DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- ioi —
sadržaje četiri prostorna metra) poimence i onim redom kako
se prijavljuju, zabilježiti, te ih ukupno (sumarno za dotičnu
općinu) i izravno prijaviti „Su marskom odsjeku kr.-hrv.-slav.dalm.
zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo"
i „Zemaljskom gospodarskom povjerenstvu za
šumske proizvode u Zagrebu".


Oni, koji temeljem ove naredbe svoje potrebe na ogrijevnim
drvima prijave, biti će dužni prijavljenu količinu, koja će im se
po mogućnost i u što povoljnijem dobavnom mjestu osigurati,
preuzeti uz najviše cijene, koje budu za ta drva ustanovljene.


Zato valja prijaviti i iskazati samo faktičke potrebe.


Potreba ogrijevnih drva ima se pod osobnnom odgovornošć
u opć. odnosno gradskog načelnika odnosno predstojnika
ureda točno iskazati.


3. Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske proizvode
u Zagrebu biti će dužno, da prijavljene potrebe ogrijevnih drva doznači
od najbližih i za otpremu najpovoljnijih zaliha.
O obavljenim doznakama ima rečeno povjerenstvo do trećeg
dana svakog mjeseca predložiti individualni iskaz kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, zabilježbe radi. U tom
iskazu valja da bude naznačeno također i trajanje zapora za doznačena
drva.


Stavljaju se izvr´n snage:


Naredb e kr. hrv.-slav.-dalm., zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo., od 9. kolovoza 1917. broj IV—2436, gled e
iskazivanja zaliha izrađenih ogrijevnih drva i od 16.
kolovoza 1917. broj IV 2363 glede potrebt ogrijevnih drva,
zaim naredb e bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od
16t studenoga 1917. broj IV—3016 kojom se stavljaju zalihe
dr.va, drvene građe i drvenog ugljena pod odsvojnu
zabranu, od 8. prosinca 1917. broj IV—3273 glede uređenja
ovogodišnje opskrbe pučanstva sa ogrijevnim drvom
i od 30. prosinca 1917. broj IV-3467 glede uređenja ovogodišnje
opskrbe pučanstva sa ogrijevnim drvom.


U Zagrebu, dne 25 veljače 1918.


Antun pl. Mih al ovi eh v. r.


Broj: 51 ad 1917.


Obavijest.


Na temelju zaključka sjednice društvenog upravljajućeg odbera
od 17. travnji t. g. pod točkom II/3, priopćuje se cijenjenim društvenim
članovima i čitateljima lista znanja radi slijedeće:


Na pobudu jedne imovne kotarske šumasije, te na to uslijedivšeg
zaključka društvenog uprav, odbora od 5. prosinca 1917,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

102


točka ../5., podnesena je na kr. zemaljsku vladu, odjel za narodno
gospodarstvo predstavka, kojom se upozoruje, da je radi očuvanja
šuma, koje su u ovo ratno doba izvržene silnom napadaju, u općem
interesu potrebno, da lugarsko osoblje svih kategorija šumoposjednika
fizički ne smalakše, pak stoga da izvoli odrediti, da se tim
službenicima ima za prehranu njihove osobe doznačiti onolika množina
žitka ili brašna, kolika´ je određena za one, koji obavljaju teški
tjelesni rad, i to s razloga, što lugaru, koji veći dio dana, a djekad
i noći, provede u svojoj službi vani u šumi, te stoga se ne
može hraniti varivom i sličnim, nego u glavnom kruhc m, ne može
biti dosta 7 kilograma biašra po glavi na mjesec, kako je to
§ 15. banske naredbe od 10. srpnja 1917. broj X.—22.000, odre


đeno za one, koji se moraju ob$krbljivati putem općinskih aprovizacija.


Na to je spomenuta kr. zemaljska vlada priopćila društvenom
predsjedništvu svojim otpisom od 20. ožujka 1918. broj X.—2317.
sljedeće:


„Na tamošnji podnesak od 14. siječnja br. 51 .. 1918. kojim
je zamoljeno, da se lugarsko osoblje u pogledu razdiobe brašna,
uvrsti medju teške radnike, otpisuje se slijedeće:


Najveći kontigent lugarskog osoblja, koji nije neposredno obskrbljen,
nalazi se u županijama modruško riječkoj i ličko-krbavskoj.
Ovo lugarsko osoblje opskrbljuje se ili putem mjesnih aprovizacija,
ili putem predpostavljenih oblasti i to tako da se na njih kod
obračunavanja kvote uzima posebni obzir.


