DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


podlegao. Bio je uzoran činovnik i dobar stručnjak. Ostavio je suprugu
i petero nepskrbljene djece. Slava mu!


f Makso Matičević. Dne 30. siječnja o. g. umro je Makso
Matičević nadšumar petrovaradinske imovne općine. Pokojnik je tek
pred nekoliko dana došao u Zagreb na liječenje i tu ga u ranoj dobi
od 45 godina snašla smrt. U njem gubi petrovaradinska imovna
općina marnu činovnika, a činovnici iste dobra druga. Slava mu!


Društvene vijesti.


Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar.
društva, održane 25. studenoga 1916. u 4 sata po podne u prostorijama
šumarskog odsjeka kr. zemalj. vlade, odjela za narodno gospodarstvo
u Zagrebu, na temelju poziva predsjednika i ustanovljenog
dnevnog reda pod "brojem 80.


Prisutni-: f; podpredsjednik Marino de Bona, II. podpredsjednik
Julijo Uli re i eh, tajnik Bogoslav Kosović, blagajnik Ljudevit
Szentgyôrgyi, te odbornici: Vilim Dojković, Rudolf
Erny, Dragutin L asm an, Ivan M a ri an y, Dr. Andrija Petračić,
Dragutin Pol aček, Edo Slapničar, Dragutin Trotzer i Jaromir
Viđale. Odsutni se ispričaše.


"",/. Teča j sjednice . Buduć je društveni predsjednik presvj. g.
Mark o grof P ejacsevi c h-Virovitički javio, da je zvaničnim poslovima´
zapriječen današnjoj sjednici predsjedati, zauzima predsjedničko
mjesto 1. podpredsjednik Marino de Bona, te nakon stoje
konstatovano, da je dovoljan broj odbornika za stvaranje zaključaka
prisutan, pozdravlja prisutne dobrodošlicom, te otvara sjednicu.


Prije prelaza na dnevni red priopćuje, da su od zadnjeg odborskog
zasjedanja umrli društveni članovi: Petar Kovač,kot. šumar
gjurgjevačke imov. općine; Ivan Grčević , kr. vladin računarski
savjetnik, te Josip Bujan, kotar, šumar gradiške imovne općine.


Prisutni odbornici ustaju sa sjedala i kliču pokojnim drugovima:
Slava im!
Zatim se prelazi na dnevni red.


I. točka: Izvješće o tekućem poslovanju.
A. Predsjedatelj priopćuje, da je danas dne 25. studenoga preduzeo
škontraciju blagajne, te da je ustanovio novčano stanje :


a) društvene imovine sa 23.317 K 33 fil.;


b) pripomoćne zadruge sa 14.846 K 42 fil.;


c) literarne zaklade sa 5.285 K 25 fil.


Sav taj novac, izuzam nješto gotovine, koja je potrebna za pokriće
tekućih potreba, uložen je u vinkulirane vrijednosne papire i u
obveznice ratnoga zajma, a nješto i u uložne vinkulirane knjižice
Prve hrvatske štedionice i njezine mjenjačnice.


Do sada je društvo subskribiralo za:
.--,-.´ sr? ...I.:.ratni zajam-1000 K:


II. „ . „ 500 ,,
v;,- .´..., . .. . „ 500 „
; v .. (V-i » 500 „
Ukupno 2.500 K,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


a sada nastaje patriotska dužnost, da društvo prema svojim novčanim
silama sudjeluje i kcd supskiipcije V-tog ratnog zajma, pa
predlaže, da bi se i za taj zajam zapisalo 500 K, jer više ne dopuštaju
društvena sredstva. "


Uzima se do znanja i predsjedništvo poziva, da iz društvenih
sredstava zapiše 500 (petstotina) kruna V. ratnog zajma.
: -B: Izvještaj tajnika.
Društveni tajnik izvješćuje glede tekućeg društvenog poslovanja.


1. Da je presv. gosp. kr. ug. dvorskom savjetniku Robertu
Fi s eh a eh u izražena prema zaključku zadnje odborske sjednice,
pismena zahvala za njegov trud i mar oko promicanja društvenih
interesa. .
; Uzima se do znanja.


