DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 61 —


iza sječe posumiti. Nadzorne oblasti mogu renitentnog vlasnika
šum. zemljišta na to prisiliti novčanim globama, koje
u smislu postojećeg š. z. iznose 1 —10 K po jutru, dočim
u Ugarskoj u smislu zakona od g. 1879 iznose globe 20 200
K po jutru. Po mom mišljenju jest rok ponovog pošumljenja
od 5 g. predugačak, jer u našoj božijim blagoslovom obdarenoj
domovini nakon tog vremena poraste drveće svake
vrste i tako visoko poraste, da spriječava i upravo onemogućuje
pošumljenje poželjenom i rentabilnijem vrsti drva.
Još više u oči upada potreba promjene š. z. od g. 1852.,
ako se izračuna materijalna šteta, koja proizlazi odatle, ako
se izsječene površine odmah ne pošume. Ako uzmemo, da
je vrijednost šum. zemljišta B = 400 K, a upravni kapital
V « 100 K po jutru, to uz p — 3% iznosi godišnji gubitak
(400 + 100) 0-03 = 15 K, a kroz 5 godina (400 + 100)
(1035 — 1) = 7965 K po jutru.


To je za naše narodno gospodarstvo velik gubitak, jer
je važnost šuma za cjelinu naroda općenito priznata.


U susjednoj Štajerskoj i Kranjskoj postoji propis, po
kojem privatni šumo-vlasnik ima prije sječe šume položiti
jamčevinu, iz koje će se ureda radi pošumljenje provesti,
ako on zahtjevu dobrog pošumljenja ne bi potpuno i valjano
udovoljio. Mnogi su kod nas šume kupili, stabla posjekli,
a golo zemljište prepustili samo sebi, da priroda na njemu
zašije sjeme raznog drveća. Da slične ustanove imamo u
našem šum. zakonu, uvjeren sam, da bi imali manje bujica
i vododerina, te da bi obronci mnogog našeg gorja, kao n. pr.
Pakračkih gora, Psunja, Ivančice i dr., bili drugom vrsti drva
u gušćim sastojinama obrašteni, a ne kao što su danas,
obrašteni korovom i dračem svake vrsti. Kod toga moram
upozoriti na živu potrebu, da se već jednom.donese zakon


o „pošumljenju Krasa", jer će se samo tim načinom moći
taj posao sistematski provesti i kraju privesti.
U uvodu sam spomenuo, da će se nuzgredni šumski
užici u buduće u veliko cijeniti, a kr, zem. vlada nije do