DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


zemaljska vlada kani u općem interesu staviti zahtjeve na
šumarsko-tehničke službenike, pravedno je, da im se obezbijedi
život, da se na taj način privuče najspremnije šumarske
tehničare u zemaljsku službu.


Što se tiče same organizacije šumarske službe kod zemaljske
vlade, i ta ne može ostati, kakva je sada. Mi moramo
prije svega . da znamo, koje drvne gromade, bilo
privatne ili javne mogu kroz niz godina doći do prodaje,
pa ne da nas trgovci izigravaju sa svojim konjukturama, nego
da mi možemo konjukture diktirati. Tu se radi ne o malim
svotama, nego od mnogo i mnogo milijuna.


Zatim treba kod šumarskog odsjeka urediti jedan po,
sebni ured za taksaciju i izrađivanje gospodarskih osnova i
programa, naročito u predjelima, koji su jako izvrgnuti bilo
bujicama, bilo da su puzavi ili da inače iziskuju osobitu
pomnju kod pošumljivanja ili kod rušenja šuma.


Visoki sabore! Mogao bi još mnogo toga navesti, ali
će visoka kuća imati prilike, kad se bude raspravljala zakoaska
osnova, koju se nada zemaljska vlada doskora
donijeti na stol visoke kuće, da se onda potanje objasni o
svim onim zahtjevima, koje vlada i sabor traže od javne
uprave šumarske.


. Što se tiče drugog dijela intepelacije poštovanog gospodina
nar. zastupnika prof. dr. Pazmana, moram izjaviti, da
će zemaljska vlada nastojati, da u najkraće vrijeme izda i
provedbenu naredbu k zakonu o uređenju stručne uprave
šuma stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


Gosp. interpelant i visoki sabor primili su odgovor kr.


z. vlade na znanje.
O uporabi §f 3. i 4. pril. D. š. z.


Napisao Dragutin Gurth, kr. žup. šumar, nadzornik.
Zakon je mrtvo slovo, a ako slovom izražene njegove
odredbe nisu dovoljno jasne, ima odlučiti intencija zakona
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35


kôd tumačenja ovog ili onog paragrafa. Osvrnut temo se u toni
pogledu naročito na odredbu § 4. pril; D, šumskog zakona;


Da postoje razna mnijenja kod uporabe ovog paragrafa
dokaz je primjetba izdavača šumskog zakona izdanja
Borošić-Goglia na str. 141., koja glasi: Pod izrazom „oštećenog
drvlja", navedenom u alin. I. ovoga paragrafa valja
razumijevati prisvojenog drvlja (njem. des gefrevelten Holzes).
Prema ovoj primjetbi uvidili su izdavači, da se uporabom
ovog paragrafa pravi mnogo nepravica, obzirom nâ
ustanovu § 72. š. z., pri obređivanju šumsko kvarnih prijavnica,
te su držali, da krivnja leži u prijevodu, t. j . da se
pojam „des gefrevelten Holzes" nije imalo prevesti sa oštećenim
nego sa prisvojenim drvljem. Ne ću se ovđe bavitj
tumačenjem ovih riječi, nu držim, da se niti jednom niti
drugom riječi ne može polučiti namjera zakonodavca, već
se tumač ovog paragrafa imade tražiti u zakonu.


´... - § 60. šumskog zakona navada čine, koji se imadu uzeti
kao šumski kvar, dočim prilog D. donaša načela, po kojima
se imadu ustanoviti šumsko odštetni iznosi.


Pošto štetočinac šume mora u smislu § 72. š. z. šumovlastniku
dati podpunu naknadu t. j . ne samo vrijednost
ukradenog šumskog proizvoda, nego i onaj posredni gubitak,
koji je prouzročen smetanjem ili umanjenjem vrijednosti
šume ili stabla u doba sječe, ili kako zakon kaže „umanjenjem
plodne sposobnosti šume", to imade u prilogu D. i za izračuna«
vanje tih neposrednih šteta posebnih propisa, odnosno povišica.


Gledom na gornje valja prije prelaza na uporabu § 4.
pril. D. pretresti općenito šumski kvar, nu kako bi to
predaleko dovelo, napomenuti ću lih to, da se šumske štete
odnose na sve vrsti užitaka šuma t. j . na vrijedile i manje
vrijedne užitke, odnosno na glavne užitke i nuzuži^ke.


Da je tomu tako, viditi je u § 60. šum. zakona, te držim,
da upravo ovaj paragraf daje upute u uporabu priloga D.
kod obračunavanja šumsko odštetnih iznosa. Vredniji užitak
šume je drvna gromada, neobzirajući se na to, da li je toŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 38     <-- 38 -->        PDF

36


termički upotrebivo drvo ili drvo za ogrijev, da li su (- ne
panice, oblici ili granjevina, već lih jednom riječju građa i
gorivo kao glavni užitak šume, sve ostalo iz šume proiziazeće
je manje vrijedni užitak. U potonji ubraja se i sitno
drvlje, t. j . šiblje, medovina, palice, obruči i t. d.


