DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

^ 48 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je u
„Z e m a! j s k o g o s p o d a ´ s .: o p o v j e r e n 5 !: v o za š u ITI s k e
proizvode a Zagrebu Imenovati: vladinim povjerenikom g.
Adolfa pl. Mihallća, baaskog savjetnika, a zamjenikom Antuna
Gogi i ju, odsječnog savjernika kr. zemaljske vlade.


Hrvatska centrala za drvo.


u ovom dvobroju donašamo bansku naredbu od 22. siječnja
1918. br. IV.-3463´19I7. o uredeajM prometa šumskih proizvoda,
kojom se os.iiva Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske
proizvode u Zagrebu. Tom je dakle naredbom, nakon dulje borbe
hrvatske i ugarske vlade, iconačrio osnovana hrvatska centrala za
drvo. Pred nekih 7 mjeseci kašla je ministarska naredba, kojom je
osnovana Centrala za drvo za sve zemlje krune sv. Stjepana. Hrvatska
je vlada nije htjela oglasiti u službenim Narednim Novinama,
jer je pravom* drž-Ia, da je Hrvatska u gospodarskim poslovima
potpuno autonomna, pa je u tom pitanju potpuno i uspjela. .


Nedostatak je ove naredbe, što ne rješava pitanje izvoza drva.
U osobnim vijestima donašamo imenovanje članova u Zemaljsko
gospodai^sko povjerenstvo za šumske proizvode u Zagrebu i
vladinih povjerenika u tom povjerenstvu.
Dne lif). veljače 0. g, održana je pod predsjedanjem predsjednika
povjerenstva Milana baruna Turkovića ojednlca trg, povjerenstva,
koje ie uzelo na znanje izvještaj privremenog odDora c iznajmljenju
prostorija, o popunjenju činovničkih mjesta i 0 tiskanicima, te je
ustanovilo za sada tek iznimne maksimalne cijene za ogrijevna drva
i to za bukovo drvo K 850 po vagOTiu^ za grabrcva 950-K, za brestova
i si. 750 K, za topolova 700 K, za ogranke 650 K, a ža oblice
50 K jeftinije. U šumi vrijede iste cijene, odbiv troškove dovoza do
^ stana konsumenata.


Naredbe„
Naredba
bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 22. siječnja 1918.
broi !V 3468 1917. 0 uredjer.ju prometa šumskih proiz
V od a.


da vodi evidenciju o zalihama, proizvodnji i potrebi, da o´p^k
gorivim drvom i drvenom gradom vojsku, javne zavode, ^rr.^dov
u opće pučanstvo, te da višak proizvodnje privede eksportu e 1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

49


Povjerenstvo za šumske proizvode u Zagrebu podupirat će
proizvodnju drva svih vrsti, pridržavajuć sebi nadzor nad njom i
pomažući producentima kod dobave radnika i žjveža, te pribave
prometnih sredstava.


§ 2.


Svaki vlasnik šumskih i piranskih proizvoda, bilo koje vrsti, te
drvenog ugljena, dužan je da pnjavi svekolike zalihe svoje robe
unutar granica kraljevina Hrvatske i Slavonije povjerenstvu u Zagrebu
uz točnu oznaku mjesta, gdje se roba nalazi.


Držalac tuđe robe ima prijaviti povjerenstvu samo ime i obitavaiište
vlasnika te robe.
Prijava zaliha, kako postoje na dan proglašenja ove naredbe,
ima se predati povjeienstvu osobno ili poštom preporučeno:


i. unutar 15 dana: za drvo za gorenje, za drvo za rudnike,
željezničke podvlake, klade i drveni ugljen;
2. unuta r 30 da n a : za piljenu, tesanu, Ijuštenu i cijepanu
građUj računajući od dana proglašenja ove naredbe«
obrasce za prijavnice u tu svrhu propisat će povjerenstvo za^
šumske proizvode.
Svoje zalihe ne trebaju prijaviti kr. državne željeznice, kr
pošta, brzojav i telefon.
Iza prve prijave imadu se daljnje prijave podnašati privremeno
i to :
L prvi puta "do 15. ožujka 19:8. zalihe drva za gorenje, drva
za rudnike, željezničkih podvjaka, klada i drvenog ugljena, prema
stanju od 1. ožujka 1918., a zatim dalje do 15. svakog drugog
mjeseca prema stanju od prvog dana toga mjeseca.


