DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 4Ô3 otiscima,
koji se mogu uz ujenu od 4 K po komadu dobiti kod
pisca. Prigodom naručbe neke naručitelji uz spomenute 4 K, izvole
za poštarinu poiijedno poslati 24 fil. u onom slučaju, ako žele da
im se rasprava pošalje kao obična tiskanica, a 50 fil. ako žele da
im se pošalje preporučeno.


Namaknuće krme od šumskog i drugog drveća, te grmlja
za vrijeme suše i oskudice na krmi.
Šuma i čovjek. (38. pučko predavanje, držano dne 8. ožujka
1917. u školi ratnih invalida u Zagrebu).
Primili smo od gosp. šumara Nikole Pleše Kosinjkovića dvije
brošure pod gornjim naslovima.


Gradivo jedne i druge knjižice je vrlo poučno i dobro obrađeno,
a kako je čist prihod namjenjen siromašnim obiteljima na
polju slave palih hrvatskih ratnika, preporuča se šumarskom i lugarskom
osoblju nabava istih. Cijena obim knjižicama 2 K. Naručbe
upravljati na pisca, Zagreb Ilica br.´ 129.


Hrvatski šumarsko-lovački kalendar za g. 1918. izašao je
iz tiska, te se raspačava.


Kalendar je popunjen i ove godine sa mnogima za praksu korisnim
podacima Uslijed sve težih prilika u štamparskom obrtu,
naročito u pogledu gotov o dnevno g poskupljivanja tiskatskih
potrepština, a pogotovo papira , te radnih plaća, prisiljeni su bili
izdavači povisiti cijenu za 70 fil. po komadu, spram prošle godine
tako, da cijena kalendara za ovu godinu iznosi 3 K 50 fil. Olovke su
svojevremeno bile naručene, nunijesu stigle. Naručbe za kalendar prima
njegov urednik prof. dr. Gj. Nenadić, Zagreb Trg dr. A. Starčevića br. 17.


Iz upravne prakse.
Prilog D. u ratno doba. Držim da je neopravdano, da se
povišice prema prilogu D. računaju prema sadanjim iznimnim (ratnim)
cijenama, pa je jedino opravdano, da se te povišice računaju
prema cijenama sadržanim u "mormalnim (pred ratnim) cjenicima.
Povišice te u glavnom predočuju predviđan prirast do dobe
sječe, a taj prirast se kreće u normalnim, a nikako u abnormalnim
granicama. Hajek.


Upit.


Dali se kod imovnih općina smiju upotrebljivati kod obračunavanja
šumskih šteta cijene novog cjenika prije nego je isti odobren
po nadležnim oblastima, obzirom na ustanovu § 72. š z. Hradil.


Naredbe.


Oglas. Oglasom od 6. listopada 1917. proglašena je najviša
cijena za pitomi kesten sa stotinu- (100) kruna po čistoj težini od
metričke ceste.


Ta najviša cijena za pitomi kesten povišuje se po zaključku
zemaljskog povjerenstva za voće i povrće, te prema odobrenju kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo,
sada na stotinu i dvadeset (120) kruna po metričkoj centi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 50     <-- 50 -->        PDF

,— 404 -


Ta najviša cijena za pitomi kesten stupa odmah na snagu.
Što se općeg znanja i ravnanja radi proglašuje.
U Zagrebu, dne 4. studenoga 1917.


N.
N. 7. XI. 1917.
Zemaljsko povjerenstvo za voće i povrće.
Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 16. studenoga
1917. broj IV 3016, kojom se-stavljaju zalihe drva, drvene
gradje i drvenog ugljena pod odsvojnu zabranu.


Radi očuvanja domaće potrebe na drvima obnalazim i sve do
inakog naredjenja odrediti slijedeće.


§ I-


Sve zalihe izradjenih i neizradjenih ogrijevnih te u tehničke
svrhe prikladnih drva, kao i u opće svakovrsne drvene gradje i
drvenoga ugljena, koje se nalaze na području kraljvina Hrvatske i
Slavonije, ne mogu se počam od dana proglašenja ove naredbe bez
dozvole kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo,
otpremati niti željeznicom niti ladjom niti splavom, niti
inim prometnim sredstvima.


