DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 189 svojim
mnogobrojnim, strogo znanstvenim radnjama, objelodanjenim
u časopisu „Ocsterreichische VierteljaresschriftfurForstwesen" mnogo
doprineo razvoju te nauke. On je npr u tom časopisu od godine
1886. oborio dotadanji općeniti nazor, da cet. par. u gušćoj sastojini
stabla bolje u vis rastu, nego u rjedjoj sastojini, te je ujedno
ustanovio, da tok visinskog prirasta na stablu uvijek harmonira sa
tokom debljinskog prirasta, što je za njegovanje sastojinâ od velike
važnosti. U raznim brojevima tog časopisa objelodanio je kojih desetak
prihodnih skrizaljki, sastavljenih za razne, klimatski različite
predjele Austrije, te je njima ujedno prikazao, koliki uptiv na razvoj
sastojina imaju razne klimatske okolnosti.


Da Pressler — Heyerovoj nauci dade čvršću podlogu u mogućnosti
sigurnijeg odredjivanja gospodarstvenog procenta, objelodanio
je godine 1902. monografiju „Die Holzpreise in Oesterreich
in den Jahren 1848 — 1898", kojom je opširno prikazao
razvoj cijena drvu u svim austrijskim zemljama, te je njome spomenutu
svrhu potpuno i postigao. —


Nije stoga čudo, da ga je filozofski fakultet sveučilišta u Giessenu
već davno imenovao svojim počasnim doktorom, a istu čast podijelila
mu je pred polazak u mirovinu godine 1911. i visoka škola
z*a kuliuru tla u Beču. L.


Ferdo Biskup. Član hrv. slav. šumarskog društva Ferd o
Bisku p kr. kot. šumar u m. umro je dne 12. svibnja 1917. u
Varaždinu u 79. godini života. Slava mu!


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi (utemelj. na spomen nadšum. VI. ..rôskeny-
a) pristupili su kao članovi gg. Rikard Smidinger, kr. zem.
šumarski nadzornik u Varaždinu i Dragutin Hradil, nadšumar gradiliške
imovne općine, uplativ svaki pristupninu od 10 kruna


Literarnoj zakladi (utemelj. na spomen kr. zem. šum. nadzorniku
Andriji Borošiću) priposlao je g. Dragutin Hradil, nadšumar
grad. i. o. prinos od 10 kruna.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvat.-slavonskoga
šumarskoga društva, koja je održana u Zagrebu na 16.
prosinca 1916. pod predsjedanjem I. podprednike p. n. g. Marin e
de Bone, te u prisutnosti p. n gg. II. podpredsjednika Qyle U11reicha,
i blagajnika Ljudevita Szentgyôrgyija te odbornika:
Rudolfa Ernya, Ante Ker na, koji podjedno zamjenjuje tajnika,
Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića i Dragutina P olačeka.


Od odsutne gospode odbornika je većina bila zapriječena doći,


te je svoju odsutnost ispričala.


Nakon otvorenja sjednice izrekao je predsjedatelj slijedeći ža


lobni govor :
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 190 —
Visoko poštovana gospodo!


Prije nego predjemo na „Dnevni red" današnje sjednice sjetimo
se u dubokoj boli i tiui smrti Njegovog ces. i kr. Apostolskog Veličanstva
premilostivog cara i kralja Franje Josipa I., našeg oblubljcnog
vladara, koji je dne 21. studenoga ove godine blago u gospodinu
usnuo.


Bolna i tužna vijest o Njegovoj smrti, potresla je sve vjerne
inu narode prostrane Austro-Ugarske monarhije koji su skorom sedam
decenija jednako uživali blagodati Njegovog mudroga i pravednoga
vladanja, i koje je On nada sve ljubio!


Ona je pogotovo protresla Njemu najvjernije odani Hrvatski
narod, koji u Njemu gubi svoga moćnog zagovoritelja i branitelja,
te koji narod Njegovoj mudrosti ima zahvaliti sve svoje velike narodne
i kulturne tečevine.