2. do 31. svibnja 1918. zalihe pnjene, tesane, Ijuštene i cjepane
građe, prvi put p ema stanju do 30. travnja I9S8., a zatim daije do
30. svakog četvrtog mjeseca prema stanju od prvog dana toga
mjeseca.
Povjerenstvo za šumske proizvode vlasno je, da traži od vlasnika
potrebna ma razjašnjenja biio usmeno bilo pismeno, a stranke
su dužne da dadu točna razjašnjenja preporučenim pismom u roku
od 0 dana, računajući od primitka upitka do uključivo predaje list*
na pošti.


§ 3.


Povjerenstvo za šumske proizvode ustanovljivati će i priopćivati
vlasnicimn u roku od 30 dana nakon primitka prijavnice, koje
vrsti robe sta Ija pod odsvojnu zabranu u svrhu da se drže u
pripremi;


a) za potrebe vojnih oblasti;
b) za potrebe željeznica, parobrodarstva, pošte, brzojava i telefona/
rudnika i sličnih poduzeća javnih interesa;
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 50´ -~^, "


c) za opskrbu pučanstva , kraljevina Hrvatske i Slavonije
´drvom; . ´ ,. . , - CM ´
d) za prodaju izvan područja kraljevina Hrvatske i Slavonije,
Vlasnik je dužan da drži pod odsvojnu zabranu stavljenu robu


u pripremi dva mjeseca nakon učinjene prijave povjerenstvu za
šumske proizvode, . , ^ i- .
U slučaju potrebe vlasno je´ povjerenstvo ovaj rok produljiti


ilr skratiti.´ ´:-.-´ ..-,
Glede upotrebe pod odsvojnu zabranu stavljenih zaliha izdaje
odredbe povjerenstvo. -^
Nakon izminuća ovih zapornih rokova vlastan je posjednik da
bez- daljnjega čekanja slobodno raspolaže svojom robotn. :
" Ža-trajanja odsvojne zabrane kupac nije viastan da traži ispunjenje
dobavnog ugovora sklopljenog prije proglašenja ove naredbe.


-´: ´ ^^/ . §4.. ,-/


<-"",.´ ´ . ,


Prodaja i izvoz robe izvan područja kraljevina Hrvatske i Slavonije
niože se obaviti samo dozvolom povjerenstva, koje .se pri
tome´ima držati upuiav što će ih u tome pogledu kr, hrv.-slav.-dalm.
zemaljska vlada izdati povjerenstvu za šumske proizvode,


-;;^>,:^-. ^^."" §,5 ; .-." ;


Na području kraljevina Hrvatske i Slavonije smiju javne že


ljeznice, parobrodarska društva i privatni otpremnici, tovare drvene


robe samo- u onom slučaju na otpremu preuzimati,-ako predatelj za


jedno s tovarnim listom preda i otpremnu iskaznicu proviđenu


službenim pečatom kr. zem. vlade, koja se ima zatražiti kod povje


renstva za šumske proizvode u Zagrebu. Tu otpremnu iskaznicu


valja tovarnom listu prišiti ili prilijepiti, te je otpremna postaja


dužna otpremnu iskaznicu kao i odrezak otpr-emne iskaznice pro


viditi službenim žigom i datumom, a odrezak otpremne iskaznice, is


punivši rubriku o otpremljenoj težini, ima još isti dan priposlati


šumarskom odsjeku kn hrv.-slav.-wdalm. zemaljske vlade u Zagrebu.


, Obrazac otpremne Iskaznice prileži kao prilog A. ovoj na


redbi.


..§6. ^ . ,, >
Ne potpadaju pod udar ove naredbe:


a) zalihe drva i drvenog ugljena, koje su po producentu iz4^
adene za loženje stanova samog producenta, njegovih činovnika/
radnika iJi služinčadi, te za održanje obrtnog pogona, koji je u savezu
sa njegovim šumskim ili gospodarskim poduzećem ; ´ ,


b) stupovi odnosno kolci potrebni za gospodarstvo, kora i


piljevina;


: ^ c) zalihe svakovrsnog drva, koje je producent za vlastite "svrhe
priredio, no koje ne smiju premašiti kod građevnog drva 100 kub.


metara, kod pintarske dužice 100 akova, te kod francuske dužice


1000:, komada.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 51     <-- 51 -->        PDF

