DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 369 —


konca godine 1896., a načelna rješenja teku od broja 1
do 2.195.


Rješenje sadanjeg općeg upravnog sudišla ili bolje fin.
odsjeka upravnog sudišta slijede od godine 1897. do konca
godine 1907. pod brojevima 1 do 749.


u. s. = upravno sudište; f. u. s. — financijalno upravno
sudište; P. K. = znači magjarski Pônzitgyi Kôzlôny t. j . financijalni
naredbenik; F. V. — znači hrv. Financijalni Vijesnik;
n. (o.) m. f. = naredba ili okružnica ministra
financija, n. (o.) m. trg. — naredba ili okružnica ministra
trgovine; n. (o.) p. = naredba ili okružnica ministra poljo
djelstva; zak. čl. = zakonski članak; tar. čl. = tarifni članak;
K. = kruna; f. = filir.
f Ivan Grčevič,
rač. savjetnik kr. zemalj. vlade


„Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupoprodajnoga
ugovora".


(Jedna vrlo važna i zanimiva načelna rješidba).


J. P. iz M., trgovac drvom, kupio je na javnoj pismenoj dražbi
946 hrastovih stabala od zemljišne zajednice P. (Radilo se ovdje o
stablima pretežno pašnjačkog karaktera, t. j . o stablima granatima,
kratkoga debla, široke krošnje, te u mladosti oštećivanima).
Dražbeni čin bude po kr. zemaljskoj vladi odobren.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor, sadržavali
su — medju inim ustanovama — slijedeće utanadžbe.


§ 1. „Zemljišna zajednica P. na temelju zaključka skupštine
ovlaštenika od 14. svibnja 1910., zastupana po
prodaje putem pismene ponudbene dražbe 946 hrastovih stabala,
naznačenih u sastavni dio ovih uvjeta sačinjavajuće m
oglasu i procjenbenom elaboratu, a nalazećih se u šumskom
predjelu Čitluk".


§ 2. „Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe, a
prodaje se samo u tehničke svrhe sposobno drvo,
koje se mora na licu mjesta izraditi, dočim ogrijevno drvo
ima kupac ostaviti u šumi na raspolaganje zemljišnoj zajednici P.


Kao ogrijevno drvo smatra se deblovina i grane ispod dvadeset
i četiri centimetra promjera, kao i svi otpaci naveoeni u § 31."
§ 31. „Kupac ima pravo samo na tehnički uporabive
dijelove kupljenih stabala, dočim su svi samo za
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 370 —


ogrijev sposobni dijelovi stabala, ogranci, otražine, izresci i svi otpaci,
vlasnost prodavaoca, te ih je kupac dužan ostaviti u šumi.
Naročito kupac ne smije izradjivati: Gorivo i gule
za proizvodnju tanina".


Dne 22. studena 1915. bude prodajni objekat dostalcu u naravi
predan, a primopredajni zapisnik i procjenbeni elaborat
po dostalcu odnosno njegovom opunomoćeniku potpisan.


Kako je medjutim ratno stanje vanredno podiglo konjunkturu
u taninskome drvu, pokušao je dostalac, ne bi li kako
obišao onu ustanovu dražbenih uvjeta (§ 31.), prema kojoj mu je
izričito zabranjena bila proizvodnja taninskoga drva. U tu je svrhu
već od kolovoza 1915. salijetao dostalac prodavaoca pismima, e bi
mu ovaj dozvolio izradu taninskoga drva (naravno bez ikakve posebne
nadoplate), dok mu konačno sva njegova korespodencija nije
dosegla kulminaciju u pismenoj prijetnji prodavaocu, da on i tako
meže „stablo izvući iz šume pa onda iz njega gule izra
d j i vati*.


Iz ovoga postupka dostalčeva jasno je dakle izbijala njegova
nakana. On je išao za tim, kako bi pod firmom tehnički uporabivoga
drva, a naročito u formi trupaca — nastojeći, da što bolje izradi
povremenu, ratnim stanjem pogodovanu, konju ikturu — izvezao
pored tehničkoga i što više taninskoga drva.


Kad je dostalac otpočeo sa izradom stabala, on je svoju n akanu
odnosno prijetnju počeo i ostvarivati, te je č.tavo
deblo do 24 cm. promjera na tanjem kraju dao jednostavno srezati
na „trupce", ne pitajući mnogo, da li ti trupci odgovaraju postojećem
trgovačkom običaju, naročito u nas običajnim uzansama i nemareći
za njihovu faktičnu tehničku uporabivost.


