DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 397
Društvene vijesti.


Kôrôskeny-evoj pripomoćnoj zakladi darovali su gg. Rudolf
Erny, C. pi. Zaje i I. Matolnik svotu od 10 K.


Mjesto vijenca na odar Stjepanu Raymanu kr. žup. šumar,
nadzorniku I. r. u Varaždinu sakupljena je među njegovim prijateljima
i znancima svota od 125 kruna. (Vidi imena darovatelja na str. 431.)


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatsko-elavonskog
šumarskog društva, koja je održana u Zagrebu na 4. koloza
1917. Predsjedao je I. potpredsjednik p. n. g. Marino de Bona,
a prisustvovali su p. n. gg. II. potpredsjednik Qyula Ullreich ,
blagajnik Ljudevit S zen tgy orgyi, odbornik Ante Kern, koji
ujedno zamjenjuje tajnika, te odbornici: Vilim D oj ko vić, Rudolf
Erny, Franjo Grôger, Jovo Me ti aš, Dr. Gjuro Nenadić, Dr
Andrija P et račić, Dragutin Polaček, Slavoljub S la pni čar
Jaromir Viđale.


Predsjedatelj otvarajući sjednicu pozdravlja prisutne, a zatim,
prelazeći na dnevni red, podjeljuje riječ zamjeniku tajnika.


Točka I.


Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice. Zamjenik
tajnika pročitao je spomenuti zapisnik sjednice od 8. lipnja 1917.,
pak pošto nisu nanj stavljene nikakove primjetbe, to se za njegovo
ovjerovljenje izabiru gg. Rudolf Ern y i Slavoljub Slapničar .


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju. 1.) Izvješćuje se, daje prema
odborskom zaključku od 8. lipnja t. g. pod točkom V., društveno
predsjedništvo dne 26. lipnja t. g. pod brojem 35. priopćilo predsjedništvu
kr. hrv. slav. daim, zemaljske vlade, da se pravodobno
na godinu dana unapred otkazuju ugovori glede najma društvene
zgrade »Šumarski dom" za šumarsku akademiju, te da društvo želi,
da se glede produljenja najma povedu pregovori.
Prima se na znanje.
2.) Izvješćuje se, da je hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo
pozvalo naše društvo na svoju glavnu skupštinu, koja se je obdržavala
na 14. lipnja t. g. u Zagrebu.
Kod té skupštine je naše društvo zastupao zamjenik tajnika


p.
n. g. Ante Kern. Uzima se do znanja.
3.) Kr. sudbeni stol u Osijeku, kao ostavinsko-raspravna oblast,
svojom odlukom od 13. lipnja t. g. broj 4997. zatražio je među
inima takodjer i od šumarskoga društva, da doprinese pismo blagopokojnog
đakovačkog biskupa Dr. Ivana Hrapc a o darovanjima,
učinjenima našemu društvu g. 1916., prigodom 50 godišnjice njegovog
misničkog jubileja.
Tomu pozivu je udovoljeno dopisom od 3. lipnja t. g. br. 37.
Prima se do znanja.
4.) Dopisom od 3. srpnja t. g. broj 38. obavještena su sprijateljena
društva o obdržavanju naše ovogodišnje glavne skupštine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 398 -


Na to je stigao dopis od galičkog šumarskog društva, od hrvatsko-
slavonskog gospodarskog društva u Zagrebu, te od kranjskoprimorskog
i ugarskog zemaljskog šumarskog društva.


Sva ta draštva će .. tu skupHinu izaslan svoje pos.´brie izaslanike,
otnosno dati će se na njoj zastupati.
Uzima se na znanje.


5. Buduć, da se u društvenoj zgradi još uvijek nalazi vojnička
bolnica «Crvenog križa," dopisom navedeninj pod gornjom točkom
4. zam iljena kr. županijska oblast, da šumarskom dtuštvu dozvoli,
da svoju glavnu skupštinu može održati u dvorani županijskog upravnog
odbora, čemu je po županijskoj oblasti najpripravnije udovoljeno.
O tomu, te glede mjesta, gdje će se večeras održati prijateljskisastanak, jest radi znanja metnuta u sve glavnije zagrebačke dnevnike
pravodobno obavijest.


Uzima se na znanje time, da se kr. županijskoj oblasti u Zagrebu,
za njezinu susretljivost izriče zahvala.


6. Predsjedatelj izvješćuje, da je danas preduzeo scontraciju
društvene blagajne, te je konštatovano stanje gotovine i to :


a) društvene imovne sa 32495 K 75 fil;


b) pripomočne zaklade sa 14714 K 68 fil; i


c) literarne zaklade sa 5702 K 43 fil.


Te gotovine su uložene dijelom u obveznicama do sada emiti
ranih 6%-nih ratnih zajmova, a dijelom u inim vrijednosnim papirima
te konačno manje svote za tekuće potrebe na uložnice domaćih
novčanih zavoda.