51


, Od svih vrsti drva i drvenog ugljena, za kDje povjerenstvo za
šumske proizvode izdaje otpremne iskaznice, pripada mu, praVo
ubiranja prinosa:


a) za građevno ili tvorivo drvo u okruglom stanju (trupci) jH:
za okruglo drvo koje god vrsti izrađeno u komadima duljim,od
jednog metra i koje je u sredini mjerene deblje od 8 cm. po kub.
metru 2 (dvije) krune;


b) za piljeno ili tesano drvo koje god vrsti po kubičnom
metru 3 (tri) krune;


c) za hrastovu bačvarsku radnju (dužicu) po akovu´ 10 (deset)
filira, a za hrastovu francusku dužicu od 1000 normalih komada. (36)
1-^—6, te za bukovu, kestenovu i jasenova dužicu od 1000 normalnih
komada po 10 (deset) kruna;


d) za cijepanice i klade, prikladne za tehničke svrhe, složene
u prostornim metrima ne dulje od 2 (dva) metra po _ prostornom^
metru, i u kojegod vrsti drva 1 (jedna) kruna.;


e) za gorivo drvo, bez obzira na vrst drva i sortiment, po
prostornom metru 20 (dvadeset) filira);


f) za drveni ugljen bez obzira na vrst drva po q 20 (dvadeset).
filira;
g) za drvene otpatke, prodane za tehničke svrhe (za proizvodnju
papira, xe]uIose ili tanina) i za svezano gorivo drvo po 10.000 kg.
5 (pet) kruna/ ´,´," ´-...,,


Oprošteni od plaćanja su oni drveni proizvodi, koji se u svrhu.
dalje preradbe unutar područja kraljevina Hrvatske i Slavonije prevažaju
u nastane drvno-industrijskih poduzeća izuzevši tvornice´
tanina.


Isto su tako oprošteni od plaćanja prinosa one otpretTine..robe>
koju jedan te isti vlasnik prevaža s jednog skladišta na"drugo u
svrhu usredotočenja zaliha robe unutar područja kraljevina´Hrvatskih
i Slavonije.


Za takove pošiljke ispostavit će. povjerenstvo za Šumske .proizvode
otpremne iskaznice besplatno.


Nasuprot spadaju pod obvezu plaćanja prinosa oni prevozi
robe s jednog skladiš:fa na drugo —^´pa ma i bila skladišta istoga
vlasnika — ako se roba otprema u svrhu prodaje na malo.^ ´ ;


Prinose plaća uvijek kupac. ^ ,
Preprodavač, koji kupi već povjerenstvu za šumske proizvode
prijavljenu robu, te ju onda dalje proda, a da ju nije otpremio sa
prvobitnog skladišta, dužan je da. plati prinos po ovome paragrafu,
makar i nije robe otpremio. , .


´´§ ^´ ; ´


Tko želi otpremiti drvo IH drveni ugljen, što je proizveden u
vremenu između pojedinih prijava, treba da o tome prije svega
obavijesti povjerenstvo, a tek kada od ovoga primi privolu, može
;^^tražiti otpremnu iskaznicu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 52 —


Najkasnije desetog dana svakog mjeseca dužan je vlasnik iif
držaiac robe poslati povjerenstvu iskaz sve tokom predidućeg mjeseca
otpremljene ili .na malo prodane robe, uz oznaku količine i
vrsti robe prema tr^^ )vaćkiiii o!) ććijima, te uz oznaku odredišne po
staje. Maloprodaje mogu se iskaati u skupnim brojkama,


Povjertnstvu za šumske proizvede pristoji pravo nadzora nad
vođenjem skladišnih knjiga i n?d stanjem zaliha, kao i pravo uvida
u proizvodnju.


§ 10.


Ako povjerenstvu za šumske proizvode prijavljena roba izgori^
ili bude oštećena odnosno uništena uslijed elementarnih nepogoda,
dužan je vlasnik robe da prijavi štetu odnosno nastali manjak povjerenstvu
u roku od 8 dana. nakon ustanovljene štete.


§ 11


Povjerenstvo za šumske proizvode sastoji se od jednog predsjednika,
dva potpredsjednika te od dvadeset i devet redovitih odbornika
i sedamnaest odborn čkih zamjenika, koje sve imenuje ban
i to :


a) predsjednika i potpredsjednika iz krugova interesenata, koji
moraju biti pripadnici kraljevina Hrvatske i Slavonije;
b) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
vojnih oblasti;
c) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz redova zemaljskih
činovnika šumarske struke;
d) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
činovništva kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu ;
e) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika kao zastupnika
krajiških imovnih općina;
f) četiri redovita odbornika i dva zamjenika iz redova privatnih
posjednika šuma;


g) osam redovitih odbornika i četiri zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili prodajom tvrdog drva, izuzevši
bukovinu;


h) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom iii prodajom bukovog drva;
i) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili trgovinom mekanoga drva;


j) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili prodajom drva za gorenje
i drvenog ugljena;


k) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
tvornjčar* tanina;
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 53     <-- 53 -->        PDF