Medju inima imamo i mi šumari sa osobirom blagodarnošću
zabilježiti mnoge važne tečevine polučene za vrijeme vladavine velikog
i dobrog blagopokojnog kralja. Napomenuti mi je samo, da
pod Njegovim vladanjem osnovano „Više gospodarsko-šumarsko
učilište" u Križevcima, zatim „Šumarska akademija" u Zagrebu ;
uslijed Njegove kraljevske milosti i dobrote provedena je dioba šuma
izmedju države i bivših krajiških općina, te su ustrojene sadašnje
„krajišne imovne općine", kojim je izlučena i u potpuno vlasništvo
predana ogromna površina od 620.809 jutara šume, dočim je ovim
važnim narodnim institucijama, zakonom od 15. lipnja 1873 , odnosno
onim od 11. srpnja 1881, zajamčena njihova autonomija i osjegurau
njihov trajni opstanak.


Nadalje su izdani razni važni zakoni, smjerajući na poboljšanje
šumarskih prilika u zemlji, medju kojimi onaj od 22. siječnja 1894,
glede uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave, i
onaj od 26. ožujka iste godine, glede uredjenja struče uprave i
šumskog gospodarenja u šuman, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom.


Stoga usadimo i mi šumari neizbrisivo u naša srca harnu uspomenu
na Toga uzornog i velikoga vladara, pravoga otca svojih ..roda,
koga su resile sve vrline duše i srca.


Vječna slava blagopokojnom caru i kralju Franji
Josipu I."
Iza toga prešlo se je na dnevni red.


Točka 1. Čitanje i ovj erovlj en je zapisnika zadnje
sjednice . Na pročitani zapisnik zadnje odborske sjednice na 25.
studenoga t. g. nisu stavljene nikakve primjedbe, te su za ovjerovljenje
izabrana gg. Rudolf Ern y i Dr. Andrija P et račić .


Točka 2. Izvješće o tekućim poslovima.
a) Zamjenik tajnika g. Ante Kern izvješćuje, da je prema zaključku
odborske sjednice od 25 studenoga t. g. preuzeo tajničke
agende od otstupivšeg tajnika g. Bogoslava Kosovi ć a, dočim
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 63     <-- 63 -->        PDF

-191


društvena knjižnica još nije preuzeta, te će o tom staviti posebni


predlog.
Uzima se do znana.
b) „Društvo za prehranu siromašnih obitelji mobilizovanih voj


nika" i „Vojnički dom" nudaju za nabavu svoj žepni i zidni koledar
za godinu 1917.
Buduć se radi o dobrotvornoj svrhi, zaključeno je da se nabavi
jedan zidni koledar.


c) Društveni blagajnik g. Lj. Szentgyôrgyi izvješćuje, da je prema
zaključku zadnle odborske sjednice putem činovničke štedione subskribirano
500 K za V. ratni zajam-.


Uzima se na znanje.
d) Isti izvješćuje da je upravljajući odbor u svojoj sjednici na


19. prosinca 1915, povodom njegovog izvješća, da nekoji članovi
I. raz. duguju članarinu za više godina, pod točkom .. zaključio,
da se dotičnim dužnicima ima šiljanje lista sa 1. siječnjem 1916.
obustaviti, a one još jednom pozvati, da do 1. ozujxa 1916. svojdug podmire, jer da će se inače brisati iz članstva, a dug sudbenim
putem utjerati
O tom zaključku ih je društveno predsjedništ/o obavjestilo listovima
od 20. prosinca 1915, broj 69, nu oni ne samo da svojojdužnosti nisu do danas udovoljili, nego nisu na tu opomenu niti
odgovorili.


