lippi
stečena iskustva sam već gore u kratko spomenuo. U šumariji
Arad i Pecska je medljika mlade kao i srednjodobne
te stare hrastike manje više, a mjestimice u strašnoj mjeri
napala. 1 tu je medljika došla poslije vrlo jakog brštenja
gusjenica, koje su sve lišće pojele, poslije česa ova gljiva
drugi izboj lišća sa malom otpornom snagom lahko napada.
Dapače ima na području nadšumarskoga ureda u Lippi —
kako sam već spomenuo — još jedan pomagač u oslabljivanju
drveća, a to su česti i jaki kasni mrazovi. Prigodom
mojih motrenja imao sam dosta prilike, da se o tom osvjedočim.
(Velike štete od zareznika i kasnih mrazova u 15.,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 109 —


16. i 17. okružju aradskom, te isto takove štete u velikoj
mjeri u okružju 4. u Opecski). Doista je napadaj medljike
na području u Lippi u istinu vrlo jak, mnogo jači nego u
slavonskim hrasticima, ne samo u mladim, već i u srednjodobnim
i starim hrasticima, (n. pr. u sječivoj šumi uz obodrošku
cestu). Valja spolienuti´, da tu jakom napadaju
medljike pogoduje i ta okolnost, što su na području u Lippi,
sa međutimnim šumsko-poljskim gospodarenjem pomlađeni
mladici, čisti hrastici, dočim su slavonski hrastovi nasadi
od prirode ipak donjekle mješoviti.
Usuprot tome ali nismo na području u Lippi niti u
kojem slučaju našli propadajuće, ili baš izumrle hrpe, niti
znadu za takove tamošnji strukovnjaci tako, da u Lippi ne
može biti hi govora o žalosnom slučaju slavonskih hrastika.
Tu se radi samo o velikom gubitku prirasta, koji je nastao
uslijed medljike, koja se je pojavila poslije spomenute štete
od zareznika i kasnih mrazova. Prema tome moglo se je
na području u Lippi nedvojbeno ustanoviti, da pregledane
hrastike, koji sačinjavaju tako rekuć čiste šume lužnjaka,
nisu bili u stanju katastrofalno naglo uništiti niti
sami zareznici, kasni mrazovi i iza njih medljika
zajedno. Pustošenju u većoj mjeri potreban je dakle još
jedan faktor. Ovakav odlučni faktor igra tu i tamo ulogu i
na području u Lippi, naročito na zemljištu, koje sadržaje
sode,* ili tamo, gdje je doljnji sloj zemlje naplava šljunjka,
ili odviše mokar (okružje 16. šumarije aradske), koja okolnost
jest faktično i dala odlučni poticaj, da je na dotičnim
česticama nastalo posvema bolesno stanje.


3. Na području šumarskoga ureda u Godollću
propadaju hrastici u većoj mjeri. Tu smo između svih pregledanih
površina naišli na najraznoličnije i na prvi pogled
najzagonetnije odnošaje.
* Ovakovo zemljište odaje nedvojbeno biljka Aster punetatus W. K., koja
Označuje sodu, n. pr. u okružju 4. šumarije Pecska,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 110 —