§2.
U § 1. spomenute dozvole izdavati će kr. zemaljska vlada,
odjel za narodno gospodarstvo, a za izdanje ove dozvole imaju se
plaćati slijedeće pristojbe :
a) za gradjevno ili tvorivo drvo u okruglom stanju (trupce) ili
za okruglo drvo koje god vrsti izradjeno u komadima duljim od
jednoga metra i koje je u sredini mjereno deblje od 8 cm. po kub.
metru 2 (dvije) krune.
b) za piljeno ili tesano drvo koje god vrsti po kubičnom metru
3 (tri) krune;
c) za ugarsku i njemačku dugu, zgotovljenu iz hrastovog drva,
po akovu 10 (deset) filira, za francusku dugu po 100 normalnih ko
mada 3 (tri) krune ;
d) za cjepanice i klade, prikladne za tehničke svrhe, složene .
prostorne metre ne dulje od 2 (dva) metra, po prostornom metru, i
u kojegod vrsti drva, 1 (jedna) kruna;
e) za gorivo drvo, bez obzira na vrst drva i sortiment, po
prostornom metru 20 (dvadeset) filira;
f) za´ drveni ugljen bez obzira na vrst drva po q 20 (dvadeset)
filira;
g) za drvene odpatke, prodane za tehničke svrhe, (za proizvodnju)
papira, celulose ili tanina) i za svezano gorivo drvo po 10000
kg. 5 (pet) kruna.
Svi sigurnosni organi dužni su strogo bditi nad tim, da se
drvena roba označena u § 1. na željezničkim tovarištima, pristaništima
ladja i splavom ne odpreme bez tih otpremnih iskaznica.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 405 —
§4. .


Svaki prekršaj ove naredbe ima se kazniti po redarstvenoj
oblasti globom do šest sto (600) kruna i zatvorom do dva mjeseca.
Povrh toga ima se roba, koju je prekršitelj nakanio izvesti bez takovih
otpremnih iskaznica, zaplijeniti, te o tom izvijestiti kr. zemaljsku
vladu, koja će izdati shodne odredbe, da se zaplijenjena količina
upotrijebi u korist opskrbe područnog pučanstva u prvom redu
onog mjesta, gdje su drva zaplijenjena.


§5.


Ova naredba stupa na snagu danom proglašenja.


U Zagrebu, dne 16. studenoga 1917.


Mihalovi eh v. r.


Naredba
bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 8. prosinca 1917.
broj IV—3273 1971, glede uredjenja ovogodišnje opskrbe
pučanstva sa ogrijevnim drvom.


§.


Temeljom moje naredbe od 16. studenoga 1917. broj IV—3016,
kojom se stavljaju zalihe drva, drvene gradje i drvenog
ugljena pod odsvojnu zabranu, imaju kr. kotarske oblasti,
odnosno kod gradova sa uredjemim magistratom, gradska poglavarstva
u svojem području, najkasnije u roku od 14 (četrnajst) dana
nakon proglašenja ove narpdbe izdati odluku, kojom se od zaliha
ogrijevnih drva, iskazanih u smislu vladine naredbe od 9. kolovoza
1917. broj IV-2336 odredjuje ona količina, koja se kod pojedinaca
stavlja pod zapor za podmirenje potrebe vlastitog područja,
prijavljene u smislu vladne naredbe od 16. kolovoza, 1917. broj
IV—2363


Istodobno s tom odlukom imaju kr kotarske oblasti odnosno
gradska poglavarstva iskazati kr. zemaljskoj vladi eventualne viške
nad potrebom vlastitog područja individualno, a eventualne manjke
sumarno u svrhu pokrića eventualnih potreba u drugim područjima,
odnosno u svrhu doznake eventualno raspoloživih zalika za pokriće
tog manjka.


U pogledu dalnje raspoložbe sa iskazanim višcima odnosno
glede doznake iskazanih manjaka uslijediti će odredba kr. zemaljske
vlade, odjela za narodno gospodarstvo.


Od zapora izuzeta su:
a) izradjena ogrijevna drva, koja su jur prodana ili odsvojena
(rekvirirana) u vojničke svrhe, nu to valja da bude dokazano: otpremoim
nalogom (instradacijom). odnosno naručbenom ispravom
vojničke uprave ili potvrdom c. i kr. vojnog zapovjedništva, odnosno
kr. ugar. domobranskog okružnog zapovjedništva u Zagrebu;
b) ona ogrijevna drva, glede kojih su već izdate dozvole
kr. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo
za otpremu, ali još nisu realizovane. Stoga, dužan je svaki, koji
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 406 —


imade takove nerealizovane dozvole za otpremu ogrijevnih drva u
roku od najkasnije osam dana prijaviti i to kr. kotarskoj oblasti
(gradskom poglavarstvu).


Pod toč. b) navedena drva mogu se takodjer staviti pod zapor
u onom slučaju, ako se u dotičnom području ispostavi manjak za
podmirenje ustanovljenih potreba.


§ 2.