2. Priopćuje se, da je brodska imovna općina javila, da će pitanje
o preinaci otplatne osnove društvenoga duga raspraviti njezino
zastupstvo u narednoj skupštini (broj 2—1916.).
Uzima se na znanje.


3. Glede isplate, po pokojnom preuzvišenom g. biskupu đakovačkom
dru Ivanu Krapcu . darovanih * obveznica ratnoga zajma,
izvješćuje se, da se taj predmet sada nalazi kod kr. državnog nadodvjetništva,
koje će o njemu izdati riješitbu, kad bude rješavano
pitanje, po istom crkvenom dostojanstveniku i drugim društvima darovanih
iznosa.
Zaključuje se, da se društvena uprava o toj stvari bolje informira,
te ako je potrebno da javi svoju tražbinu kod onog suda, koji
će voditi^ ostavinsku raspravu.


4. Češko šumarsko društvo bilo je najavilo, da će ga na društvenoj
XXXVIII. glavnoj skupštini zastupati posebni izaslanik Antun
Holub, nu odgovoreno mu je, da bi na skupštinu zakasnio, jer naš
mjesec rujan nije istovjetan sa češkim mjesecom istoga imena
(broj 67.).
Uzima se na znanje.


5. Na poziv kr. redarstvenog povjereništva u Zagrebu ispunjene
su
i istomu priposlane upitnice o društvenim odnošajima (br. 83.).
Uzima se na znanje.


6. Valovnica o kućnoj najamnini Šumarskoga doma je ispunjena
i uz potvrdu
predana gradskom poreznom uredu u Zagrebu (br. 97).
Uzima se na znanje.


7. Natječaj za razdjeljenje potpora udovama i siročadi društvenih
članova iz pripomoćne zaklade, te za potpore iz društvene imovine,
raspisan je u Šumarskom listu i u javnim glasilima.
Uzima se na znanje.


8. Velem. g. kr. šumar, nadsavjetnik Julio Ullr ei eh zamoljen
je, da bi zastupao naše šumarsko društvo na glavnoj skupštini ugarskog
šumarskog društva, koja će se obdržavati na 13. prosinca t. g.
u Budapešti (broj 86.).
Uzima se na znanje.


9. Preuzvišeni g. nadbiskup zagrebački Dr. Ante Bauer pristupio
je našem društvu, kao utemeljitelj, te je osim togadarovaq


ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 —


društvenoj pripomoćnoj zakladi 300 K, a literarnoj zakladi 500 K.
Novac je društvenoj blagajni uručio njegov nadšumarnik gosp. D.
TrOtzer , koji je sjegurno dosta doprinio, da se je spomenuti visoki
crkveni nostojanstvenik tako lijepim darom sjetio našega društva
(broj 84).


Uzima se sa zadovoljstvom do znanja, te kliče novom utemeljitelju
i dobročinitelju, kao i njegovom nadšumarniku D. Trôtzeru
„Živili".


10. Otočka je imovna općina priposlala literarnoj zakladi
našega društva 50 K na mjesto vijenca na odar pokojnog kr. vladin,
račun, savjetnika Ivana Grčevića, a u istu su svrhu i istim povodom
darovali nadšumarnik ogulinske imovne općine D. L as ma n
i kr. zem. šumar, nadzornik B. K os o vi ć svaki po 20 K (broj 75).
Uzima se na znanje.
... II. točka. Rješavanje prispjelih podnesaka.


1. „Crveni Križ" u Zagrebu moli, da bi društvo osnovalo jedan
ili više kreveta za ratne ranjenike (broj 65).
Odbor uviđa potrebu, ali na žalost ne može se pozivu odazvati,
jer mali društveni prihodi ne dosižu za tako velike iidatke.


2. Bugarovi ć Ljubomir, kr. kotar, šumar, želi biti članom
(broj 63.).
Prima se za člana I. razreda.


3. Prva hrvatska štediona javlja, da je uslijed velike zalihe
novca
prisiljena sniziti kamatnjak na 3*6°/0 (broj 79.).
Uzima se do^ znanja.


