DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 405 —
§4. .


Svaki prekršaj ove naredbe ima se kazniti po redarstvenoj
oblasti globom do šest sto (600) kruna i zatvorom do dva mjeseca.
Povrh toga ima se roba, koju je prekršitelj nakanio izvesti bez takovih
otpremnih iskaznica, zaplijeniti, te o tom izvijestiti kr. zemaljsku
vladu, koja će izdati shodne odredbe, da se zaplijenjena količina
upotrijebi u korist opskrbe područnog pučanstva u prvom redu
onog mjesta, gdje su drva zaplijenjena.


§5.


Ova naredba stupa na snagu danom proglašenja.


U Zagrebu, dne 16. studenoga 1917.


Mihalovi eh v. r.


Naredba
bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 8. prosinca 1917.
broj IV—3273 1971, glede uredjenja ovogodišnje opskrbe
pučanstva sa ogrijevnim drvom.


§.


Temeljom moje naredbe od 16. studenoga 1917. broj IV—3016,
kojom se stavljaju zalihe drva, drvene gradje i drvenog
ugljena pod odsvojnu zabranu, imaju kr. kotarske oblasti,
odnosno kod gradova sa uredjemim magistratom, gradska poglavarstva
u svojem području, najkasnije u roku od 14 (četrnajst) dana
nakon proglašenja ove narpdbe izdati odluku, kojom se od zaliha
ogrijevnih drva, iskazanih u smislu vladine naredbe od 9. kolovoza
1917. broj IV-2336 odredjuje ona količina, koja se kod pojedinaca
stavlja pod zapor za podmirenje potrebe vlastitog područja,
prijavljene u smislu vladne naredbe od 16. kolovoza, 1917. broj
IV—2363


Istodobno s tom odlukom imaju kr kotarske oblasti odnosno
gradska poglavarstva iskazati kr. zemaljskoj vladi eventualne viške
nad potrebom vlastitog područja individualno, a eventualne manjke
sumarno u svrhu pokrića eventualnih potreba u drugim područjima,
odnosno u svrhu doznake eventualno raspoloživih zalika za pokriće
tog manjka.


U pogledu dalnje raspoložbe sa iskazanim višcima odnosno
glede doznake iskazanih manjaka uslijediti će odredba kr. zemaljske
vlade, odjela za narodno gospodarstvo.


Od zapora izuzeta su:
a) izradjena ogrijevna drva, koja su jur prodana ili odsvojena
(rekvirirana) u vojničke svrhe, nu to valja da bude dokazano: otpremoim
nalogom (instradacijom). odnosno naručbenom ispravom
vojničke uprave ili potvrdom c. i kr. vojnog zapovjedništva, odnosno
kr. ugar. domobranskog okružnog zapovjedništva u Zagrebu;
b) ona ogrijevna drva, glede kojih su već izdate dozvole
kr. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo
za otpremu, ali još nisu realizovane. Stoga, dužan je svaki, koji