To su slijedeća p. n. gg.
Ambrozy Roman — duguje do konca 1915 . 30 kruna


1915..
Bilić Pavao „ „ „ » ´. 40 »
» ´ ´ »


Dumeng|ić Adolf „ „ „ , . 40 Erban Ferdinand „ „ „ n . . 32 M


´


Fettvadieff Minko „ „ „ » . . 40 » Herak Emil „ „ „ *. . 40


» ´ 9


Haydu pi. Rudolf „ „ „ » ´ . 47 „5(Lazaroff Dmitar „ „ » » .. 40 1 Medvedović Mato „ „ „ » . . 56 » Naglić Stjepan » . 30 » Popoff D. Hristo „ „ „ ». 30 î)

Rohr Petar „ „ » ´. BO »
Sever Dioniz „ „ , » .. 30 »
Stanisavljevićpl. Krešimir,, „ , . .. 40


»


Tomljenović Ante „ „ , » .. 30


»
Ugrenović Aleksandarst. , „ )J * .. 36 »Vorkapić Lazar „ „ ,, » . 30


»


Osim toga narastao je dug svakom još za 1916


z
zza
aa 1
110
00 Kr
KrKr.
.. ;i& g
gg.
..


Upravljajući odbor nakon kratke rasprave zaujučuje slijedeće.
Budući se za Bugare i to M n\a F e ttv ad ief f a, Dmitra Laza
reff a i D. Hrista Popoffa mora predmjevati, da od buknuća
rata riisu radi ratnih prilika mogli dobivati društveni časopis, a isto
tako da ga ne pobiva ni Ante Tomljenović, koji je pao u zarobljeništvo,
to neka se s razloga, da im se ne nagomilava dug na
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 64     <-- 64 -->        PDF

192 —


članarini, oni prethodn o brišu iz članstva i dug otpise, a budu
li nakon nastupa normalnih prilika želili opet postati članovima, to
će ih društvo rado ponovno kao takove primiti. Nadalje se imaju
kao članovi brisati i dug otpisati Aleksandru Ugrenović u iz Petrinje,
Stjepanu Nagi i ću iz Okučana, Ferdinandu Erb enu iz Buča
i Lazi Vorkapić u iz Beograda i to s razloga, što se za potanju
dvojicu nezna gdje se nalaze, a za prvu dvojicu jer je poznato, da
se oni zadnjih godina za društvo nisu u opće ništa zanimali. Za
ostale pako, koji su svi aktivni činovnici, umoljen je I. podpredsjednik
p. n. g. Marino de Bona, da putem njihovih predpostavljenih
posreduje, da dužnu članarinu što prije podmire.


Točka 3. Razdioba potpore. Tu predsjedatelj predlaže,
da bi se obzirom na okolnost, što je za podjeljenje potpora iz
društvenih sredstava stiglo 14 molbâ, a obzirom na vanrednu skupoću
svih životnih namirnica nije pojedinoj moliteljici ništa pomoženo
sa potporom od kakovih 10—20 kruna; nadalje što je velika
većina moliteljica doista silno potrebna potpore; te konačno što će
koncem godine biti dosta znatnih prištednja i time preostati raspoloživih
sredstava; da se uz naknadno odobrenje skupštine, iznos od
200 K, koji je u ovogodišnjem proračunu opredjeljen za potpore,
(od kojega je u zadnjoj odborskoj sjednici društvenom pazikući u
ime potpore već dano 50 K) povisi na 600 K i time omogući podjeljenje,
današnjoj skupoći barem donekle primjerenih potpora.


Odbor taj predlog iz navedenih razloga prihvaća tim dodatkom, da se
budućoj skupštini ima staviti predlog, da votira primjereni veći iznos,
ili da zaključi, da se iz te stavke ne imaju redovito svake godine
dijeliti potpore onako, kako se dijele iz „Kôrôskenyeve pripomoćne
zaklade", nego da ona ima služiti samo za iznimn u potporu onakovih
članova šumarskoga društva, koji bi uslijed iznenadne nezgode,
dugotrajne bolesti i slično, možda nuždno trebali potporu.