Većim dijelom propali i propadajući 12—15 godišnji
mJadici nalaze se na pjeskuljama u šumskom predjelu
„Okčrallas" šumarije Valkć. Ove čestice napale su gusjenice
još god. 1913. i 1914. Medljike na mladiku sada jedva
ima. Divljač čini stalno veliku štetu. Mladici sastoje se
iz čistog lužnjaka, samo tu iltamo ima među njim pojedince
cera, koji je ali posvema čil i zdrav. Stabla posvema
uništenih čestica izumrla su pred 2—3 godine. Uništeni
mladici nalaze se ovdje sad na brežuljcima, sad u nizinama,
te se sa uništenima izmjenjuju na najhirovitiji način. Sa
stajališta ustanovljenja uzroka, iz kojih izumiranje nastaje,
imadu se u govoru stojeći pjeskoviti predjeli u GodOllou
prosuđivati sasvim drugačije, nego bilo slavonski predjeli,
bilo pako oni u Lippi. Na pješčanoj površini madžarskog
Alfolda naime izmjenjuje se neplodno,
manje plodno i plodno, jednom riječju u opće
pješčano tlo raznovrsne kakvoće, vrlo zamršeno.*
Na nekultiviranim dijelovima dolazi ono napadno do izražaja
u varijacijama bilja; na oranim, kopanim ili u opće
kultiviranim dijelovima izražuje se ovo time, što kulturno
poljsko bilje, ili za pošumljenje rabljeni bagrem, hrast ili
četinjače, na stanovitim dijelovima ne uspjevaju dobro.
Držim, da taj slučaj postoji i u šumskim predjelima u Okorallasu.
U ovim predjelima nije jamačno nikada bila hrastova
šuma, a još manje od lužnjaka. Na bolje odgovarajućem
tlu uspjeva kako tako lužnjak, naprotiv na manje
odgovarajućem i na posvema neprikladnom tlu se ne može
sa uspjehom uzgajati. Pogotovo na takovim mjestima nestaje
lužnjaka posvema brzo, uslijed štete od gusjenica,
divljači i medljike. Na području Godolloa, na humoznoilovastom
tlu stojimo očevidno pred posvema drugim pitanjem.
Ovakova ilovasta tla ne izmjenjuju se tako brzo.


Ove šumske predjele su gusjenice također u velikoj mjeri


* Glede toga vidi stranu 158, 168, i 16a dje´a Dr. I. Tuzsona ,,A magvar
Alfold novenvfoldrajzi tagolodasa."


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 111 napale,
za vrijeme pregledavanja pako bilo je dosta i medljike.
Usprkos toga je veći dio ovih šumskih predjela u
mnogo boljem stanju, nego prije spomenute šume na pješčanom
tlu. Usuprot svih tih neprilika su sa´ grabom, poljskim
javorom, i poljskim brijestom miješani srednjodobni i
stari hrastici dosta svježi, akoprfem popriječno grbavakratka debla odaju, da tlo nije prve vrsti za hrast. Međutim
i na losu na području šumarskog ureda u Godollou nalazimo
čestice slične uništenim slavonskim hrasticima, dapač e
mjestimice i gore. Ovakav je n. pr. 50—60 godišnji
šumski predjel „Turtula", u kojem je 50— 89" 0 stabala izumrlo.
Sličan je 80 godišnji hrastik ,,Urak rćtje," koji pruža
još žalosniju sliku uništenja. Obadva predjela su umjetno
sađena čista šuma lužnjaka, koju su već radi toga gusjenice,
a i medljika vrlo jako napale. Osim toga su na području u
Godollou i kasni mrazovi vrlo česti. Sve ove neprilike bile
su ali i drugdje, kao n. pr. na stranama visoke ravnice
„Turtula," gdje isto takova hrastova šuma ima zelene krošnje.
Ovo mjestimično posvemašnje uništenje hrastika, koji su
već prevalili srednju dobu, ne može se dovesti u savez sa
visinom mjesta, pošto je „Turtula" visoka ravnica, dočim
„Urak retje" pada u duboku kotlinu. Ovdje valja tražiti
drugi uzrok zlu, a taj je sastav tla. Glede toga ispitali smo
tlo na 2 m. dubokim pokusnim jamama, te smo pronašli,
da je dolnji sloj tla šumskog predjela, „Urak retje" u dubljim
od T20—1*40 m. tako vapnenast (CaCO,), da se
vapno u tlu u obliku bijele soli taloži. Sa podzemnom vodom
putuje ovo vapno gore dolje, te na svaki način djeluje
štetno na lužnjak. Tu se je lužnjak dobro razvijao, dok je
živio u gornjem humozno-ilovačastom tlu, čim mu je ali
korjenje dublje prodrlo i uraslo u vapnenasti sloj, pao mu
je prirast. Na to su počevši od godine^ 1913. bile svake
godine gusjenice, kasni mrazovi i medljika, koja nije bila
kadra uništiti hrastike nalaze će se na boljem tlu,
dočim 80 godišnji hrastik u šumskom predjelu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 112
„Urak rćtje", koji je životario na lošem dolnjem
tlu, nije mogao ovom višekratnom napadaju odoljeti.
Sličan slučaj se je mogao ustanoviti i u uništenom
hrastiku u šumskom predjelu „Turtula." Presjek tla pokazao
je, da je humozan, ilovačast los samo 75. cm. debeo, ispod
njega pako da slijedi svjetlo-žuto, veoma vapneno-pjeskovito
tlo. Kada je korjenje dospjelo u ovaj sloj, osjetio je to
hrastik nedvojbeno; postigao je doduše 50—60 godišnju
starost, ali se je na presjecima stabala moglo ustanoviti, da
je poslijednjih 10—15 godina vrlo slabo priraštivao, tek da
je šuma životarila, *u kojem stanju stiglo ju je spomenuto
brštenje gusjenica, kasni mrazovi i u velikom mjeri medljika,
što je šumi u ovim predjelima sa lošim dolnjim slojem tla
počevši od god. 1913. zadalo smrtni udarac. Pješčani dolnji
sloj tla je i tu jamačno baš tako promjenljive kakvoće, kao
što je to u opće na pješčanom tlu Alfolda, jedino što
ga tu ilovača pokriva. Gdje je pako ovaj pješčani doljnji
sloj tla loše kakvoće, ondje šuma u onoj dobi, kada korjenje
dospije u pješčano tlo, ne može odoljeti napadaju gusjenica,
kasnih mrazova i stalne medljike baš tako, kao što
ne odoljeva na nepokrivenom mršavijem pješčanom tlu.