4. Pazikuća Šumarskog doma Marko Piljek moli, da mu´ se,
obzirom na veliku obitelj i skupa vremena, povisi mjesečna nagrada
od 20 na 30 K (broj 92).
Pošto isti svoje dužnosti dosta revno vrši, daje mu se nagrada
od 50 (pedeset) kruna, a mjesečna mu nagrada ima ostati, kolika je
i do sada bila.


5. Srednji zemaljski odbor za zaštitu porodica mobiliziranih i u
ratu poginulih vojnika, traži podatke o društvenim odnošajima u
svrhu organizacije karitativnoga rada (broj 76).
Zaključuje se, da se privatno informira o pravoj svrsi, u koju
se ti podaci traže.


6. Tiskara Albrecht je najavila, da mora povisiti cijenu za štampanje
Šumarskog lista i Lugarskog Vjestnika za 20%, jer je njihovom
radništvu bila prisiljena povećati plaće (broj 69).
Uzima se na znanje.


7. Angjelina Kozjak, udova kr. žup. šumar, nadzornika, nudi
na prodaju 3 para velikih jelenjih rogova, te traži, da bi se isti pregledali,
ocienili i stavila joj se ponuda, ako bi ih društvo htjelo kupiti
(broj 78).
Zaključuje se, da se ona pozove, neka stavi ponudu, pa će se
rogovi pregledati i eventualno kupiti.


8. Kr. zemaljska vlada je pozvala društvo, da pošalje svoga
izaslanika k drugom ispitu za ratne invalide. Pošto je poziv prekasno
stigao, da´bi se mogao po odboru izabrati izaslanik, zamoljen je po


ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


zamjeniku predsjednika društveni član g. Antun Jovanovac , da
kod ispita zastupa društvo (broj 73).


Uzima se na znanje.


9. Vlastelinstvo Valpovo-Podgorač moli, da mu na temelju
priposlanih podataka društvo izračuna čisti prihod njegovih šuma u
svrhu, da može utok uložiti proti odmjerenoj mu ratnoj dohodarini
(broj 93).
Zaključeno je, da se ne može čisti prihod izračunati na temelju
manjkavih priposlanih podataka, a sve da bi se i mogao izračunati,
ne bi taj čisti prihod mogao uplivati na visinu odmjerenja ratne dohodarine,
jer se iatna dohodarina računa po drugom ključu. O tom
neka se vlastelinstvo obavjesti.


10. U društvenom domu potrebno je za stanove u souterrainu
nabaviti kotlove, umjesto rekviriranih bakrenih kotlova za vodu, a na
kokošinjak je potrebno metnuti novi krov od ljepenke.
Neka se kotlovi nabave i krov na kohošinjaku iz ljepenke načini.


III. točka. Izbor urednika Šumarskog lista i LugarskogVjestnika.
1. Predsjedatelj predlaže, da bi se za urednika tih društvenih
časopisa za trogodište 1917.—1919. izabrao dr. Andrija Petračić ,
profesor kr. šum. akademije zagrebačke.
Odbor bira jednoglasno dra Andriju Petračić a za urednika,
koji izbor prihvaća.


IV. točka. Izbor povjerenika i njegovog zamjenika
u povjerenstvo zaklade za uzgoj djece šumarskih čiuo
v nika.
1. Tajnik izvješćuje, da je od kr. zemaljske vlade, odjela za
narodno gospodarstvo stigao društvu poziv, neka nominira jednoga
svoga člana, koji bi imao biti povjerenik zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, te njegovog
zamjenika.
Predsjedništvo je zamolilo kr. zem. vladu, neka do saziva odborske
sjednice imenuje za povjerenika dosadanjeg povjerenika Dragutina
Trôtzera, a za zamjenika mu dra. Andriju Petračića. Stavlja
upit, da li odbor želi, da ta dva društvena člana spomenute funkcije
vrše, ili žele li, da se oni opozovu i drugi izaberu.


Odbor pristaje na to, da ta dva člana povjerene im funkcije
kroz trogodište 1917.-1919. vrše.


