DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 3     <-- 3 -->        PDF

eroj 3 i 4. OŽUJAK I TRAVANJ 1918. GOD. .1


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
Hanove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnikc dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
Kroj »Šum. Ustat stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase : za 1 stranicu 32 K ; za pol stranice 18 K ; za trećinu stranice 14 K ; za četvr
stranice 12 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Uredovna zbirka šumarskih propisa.


. Kr. zem. vlada, odio za narodno gospodarstvo, izdala je
„Uredovnu zbirku šumarskih propisa", koju je zajedno
s građom uredio i vlastitim tumačenjem, te rješidbama
popratio dr. Antun Goglia, odsječni savjetnik kr. zemalj.
vlade i učitelj šumarskog zakonoslovlja u kr. šumarskoj
akademiji u Zagrebu. „Zbirka" u svemu ima 834 stranica.


U ovom času velike borbe naroda za svoj opstanak
stavljeni su na šume sviju naroda veliki zahtjevi. Uslijed
rata mnoge su šume jako iscrpljene, ako ne i posve uništene.


U pravi čas dolazi pisac, da kroz niz godina sabranu
građu i opsežni materijal sredi i pruži nam zbirku postojećih
šumarskih propisa, pomoću kojih ćemo naše šume ne
samo što bolje u sadašnjoj njihovoj stvaralačkoj snazi uzdržati,
nego i šumsko gospodarstvo u budućnosti pridići i
unaprediti. Postojeće propise potrebno je poznavati, jer na
postojećem temelji se rad za budućnost. U svakom gospodarstvu
između prošlosti i sadašnjosti postoji neki stalni
kontinuitet rada i poslovanja, a još više treba da postoje
čvrste veze između sadašnjosti i budućnosti u šumskom gospodarstvu,
gdje je vrijeme između sjetve i žetve vrlo dugačko,
te učinjene pogreške u sadašnjosti teško se osvećuju
tek u dalekoj budućnosti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-58
Ako dakle na polju šum. gospodarstva u sadašnjosli
radimo onako, kako savremena šumarska nauka uči, a držeći
se pri tom postojećih propisa, to time izgrađujemo najčvršće
temelje našeg materijalnog blagostanja, a potom i
narodnog opstanka. f,


Jasno je, da će naše šume u budućnosti imati veću
ulogu, nego dosada, kada nam je uslijed rata narodno gospodarstvo
u velike oslabljeno i iscrpljeno. Sa sjegurnošču
možemo reći, da će se na šume stavljati daleko veći zahtjevi
nego li dosada.


Velika je zasluga pisca što je pregledno predočio sve
propise i naredbe izdane u svrhu sačuvanja šuma i unapređenja
šum. gospodarstva, te što možemo tim lakše na osnovu
ovog njegovog pregleda viditi, što nam u tom pogledu manjka,
da manjkajuće što prije s korisnim i potrebnim nadoknadimo.
Ne manja je zasluga, što je pojedine ustanove postojećih
zakona ne samo jasno i jezgrovito rastumačio, nego što je
tomu dodao riješidbe bečkog vrhovnog kasacionog sudišta,
bečkog upravnog sudišta, te kr. zem. vlade i našeg vrhovnog
sudišta kr. stola sedmorice. Na taj način dobila je
„Zbirka" pored svoje praktične koristi i znanstvenu vrijednost,
što joj daleko veću prednost daje pred izdanjem šumskog
zakona od g. 1900., koje je pisac zajedno s pokojnim
šumar, nadzornikom A. Borošićem izdao.


Od onda do danas mnogo se kod nas promijenilo, pa
pisac u pravi čas pruža svoju „Zbirku" našim šumarskim
oblastima, koje će djelo na polju našega Šum. gospodarstva
ostati od trajne vrijednosti.


U „Narod. Novinama" od god. 1917. broj 296 prika


zao je banski savjetnik Franjo Haladi široj javnosti ovu


„Zbirku", ocrtavši u kratkim potezima njenu važnost za


naše šum. gospodarstvo. Ovaj prikaz, koji potječe iz pera


uvaženog pravnika i dobrog poznavaoca naših šumarskih


prilika, jest sâm po sebi najbolja preporuka za ovu „Zbirku",


te za širu javnost ne bi imao ništa više o tom reći.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

*— JJQ j^ë


No ako se i pored svega toga laćam posla, da U
„Sum. Listu" kažem koju riječ više o toj »Zbirci", činim to
iz dva razloga. Prvo zato, da prikazem pojedine dijelove
»Zbirke", učiniv svoje primjetbe; a drugo činim to iz osjećaja
dužnosti, da kao profesor šumarske politike u kr šumarskoj
akademiji istaknem neke šumsko-političke momente,
koji kod drugih naroda već odavna postoje i koji bi se
mogli na naše prilike primjeniti.


Ogromna građa u „Zbirci" razvrstana je u deset poglavlja.


U prvom poglavlju donesao i obradio je pisac „šumski
zakon s odnosnim naredbama", što zaprema
malo ne jednu trećinu ove opsežne „Zbirke". U ovom poglavlju
su malo ne svi §§-i šumskog zakona od 1852. jasno
protumačeni, te mnoge naredbe kr. zem. vlade i riješidbe
gore spomenutih vrhovnih sudišta dodane, koje su u pravnom
tumačenju vrlo zanimive i poučne. Šumski zakon je
donesen u starom tekstu, koji je u jezičnom pogledu zbog
mnogih stilističkih i gramatičkih pogrešaka dosta manjkav.
Mlađi naš šumarski naraštaj ne razumije pravo sadržaja pojedinih
paragrafa. Čovjek mora više puta čitati dotični paragraf,
da njegov sadržaj može razumjeti i shvatiti, što je
zakonodavac želio reći.


