DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 398 -


Na to je stigao dopis od galičkog šumarskog društva, od hrvatsko-
slavonskog gospodarskog društva u Zagrebu, te od kranjskoprimorskog
i ugarskog zemaljskog šumarskog društva.


Sva ta draštva će .. tu skupHinu izaslan svoje pos.´brie izaslanike,
otnosno dati će se na njoj zastupati.
Uzima se na znanje.


5. Buduć, da se u društvenoj zgradi još uvijek nalazi vojnička
bolnica «Crvenog križa," dopisom navedeninj pod gornjom točkom
4. zam iljena kr. županijska oblast, da šumarskom dtuštvu dozvoli,
da svoju glavnu skupštinu može održati u dvorani županijskog upravnog
odbora, čemu je po županijskoj oblasti najpripravnije udovoljeno.
O tomu, te glede mjesta, gdje će se večeras održati prijateljskisastanak, jest radi znanja metnuta u sve glavnije zagrebačke dnevnike
pravodobno obavijest.


Uzima se na znanje time, da se kr. županijskoj oblasti u Zagrebu,
za njezinu susretljivost izriče zahvala.


6. Predsjedatelj izvješćuje, da je danas preduzeo scontraciju
društvene blagajne, te je konštatovano stanje gotovine i to :


a) društvene imovne sa 32495 K 75 fil;


b) pripomočne zaklade sa 14714 K 68 fil; i


c) literarne zaklade sa 5702 K 43 fil.


Te gotovine su uložene dijelom u obveznicama do sada emiti
ranih 6%-nih ratnih zajmova, a dijelom u inim vrijednosnim papirima
te konačno manje svote za tekuće potrebe na uložnice domaćih
novčanih zavoda.


Na dugu nalazeće se članarine I. razreda iznose oko 2 00 K,
dočim su one članove II. razreda s m dom iznimkom sve uplaćene.
Uzima se do znanja.
Točka III.
Rješenje prispjelih podnesaka. 1. Društvu su kao novi čla
novi pristupili slijedeći:
a) Kao utemeljitelj up´ativ odmah odnosni prinos p. n. g. Dragutin
Pavlov i ć, veletržac drvom na Rijeci.


b) Kao članovi I. razreda po p n. g. odsječnom savjetniku M.
de Boni su najavljeni preuzvišeni g. Bela pi. Mezossy , kr. ugarski
ministar poljodjelstva, te presvjetli g. Dragutin K an, kr. ugarski ministerijalni
savjetnik ; nadalje se je sâm prijavio p. n. g. Arpad
Ru m 1er, bosansko hercegovački nadšumar u Konjici u Hercegovini,
te Dragutin Waniek , c. kr. kotarski šumar u Sinju u Dalmaciji.


c) Kao člana II. razreda prijavio je spomenuii nadšumar Rumler
lugara Stjepana Tvrdković a u Idbenu u Hercegovini
Svi spomenuti se primaju u društvo i kao novi članovi najsrdačnije
pozdravljaju..


2. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, doznačila
je otpisom 14. srpnja t. g. broj IV.-1716 u ime do sada uobičajenih
potp ra ukupni iznos od godišnjih 1200 K
Uzima se do znanja.