Odlukom kr. kotarske oblasti, odnosno gradskog poglavarstva,
kojom se stavlja pod zapor za vlastito područje potrebna količina
ogrijevnih drva, ima se ustanoviti i vrijeme trajanja tog
zapora, u kojem će prijavljeni trosioci moći preuzeti ogrijevna
drva uz najvišu cijenu, koju će ustanoviti kotarsko, odnosno gradsko
povjerenstvo.


§3.


Povjerenstvo za ustanovljenje najviše cijene ogrijevnih drva
ima sastojati od:
a) predstojnika oblasti odnosno gradskog načelnika kao predsjednika
povjerenstva i


b) četiri člana, od kojih ima biti barem po jedan šumoposjednik,
po jedan šumski trgovac ili njihovi zamjenici i jedan osposobljeni
šumarski urednik.


Članove tog povjerenstva imade kotarska oblast, odnosno
gradsko poglavarstvo imenovati na temelju ustanove § 5. zakonskog
članka L.: )914., kojim se nadopunjuje zakonski članak LXIII: 1912.


o iznimnim mjerama za slučaj rata.
Prepis raspravnog zapisnika o ustanovljenju najviših cijena
ogrijevnim drvima (u šumi, na skladištu i izvan njega, kod kuće)
ima se odmah priopćiti kr. zemaljskoj vladi.


§4.


Uz povjerenstveno ustanovljene cijene dužan je vlasnik, odnosno
posjednik pod zapor stavljenih ogrijevnih drva, prepustiti ta
drva putem kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva) onim trošiocima
i onim redom, kako je uslijedila prijava kod nadležnog
općinskog odnosno gradskog poglavarstva.


§5.


. slučaju potrebe dopreme ogrijevnih drva do prebivališta seljaka
— trošioca, ima se postupati u smislu ustanova § 3. naredbe
kr. zemaljske vlade, odjel za narodno gospodarstvo, od 12. rujna
1915. br. 1—1881/19 odnosno od 22. kolovoza 1917. br. I 951/4,
glede organizacije poljodjelskoga rada, te se taj posao ima povjeriti
gospodarstvenim odborima, dočim se za dopremu ostalih trošioca
ogrijevnih drva, ima postupati u smislu ustanova § 5. jur citiranog
zakonskog članka L. od god. 1914.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 407
§ 6.
Za vrijeme dok traje zapor, stavljaju se izvan snage takodjer
i kupoprodajni ugovori (zaključni listovi), koji se odnose na pod
zapor stavljena ogrijevna drva, a opredijeljena su za otpremu preko
granice kraljevina Hrvatske i Slavonije, kao i oni kupoprodajni
ugovori, koji se odnose na zaporne zalihe, koje su potrebne u području
dotičnog kotara, odnosno grada, a bile su namijenjene za
otpremu unutar granica zemlje;


Uslijed toga nema kupac prava^za-vrijeme trajanja zapora tražiti
ispunjenje ugovora, sklopljenih prije proglašenja ove n?redbe.


§7.


Pod zapor stavljena ogrijevna drva mogu se prepustiti trošiocima
istom onda, kad za doznačena im drva ustanovljena
cijena bude po njima uplaćena kod kr. kotarske
oblasti, odnosno gradskoga poglavarstva.


§8


- ..
Tko pod zapor stavljena ogrijevna drva proda ili inim načinom
otudji, ili tko putem zapora stečena d´va preproda, čini prekršai, te
će se po redarstvenim oblastima kaznili zatvorom do dva mjeseca i
novčanom kaznom do dvije hiljade (2000) kruna u korist opskrbe
siromašnog pučanstva one općine, gdje je prekršaj počinjen.


§9.


Postupak povrede ove naredbe spada u djelokrug prvomolbe


n.e redarstvene oblasti, te se ima najvećim pospješenjefn provesti.
Priziv proti presude ima se odmah iza proglašenja presude
prijaviti, a iza proglašenja unutar tri dana izvesti i podnijeti prvostepenoj
oblasti.


Ako je presuda izrečena s ogluhe, ima se priziv podnijeti unu


tar roka od tri dana iza dostavljene presude.


Zakašnjeli priziv ima prvostepena oblast a 1 i m i-
ne odbiti . Presuda potvrdjena po drugomolbenoj oblasti ima se
odmah ovršiti.


§ 10.


Utoci proti odlukama glede zapora, najviše cijene
i dopitanja o grijevnih drva, nemaju odgodne moći.


§ 11Ova
naredba stupa na snagu danom proglašenja u službenom
dijeln „Narodnih Novina".
U Zagrebu, dne 8. prosinca 1917.
Antun pl. Mi h a lov i eh v. r.