DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— .183 —


nama, upućujemo na ljetopise i izdanja šum. pokusnih-postaja
njemačkih, švicarskih,i ugarskih.1


Mislimo, da provedbi osnivanju takovih pokusnih-površina
ne će stajati na putu nikakove zapreke. A osoblje rediteljstva
obavljalo bi težak i pedantan posao sabiranja
podataka sa samosvijesti, da svojim radom udara nove temelje
razvoju šumskog gospodarstva, koje je velik faktor u
cijelom narodnom gospodarstvu.


Stališki naslov inženjer (Ing) za šumare.


U svrhu zaštite stališkog naslova „inženjer" u Austriji
izdana je carska naredba od 14. ožujka 1917. R. G. BI.
broj 130. koja u prevodu glasi :


Na uporabu stališkog naslova „inženjer" (Ing.) su
ovlašteni :


§ 1. Svi oni, koji su na jednoj tuzemnoj visokoj školi
tehničkog smjera (tehnička visoka škola, rudarska visoka
škola, visoka škola za kulturu tla) i to na jednom od takovih
stručnih odjela, za koje su najmanje 2 državna ispita
propisana, svoje nauke propisno svršili i ove državne ispite,
odnosno diplomatske ispite položili ili su doktorat na jednoj
od tih visokih škola polučili.


Istim pravom smiju se poslužiti i oni, koji su svršili
gospodarske nauke na filozofskom fakultetu sveučilišta u
Krakovu i propisane konačne ispite položili.


Oni časnici, koji su viši mjernički tečaj (Geniekurs) ili
časnički inženjerski tečaj apsolvirali i konačne ispite položili,


1 „Mitteilungen aus dem forstlic hen Versuchswesen Ôsterreichs". Ganghofcr
„Uas forstliche Versuchswesen"
„Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt fiir das forstliche Versuchswesen".


„Erdészeti Kisérletek", 1907., 1908., 1909., 1914.


Zatim : „Zentralblatt f. g. Forstwesen 1900." Bôhmerle : Bisherige Erfahrurigen
itd.
; ? „Zeitschrift fiir Forst-u. Jagdwesen" 1902. sv. 11. Anleitung zur Ausfiihrung itd.
„Zentralblattf. g. Forstwesen" : 1891. Kopecky.„Uber Massenaufnahmen itd",
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 184 —


nadalje oni časnici i vojni činovnici, koji su na višem topničkom
tečaju (Artilleriekus) za topničke inženjere osposobljeni,
napokon oni pomorski časnici (zastavnici), koji su na
višim tečajevima izobraženi i nakon položenog inženjerskog
ispita u stalež pomorskih inženjera premješteni, svi ti su i
izvan sveze aktivne vojske (domobranstva), odnosno ratne
mornarice, ovlašteni nositi naslov inženjer.


§ 2. Oni, koji su svoje nauke kao redoviti slušači svršili
prema onda postojećim propisime i propisane ispite s
uspjekom položili :


a) na tehničkoj visokoj školi, prije nego je na snagu
stupila ministarska naredba od 12. srpnja 1878. R. G. BI.
broj 94, kojom je propisan ispitni red na tehničkim visokim
školama ;


b) na jednoj od dviju bivših rudarskih akademija u
Leobenu u Pribranu, prije uvedenja dvaju državnih ispita na
ovim zavodima, naredbom ministarstva za poljodjelstvo od


2. kolovoza 1904. R. G. BI. broj 85;
c) na visokoj školi za kulturu tla u Beču, prije nego je
stupila na snagu ministarska naredba od 8. prosinca 1881.


R. G. BI. broj 1, od 1882., kojom su propisani teoretski
državni ispiti za gospodarske i šumarske nauke.
Pod istim predpostavkama smiju se tim pravom služiti
i oni, koji su svoje studije svršili prije današnje organizacije
tehničkih visokih škola, na jednom od postojećih i ravnopravno
priznatih tehničkih zavoda, nadalje oni, koji su
svoje nauke apsolvirali na c. k. šumarskoj akademiji u Mariabrunnu
ili prije postojećem štajerskom rudarskom i talioničarskom
učilištu (kašnje štajerskom i c. k. provizornom rudarskom
učilištu) u Vordenbergu ili na bivšem c. kr. tehničko-
obrtnom inštitutu (c. k. obrtno-tehničkoj akademiji) u
Krakovu, ili na prije postojećim c. k. rudarskim učilištima
u Leobenu i Pribranu, ili koji su prije godine 1867. apsolvirali
rudarsku akademiju u Schemnitzu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 185 —


§ 3. Apsolventima u § 1. navedenih stručnih odjela
koje visoke škole tehničkog smjera, koji su svoje studije kao
redoviti slušači svršili prije nastupa na snagu ove carske
naredbe, a ispite su samo iz glavnih predmeta dotičnog
odjela s uspjehom položili, te mogu dokazati najmanje 6
godišnju praksu na strukovno-tehničkom polju, može ministar
za javne radnje, na molbu dotičnika, dozvoliti nošenje inženjerskog
naslova.


§ 4. Apsolviranje tehničkih studija na jednoj inozemnoj
visokoj školi ovlaštuje na nošenje stališkog inženjerskog
naslova onda, ako ista škola odgovara ovdjašnjim študijama
i ispitima. Odluka o tom, u koliko se tiče rudarskih škola,
pristoji ministru za javne radnje, a u pogledu ostalih tehničkih
študija, ministru za bogoštovlje i nastavu.