Da je na području Godolloa tlo, naročito dolnji sloj
vapnenast, pokazuje i to, što tamo na mnogim mjestima
uspjeva Quercus lanuginosa, koja se vrst hrasta donjekle
neprekidno razprostire iz sjevernog dijela Alfolda, n. pr. iz
okolice Monora prama sjeveru. Ono su sve pjeskovjte površine
i kako je poznato, taj je pijesak vrlo vapnenast.
Gdje više prama sjeveru vapneni sloj pokriva debeli sloj
losa, tamo uspjeva i lužnjak, gdje ali ovog pokrivala ne ima
ili je tanak, ondje se doduše naseljuje Q. lanuginosa i uspjeva
dosta dobro, no lužnjak nije za takova mjesta, prirast
mu je slab, deblo krivuljasto, te se na takovim mjestima ne
može boriti sa neizbježivim bolestima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 113 —
II. Predlog glede liječenja zla.
Akoprem se čini, da su slučaji navedeni za Slavoniju,
Lippu i Godollo veoma raznoliki, to se ipak u glavnom
mogu svesti na iste uzroke: poslije brštenja gusjenica,
te na području Lippe i Godolla poslije
kasnih mrazova* napada drveće vrlo jako medljika,
skojom pošasti se u našim hrasticima danas
već stalno mora računati. Ovako napadnute šume trpe
svuda osjetljivo na prirastu, a gdje je i u tlu kakova pogriješka,
tamo naglo propadaju. Kao što se je to zbilo u
Slavoniji na odveć poplavnim, močvarnim nizinama, tako se
je zlo počelo pojavljivati na području u Lippi na dijelovima
sličnog, dotično tla, čiji dolnji sloj sadržaje sode ili naplave
šljunka, u velikoj mjeri nastalo je pustošenje i na području
Godćlloa u mladićima na manje prikladnim pješčanim površinama
i u starijim šumama na površinama pokrivenim sa humoznom
ilovačom, ali sa vapnenastim, pjeskovitim dolnjim slojem.


Neposredno liječenje zla nailazi na nesavladive poteškoće.
Direktna obrana od medljikenije moguća
u velikim šumama. Poznata uporaba sumpornih preparata
može se rabiti najviše u šumskim vrtovima. Ovom zlu
se može samo na taj način predusresti, ako cijelo rukovanje
hrastovih šuma, svako djelovanje cijelog
gospodarenja ide za tim, da zlo pobija i da mu
predusreće. Za to već ima više pouzdanih i temeljitih
načina, koji ali prema mjesnim odnošajima moraju
biti različiti. Ista ta bolest naime se mora u Slavoniji,
Lippi i Godčllou prema odnošaju dotičnih zemljišta na drugi


način liječiti.