Koliko znam, nije stari hrvatski prevod šum. zakona
kod nas uzakonjen, nego njemačko izdanje tog zakona jest
original, na koji se često pozivamo, pa se tim prije mogao prirediti
noviji prijevod šum. zakona, kojeg bi danas mogli lakše
razumjeti, jer ne smijemo zaboraviti, da je jezik naroda živo
biće, koje se neprestano razvija i usavršuje. Dobro bi bilo,
da je spomenuto, da je šumski zakon od g. 1852. postojao
i vrijedio u kraljevini Ugarskoj sve do g. 1879., kada su
Mađari za sebe stvorili nov šum. zakon, koji je mnogo strožiji
i napredniji, te njihovim prilikama bolje odgovara, nego
austr. šumski zakon od g. 1852. Ne bi bilo na odmet, da
je naročito spomenuto, da se na državne šume u Hrvatskoj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 60
i Slavoniji ima primjenjivati zakon od g. 1852., a ne mađarski
zakon od g. 1879., što mnoge mlade šumare, koji iz
Ugarske ovamo dolaze, u bludnju zavada.


Poznata je stvar, da mnoge ustanove starog Šum. zakona
od g. 1852, ne odgovaraju više novim životnim prilikama i
današnjim potrebama, za što je najbolji dokaz činjenica, da
je već g, 1878. austrij. ministarstvo poljodjelstva bečkom
parlamentu podneslo novu osnovu šumskog zakona, koja
žalibože nije došla do rasprave, jer su se sve reforme razbile
na pitanju kompetencije između centralnog bečkog parlamenta
(Reichstag) i pokrajinskih sabora (Landtag», Uslijed
toga su u pojedinim zemljama, zastupanim u carevinskom
vijeću, stvoreni posebni zakoni, koji samostalno uređuju
šumske prilike pojedinih pokrajina.


Nema sumnje, da se u pitanju stvaranja šum. zakona
mora postupati vrlo konzervativno i oprezno, jer je šumsko
gospodarstvo samo po sebi konzervativno, te ne podnosi
čestih promjena u sistemu gospodarstva, a još manje na
polju zakonodavstva.


Nu ako uzmemo u obzir, da šum. zakon od g. 1852.
stoji kod nas na snazi više od pola stoljeća, a u tom vremenu
da se mnogo promijenilo u životu našega naroda, to
je jasno, da je već skrajne vrijeme, da se kod nas stvori
novi šum. zakon, koji će sadanjim prilikama i životnim potrebama
našega naroda bolje odgovarati. Kako su pojedine
ustanove šum. zakona već zastarjele i našim klimatskim prilikama
u opće ne odgovaraju, između mnogih slučajeva
spominjem samo ovaj:


Ako se godišnje sječine u šumi odmah ne pošume,
nije to od velike materijalne štete za vlasnika šum. zemzemljišta,
nego takav propust i zanemarenje može biti od
teških posljedica za vlasnike susjednih zemljišta, a često i
za čitav kraj. Uš . z. od g. 1852. određuje se da se godišnje
sječine — ako zemljište îîije prikladno ni za jednu
drugu gospodarsku kulturu imaju u roku od 5 godina
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 61 —


iza sječe posumiti. Nadzorne oblasti mogu renitentnog vlasnika
šum. zemljišta na to prisiliti novčanim globama, koje
u smislu postojećeg š. z. iznose 1 —10 K po jutru, dočim
u Ugarskoj u smislu zakona od g. 1879 iznose globe 20 200
K po jutru. Po mom mišljenju jest rok ponovog pošumljenja
od 5 g. predugačak, jer u našoj božijim blagoslovom obdarenoj
domovini nakon tog vremena poraste drveće svake
vrste i tako visoko poraste, da spriječava i upravo onemogućuje
pošumljenje poželjenom i rentabilnijem vrsti drva.
Još više u oči upada potreba promjene š. z. od g. 1852.,
ako se izračuna materijalna šteta, koja proizlazi odatle, ako
se izsječene površine odmah ne pošume. Ako uzmemo, da
je vrijednost šum. zemljišta B = 400 K, a upravni kapital
V « 100 K po jutru, to uz p — 3% iznosi godišnji gubitak
(400 + 100) 0-03 = 15 K, a kroz 5 godina (400 + 100)
(1035 — 1) = 7965 K po jutru.


To je za naše narodno gospodarstvo velik gubitak, jer
je važnost šuma za cjelinu naroda općenito priznata.


U susjednoj Štajerskoj i Kranjskoj postoji propis, po
kojem privatni šumo-vlasnik ima prije sječe šume položiti
jamčevinu, iz koje će se ureda radi pošumljenje provesti,
ako on zahtjevu dobrog pošumljenja ne bi potpuno i valjano
udovoljio. Mnogi su kod nas šume kupili, stabla posjekli,
a golo zemljište prepustili samo sebi, da priroda na njemu
zašije sjeme raznog drveća. Da slične ustanove imamo u
našem šum. zakonu, uvjeren sam, da bi imali manje bujica
i vododerina, te da bi obronci mnogog našeg gorja, kao n. pr.
Pakračkih gora, Psunja, Ivančice i dr., bili drugom vrsti drva
u gušćim sastojinama obrašteni, a ne kao što su danas,
obrašteni korovom i dračem svake vrsti. Kod toga moram
upozoriti na živu potrebu, da se već jednom.donese zakon


