DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 17     <-- 17 -->        PDF

17


) Prihod od drva, dobivenog prigodoin proreda.
a) Zaliha drva, koja se predviđao dobiva prigodom
proredi, odmjerena je u gornjem primjeru: za hrast po
Schwappachu/ za bukovu po Gruiidneru/ a za nisku šumu
po stečenom iskustvu.
b) Množina građe ustanovljena je na isti način kao i
kod drva konačne sječe.


c) Cijena drvu odgovara prosjeku prije rata.


U nazočnom primjeru rabljen je vrlo mali kamatnjak
sa; p ^ 2 i to za sve šume isti.


Akoprem je u praksi već znatan niz godinž prije rata
općenito prekinuto sa predrasudom, da šumski kamatnjak
mora biti mnogo nižji od novčanog kamatnjaka i akoprem
su se u sadanje ratno doba nazori o šumskom, kamatnjaku
znatno promjenili u korist šume, ipak držimo uputnim,
da za predočen primjer prihvatimo što nižji kamatnjak.
Kako će se čitatelj uvjeriti iz ove radnje, držimo^ da su
odnošaji, pod kojima se kod nas u opće, a naročito kod
imovnih općina moraju šume uzgajati i iskoristovati, još
vrlo daleko od uzora, od nacionahiog postupanja sa šumama.
U takovim^ se odnošajima za sada mora vlasnik šume zadovoljiti
s posve malim kamatnjakom,


3.) Prihod od plodova šumskog stabalja.


a) Množina žira uvrštena je za hrastove šume I. stoj


binskog razreda prema prosjeku podataka petrovaradinske


imovne općine,´´ a za ostale hrastove šume je ta množina


razmjerno smanjena. Urod bukvice uzet je jednak urodu


žira^ radi pomanjkanja ma kakovih točnijih podataka. ! za


niske šume uzet je ako i mali prihod na žiru, (ako prem


ga isključuje^ piscu ovih redaka do sad pristupna litera


tura), prema obstojnostima. Okolnost, da se u nas goje


niske šume na dobrom tlu sa obhodnjom od 30 godina,


može nam rastumačiti tu obstojnost,


^ š. k. str. 120.


*
** š. k. str. i6L