U ostalim županijama, gdje je produktivnost veća, ne baca ovo
pitanje lugarsko osoblje u veću zabrinutost, pošto je u stanju laglje
doći do potrebnih živežnih namirnica.


Radi vrlo skučenih zaliha nije moguće mimo postojećih propisa
izričito povisiti kvotu živežnih namirnica za lugarsko osoblje,
ali kako je već rečeno, kr. zemaljska vlada u okviru mogućnosti
posvećuje lugarskom osoblju posebnu pažnju.


Dodje li kr. zemaljskoj vladi do znanja koji konkretni slučaj
glede loše obskrbe lugarskog osoblja u kojem kraju, to je ista voljna
poduzeti sve da mu se pomogne."


Obzirom na to umoljavaju se sve one šumske uprave, čije
lugazsko osoblje bi bilo loše ili nedostatno opskrbljeno, da
bi o tom izvolile pozivno na navedeni otpis, podnijeti kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, posebno obrazloženo
izvješće.


U Zagreu , koncem mjeseca travnja 1918.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskog društva.


I. Predsjednik: Tajnik.
M. de B o n a v. r. K e r n v. r.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

*-m


Broj 541/1918.
Predmet: Popunjenje šumarsko vježbeničkih mjesta.


Natječaj.


Kod otočke imovne cbćine imadu se popuniti dva mjesta šumarskih
vježbenika za koje se ovime raspisuje natječaj. Reflektanti
neka podnesu propisno biljegovane i obložene molbe najkasnije do


1.
lipnja 1918 potpisanom gospodarstvenom uredu.
Sa mjestom šumarskog vježbenika skopčan je godišnji adjutum
u iznosu od 1000 K, te za vanjsko službovanje naredbom kr zemaljske
vlade ustanovljena odšteta za kilometrinu i dnevnica, a za
vrijeme rata propisani doplatci.


U Otočcu, dne 13. travnja 1918.


Šumsko-gospodarstveni ured.


K broju 4867 .. 1918.


Natječaj


za popunjenje mjesta jednog dnevničara.


Na temelju visokog odpisa preuzvišenog gosp. kr. ug. ministra
za poljodjelstvo broj 44.238/1. B. 1. ex 1916. razpisuje podpisano
kr. šum. ravnateljstvo ovime natječaj za popunjenje mjesta
jednog dnevničara.


S ovim mjestima skopčane službenne odnošaje kao i beriva
ustanovljuje zakon. čl. XXIV. ex 1897., odnosno propisnik izdan sa
visokim min. odpisom broj 10.200 pred. ex 1909.


Za mjesto dnevničara mogu se natjecati u ratu nastradali
vojnički nemoćnici, koji su za vršenje pisarničke službe još
sposobni. U pomanjkanju takovih uzeti će se obzir i na druge natjecatelje.


Natjecatelji podpuno vješti hrvatskom, madžarskom, po mogućnosti
i njemačkom jeziku, ter strojopisanju pozivlju se, da vlastoručno
pisane sa svjedodžbama o njihovim obiteljskim odnošajima i


o školskoj naobrazbi obložene molbenice podnesu najkasnije do
15. lipnja 1918. kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva.
U Zagrebu, dno 12. svibnja 1918.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Ureduje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albreht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Uredovna zbirka šumarskih propisa. Napisao prof. dr. Gjuro Nenadić . 57—75
O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z. Napisao prof. dr. Antun Levaković 75 87
Sredozemna flora u drvoredima i parkovima na istočnim obalama Ja


drana. Napisao Marko Marčić 88—95
Osobna vijesti: Imenovanja u šumarskoj službi. — Premještenja u šu


marskoj službi. — Umro 95—96
Društvene vijesti: Pripomoćnoj zakladi pristupio 96
Iz kr. šumarske akademije ^.
Iz šumarske upravne prakse: Honorar za vještačko mnijen.e i dnevn´ce 96—97
Državni šumarski ispiti , 97—100
Naredbe 100-101
Obavijest. — Natječaji 101—103


Sadržaj „Lug. Viestnika".


Zašto se sastavljaju šamsko-gospodarstvene osnove i iz kakovih dijelova
se one sastoje? Piše prof. dr. Gjuro Nenadić. — Iz lugarske službe. Napisao
Eugen Reichl, kr. državni kontrolni nadlugar. — Različite vijesti: Zaključni račun
mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za god. 1917.


.