o „pošumljenju Krasa", jer će se samo tim načinom moći
taj posao sistematski provesti i kraju privesti.
U uvodu sam spomenuo, da će se nuzgredni šumski
užici u buduće u veliko cijeniti, a kr, zem. vlada nije do
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 62


sada izdala naredbe, kojom bi se propisivao način uživanja
i ustanovljenja vrijednosti šum. nuzužitaka, kao n. pr. stelje,
žirovine, paše i dr., što je svakako jedna manjkavost i praznina,
koja bi se imala popuniti. Podizanjem našega stočarstva
rasti će sve više vrijednost šum. stelje, kao nastor
za blago. Poznato je i znanstveno utvrđeno, da uredno sabiranje
šum. stelje u odraslijim šumama nije za rast drveća
štetno. Ako ikada, a ono u sadanje doba bio je zgodan čas,
da se izdala naredba, da se u državnim, imovno-općinskim
i u šumama velikih vlastelinstva uz malu odštetu dozvoli
narodu sabiranje šum. stelje.


U onom dijelu „Zbirke", gdje se govori o zaštitnim
i zabranbenim šumama, dobro bi bilo, da je spomenuto
nešto više o tim šumama. Tako držim, da bi bilo uputno,
da je spomenuta šumska literatura* o tom za nas važnom
predmetu; nadalje da su spomenute barem glavne ustanove


o zaštitnim šumama u Njemačkoj, Francuskoj, Švicarskoj
itd.
Jednako je za nas važno pitanje namještenja šumarskih
činovnika u privatnoj šumarskoj službi, o čemu se kratko
govori kod § 22. š. z. Ovdje je naime donesena jedna naredba
iz g. 1858., po kojoj se za privatne šume od „pri
mjerene veličine" moraju namjestiti šumari, a drugom
naredbom iz g. 1883., kr. zem. vlada nalaže bivšim podžupanijama,
da „županijski nadšumari paze na to, da privatni
šumo-posjednici za svoje šume namjeste kvalifi kovano
osoblje, a uprava sa šumama, da se ne povjerava ljudima
bez kvalifikacije". To je sve, što se kod nas o tom za nas
važnom pitanju propisuje, a to je nažalost i odviše malo, a
da bi preko toga mogli ćutke preči.


Skrajnje je vrijeme, da naša kr. zem. vlada izdade naredbu,
po kojoj bi se u privatnoj službi oblasno priznati
imale samo one osobe za šumarske stručnjake, koji su u


* Vidi dr, M. Endre«: Ftrstptlitik 1005. str. -B7-352


ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 63 -


Zagrebu kod kr. zem. vlade položili državni ispit za samostalno
vodenje šum. gospodarstva. Šumarska akademija postoji
već 20 godina, a njene apsolvente može se na prste
izbrojiti, koji su dobili namještenje kod naše vlastele. Da je
to pitanje kako treba uređeno, bio bi broj slušača u kr.
šumarskoj akademiji mnogo veći, a mnogi domaći sin
našao bi hljeba u domovini, kojeg mu sada stranac oduzima.
U tom pitanju mogla bi se naša vlada ugledati i a
ugarsku vladu, koja je odredila, da u Ugarskoj šumarom
uopće može biti samo onaj, koji je šumarske nauke svršio
u Sćavnici i državni ispit položio u Budimpešti. Od god.
1910. kada je priznata ravnopravnost naše šumarske akademije
s visokom šumarskom školom u Sćavnici, primaju se i
naši apsolventi u držav, službu u Ugarskoj, ali moraju drž.
ispit položiti u Budimpešti.


Potrebu izdanja ovakove naredbe najbolje opravdava
činjenica, da u našoj domovini ima u privatnoj službi oko
60 šumara, koji nijesu kod nas položili ispita kod kr. zem.
vlade za samostalno vodenje šum. gospodarstva. Osim toga
trebalo bi zakonom urediti i pravne odnošaje ovog osoblja,
kao što je to u Austriji učinjeno. Današnji socijalni položaj
tog osoblja ne može dugo ostati, jer ovo osoblje ima
samo dužnosti, a nikakovih prava.


Pitanju iznošenja šum. proizvoda iz šume posvetio
je pisac osobitu pažnju. Sa velikim marom i trudom
obrađeno je ovo poglavlje, što dokazuje tumačenje i mnoge
riješidbe uvodno spomenutih bečkih vrhovnih sudišta, kao i
austrij. ministarstva poljodjelstva, koje će mnogima u praksi
dobro doći. Biti će od interesa, ako ovdje spomenem, da
oblasti u Austriji mogu privatn e puteve, šumske željeznice
i druga prometila uzeti (rekvirirati) za iznošenje šum. proizvoda.
Isto tako vrijedno je znati, da se u smislu mađarskog šumskog
zakona od .. 1879. mogu šumske željeznice graditi
preko tuđeg zemljišta, ako za to i ne predleži privola vlasnika
dotičnog zemljišta, dočim kod nas u smislu š. z. od
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 64 —