Uza sve to mogu se izvjesna načela općenito pridržati.
Tako se treba po mogućnosti suzdržavati od
uzgoja cistih_ šuma lužnjaka, na što nas redovno i
sama priroda upućuje. Akoprem bi osobito dobro hrastovo
tlo moralo i čistoj sastojini odgovarati, to i ovakovoj čistoj


* U Godollou igra znatnu ulogu i šteta od divljači.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

114


šumi lužnjaka uvijek prijeti pogibelj većeg napadaja gusjenica
i medljike, što znači barem gubitak na prirastu. Dakle još
i na takovom hrastovom tlu prve vrsti je probitačnije uzgajati
mješovitu šumu, u kojoj neka lužnjak iznaša najviše
60—70%; na slabijem ili poplavnom tlu samo 40—50°/°,
na odviše poplavnom i lošijem tlu pako, na kojemu se sada
opaža ne samo gubitak na prirastu, već i spomenuto pustošenje,
morao bi se razmjer sniziti barem na 20—25%. Sto
da miješamo sa hrastom, to naravno odlučuju mjesni uzgojni
odnošaji i gospodarska stajališta. Za miješanje hrastika u
Slavoniji, pošto se radi o poplavnom zemljištu u južnom
položaju, može se rabiti obični jasen i tamo ugomljene dvije
vrsti brijesta, t. j. polski brijest i vez (U. campestris i


U. effusa), a na vrlo povodnim mjestima bijela topola.
Na području Lippe nismo toliko vezani u pogledu primješat
se imajuće vrsti drveća, pošto se radi o suhljim površinama;
osim običnog jasena, dvijuh vrsti brijesta, i možebit
tu i tamo bijele topole oko mrtvih rukava Maroša,može
se uporabiti i kesten, grab, javor i t. d. Na području
Lippe mogao bi se vrlo probitačno i sam hrast u više vrsti
i odlika primješati, naročito mogao bi se tu preporučiti uz
lužnjak kasni hrast (Quercus penduculata tardissima) i
madžarski hrast (Quercus conferta), koja dva poslijednja
ne trpe toliko od kasnih mrazova i medljike.
Na pješčanim površinama Godolloa moralo bi se
lužnjak posvema napustiti, ili tu vrst najviše u razmjeru
10—20% uzgajati. Naprotiv odgovara i pješčanom tlu crni
bor, cer, Quercus lanuginosa sa poljskim brijesom,
javorom i bijelom topolom. Na ilovastim dijelovima
Godolloa mogao bi lužnjak, sudeć po kakvoći tla i posječenih
šuma, zapremati 30—60% pomješan sa obim vrstima
brijesta, grabom, javorom i jasenom. Između svih
primjera uspjeva brijest lijepo i u hrasticima „Turtula i
Urak retje," koji posvema propadaju,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 115


U Godčllou ne može se pustiti s vida niti to, da na
pjeskovitim površinama pravi velike štete kunić, na
i lovačastom tlu ne.


Drugo općenito načelo bilo bi, da se izbjegavaju
istodobne, neprekidne i preguste šume na velikim
površinama. Prekinuće mogla bi biti pruga sastojeća se
od druge vrsti drveća od bitno različite starosti. Pregustoj sastojim
moglo bi se izbjeći redovitim poređivanjem. Sve ove
mjere opreznosti skopčane su sa tako mnogo potankih pitanja,
koja treba riješiti prema mnijenju nadležnih strukovnjaka,
koji imadu potrebita šumsko-gospodarstvena iskustva, te koji
temeljito poznavaju mjesne odnošaje.


