DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

^ 48 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je u
„Z e m a! j s k o g o s p o d a ´ s .: o p o v j e r e n 5 !: v o za š u ITI s k e
proizvode a Zagrebu Imenovati: vladinim povjerenikom g.
Adolfa pl. Mihallća, baaskog savjetnika, a zamjenikom Antuna
Gogi i ju, odsječnog savjernika kr. zemaljske vlade.


Hrvatska centrala za drvo.


u ovom dvobroju donašamo bansku naredbu od 22. siječnja
1918. br. IV.-3463´19I7. o uredeajM prometa šumskih proizvoda,
kojom se os.iiva Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske
proizvode u Zagrebu. Tom je dakle naredbom, nakon dulje borbe
hrvatske i ugarske vlade, iconačrio osnovana hrvatska centrala za
drvo. Pred nekih 7 mjeseci kašla je ministarska naredba, kojom je
osnovana Centrala za drvo za sve zemlje krune sv. Stjepana. Hrvatska
je vlada nije htjela oglasiti u službenim Narednim Novinama,
jer je pravom* drž-Ia, da je Hrvatska u gospodarskim poslovima
potpuno autonomna, pa je u tom pitanju potpuno i uspjela. .


Nedostatak je ove naredbe, što ne rješava pitanje izvoza drva.
U osobnim vijestima donašamo imenovanje članova u Zemaljsko
gospodai^sko povjerenstvo za šumske proizvode u Zagrebu i
vladinih povjerenika u tom povjerenstvu.
Dne lif). veljače 0. g, održana je pod predsjedanjem predsjednika
povjerenstva Milana baruna Turkovića ojednlca trg, povjerenstva,
koje ie uzelo na znanje izvještaj privremenog odDora c iznajmljenju
prostorija, o popunjenju činovničkih mjesta i 0 tiskanicima, te je
ustanovilo za sada tek iznimne maksimalne cijene za ogrijevna drva
i to za bukovo drvo K 850 po vagOTiu^ za grabrcva 950-K, za brestova
i si. 750 K, za topolova 700 K, za ogranke 650 K, a ža oblice
50 K jeftinije. U šumi vrijede iste cijene, odbiv troškove dovoza do
^ stana konsumenata.


Naredbe„
Naredba
bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 22. siječnja 1918.
broi !V 3468 1917. 0 uredjer.ju prometa šumskih proiz
V od a.


da vodi evidenciju o zalihama, proizvodnji i potrebi, da o´p^k
gorivim drvom i drvenom gradom vojsku, javne zavode, ^rr.^dov
u opće pučanstvo, te da višak proizvodnje privede eksportu e 1