V. točka. Eventualni predloži.
1. Cita se predlog člana kr. zemalj. šumar, nadzornika Ante
Ker na, da bi se posebnom deputacijom zamolili nadležni faktori,
neka bi se što skorije pristupilo reorganizaciji šumarsko-tehničke
službe kod kr. političkih oblasti.
Nakon dulje debate zaključuje se, da se obzirom na to, što je,
kako se čuje, glede uređenja statusa kr. šumarskih tehničara, već
podnesena na mjerodavno mjesto shodna zakonska osnova, umoli
društveni predsjednik, neka bi kod preuzv. g. bana poduzeo korake.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 46     <-- 46 -->        PDF

44


da ta osnova dobije previšnju predsankciju i dođe u raspravu još
ovog saborskog zasjedanja.


2. Čita se predlog istoga člana, neka bi se što prije njekoliko
činovnika iz šnmarskog odsjeka specializiralo u gradnji šumskih prometna,
jer će obzirom na pomanjkanje voznog blaga, odmah poslije
rata, većina šumovlasnika morati otpremati drvo iz svojih šuma željeznicama,
žicarama i t. d., pak je nužne, da vlada ima u tom predmetu
verzirane činovnike. - -,
Nakon dulje debate a naročito uslijed primjetbe odbornika kr.


z. šumar, nadzornika V. Dajkovića, da bi trebalo sve tehničke radnje
u šumi povjeravati na izvedbu samo u takovu izvedbu upućenim šumarskim
stručnjacima, bude zaključeno, neka se u smislu predlagačeva
predloga obrati predstavkom na kr. zemaljsku vladu, a podjedno
joj se preporuči, da bi se po mogućnosti sve tehničke radnje
u šumama, a naročito provađanje šumskih odvodnja, povjeravalo u
te poslove upućenim šumar, stručnjacima, nakon u tu svrhu provedene
rasprave i podjeljene koncesije.
3. Tajnik izvješćuje, da bi bilo potrebno izabrati pododbor, koji
bi ocjenio kazalo za Šumarski list, sastavljeno po dru. A. Ugrenoviću,
ter se izjavio, da li će se kazalo nepromjenjeno onako tiskati, kako
ga je dr. A. Ugrenović sastavio, ili će ga trebati nadopuniti onako,
kako je od njega predsjedništvo društva zahtijevalo (broj 6—1916 i
broj 75-1915.).
Nakon što je društveni tajnik razjasnio, što sve smatra na kazalu
manjkavim, zaključuje se, da u tu svrhu ne treba birati poseban
pododbor, jer su prigovori predsjedništva bili opravdani, nego neka
se sastavitelj kazala pozove, da manjkavosti popuni, odnosno ako
bi se to kratio učiniti, da se u tom smjeru dade kazalo popuniti po
komu drugomu.


4. Tajnik predlaže, da bi se otisnuo kućni red, poslovnik skupštine,
pravilnik knjižnice i katalog, te svakom novom članu sa pravilima^
priposlao, jer novi članovi to trebaju, kad nemaju starih godišta
Šumarskog lista, u kojima su te stvari otisnute.
Zaključuje se, da se od tiskanja za sada odustane, jer je papir
i tisak poskupio.


5. Tajnik stavlja predloj, neka bi se ovlastilo predsjedništvo,
da ono razdijeli potpore pred Božić, da se ne mora, u tako kratkom
razmaku, nova sjednica sazivati.
Uvažuje se protupredlog odbornika V. Dojkovića,. da potpore
podijeli svakako odbor i time izbjegne eventualnim prigovorima.


6. Urednik priopćuje, da se je na zaključak odbora počelo sa
izdavanjem naredaba šumarske struke, počam od god. 1899. ovamo
prema osnovi, koja je slična onoj, po kojoj je sastavljena zbirka naredaba
narodno-gospodarstvenog odjela kr. zem. vlade, od banskog
savjetnika Haladija, te predlaže, da se odluči glede nagrade onomu,
koji će te naredbe prikupljivati, jer taj posao neće niko badava raditi,
kada ... time puno vremena gubi.