Važno je pitanje i to, što se ima sada dogoditi sa
opustošenim šumama? Glede već propalih šumskih predjela,
ne može biti dvojbe, da se imadu čim skorije unovčiti,
pošto je mrtvo deblo stabla žrtva saprophita, te
naglo gnjije. Glede budućnosti šumskih predjela,
koji su počeli propadati, koji ali još životare, ne
može se gojiti nada, da će se oporaviti, uslijed
česa se ne mogu podržavati. U srednjoj Europi danas
već opći kalamitet medljike, koji se širi, kako se čini od
zapada prama istoku, zauzeo je toliko mjeru, da će prije ili
kasnije toj bolesti pasti žrtvom sve čiste sastojine lužnjaka,
koje stoje na ne posvema odgovarajućem,
ili baš neprikladnom tlu, koje su bolesne, te im je
V2—V;, krošnje već uništena. Najbolje je dakle i ove
sastojine čim skorije izrabiti. Kojom brzinom valja to učiniti,
mogu naravno odlučiti gospodarski, radnički i drugi odnošaji.


Thumen je hrastovu medljiku već prije decenija god.
1878, iz Portugalske spisao. Ova vrst gljive nije dakle ništa
nova na europejskim hrasticima, uza sve to se tekar u
poslijednjim vremenima tuže na njezinu pojavu u većoj mjeri.
Danas je ali medljika tako općenito zlo na hrasticima, s kojom
se u buduče mora računati, pak ako je igdje u Europi, to
je u prvom redu u našoj domovini važno, da se ovo pitanje
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

116 —


potanko znanstveno i gospodarski proučava. Govoreći o
tom, što valja u budućnosti učiniti, mora se ovdje naglasiti,
da je šumarskoj pokusnoj postaji u Selmeczbanvi najvažnija,
a možda podjedno i najlijepša zadaća proučavanje bolesti
medljike domaćih hrastika. — Ovo je važno ne samo kao
gospodarska tema općeg europejskog interesa, već je povodom
bilinsko-geografskog položaja Ugarske jedno od najhitnijih
pitanja ugarskog šumarstva. I u inozemstvu može se od nas
iščekivati sustavna opažanja i strukovno riješenje s tim skopčanih
pitanja. — Poželjno je dakle, da pokusna postaja
u Selmeczbanvi naročito na području u
Vinkovcima, Lippi, Lugosu i Godollou uz intenzivno
sudjelovanje dotičnih gospodarskih strukovnjaka
u tom smjeru sustavne radnje preduzme
i da pri tom drži pred očima sva ona pitanja, koja
su gore samo u glavnim crtama navedena glede
kakvoće tla, brštenja gusjenica, kasnih mrazova
u savezu sa pojedinim vrstima i odlikama hrasta,
a naročito lužnjaka. — Obzirom na ovakova proučavanja
je vrlo važno, da mjesni strukovnjaci vode točnu
očevidnosto svim ovamo zasjecajućim pitanjima,
što se je i prigodom ovog proučavanja pokazalo neminovno
nužnim. Prema tome je potrebno, da u buduće šumarije pod
vodstvom pokusne postaje u Selmeczbanvi, uz naznačenje
inih amo spadajućih vlastitih bilješka, poplava i t. d. pomnu
očevidnost vode barem o vremenu pojave, trajanju i stepenu
štete od gusjenica, kasnih mrazova i medljike u tu
svrhu, da pruže daljnji temelj za riješenje na to odnosećih
se praktičnih i znanstvenih potankih pitanja. Prednavedena
ustanovljenja su posvema neovisna o daljnjem proučavanju
ovog pitanja, uslijed česa je vrlo poželjno, da preuzvišeni
gospodin ministar prema gore navedenom čim skorije učini
odredbe glede:


1. izrabljenja propalih šuma i šuma koje propadaju,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 11?


2. podesnijeg izvađanja novijih pošumljivanja,
te odgovarajućeg rukovanja postojećih mladika i
3. glede istraživanja, koje ima preduzeti pokusna
postaja.
Dodaje se odlomak iz „Slavonske šume" od Josipa
Kozarca, u kojem su glasoviti slavonski stari hrastici klasično
opisani kao mješovite šume, koje nije mogla uništiti medljika.


„Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi, s onim
divnim uspravnim, čistim i visokim stabaljem, taj je ne može
nikada zaboraviti. Tu se dižu velebni hrastovi sa sivkastom
korom, izrovanom ravnim brazdama, koje teku duž cijelog
20 metara visokog debla, sa snažnom širokom krošnjom,
koja no ga je okrunila, kao stasitog junaka kučma. Ponosito
se oni redaju jedan do drugoga, kao negda kršni vojnici
krajiški, a iz cijele im prikaze čitaš, da su orijaši snagom,
da prkose buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom
carstvu i plemenu. A kad vjetrić gore zalahori, a tvrdo,
glatko lišće sad zašapće, sad zašušti i zašumi, čini ti se, da
bjesne vile Slavonkinje sad popijevaju hitro neobuzdano kolo,
sad tužnim glasom spominju tuge i jade prošlih davnih vremena,
— a sad ti se opet čini, da čuješ nad sobom veličanstven;
žubor crkvene glazbe, ili tužnu pjesmu nadgrobnicu,
koja srce dira... Gdje je tlo malo vlažnije, tu se podigo
viti, svjetli jasen s bijelom, sitno izrezanom korom, ponešto
vijugavog stabla, komu je na vršiki sjela prozirna krošnja,
poput vela na licu krasotice. Kako koketno stoje, znatiželjno
i nemirno u vis poziru, rekao bi, da su izabrane ljepotice
onih oholih ukočenih vojnika... Mjestimice podigao se i
crni brijest, uspravan kao prut, sa sitnim obješenim hvojama
i ljušturastom korom, uvijek nekako mrk i zlovoljan, pravi
pesimista i podmuklica .. . Ta tri debla otimlju se za prvenstvo,
što se tiče ogromnosti i veličine, ovdje nadjačava hrast,
tamo jasen i brijest — oni su što lav i tigar u carstvu
zvjeradi. A pod njima i među njima utisnuli se grabovi
i klenovi, granati, kvrgavi i nakazni, — misliš, da vidiš
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

-118


zgrbljenog slugu, kako povezuje i omotava gospodaru svome
noge, da ne ozebu; to su šumske parije, robovi, koji su
samo zato tu, da hrane i poboljšavaju tlo visokom hrastu,
koji ohol nema kada, da se i zato pobrine" . . .


Opaska urednika.


Iz ovoga se članka vidi, kojim interesom prate u susjednoj
Ugarskoj bolest „hrastovu medljiku," radi ogromnih šteta,
koje ova bolest prouzrokuje. A što se u tom pogledu kod
nas radi? Već godine 1913. predao sam preko rektorata kr.
sveučilišta kao onovremeni učitelj predmeta bolesti drvlja na
kr. šumarskoj akademiji, a na poziv kr. zemaljske vlade,
odjel za unutarnje poslove od 18/1. 1913. br. 208. strukovnjačko
mnijenje od 10/IV. 1913., da medljika, naročito ako
napadne mladi list poslije obrštenja prvog lista po gusjenicama,
može hrastove sastojine prema okolnostima dijelom
oštetiti, a dijelom uništiti. Da se točno ustanove okolnosti,
pod kojima ta bolest jače ili slabije nastupa, predložio sam,
da se jednom strukovonjaku povjeri, da motri razvoj bolesti
u svim područjima Hrvatske i Slavonije i da ta svoja opaženja
priopći onda kr. zem. vladi, koja bi na temelju tog
opažanja mogla preporučiti odnosno propisati neke preventivne
mjere proti širenju te bolesti u šumsko uzgojnom,
uređajnom ili i u stojbinskom pogledu (odvodnje*. Neznam
sudbinu tog predloga, ali sudeć po činjenicama, našao je
mjesta »među spisima."


Jedan slučaj štete načinjene po ličinkama osice
Nematus abietum Htg.


Početkom svibnja o. g. dobio je kabinet za čuvanje
šuma kr. šumarske akademije u Zagrebu jednu pošiljku, koja
je sadržavala nekoliko ovogodišnjih smrekovih izbojaka. Na
još posve nježnim iglicama tih izbojaka nalazila se sva sila
svjetlo-zelenih (poput mladih smrekovih iglica), golih, gusjenicama
sličnih Učinaka, koje su znatan dio tih iglica već