g. 1852. ne može se to provesti, nego se šumska željeznica
može graditi tek uz privolu vlasnika dotičnog zemljišta.
Ova ustanova š. z. u velike sprečava racionalnije iskorišćivanje
šuma, te se ona ima što prije zamjeniti s drugom ustanovom,
koja će omogućiti bržu i lakšu izgradnju šum. željeznica,
bez kojih naše šume ne će dobiti svoje prave vrijednosti.
Poznamo slučajeve, gdje je iz prkosa vlasnika susjednog
zemljišta bilo nemoguće racionalno iskorišćivanje jedne prostrane
šume. Nakon rata biti će mnogo materijala za gradnju
šum. željeznisa, a naše imov. općine ne smiju propustiti priliku,
da kroz svoje šume do željez. stanice ne izgrade stalne
šum. željeznice, koje se kupcu šume mogu uz odštetu prepustiti
na uporabu, kako se to danas običaje činiti kod državne
šumske uprave i vlastelinstva đakovačkog. >
O šumskim požarima i štetama od kukaca u
šumama doneseno je opširno tumačenje, koje pitanje osim
toga mnogo razjašnjuju vrhovne riješidbe uvodno spomenutih
sudišta i kr. zem. vlade. Po mome mišljenju bilo bi dobro,
da je doneseno kratko stručno tumačenje o načinu ustanovljenja
štete od požara, koji prouzrokuju željeznice u šumama
i da je zgodnim primjerom to razloženo, kako bi i nestručnjak
mogao razumijeti postupak kod ustanovljenja takove štete.
To bi bilo još tim potrebitije, jer kr. zemalj. vlada u tom
predmetu nije dosada izdala načelne riješidbe ni naputka
glede obračunanja šteta od požara u šumama od šeljeznica.


Ne mogu propustiti, a da se ne osvrnem na naredbu
kr. zem. vlade od 27./I. 1911. broj 61.615 o tamanjenju
gusjenica u šumama, koja u ostalom sadržaje tvrdnju, da
uzrok sušenju hrastika nije t. z. „medljika", te da je navodno
kr. zem. vlada dala po stručnjacima istražiti prave uzroke
sušenju hrastika, a rezultat tog istraživanja jest, da se „sušenje
ima pripisati u prvom redu višegodišnjem obrstivanju
hrastika po gusjenicama . . .", a da su „šumski organi krivi
tom, jer se za vremena nisu pobrinuli za uništenje gusjenica :
i sprečavanje njihova raznaja." Bolest „medljika" nije još
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 65 —
znanstveno ispitana, kako to mnogi tvrde1, a šumski organi
držim, da nisu krivi tomu, što gusjenice obrstavaju hrastike,
jer oni nisu u stanju gusjenice uništiti kada se u velikom
broju pojave, jer je to prirodna nepogoda. Za taj posao
preslabe su sile pojedinca, nego se mora posebno organizirati
i taj pojav neprestanom ispitivanju podvrći, što je zadaća
šum. pokusne postaje, koja se i kod nas mora osnovati.


Poglavlje o lugarstv u obrađeno je vrlo pomno. Ovdje
su donesene sve naredbe i riješidbe vrhovnih sudišta, koje
uredjuju prava i dužnosti lugarskog osoblja. Iz tih mnogih
propisa vadimo ovo: Lugari se smatraju javnom stražom i
u službi smiju nositi oružje. Lugarska puška slobodna je od
poreza, dok ju lugar nosi u šumi, koju Čuva; a ako se puška
upotrebljuje u svrhu izvršivanja lova, čini se time prestupak
koji se kazni globom 20—40 K. Zvanično odijelo za lugare
drž. šumske uprave i za kr. nadlugare propisano je posebnim
naredbama, a njima propisane vanjske znakove na odjelu
ne smije nositi lugarsko osoblje kod imovnih općina i zemlj.
zajednica. Čuje se s više strana prigovora, da bi se naredba


o službenom odjelu kr. nadlugara imala promjeniti, jer sadržaje
više manjkavosti. Postupak kod zapljene šumskih proizvoda
i oružja opisan je s mnogim naredbama. Pojednoj naredbi
kr. zem. vlade iz g. 1903. lugarima drž. šumske uprave i
imovnih općina, te kr. nadlugarima ne pripada nikakova uhvatnina
za prijavljene šumske kvare, a naprotiv lugarima zem.
zajednica može se u ime plaće dopitati trećina od prijavljenih
i utjeranih šumskih odšteta, ako im je to zajamčeno
ugovorom, skopljenim prigodom njihova namještenja.
0 prekršajima. Ovdje je pisac odnosne zakon, ustanove
temeljito protumačio, dodavši tomu još mnoge riješidbe
kr. zem. vlade, kr. stola sedmorice i bečkih vrhovnih sudišta,
čije pravno tumačenje jest vrlo zanimivo i poučno.
Od mnogih nekoje ćemo spomenuti. U smislu riješidbe bečkog


1 Vid raspravu prof. dr. Neger: „Tharandter Forstliche hefte 1915.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 66 —


upravnog sudišta prisvojenje stelje i jagoda jest šumski kvar,


koji spada pred političku oblast.


Grane sa šum. drveća, koje vise na susjedno zemljište
ne smije susjed okresati. Uzimanje meda iz hrasta u šumi i
njegovo oštećenje nije šumski kvar u smislu š. z., nego se
može kvalificirati krađom.


Po mnijenju kr. drž. nadodvjetničtva cvikani štapovi
ne spadaju u smislu § 60 š. z. među grmlje jer štapovi u
trgovini predstavljaju dosta znamenit tehnički sortimenat drva
pa prekršaji u tom pogledu spadaju pred sud.


Ako štetočinac šumskog kvara umre prije, nego što
prvostepena odluka postane pravomoćna, ukida se cijeli postupak
radi kvara.


Bezpovlasno prisvojenje izrađenog i složenog drva u
šumi nije šumski kvar, već je krađa, koja spada pred sucL
Juridička osoba (dion. društvo) ne može biti presuđeno


radi prekršaja § 60 š. z.
Ovlaštenik z. z. može doznačeno mu građevno drvo prodati,
dočim pravoužitnik imovne općine ne.


