DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 96 skih
proizvoda i^ to za grsd Zagreb odbornikom Danu Šari ć a,
gradskog tajnika,´a zamjenikom Josip a Ratkovića , gradskog zastupnika,
te za grad Osijek odbornikom Antun a Hržića , upravitelja
gospodarskog odsjeka gradskog poglavarstva u Osijeku; za skupinu
b) §-a 11. naredbe od 22. siječnja 1918. br. IV—3468-1917.


o uređenju prometa šumskih proizvoda, imenovati odbornikom D ragu
ti na Czer n itzky-a. nadporučiiika i V. d E. c. kr. streljačke
pukovnije br. 23 u Zagrebu, zamjenikom WilyHufsky-a , opskrbnog
akcesistu u Zagrebu.
Umro. U Gračacu preinuo je nesrećom u lovu dne 14. veljače


o. g. kr. kot. šumar Slavko pl. Ožegović. Slava mu!
Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi pristupio je g. Julio Nikolašević, vlastei.
šumar, kontrolor u Našicama, uplativ 10 kruna u ime pristupnine.


Iz kr. šumarske akademije.
Ki. hrv. slav. daim, zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu.


n . 35.541
..0]


T9I7.


Dekanatu mudroslovnog fakulteta kr. sveučilišta


Franj e J osipa I.


u Zagrebu.


Kr. zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu, uvažujući
iznesene razloge, prihvatila je prijedlog zbora nastavnika kr. šumarske
akademije iz sjednice od 1. prosinca 1917., da se u rečenoj
akademiji uvede kso nov obligatan predmet „čista mehanika" po 2
sata predavanja u zimskom i ljetnom semestiu prvoga godišta i da
se naučna osnova predmeta tehnička i građevna mehanika, šumska
otpremna sredstva i opće graditeljstvo proširi dotično preinači, o
čemu je izdana posebna naredba. Podjedno se prihvaća i prijedlog
rečenoga zbora, da se obuka predmeta: čista mehanika, tehnička i
građevna mehanika, opće graditeljstvo pa vodo i mostogradnje
s ukupnim brojem od 12 sati predavanja i 8 jati vježbi u zimskom
i od 8 sati predavanja i 7 sati vježbi u ljetnom semestru povjeri
posebnom u šumarskoj akademiji stalno namještenom nastavniku.


O tome se podjedno obavještava i pročelništvo zbora nastavnika
kr. šumarske akademije.
U Zagreb u dne 28. veljače 1918. Za bana:
Roje v r.


Iz šumarske uprav e prakse.


Honorar za vještačko mnijenje i dnevnice. U ostavinskom
predmetu đakovačkog vlastelinstva sudjelovali su A. K. kr. šum. nadzornik
I. r. j Dr. D. N. profesor kr. šumarske akademije kao vještaci