§ 5. Apsolventima graditeljskih škola, nadalje viših obrtnih
škola mehaničkog-tehničkog, elektrotehničkog, kemičko
tehničkog ili tekstilno-tehničkog smjera ili ovima stručno
ravnopravnih zavoda, koji su prije nastupa na snagu ove
carske naredbe svoje študije svršili, može ministar za javne
radnje, na njihovu molbu, dozvoliti naslov inženjer, na temelju
dokaza, da su najmanje 8 godina vršili praksu, a
upravljaju ili vode samostalno strukovno-tehnički posao.


§ 6. Uporaba službeno g naslova „inženjer", kao i
svih službenih naslova, u kojima riječ „inženjer" u kakovoj
svezi dolazi u svrhu označivanju ma kakovog službenog namještenja
izvan sveze vojske (domobranstvo), odnosno ratne
mornarice nije dozvoljeno.


§ 7. Neovlašteno primanje stališkog naslova „inženjer"
i neodržanje ustanove § 6., u koliko se tim ne radi proti
ustanovama općeg kaznenog zakona, kazni se po političkoj
oblasti sa nnvčanom globom do 400 kruna, a u ponovljenom
slučaju do 4000 kruna ili sa zatvorom do jednog, odnosno
do 6 mjeseci.


Ova carska naredba stupa na snagu dne 1. svibnja 1917.


Ovom carskom naredbom, kaže A, H. u broju 14. 1917,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 58     <-- 58 -->        PDF

- 186 —
Ô. F. u J. Z. riješeno je napokon u Austriji pitanje inženjerskog
naslova, te nastavlja.


„Austrijski su se tehničari kroz više decenija živahno
tim pitanjem bavili, a inženjeri akademičari su se za riješenje
istoga krepko zauzeli i borili, dočim su se srednjoškolski
tehničari istom revnošću protivili, a svojedobno gotovu
zakonsku osnovu u prvobitnom obliku uspješnom agitacijom
u parlamentu osujetili, pa je napokon sada u smislu
prvih ta stvar povoljno riješena.


Od onog vremena kada su se šumari, apsolventi visokih
škola, u ispravnom shvaćanju svojih staliških interesa


inžinirima pridružili, postalo je to pitanje i za njih od eminentne
stališke važnosti. Bilo je i njima do toga, da za sebe
zatraže istu zaštitu inženjerskog naslova, od vajkada po
tehničarima raznih kvalifikacija zlorabljenog, koji je i često
kao oznaka službenog čina nepripadno podijeljen bio.
Inženjeri svih na tehničkim visokim školama postojećih
raznih smjera, stvorili su jednodušno resoluciju, da je je činovi
t a stališka oznaka „ingénieur" najpodesnija.


Za naše šumare, znači ova naredba dragocjenu stečevinu.
Visokoškolski študij dolazi do jasnog izražaja zakonom zaštićenim
naslovom, što opet stališkoj svijesti šumarskog činovnika
znatno doprinosi. Jedinstveni zajednički inženjerski
naslov dovodi sobom, da i širjoj javnosti izjednačenje naših
stručnih nauka, sa onima na tehničkim visokim školama, u
oči pasti mora.


Uređenje inženjerskog naslova znači za šumare svršetak
periode dugotrajne borbe, koja je išla za općenitim priznanjem
njegovih akademskih nauka i u praksi. Ponajprije se
je moralo — ne samo dalje stojeće općinstvo — već i
samoga šumara sa akademskim študijama osvjedočiti, da
nastojanje za inžinirskim naslovom ne sadržaje nikakovih
pretensija tuđih strukovnih prava. Naziv „ingénieur" nema
označiti službeni, nego stališki položaj.


Druga je zadaća bila da se akademsko šumarsko sta
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 187 —


lisko zvanje bliže i uspored dovede sa akademsko-tehničko
stališkim zvanjem.


Tehničari Austrije imadu taj svoj uspjeh u veliko zahvaliti
nedavno preminulom ces. kr. ministar, savjetniku
Ferdinand-u pl. Wang-u, komu je ta stališka stvar postala
teška, dugotrajna i uspjehom okrunjena zadaća, kojoj je u
svu inicijativu, rad i djelovanje posvetio".


Ovo je vrlo važna naredba i za hrvatske apsolvente
visoke škole za kulturu tla u Beču i bivše šumarke akadedemije
u Mariabrunnu, jer prema toj naredbi imadu oni
neosporivo pravo, da se naslovom inženjer služe, pa će se
oni jamačno tim pravom i poslužiti.


Ovom je naredbom došlo podjeljenje naslova inženjer
i za apsolvente naše zagrebačke šumarske akademije u zemaljskoj,
imovno-općinskoj i privatnoj službi na dnevni red,
sa kojega se više do potpunog riješenja skinuti ne smije, jer
to medu inim zahtjeva sama čast naše šumarske akademije,
koja bi inače izgubila svaki „raison d´ etre". Imali bi inače
u Hrvatskoj tri vrsti šumara akademičara. Jedne (zajedničke)
sa službenim inženjerskim naslovom, druge sa stališkim inženjerskim
naslovom, a treće bez inženjeskog naslova. Nadamo
se, da će se i u Hrvatskoj naći takovih muževa, koji će se
za naše šumarske akademičare htjeti i znati zauzeti.


T. Georgiević
kot. šumar gr. i. o.


Osobne vijesii.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmaci imenovao
je apsolventa šumarske akademije S te v an a Kolarevića,
privremenim šumarskim vježbenikom sa sustavnom pripomoći kod petrovaradinske
imovne opčine. (N. N. od 21. travnja 1917.) Kr. ug.
ministar, za poljodjelstvo imenovalo je mobiliziranog kr. šumarsko
inzinirskog vježbenika Andrij u Koprić a kr. šum. inžinirskim
pristavom kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, uz uvjet, da
naknadno položi državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.


Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu imenovala je apsolventa
kr. šumarske akademije zagrebačke Vidoju Mihaldžića privrç