DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 82


točki 4. posebn o navada nabavljanje t. j . odsijecanje
i prisvajanje metlovine, šiba, gužvi, palica, obručeva i t. d.


Zakonodavac je dakle uzimanje ovih sitnih drvnih sortimenata
smatrao kao poseban slučaj prevršivanja i kresanja,
što se još bolje vidi iz §-a 4. priloga D, koji također
nešto dalje veli: „Metlovina, šibe, gužve, palice, otanki
obručevi i t. d. imadu se, ako budu uzeti od ležečega drvlja
i oko za njih nema osobitih cijena, računati kao šibarje*,
a ako su uzeti od stojećih stabala i prutova, kao odsječeni
ogranci i grane, a ako se upotrijebe za to mladi, stablići,
računaju se kao mladi rasadi od drvlja."


Drugim riječima veli ta stavka ovo: „Metlovina, šibe,
gužve, palice, otanki obručevi i t. d. imaju se, ako budu uzeti
od stabala, koja već na zemlji leže, i ako za njih nema oso- *
bitih cijena, naknaditi po §-u 3. toč. 1. a., budu li pak uzeti
od osovnih stabala i prutova, naknađuju se po §-u 4., a
ako se upotrijebe za to mladi stablići, imaju se naknađivati
po §-u 5."


Da je dakle zakonodavac pod prisvajanjem odsječenih
ili otrgnutih vršika etc. imao na umu samo prisvajanje onih
vršika, koje su sposobne za metlovinu, Šibe, gužve, palice
i t. d., ne bi on uzimanje ovih sitnih sortimenata sa osovnog
stabalja naveo kao poseban slučaj prisvajanja odsječnih
vršika, ogranaka i grana.


Ovo je posvema jasni dokaz, da je zakonodavac bez
iznimke svako prevršivanje i kresanje osovnih stabala u odštetnom
pogledu stavio pod udar §-a 4. priloga D, te da
se stoga po §-u 4. priloga D ima obračunavati naknada ne
samo za one vršike etc., koje su sposobne za sitne drvne
sortimente (metlovinu i t. d.), nego i naknada za one vršike,
koje su sposobne za građu i ogrijev.


Okolnost, da prilog D navada prekršaje protiv sigurnosti
šumskog vlasništva po prilici istim redom kao i § 60.


* Zapravo: kiče (njemački: Reisig).