Prema iztaknutoj razlici užitaka razlikuje i prilog D. načine
obračunavanja šumsko odštetnog iznosa.


§ 3. pril. D. jasno propisuje, da se imade drvna gromada
po ustanovama u njemu sadržanih obračunati, nu te
ustanove ne imaja se protegnuti na odsječne vrške, ogranke
i granje, te mladice.


Ovo izručenje s jedne strane, a ustanova § 4. pril. D.
s druge strane, dovelo je onamo, da se kod ma kakvog
okresivanja i prevršenja upotrebe ustanove § 4. pril. D., a
taj način obređivanja šum. štete, počinjene kresanjem i prevršivanjem,
dovadja do absurda.


Zašto gore navedeni § 3. pravi napomenutu razliku
nije prvim časom iz samog paragrafa vidljivo, nu svakako
je zakonodavac ovu razliku iztaknuo radi koje ustanove
samog zakona.


: Iz prakse nam je poznato, da se u dozreloj šumi iz
vrhova i ogranaka izrađuje ne samo gorivo drvo nego i
tehnička roba, dapače znamo, da se i granjevina i do 0*5 cm.
debljine veže u»fsnopove, te kao ogrijev upotrebljava ; nadalje
znamo, da se vrhovi, ogranci i granje iz mladih šuma
upotrebljuje kao´stelja, metlovine, fašine, brst, palice, tanki
obručevi. Prema gore u kratko navedenom razabrati je, da
se vrhovi, ogranci i granje u prvom slučaju ubrajaja u
vrednije (glavne) užitke, a u drugom među manje vredne
užitke (nuzužitke).


Prema § 99. imadu se kažnjivi čini navedeni u obćem
kaznenom zakonu, prosudjivati po istom zakonu, a svi kažnjivi
čini navedeni u § 60. š. z. imadu se smatrati kao
šum, kvar.


Pošto u kaznenom zakonu okresivanje i prevršenje na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 3? —


pomenuto nije, već lih u toč. 3. § 60. imao bi taj način
oštečivanja šume činiti lih šumski kvar. Nu kako ovaj paragraf
nabraja, uz spomenuto prevršivanje i okresivanje također
i štete, koje se odnose samo na manje vrijedne užitke
šuma, držim, da je zakonodavac pod ovom točkom imao
pred očima kažnjive čine za štete, počinjene na manje vrednim
užicima šuma, dakle za vrške i ogranke lih za metlovinu,
šibe, gužve, palice i otanke obručeve, a ne za ogrijevno
i tehničko drvo sposobne djelove stabala.


Prema do sada iztaknutom razabrati je, da je zakonodavac
pri stvaranju priloga D. točno razlikovao vrhove,
ogranke i granje kao vredni (glavni) i kao manje vredni,
sporedni prihod šume. S toga u § 3. pril. D. propisuje,
da se vrhovi, ogranci i granje kao glavni prihod šume, t. j .
drvo, ima po ustanovam ovog paragrafa obračunavati, dočim
kao nuzgredni prihod šume po § 4. istog priloga.


Spomenuti § 60. š. z. redom navada prekršaje protj
šumskom vlasništvu, tako pod toč. 1. skupljanje suharaka i
sitno drvlje, u toč. 2. zasijecanje stojećih stabala i prutića,
bušenje, u toč. 3. prisvajanje kore, razgrtanje korijenja, zatim
odsijecanje, odrezanje i odkidanje vršaka i granja, a
tako i trganje lišća i t. d.


Isti ovaj poredak naći je i u prilogu D. Ovđe § 3. propisuje
način obračunavanja drvne gromade; § 4. toč. 1.
al. 1. način izračunavanja odštete kod zasijecanja stabla itd. ;
toč. 2. kod gulenja kore; toč. 3. način izračunavanja šum.
šteta kad tko odsječe, odreže ili otrgne vrške, ogranke \
granje i t. d. Pošto je zakonodavac u spomenutim zakonskim
propisima obdržao stalni red, svakako je to učinio
zato, što ove dvije zakonske ustanove u vrlo uzkoj svezi
stoje, te što je jedna o drugoj ovisna i za tumač smisla
istih potrebna. Prema slijedu ovih propisa razabrati je i opet,
da § 60. Š. z. toč. 1. razpravlja o drvnoj gromadi kao o
glavnom prihodu šume, koji se imade po ustanovi § 3.
pril. DT obračunati, dočim toč. 3. § 60. š. z. o vrscima,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 ^
ograncima i granama kao nuzgrednom prihodu, a odšteta imade


se ustanoviti po § 4. pril. D. toč. 3. al. 1.


