DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 50´ -~^, "


c) za opskrbu pučanstva , kraljevina Hrvatske i Slavonije
´drvom; . ´ ,. . , - CM ´
d) za prodaju izvan područja kraljevina Hrvatske i Slavonije,
Vlasnik je dužan da drži pod odsvojnu zabranu stavljenu robu


u pripremi dva mjeseca nakon učinjene prijave povjerenstvu za
šumske proizvode, . , ^ i- .
U slučaju potrebe vlasno je´ povjerenstvo ovaj rok produljiti


ilr skratiti.´ ´:-.-´ ..-,
Glede upotrebe pod odsvojnu zabranu stavljenih zaliha izdaje
odredbe povjerenstvo. -^
Nakon izminuća ovih zapornih rokova vlastan je posjednik da
bez- daljnjega čekanja slobodno raspolaže svojom robotn. :
" Ža-trajanja odsvojne zabrane kupac nije viastan da traži ispunjenje
dobavnog ugovora sklopljenog prije proglašenja ove naredbe.


-´: ´ ^^/ . §4.. ,-/


<-"",.´ ´ . ,


Prodaja i izvoz robe izvan područja kraljevina Hrvatske i Slavonije
niože se obaviti samo dozvolom povjerenstva, koje .se pri
tome´ima držati upuiav što će ih u tome pogledu kr, hrv.-slav.-dalm.
zemaljska vlada izdati povjerenstvu za šumske proizvode,


-;;^>,:^-. ^^."" §,5 ; .-." ;


Na području kraljevina Hrvatske i Slavonije smiju javne že


ljeznice, parobrodarska društva i privatni otpremnici, tovare drvene


robe samo- u onom slučaju na otpremu preuzimati,-ako predatelj za


jedno s tovarnim listom preda i otpremnu iskaznicu proviđenu


službenim pečatom kr. zem. vlade, koja se ima zatražiti kod povje


renstva za šumske proizvode u Zagrebu. Tu otpremnu iskaznicu


valja tovarnom listu prišiti ili prilijepiti, te je otpremna postaja


dužna otpremnu iskaznicu kao i odrezak otpr-emne iskaznice pro


viditi službenim žigom i datumom, a odrezak otpremne iskaznice, is


punivši rubriku o otpremljenoj težini, ima još isti dan priposlati


šumarskom odsjeku kn hrv.-slav.-wdalm. zemaljske vlade u Zagrebu.


, Obrazac otpremne Iskaznice prileži kao prilog A. ovoj na


redbi.


..§6. ^ . ,, >
Ne potpadaju pod udar ove naredbe:


a) zalihe drva i drvenog ugljena, koje su po producentu iz4^
adene za loženje stanova samog producenta, njegovih činovnika/
radnika iJi služinčadi, te za održanje obrtnog pogona, koji je u savezu
sa njegovim šumskim ili gospodarskim poduzećem ; ´ ,


b) stupovi odnosno kolci potrebni za gospodarstvo, kora i


piljevina;


: ^ c) zalihe svakovrsnog drva, koje je producent za vlastite "svrhe
priredio, no koje ne smiju premašiti kod građevnog drva 100 kub.


metara, kod pintarske dužice 100 akova, te kod francuske dužice


1000:, komada.