Na dugu nalazeće se članarine I. razreda iznose oko 2 00 K,
dočim su one članove II. razreda s m dom iznimkom sve uplaćene.
Uzima se do znanja.
Točka III.
Rješenje prispjelih podnesaka. 1. Društvu su kao novi čla
novi pristupili slijedeći:
a) Kao utemeljitelj up´ativ odmah odnosni prinos p. n. g. Dragutin
Pavlov i ć, veletržac drvom na Rijeci.


b) Kao članovi I. razreda po p n. g. odsječnom savjetniku M.
de Boni su najavljeni preuzvišeni g. Bela pi. Mezossy , kr. ugarski
ministar poljodjelstva, te presvjetli g. Dragutin K an, kr. ugarski ministerijalni
savjetnik ; nadalje se je sâm prijavio p. n. g. Arpad
Ru m 1er, bosansko hercegovački nadšumar u Konjici u Hercegovini,
te Dragutin Waniek , c. kr. kotarski šumar u Sinju u Dalmaciji.


c) Kao člana II. razreda prijavio je spomenuii nadšumar Rumler
lugara Stjepana Tvrdković a u Idbenu u Hercegovini
Svi spomenuti se primaju u društvo i kao novi članovi najsrdačnije
pozdravljaju..


2. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, doznačila
je otpisom 14. srpnja t. g. broj IV.-1716 u ime do sada uobičajenih
potp ra ukupni iznos od godišnjih 1200 K
Uzima se do znanja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 399 —


3. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, priopćila
je svojim dopisom od 16. srpnja t. g. broj I. — 2798/1., da se
koncem mjeseca srpnja 1918. odkazuje najam za one prostorije u
Šumarskom domu, koje su unajmljene za zavod za istraživanje tla,
te podjedno priopćuje, da je kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje
i nastavu, dopisom od 9. srpnja t. g. pod brojem 16.903
izjavila, da je ona voljna .te prostorije unajmiti za šumarsku akademiju.
Prima se na znanje.


4. Marija Badlović , udova lugara I. banske imovne općine,
moli, da joj se obzirom na malenu mirovinu od 200 K podijeli potpora.
Budući moliteljica ne navada nikakove osobite razloga, koji bi
opravdavali podjelenje Izvanredne potpore, to se molba ne uvažuje.


5. Pavao Svetličič , lugar zemljištne zajednice Ravn?gora,
moli za podjelenje što izdašnije godišnje podpore njegovoj kćerki
Josipi za polazak ženske stručne škole u Zagrebu.
Molba se ne uvažuje s razloga, što šumarsko društvo u navedenu
svrhu uopće ne podjeljuje potpora.


6. Ravnateljstvo arheološkog odjela narodnog muzeja ponudilo
je kr. zem. vladi, odjelu za narodno gospodarstvo na ustup sliku
blagopokojnog kralja Franje Josipa I, koju je crayonom crtao Hrvat
Gjuro Rukovansky, koji je bio tjelesni lovac blagopokojnog kralja,
te se je kao gost mogao upisati u bečkoj akademiji likovnih umjetnosti.
Slika predstavlja blagopokojnog kralja u lovačkom odjelu, stojećeg
na prikrajku šume. Na slici je staklo, drveni passepartout, a
uokvirena je u široki okvir od slavonske hrastovine od 185/280 crn.


Buduć slika nije prikladna za spomenuti muzej, a ni navedeni
vladin odjel ne ima za nju uporabu, ali bi bila shodna za dvoranu
šumarskog društva, to se predlaže, da ju od spomenutog ravnateljstva
preuzme društvo uz odštetu faktičnih troškova osiguranja i dopreme
u Zagreb, koji iznašaju 308 K. Ponuda se prihvaća.


Točka IV.


Predloži za sutrašnju glavnu skupštinu. Budući do sada
nije stigao nijedan predlog, a jer je međutim već prošao rok, koji
je točkom f.) § 21. društvenih pravila ustanovljen za podnašanje
predloga, to za sutrašnju glavnu skupštinu ne ima nikakovih predloga.


Prima se do znanja.


Točka V.


Eventualni prijedlozi. Uslijed nedavno uslijedile promjene
bana i odjelnih predstojnika zaključeno je, da se društveno predsjedništvo
ima zajedno sa onim odbornicima, koji se uslijed sutrašnje
glavne skupštine nalaze u Zagrebu pokloniti novomu banu
preuzvišenom gospodinu Antunu pl. Mi nalovi eh u i odjelnom
predsjedniku narodno-gospodarstvenog odjela presvjetlom gospodinu
Aurelu R a u e r ..


Budući dalnjih predloga nije bilo, zaključio je predsjedatelj
sjednicu time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u budućoj sjednici.
Predsjelj: Dr. Gj. Nenadić v. r. Tajnik u z.