Konačno moramo još iztaknuti, da je u smislu § 60


toč. 3. š, z. odsijecanje, odrezanje i odkidanje vršaka i


granja šumski kvar, a nikada krađa. Poznato je, da si narod


prevršavanjem prisvaja ne samo ogrijev i građu, nego, i


metlovinu, stelju od granja, brst, štapove i t. d.; morala bi


dakle i ovđe, obzirom na ustanovu §60. toč. 1. i 4. opstojat


neka razlika između štete i krađe. Pošto ali te razlike u


samom zakonu neima, moramo i opet uzeti, da je zakono


davac pod toč. 3. § 60. ubrajao lih manje vredni nuzgredni


prihod šume, a ne vredniji glavni — drvo, a taj nuzgredni


prihod imade se obračunati po § 4. pril. D, a glavni po


§ 3. pril. D.
. Držim, da je uporaba §§ 3. i 4. pril. D šumskog za


kona dostatno iztaknute, te bi jedino preostalo, da se još


osvrnemo na prevod izraza „des gefrevelten Holzes" u §4.


pril. D.


Razglabati sam izraz, odnosno riječ „Frevel", ukazuje


se suvišnim, jer freveln znači ogriješiti i oštetititi, a u daljem


smislu i ukrasti, stoga bi imali potražiti nakanu i misao za


konodavca, temeljem koje bi ovaj bi ovaj izraz preveli.


Zakonodavac morao je §-om 4-tim naći za obračuna


vanje šum. štete način, kojim će štetočinac pokriti nanesenu


štetu i to u smislu § 72. š. z. ne samo neposrednu nego


i posrednu.


Neposredna šum. šteta je oduzeta količina drva a po


sredna šteta nanesena je samom stablu uslijed gubitka


u prirastu. Pošto pako pojedini sortimenti drva u nekom


razmjeru između sebe stoje, držim, da je tu okolnost i za


konodavac kao temelj za ustanovljenje odštenog iznosa uzeo.


Kako smo vidili, imade se po § 4. pril. D. ustanoviti


šteta Hh od sortimenata, koji spadaju u manje vredno, nuz


gredno-uživanje šuma, dakle takvih sortimenata, koji se


fakorekuc ni kubicirati ne mogu, a i da se kubatura ustanovi,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1917 str. 41     <-- 41 -->        PDF

39 —


bila bi to tako neznatna olina, da za temelj računanja nebi
mogla služiti, jer prema istoj nebi odštetni iznos u svezi
sa počinjenom štetom stajao. Iz gornjeg razloga morao je
zakonodavac uzeti kao temelj računanja onaj predmet,
koji je štetočinac ozlijedio, naime samo stablo dakle oštećeno
drvlje, a ne po mnienju uvodno spomenutih izdavatelja
ukradeno drvlje.


Držim, da ovim tumačenjem uporabe §§ 3. i 4. pril.D.
i iztaknutim načinom uporabe tih propisa ne ćemo doći do
odštetnih iznosa, do kojih današnjom uporabom § 4. dolazimo
i koji odštetni iznosi se kose ustanovi § 72. š. z.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je šumarske pristave: Mihovila Pećinu i Petra
Marijana kotarskim šumarima u X. činovnom razredu sa sustvnim
berivima kod otočke imovne općine. (Nar. Nov. od 21. XII. 1916).


Upravitelj šuma prvostolnog kaptola zugrebačkog, nadšumar
Ivan M atol nik, imenovan je šumarnikom.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarnika i upravitelja gospodarstvenog ureda: Gegedona Ogrizovića
nadšumarnikom u VII. činovnom razreda sa sustavnim
berivima kod I banske imovne općine (Nar. Nov. od 29. I. 1917.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je privrerenog
kr. šumarskog vježbenika Maksu Fischera privremenim
šumarskim vježbenikom kod gradiške imovne općine.


f Ladislav Adamek. Dne 10. siječnja o. g. umro je u Otočcu
nadšumar otočke imovne općine Ladislav Adamek u 53. godini
života Rodio se u Brušanimi, gdje mu je otac bio državni šumar.
Godine 1887. svršio je šumarsko učilište u Križevcima, a službovao
je kao šumarski činovnik u Otočcu, Zavalju, Krasnu i opet u Otočcu
kao upravitelj šumarije u kom je svojstvu tako rano preminuo.
Pokojnik je bio među kolegama šumarima i znancima vrlo obljubljen,
jer su ga, uz veselu ćud, resile sve vrline dobrog činovnika i druga.
Ostavio je suprugu i dvoje neopskrbljene djece. Sahranjen je dne
11 siječnja o. g. Nad grobom je izrekao dirljivo slovo nadšumar
Josip Biondić.


f Petar PuljevićVNikolić. Dne 28. siječnja o. g. umro je u
Krapini Petar Puljević-Nikolić, kr. županijski šumarski nadzornik i
pučko ustaški nadporučnik. Pokojnik je odmah na početku rata bio
na bojištu u Srbiji, gđe se je nahladio i zadobio klicu bolesti. Zadnjih
14 mjeseci bio je u Krapini, gđe je imao nadzor nad rudokopom,
. tu mu se zbog ponovne jakenahlade bolest pogoršala, te joj je