Po jednoj naredbi kr. zem. vlade mogu lugari od vlasnika
zaplijenjene marve primiti jamčevinu u novcu za sigurnost
naknade počinjene štete, ako takovu ponudi vlasnik u
svrhu, da mu se odmah povrati zaplijenjeno blago.


Žitelji, koji šumske štete često prave, ne mogu se radi
toga podvrgnuti neprestanom redarstvenom nadzoru i među
sumnjivce uvrstiti.


Ustanove za namirenje šum. kvara protumačene
su vrlo temeljito, a pregledno su poredane i odnosne naredbe
kr. zem. vlade i napred spomenutih sudišta, od kojih
neke ovdje spominjemo : Po jednoj riješidbi stola sedmorice
mogu se šum. štete utjerati ovrhom na nekretnine samo
onda, ako je ovrha na pokretnine bezuspješnom ostala.


Platež paševine za stanovitu paševnu sezonu ne riješava
dužnosti naknade štete, počinjene pašom blaga umi
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 67 — »
tar trajanja te sezone, ali prije plateža paševinske pri


stojbe.
U smislu provedbene naredbe k zakonu od- 22.-/1. 1894.


o uređenju šum. tehničke službe, ima se kod oblasno određenih
procjena i izvida na licu mjesta upotrebiti u prvom
redu šumsko-tehničko osoblje političke uprave, izuzevši slučaj,
gdje takovih nema i gdje je pogibelj u odvlaci, imaju
se upotrebiti ini osposobljeni stručnjaci. Privatne stručnjake
dozvoljeno je stručnim izvidima pozivati uz kr. šum.
tehničare samo na zahtjev i trošak stranke.
Po jednoj riješidbi beč. upravnog sudišta, šum. tehničari
upravnih oblasti imaju se smatrati nepristranim vještacima,
u koliko se ne radi o šumama, u kojima oni vode
šumsko gospodarenje. Ne upliva na njihovu nepristranost
okolnost, što je postupak poveden na njihovu prijavu.


Odredba, da šum. prijavnice, podnesene od raznih stranaka
oblastima ima kr. kot. šumar ureda radi besplatn o
obrediti, držimo, da bi se mogla protegnuti samo na male


,posjednike šuma ispod 20 j . površjne, dočim za veće posjednike
šuma ne, jer onaj, koji posjeduje veću šumu, ubraja
se među materijalno dobro stojeće ljude, te za uslugu, koju
mu država pruža, treba da plati stanovitu pristojbu.


Nadalje držim, da bi na mjestu bila odredba kr. zem.
vlade, da se privatnim posjednicima šuma zabrani zaračunanje
i ubiranje pristojba za šum. prijavnice. Poznam
slučaje, gdje su zaračunate pristojbe za prijavnicu dva do
tri puta bile veće od cjenikom obračunate šum. štete.


Vrijedno je spomenuti riješidbu kr. banskog stola, da
sudovi šum. prijavnice, podnesene im radi krađe stabala ili
drva ne odstupaju kr. kot. oblastima na obređenje po kr.
kot. šumarima, nego da sudovi visinu štete ustanovljuju po
načelima kaznenog postupnika.


Po jednoj naredbi kr. zem. vlade za obračunavanje počinjenih
šumskih šteta u državnim šumama ima se rabiti _cje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 68 —


nik, sastavljen po županij. upravnom odboru, a odobren po


kr. zem. vladi.


Konačno nam je spomenuti naredbu kr. zem. vlade,
glede načina obračunanja šteta, počinjenih u šumi po divljači,
koja u neku ruku služi kao uzorak. Naredba doduše,
spominje ispravnu formulu troškovne vrijednosti sastojine,
nu za to navedeni primjer zlo je izveden. Tako se u naredbi
veli da vrijednost zemljišta šume, u kojoj jeleni prave
štetu, iznosi 29 K, a kapitalna vrijednost upravnog troška
89 K. Jedno i drugo je krivo, te ovaj primjer najmanje je
prikladan da bude uzorkom za izračunanje štete u šumi. U
„Šum. listu" odg. 1911. broj L, 2. i 5. pobliže sam opisao
način obračunanja šum. šteta, što ih divljač u šumi čini,
obrazloživši pojedine slučaje s mnogim primjerima. Osim
toga sam donesao i obrazac za računanje šum. šteta od
divljači, propisan instrukcijom od g. 1911. u vel. vojvodini
Badenskoj. Ne bi bilo na odmet, da je pisac ovu raspravu
u „Zbirci" barem spomenuo, jer sam uvjeren, da će ona
mnogima dobro doći.


Time bi izcrpili prikaz šum. zakona od g. 1852.


U II. i III. poglavlju sadržale „Zbirka" propise o organizaciji
šumsko tehničke službe" i o „struč.
noj upravi i šum. gospodarenju".