M. de Bona v. r. B. Erny v. r. A. Kern v. r.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 400 —


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.
Računarski ured kr hrv. siav. daim, zemaljske vlade.


Broj 17566—1917. Zagreb, 18. kolovoza 1917.


Predmet : Ustanovljenje raspoloživih
sredstava zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika za podijeljenje potpora
u 1917/18. sk. godini.


Kr. hrv. slav. daim, zemaljskoj vladi, odjelu za


narodno gospodarstvo


u


Zagrebu.


Zakladi je za uigoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imala u razdoblju od 1. srpnja 1916. do konca
lipnja 1917. slijedeće prihode:


1 Na 020/o pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava te zakupnika objekata imovnih općina i
zemljišnih zajednica . . . . . . 16329 K 89 f.


2. Na kamatama temeljne glavnice:
a) 4% ug. krunske rente 2 puta
734 K 1468 K —
h) 4I/.)°/0 . založnica hrv. slav.
hipotekarne" banke 2 puta 423 K . . 846 K —
c) 472% založnice I. hrvatske
štedionice u Zagrebu 2 puta 222 K
75 fil. . . . 445 K 50 f.


d) 47»% zadužnica zajma grada
Zagreba 2 puta 861 K 75 f. . 1723 K 50 f. 4483 K —


3 Na kamatama uložnice hrv.
slav.zem hipotekarne banke br. 1418 sa 48i K 09 f. -{350
K 38 f 838 K 47 f.


4. Nerazdijeljene potpore i potpora kao prištednja 600 K —
5. Višak postign.it prigodom nabave obvezni a kr.
ug. VI. ratnog zajma u nominali od 10000 K . . 400 K —
22651 K 36 f.
odbiv od gornjeg prihoda troškove re
žiie u navedenom razdoblju pod čl. 26. sa 25 K 36 f.


„ 28. „ 50 K —
, 78. v 212 K — _28J K 36 f.
ostaje čisti prihod . . 22364 K —
ŠUMARSKI LIST 11-12/1917 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 401 ovaj
je prihod koncem navedenog razdoblja sadrž n u iznosu:
a) ostatak u gotovu 8862 K 79 f.
b) uložnica hipotekarne banke br.


1418 .....´ 9160 K 77 f.
c) u iznosu izdanom za obveznice
kr. ug. VI. ratnog zajma od . . . 9600 K —


ukupno . . 27623 K 56 f.
odbiv pasivne tražbine- sastojeće još iz neisplaćenih
potpora u navedenom razdoblju sa 2425 K —


ostaje čistih "25198 .. 56 f.
Od ovoga prihoda odpada prema zakladnici


I. na potporu za godinu 1917/18
1. tri četvrtine prihoda pod toč. 1. . 12247 K 42 f.
2 svi kamaii pod toč. 2. sa . . . 4483 K — f.
3. svi kamati pod toč. 3. sa . . 838 K 47 f.
ukupno (kao iznos) 17568 K "89 f.
odbiv režijske troškove sa . . . 287 K 36 f.
ostaje za potpore . . . 17281 K 53 f.
ili okruglo 17.200 K -.


II. Na temeljnu glavnicu
1. ohtatak polučen zaokruženjem tangente za pot
pore sa . ...... ... 81 K 53 f.
4082 K 47 f.


%. jedna četvrtina prihoda pod toč. 1. . .


600 K —


3. prihod naznačen pod toč. 4 :
400 K —


4. prihod naznačen pod toć. 5
5164 "K 00 f.


ukupno .
Na potpore otpadajućih . . . 17200 K — i
za temeljnu glavnicu 5164 K —
da je ukupni čisii prihod kao gore 22364 K —
Prema tomu imao bi se iznos od 17.200 K, upotrijebiti za podijeljenje
potpora u školskoj godini 1917/18.. a za neprekoračivi iznos
od 5164 K imalo bi se nabaviti 472% vrijednosne papire domaćih
novčanih zavoda. —
Primjećuje se međutim slijedeće;
Uslijed nabave obveznice kr, ug. VI. ratnog zajma u nominalnom
iznosu od 10.000 K po tečaju 96% za gotovinu od 96000 K
raspoloživo je stanje zaklade koncem lipnja 1917. i to:
a) ostatak u gotovu sa . . . ..´.-.. 8862 K 79 f.
b) na uložnicu hrv. slav, zem. hipotekarne banke
u Zagrebu broj 1418 -.... 8160 K 77 f.
ukupno 18023 ."56.
od kojeg se iznosa imaju odbiti iskazane pasivne


tražbine kao gore sa ....... . 242o K —
prema čemu ostaje raspoloživo čistih 15598 K 56 f.
(koji potonji iznos dobijemo, ako izdatak za obveznice kr. ug. VI.
ratnog zajma od 8600 K i pasivne tražbine sa 2425 K odbijemo od