DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

49


Povjerenstvo za šumske proizvode u Zagrebu podupirat će
proizvodnju drva svih vrsti, pridržavajuć sebi nadzor nad njom i
pomažući producentima kod dobave radnika i žjveža, te pribave
prometnih sredstava.


§ 2.


Svaki vlasnik šumskih i piranskih proizvoda, bilo koje vrsti, te
drvenog ugljena, dužan je da pnjavi svekolike zalihe svoje robe
unutar granica kraljevina Hrvatske i Slavonije povjerenstvu u Zagrebu
uz točnu oznaku mjesta, gdje se roba nalazi.


Držalac tuđe robe ima prijaviti povjerenstvu samo ime i obitavaiište
vlasnika te robe.
Prijava zaliha, kako postoje na dan proglašenja ove naredbe,
ima se predati povjeienstvu osobno ili poštom preporučeno:


i. unutar 15 dana: za drvo za gorenje, za drvo za rudnike,
željezničke podvlake, klade i drveni ugljen;
2. unuta r 30 da n a : za piljenu, tesanu, Ijuštenu i cijepanu
građUj računajući od dana proglašenja ove naredbe«
obrasce za prijavnice u tu svrhu propisat će povjerenstvo za^
šumske proizvode.
Svoje zalihe ne trebaju prijaviti kr. državne željeznice, kr
pošta, brzojav i telefon.
Iza prve prijave imadu se daljnje prijave podnašati privremeno
i to :
L prvi puta "do 15. ožujka 19:8. zalihe drva za gorenje, drva
za rudnike, željezničkih podvjaka, klada i drvenog ugljena, prema
stanju od 1. ožujka 1918., a zatim dalje do 15. svakog drugog
mjeseca prema stanju od prvog dana toga mjeseca.


2. do 31. svibnja 1918. zalihe pnjene, tesane, Ijuštene i cjepane
građe, prvi put p ema stanju do 30. travnja I9S8., a zatim daije do
30. svakog četvrtog mjeseca prema stanju od prvog dana toga
mjeseca.
Povjerenstvo za šumske proizvode vlasno je, da traži od vlasnika
potrebna ma razjašnjenja biio usmeno bilo pismeno, a stranke
su dužne da dadu točna razjašnjenja preporučenim pismom u roku
od 0 dana, računajući od primitka upitka do uključivo predaje list*
na pošti.


§ 3.


Povjerenstvo za šumske proizvode ustanovljivati će i priopćivati
vlasnicimn u roku od 30 dana nakon primitka prijavnice, koje
vrsti robe sta Ija pod odsvojnu zabranu u svrhu da se drže u
pripremi;


a) za potrebe vojnih oblasti;
b) za potrebe željeznica, parobrodarstva, pošte, brzojava i telefona/
rudnika i sličnih poduzeća javnih interesa;