Ovdje je donesena privremena naredba kr. zem. vlade .
od 4./III. 1871. broj 2144 o upravi, gospodarenju i uživanju
općinskih šuma, koja je doduše novijim zakonima stavljena
izvan snage, nu mnogi propisi još danas vrijede, nadalje
dobro je pisac učinio, što je donesao „Obrazloženje kr.
zem. vlade" i „Raspravu" u saboru k zakonu od 26./III. 1894.


o stručnjoj upravi, kojim zakonom je udaren temelj današnjoj
organizaciji šumarske službe. Jedno i drugo će mlađem
šumarskom naraštaju dobro doći, da shvati postanak
tog zakona.
Držim potrebnim, da se ovdje osvrnem na nekr glavne
naredbe i riješidbe.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

-m
Tako po jednoj naredbi kr. zem. vlade iz g. 1898.
mogu ovlaštenici z. z. svoja deputatna drva prodati, a utržak
razdijeliti pro rata parte, a po drugoj naredbi iz g.
1908. može ovlaštenik slobodno raspolagati sa ogrijevnim
drvom, koje mu je doznačeno kao njegov dio skupnih užitaka.
Ovlaštenik z, z. ne može dobiti građu iz zajedničke
šume za kuću, koja se gradi izvan područja zem. zajednice.


Po jednoj načelnoj riješidbi kr. zem. vlade iz g. 1903.
može se potrajni prihod šume ustanoviti pomoću uži t nog
postotka, što nije sasvim ispravno i može u praksi voditi


do krivih rezultata. Formula užitnog postotka ew = n . Vw


* n
vrijedi za normalno uzrasle, a ne za dosta proređene šume
zemlj. zajednica, te ima više teoretsku, a manje praktičnu
vrijednost. Držim, da ne bi bilo na odmet, da je ovoj naredbi
donesen mali komentar i da je uporaba formule zgodnim
praktičnim primjerom razjašnjena.


U naredbi kr. zem. vlade od 15./VII. 1894. br. 34.291
nije postavljen ključ za tangentu, koju zemlj. zajednice doprinose
k plaći kr. kot. šumara za vođenje stručne uprave
u njihovim šumama. Od g. 1894., kada je gore spomenuti
zakon stupio na snagu nije se u pitanju doprinosa z. z. za
upravu njihovih šuma ništa promijenilo, akoprem su se njihove
gospodarske prilike i drugi odnošaji u velike promijenili.


Savremena šumarska politika* za odmjeru tangente
općinama za upravu njihovih šuma poznaje slijedeće sisteme
za odmjeru: 1. godišnji Čisti prihod šuma, 2. zemljarinu,
3. površinu, 4. namirenje svih troškova oko uprave


5. međusobni sporazum od slučaja do slučaja između države
i općine. Ne znam, koji je od ovih sistema primijenjen
za odmjeru tangente našim zemlj. zajednicama, pa ču
se za to drugom prilikom na ovo pitanje opširnije
osvrnuti.
* Dr M. Eodres : Forstpolitik 1905. Str. 455.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

: U smislu § 12. zakona od 26./III. 1894. može se protiv
lugara zem.lj zajednica disciplinarno postupati, a kazna
može biti samo odpust iz službe, a ne može se disciplinarno
kazniti novčanom globom. Prema tomu ces naredba
ôd 10./III. 1860. o karnosnom postupku protiv urednika i
službenika ne može se protegnuti na lugare zemlj. zajednica,
jer je njihovo namještenje privatne naravi, koje dobiva
javno-pravni karakter samo time, što se ti lugari kao
zaprisegnuti imadu smatrati kao javna straža. Za lugare
gradskih općina u disciplinarnom postupku vrijede disciplinarni
propisi zakona od 21./VI. 1895. o ustrojstvu
gradskih općina.


Lugar z. z. zajednica ne može se smatrati služinčet
o m, te se na nj ne mogu protegnuti ustanove zakona od
25./III. o zdravstvu.


Zaokruženje šuma z. z. u lugarske srezove odobrava
žup. uprav, odbor i to na osnovu zaključka glavnih skupština
ovlaštenika z. z. Zastupstva upravnih općina i općinska
poglavarstva ne imadu pri tom djelokruga. Doprinos za
službeno odijelo lugarima z. z. može se u proračun staviti
samo privolom zemlj. zajednica.


U IV. poglavlju pregledno su složeni propisi o „dražbi
stabala". Držim, da bi dobro bilo, da su u ovom poglavlju
donesena glavna pravila o dražbi stabala, kako ih
novija šum. literatura sadrži.*


U ovom poglavlju spomenuti slučajevi iz prakse, kao i
načelne riješidbe kr. zem. vlade, koje se na to odnose, zasjegurno
će mnogima u praksi dobro doći.


U poglavlju II. i III. sadržane su mnoge naredbe kr.
zem. vlade, koje uređuju putovanja kr. kot. šumara na teret
zemlj, zajednica. Od mnogih spominjem naredbu kr. zem.
vlade iz g. 1909., kojom se ne dozvoljuje, da kr. kot. šumar
»prisustvuje- glavnoj skupštini ovlaštenika zem. zajed


* Vidi: Dr. L. Hufnagel: „Handbuch der kaufmanischen Holzverwertung
und des Holzhandels". IV. Aufl. Berlin 1917.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 17     <-- 17 -->        PDF

i*


nica, u kojoj će se pretresivati dražbeni uvjeti o dražbenoj
prodaji stabala zem. zajednica", nego se određuje, da kr.
kot. šumar ima dražbene uvjete sastaviti i odboru z. z. priposlati,
,kojemu prosto stoji, daše pismenim putem informiraj)
kod kr. kot. šumara za slučaj, da mu je pojedina
Ustanova drazbenih uvjeta nerazumljiva4. Ja držim, da između
kr. kot. šumara i odbora z. z. zajednica mora postojati tjesna
veza, te da se putovanja kot. šumara u * šume z- z, imaju
prosuđivati s drugog gledišta, nego Što je sada običaj. Po
koristi, koju šumari z. z. namaknu unovčenjem šumskih prihoda,
kako glavnih tako i nuzgrednih prihoda, imala bi se
vanredna putovanja prosuđivati.