-- 53


1) dva redovita odbornika i jednog zan^jenika iz krugova aprovizacionih
odbora grada Zagrt´ba i Osijeka;
m) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovačko
obrtničkih komora u Hrvatskoj i Slavoniji;
a) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz krugova
industrijalaca, koji se bave prerađivanjem drva.
Prihvat imenovanja je obvezatan.
Služba čitavog odbora to jest toli predsjedništva kao i redovitih
odbornika i njihovih zamjenika je počasna, a i besplatna.
Članovi povjerenstva dužni su čuvati uredovnu tajnu.
Kr. hrv.-slav.-dalm zemrljska vlada u Zagttbu izdat će posebni
poslovni pravihiik, kojim će se urediti organizacija povjerenstva,


§ 12.


Nadzor nad posloumjem povjerenstva vrši vladin povjerenik
kojega imenuje ban. Vladin povjerenik ima pravo uvida u sve knjige,
korespondencije i poslove povjerenstva. Mora na svaku sjednicu
pravodobno pozvan bHi, te je ovlašten predioge stavljati, koji se
moraju raspraviti.


Vladiin povjerenik nema prava glasa, ali je ovlašten proti svakom
zaključku prosvjed uložiti, te se u tom. slučaju ima provedba zaključka
obustaviti do odluke bana.


Povjerenstvo će prema potrebi ustanovljivati visinu cijena, koje
se za pojedine vrsti robe mogu tražiti i imadu plaćati, te će se ove
cijene nakon odobrenja po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za narodno
gospodarstvo, u službenim „Narodnim Novinama*" objelodaniti.


§ 14.


Tko prekrši koju ustanovu ove naredbe ili kod prekršenja na
ma koji način sudjeluje, počinja -u koliko mu čin ne potpada
pod težu kaznenu ustanovu — prekršaj, te se imade kazniti zatvorom
do 6 mjeseci i globom do 2000 kruna.


Ako se može ustanoviti količina one dobiti, koju je počinitelj
svojim činom nepovlašteno postigao, može se gioba, koju valja iz
reći. povrh 2000 kruna povisiti za dvostruki iznos ustanovljene
dobiti.


U pogledu one zalihe, glede koje je počinjen prekršaj, ima
tečajem kaznenog postupka u smislu zakona mjesta zapljeni, jedna
petina vrijednosti zaplijenjene zalihe pripada prijavitelju, a preostali
dio nakon odbitka na´stalih troškova ima se upotrebiti^ za opskrbu
siromašnoga pučanstva one općine, gdje je prekršaj počinjen.


Postupak radi ovih prekršaja spada u djelokrng redarstvenih
oblasti prve molbe, a prizive rješava u drugoj molbi kr. zemaljska
vlada.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 54 —


§ 15.


Prinosi, nplaćeni povjerenstvu, imaju se upotrebiti u prvan
redu za pokriće troškova Dovjerenstva, a ostatak ima se uručiti kr,
hrv-slav,-dalm. zemaljskoj vladi za osnutak gospodarstvene zaklade
poput fonda. Ta zaklada služit će u prvom redu pošumljenju hrvatskoga
Krasa i drugih gorskih predjela, uređenju bujica u Hrvatskoj
i Slavoniji, stipendijama za uzgoj šumske-čuvarskog osoblja i
potpori oskudnih udova i siročadi trgovačko-j^umskog osoblja.


Globe, koje će unići na temelju presuda po § 14., idu u korist
invalida šumarskog i trgovačko-drvarskog osoblja i njihovu siročad.
Potonje odredbe izdat će se naredbenim putem.


§ 16.


Svojom imovinom upravlja i blagajnu rukovodi povjerenstvo
pod nadzorom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade u Zagrebu.


§ 17.


Po smislu financijainih propisa svi podnesci na povjerenstvo
prosti su od biljega i pristojba.


§ 18.


Ova naredba stupa na snagu s danom proglašenja.


§ 19.


Ova naredba predložit će se u prvoj sjednici saboru kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


U Zagrebu, dne 22. siječnja 1918.


Antun pL Mihalovich v, r.


Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonijo i Dalmacije od 16. veljače 1918.
broj IV — 794, kojom se odredjuju rokovi, do kojih se prvi puta
imaju iskazat! zahhe drvene robe prema banskoj naredbi od 22.
siječnja 1918. broj IV - 3468 - 1916.. o uređenju prometa


šumskih proizvoda.


lu ^S^*^ ^ "^´ ustanove § 2. naredbe od 22. siječnia 1918. broj
iV -64bS — 191/, određuje se giede rokova do kojih se prvi