Nakon toga bude zaključeno, da se moliteljima muškarcima u
opće ne podjele potpore, a od udova i sirotčadi da se podjeli:


a) Iz društvenih sredstava Juliani Tomić K 50, Leposavi
Bujan K 70, Emi Lepušić K 70, Antoniji Kranjc K 50, Gabrieli Malin
K 70, Ruži Šeringer K 60, Adeli Ciganović K 70, Jelki Karakaš K C0
i Angjeliji Drageljević K 50 ili ukupno K 550.


b) Iz Kôrôskenyeve pripomoćne raklade Mariji Antoš
K 70, Mariji Furlan K 50, Anki Vraničar K 60, Milki Gurtler K 60,
Dragici Brosig K 70, Tonki pl. Rukavina K 60, Petri Simić K 50,
Staki Bobić K 50, udovi iza lugara Nikole Prpića K 50 i Mariji
Sekule K 80 ili ukupno K 600.


Točka 4. Eventualni predloži.


a) Dr. Andrija Petračić kao novi urednik društvenih časopisa
moli, da se glede daljnjeg izdavanja »Zbirke naredaba" kao posebni
pr log Šumarskog lista, obzirom na zaključak u odborskoj sjednici
od 25. studenoga t. g. točka V./6. stvori daljnji nuždni zaključak.


Na predlog g. Ante Keme bude zaključeno, da se obzirom na
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 193 —


okolnost, što je dosadanji uređivač tih naredaba g. kr. zem. šnrrlaf.nadzormk
B. Kosović vjerojatno već pribrao za nastavak izdavanja
potrebni materijal, te stoga ne bi bilo shodno da se to povjeri drugomu,
isti pozove, da on i nadalje zadrži redakciju tih naredaba, te
da društvu stavi konkrektni predlog o tomu, pod kojim uvjetima je
voljan to činiti Za vrijeme pako, dok to pitanje ne bude konačno
riješeno, ima se prethodno obustaviti daljnje izdavanje naredaba.


b) Društveni blagajnik izvješćuje da je dosadanja društvena
blagajna ne samo postala prema´enom, te se u nju već ne mogu
spremiti sve vrijednte, važni ugovori, blagajnički prilozi i t. d., nego
je doljnji drveni ormarić već sasvim sprhnuo, pak stoga predlaže
nabavu jedne veće blagajne.


Gospodarstveni odbor uvida potrebu nabave, nu jer su sada
nove blagajne veoma skupe, zaključuje se nabava ispod ruke. Za
slučaj, da se za takav kup pruži prilika, ovlašćuje se predsjedništvo,
da to obavi u vlastitom djelokrugu, a nakon (oga da se sad nja
blagajna proda.


c) Zamjenik tajnika pr dlaže, da odbor u smislu §. 11. kućnog
reda v izvoli jednom od gg. odbornika povjeriti neposredni nadzor
nad Šumarskim domom.


Nadzor se povjerava g. profesoru Dr. Gjuri Nenadić u


d) Zamjenik tajnika izvješćuje, da bi po §. 15. kućnoga reda
imao on upravljati sa društvenom knjižnicom. Obzirom ali na okolnost,
što je društvena dvorana ustupljena „Crvenom križu" za bolnicu,
te stoga knjižnica uz ostale društvene stvari smještene u jednoj
manjoj sebi, te se u ovo ratno vrijeme i onako slabo upotrebljuje
po članovima, a inače ju najviše rabi urednik društvenih časopisa,
stavlja sporazumno sa g. profesorom Dr. Andrijom P et raci će m
predlog, da se knjižnica povjeri potonjemu.


Upravni odbor taj predlog prihvaća i moli g. Dr. Petračića ,
da on od bivšega tajnika g. Ko sovic a knjižnicu preuzme i dalje
vodi.


Buduć je bio time dnevni red izcrpljen, zaključuje predsjedatelj
sjednicu time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti u budućoj odborskoj


sjednici.
Predsjedatelj : Zamj. tajnika :
M. de Bon a v. r. A. Kern v. r.
R. Ern y v. r. Dr. Đ. Ne nadi ć v. r.