U tom slučaju jesu putni troškovi kr. kot. šumara prema
koristi, koju z. z. odatle ima, vrlo maleni. Za zloporabu ima
drugih sredstava, nu ne može se u tom pogledu jednako postupati.
Ja držim, da nije u interesu šum. gospodarstva z. z.
da se mnoga putovanja kot. šumara ubrajaju u redovita, kao
ni to, da se mnogi izvidi u šumama z. z. obave „prigodom
inog vanjskog uredovanja".


Konačno upozorujem na u ovom poglavlju sadržanu
naredbu kr. zem. vlade iz g. 1916., prema kojoj se jamčevine
šumskih trgovaca imaju njima povratiti tek onda, kada
je po kr. poreznom uredu odmjerenu pristojbu i biljegovinu
odobrila najviša financijama oblast.


U V. poglavlju iskazane su naredbe´ kr. zem. vlade o
»šumskim glavnicama zem. zajednica".


Glavnice z. z. pohranjene kod kr. zem. blagajne, iznosile
su krajem g. 1916. ukupno 13,840.398 K. Ova velika svota
predstavlja većim dijelom vanredni prihod šuma zem.
zajednica, a do sada nije izišla naredba kr. zem. vlade kako
se ima računati vanredni prihod i lučiti od redovitog prihoda.


Krajem iste godine imale su imovne općine kod kr. zem.
blagajne pohranju svotu od 56, 650.463 K. Ukupno šum.
glavnice zem. zajednica i imovnih općina iznose 70,460.861 K.
Kupljeni razni vrijednosni papiri nose im 4—4V»%, a za
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 72 —
naše narodno gospodarstvo bilo bi mnogo bolje, kada bi
se taj novac upotrijebio u svrhu, da se osnuje jedan jak
novčan zavod, koji bi našem narodu davao zajmove na dulje
vrijeme i recimo uz viši kamatnjak, nego li što je onaj od
vrijednosnih papira, Ako bi se recimo davali zajmovi uz 6%
kamatnjak, profitirale bi imovne općine, zem. zajednice i
narod. Tako jak novčan zavod mogao bi preuzeti u svoje
ruke kolomizaciju domaćeg pučanstva iz Like i Zagorja u
plodnu Slavoniju, kao i parcelaciju velikih posjeda, kanalizaciju
naših rijeka i potoka, te preduzimati razna druga narodu
korisna poduzeća.


Uz tako jak novčani zavod podigao bi se još više ugled
našem šumarskom staležu, jer bi i šira javnost znala da taj
narodni imetak potječe iz naših Šuma, kojim upravljamo mi
šumari.


Naš narod je uvjeren, da taj imetak nema služiti samo u
korist današnje generacije, nego da ga valja sačuvati za
potomstvo u korist cijelog naroda. Za pohvaliti je, da zem.
zajednice upotrebljuju svoje glavnice za nabavu šuma, livada
i pašnjaka. Na taj način biti će u buduće lakša opskrba
s drvom za gorivo i građu, a kupom livada i pašnjaka,
potpomaže se intenzivnije marvogojstvo, koje se može smatrati
glavnim vrelom, od kuda narod crpe svoju snagu i moć.
Isto tako je od velike koristi, što su neke imovne općine
svoj šumski posjed proširile kupom privatuih šuma.


U VI. poglavlju obradio je pisac s mnogo pomnje pitanje
o izricanju presuda iz ogluhe i kaznenim
odredbama u upravnom postupku. To je za nas
šumare od velike važnosti, jer sve do danas nemamo jedinstvenog
upravnog postupnika, te što su propisi glede toga
rasijani u pojedinim zakonima i naredbama. U ovom se poglavlju
susrećemo s jednim statističkim podatkom, koji naše
šumsko gospodarstvo u loše svjetlo stavlja. U trogodištu od
1902—1904 broj šumskih prijavnica iznosio je .629.200 komada,
a jedva je moguće, da je taj broj kasnije pao.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 19     <-- 19 -->        PDF

-73


U VII. poglavlju je pisac donesao i protumačio propise


o uređenju bujica (vododerina).
Kako je poznato uslijed prekomjernog i nesistematskog
uživanja i sječe šuma nastale su kod nas po cijeloj zemlji
mnoge bujice i vododerine. Mirni gorski potoci sječom šuma
po obroncima pretvoreni su u divlje gorske bujice, koje iz
visokih gora donose sa sobom mnogo drvlja i kamenja,
rušeći sve što im na putu stoji, a na nižim mjestima zamuljući
na tisuće jutara plodnih oranica i livada, te tako mnoge
i mnoge osobe lišavaju njihove dosadanje eksistencije.


Zakonom o uređenju bujica prihvaćen je kod nas šumarski
sustav sprečavanja bujica, t. j . da sa tehničkim radnjama
uporedo ide i pošumljenje gorskih obronaka počevši
od gornjeg toka potoka. Do sada su šumari izveli mnoge
bujice sa zamjernom vještinom i okretnošću, te je za požaliti,
da se u novije vrijeme tomu predmetu ne poklanja
nužna pažnja i ne odgaja praktički za to potrebno osoblje.
Dobro bi bilo, da su ukratko doneseni neki podaci o izvedenim
bujicama, koji će ostati u službenim spisima široj
javnosti posve nepoznati. Koliko je bujica dosada izvedeno,
koliko su novčana srestva za to upotrebljena, kolika je površina
bujičinih područja, koliko je biljka u bujičnom području
zasađeno? Sve to i širu javnost može zanimati. Držim
da je nužno, da se već jednom i kod nas organizira služba
bujičinih tehničara, te da se izda službeni naputak i tehnička
poslovna uputa za bujične tehničare, koji će se iz zemaljskih
sredstava izdržavati.


U VIII. poglavlju doneseni su propisi o upravi šuma
krajiških imovnih općina. Ovdje su redom poredani
propisi o postanku i razvoju imovnih općina u vojnoj Krajini.
Imovne općine su vrlo važne narodne intitucije, kojima
na svijetu nema jednakih; donekle su im slična ruska zemstva.
Šumarskom i lugarskom osoblju imovnih općina osobito
će dobro poslužiti ovaj dio zbirke, gdje će naći ne
samo organizatorne propise, nego i one, kojima je ure


2


(
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-. 74 —


đen njihov službeni odnošaj prema imovnoj općini. Ništa
manje zadovoljit će pravoužitnike imovnih općina izcrpivo
tumačenje „Naputka" o uređenju načina i opsega zajedničkog
uživanja šuma i šum. tla. Sto više odmiče vrijeme od
doba postanka imovnih općina, to više blijedi slika bivših
krajiških odnošaja i nekad postojećeg pravnog stanja, pa
se primiče vrijeme o reorganizaciji imov. općina.


Kako znamo za pravoužitničtvo na uživanje šuma imov.
općine, potrebna je dvostruka kvalifikacija, prvo-realna
(krajiški posjed) i drugo personaln a (članstvo u obitelji,
koja je bila obvezana na davanje krajiških vojnika.)


Kod keajiških imovnih općina imamo krajiško pravoužitničtvo,
kod zem. zajednica ovlaštničtvo po zakonu od 25/IV.
1894. o uređenju zem. zajednica. Za potonje ne traži zakon nikakove
osobne kvalifikacije, jer je ovlašteništvo vezano samo


o vlasnost ovlaštenog zemljišta, koja ustanova je u našem nacionalnom
pogledu štetno djelovala, jer je zako´n olakotio tuđem
elementu da se k nama useli. Ove dvije različite pravne
ustanove o uživanju šuma imovnih općina i zem. zajednica,
često se zamjenjuju, što zadaje mnogo posla upravnim ob´lastima.
Naročito, traže doseljenici — nekrajišinci kao pravni nasljednici
krajiških posjeda pravoužitništvo i traže upis u katastar
pravoužitnika imovne općine. U tim pitanjima odlučuju gospodarstveni
uredi imov. općina i upravne oblasti. Bez poznavanja
prakse i judikature ne mogu se ja^zna zapletena pitanja rješavati.
Pisac bavi se kao vladin referenat ovim pitanjem već mnogo
godina, te je u tom pravcu za cijelo stekao bogato iskustvo,
te je u velike zadužio mlađe radnike na tom polju, što im je
ovom svojom „Zbirkom" dao rezultate svog specijalnog rada.
U IX. poglavlju iscrpljeni su svi propisi o šumarskoj
nastavi, šumarskoj statistici, o izmjeri nekretnina zem. zajednica,
o namještenju ratnih invalida itd.


Sa gore prikazanim izcrpio sam svoje općenite primjedbe,
te na temelju svega dosele rečenoga dolazim do ovog
rezultata: „Uredovnom zbirkom šumarskih propisa" riješio
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 75


je g. pisac svoju zadaću potpunoma, te ću ju svi intefesovani
krugovi objeručke prihvatiti, a u našoj oskudnoj šumarskoj
literaturi zauzimat će vidno mjesto. Moje gore iskazane
primjedbejmaju poslužiti istoj svrsi, kojoj je g. pisac
u obilnoj mjeri poslužio, a to jest: čuvanju i unapređienju
naših šuma.


Ne samo šumaru u praksi, nego i slušačima kr. šumar,
akademije dobro će doći ova „Zbirka" kod učenja predmeta
šumarski zakoni, pa im zato istu najtoplijepreporučam.


Knjiga se može dobiti kod ravnateljstva pomoćnih ureda
kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo.
Prof. dr. G j. Nenadić.


O uporabi § § 3. i 4. priloga D. š. z.


Napisao prof. dr. Antun Levaković.


U prošlogodišnjem „Šumarskom listu", broj l.i2., napisao
je kr. župan, šumar, nadzornik gosp. Dragutin Gtirth
raspravu pod gornjim naslovom. U toj raspravi nastoji gosp.
nadzornik Gurth rastumačiti § 4. priloga D. tako, da hrvatski
tekst toga paragrafa — u koliko ovaj govori o odsijecanju,
odrezivanju i otrgavanju vršika, ogranaka i granja —
uzmogne i nadalje doslovce služiti za obračunavanje odštetnoga
iznosa, a da se ipak prisvojitelju spomenutih objekata
ne nanosi time nepravda, koja se kosi sa ustanovom §-a 72.
općeg šumskog zakona.


Kako je mene na kr. šumarskoj akademiji zapala zadaća,
da slušačima šumarstva tumačim također ustanove
priloga D, to u interesu svojih slušača kao budućih šumarskih
upravnika smatram svojom dužnošću osvrnuti se na
izvode gosp. nadzornika Giirtha u navedenoj raspravi.


Spomenuti dio §-a 4. priloga D glasi u hrvatskom
tekstu :


„Ako se oštete prouzroče time, što je tko odsjekao,
odrezao ili otrgao vršike, ogranke ili granje, bilo ili ne bilo