Dostalac j-j dakle počeo da izradjuje takove drvne sortimente
(prema oznaci i shvaćanju kupćevu-„trupce"), kod kojih procenat
tehnički uporabivoga drva bijaše tako minimalan, da su troškovi izrade
tih tobožnjih trupaca i njihovoga dovoza do pilane stajali u
tako velikom nerazmjeru prema vrijednosti, izbijenoj iz tih „trupaca",
da je njihova uporabivost u tehničke svrhe bila upravo f.ktivna.
Kako je kupac u takove „trupce" svrstao i srezao i takove dijelove
debla, koji su u srcu bili truli te puni debelih dijelom nezdravih
grana, tako da je kupac mogao iz njih izbiti dvadeset, a možda i
samo deset postotaka tehnihničkih uporabivoga dna, bilo je posve
očito, da će na takav način u tim „trupcima" kupac za svojih dvadeset,
odnosno deset postotaka tehnički izrabivoga drva izvesti iz
šume osamdeset odnosno devedeset posto goriva (u obliku otpadaka),
koje bi glasom § 2. i 31. dražbenih uvjeta imalo da ostane
na raspolaganje zemljišnoj zajednici P. kao prodavaocu.


Naravno, da je takav postupak nemilo morao djelovat, na prodavaoca,
koji je — uslijed veoma znatne p jtrebe svojih ovlaštenika
na ogrijevu — morao da budno bdije nad svojim pravom na ogrijevno
drvo, koje mu je bilo osigurano paragrafom drugim i trideset
i prvim dražbenih uvjeta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 371 —
Tako je konačno došlo izmedju prodavaoca i kupca do prijepora
o tome, kako se imadu razumijevati i tumačiti
§ 2. alineja 1. i § 31. dražbenih uvjeta, koji zastupaju kupoprodajni
ugovor, glasom kojih se „prodaje samo u tehničke svrhe sposobno
drvo, koje se mora na licu mjesta izraditi", odnosno glasom kojih
imade „kupac pravo samo na tehnički uporabive dijelove kupljenih
stabala?" Nastalo je pitanje, imadu li se pod oznakom „u tehničke
svrhe sposobno drvo", odnosno „tehnički uporabivi dijelovi stabla"
razumijevati samo oni drvni sortimenti, koji su izrično naznačeni u
procjenbenom elaboratu, sačinjenom na podlozi ustanova običajnih
uzansa, glasom kojega je ustanovljena is´dična cijena za sam dražbeni
čin, te koji (elaborat), potpisan po prodavaocu i dostalcu, odnosno
njegovom opunomoćeniku, sačinjava sastavni dio ugovora, ili
se rečene oznake imadu tumačiti posve slobodno i bez ikakova obzira
na procjenbeni elaborat i ustanove u trgovini drvom običajnih
uzansa?


Prvi pokušaj nagode, kojemu bijahu — na predlog dostalca
—prizvana četiri šumarska vještaka, ostade bez uspjeha,
jer mnijenja vještaka glede tumačenja pojma „u tehničke svrhe sposobnoga
drva" ne bijahu suglasna.


Prodavaoc, zemljišna zajednica P., u misli, da je pravo na
njenoj strani, odlučila je, da prije nego li se upusti u sudbeni proces,
sasluša pravorijek svoje vrhovne nadzorne vlasti, pa je putem
pretpostavljenih oblasti predložila čitavu stvar kr. zemaljskoj vladi.


Nadležnoj kr. kotarskoj oblasti u P. stiglo je putem županijskog
upravnog odbora u P., od kr. zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo pod brojem IV.—550./1916. od 15. ožujka 1916.
ovo vrhovno riješenje, koje radi njegove važnosti ovdje u cijelosti
donosimo.


Broj: IV.—550/1916.


Predmet: P. trg. z. z. prodaja hrastovih
stabala. Spor sa


J. P., drvotršcem. Na broj
190/u. o. od 5./II. 1916.
Upravnomu odboru županije požeške
u


P.
U riješenju gornjega izvještaja u predmetu spora izmedju z. z.
trgovišta P. i drvotršca J. P. iz Z. otpisuje kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska
vlada, odjel za narodno gospodarstvo, saslušavši mnijenje
kr. državnog nadodvjetništva, što slijedi:


J. P. je već u ponudi svojoj od 16. siječnja 1914. izričito naveo:
„Dražbeni uvjeti su mi poznati i iste u. cjelosti prihvaćam".
U § 1. dražbenih uvjeta naročito je rečeno, da je procjenbeni
elaborat sastavni dio
uvjeta, odnosno kupoprodajnog ugovora.
Taj kupoprodajni ugovor je J. P. i osobno potpisao, te je po


:*. j
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 372


tom po §§ 861. i 884. o. g. z. suglasnom voljom stranaka nastala
pismena pogodba, koja veže stranke u cijelosti.


Izjava J. P. dana u zapisniku od 18. prosiuca 1915., da je
svoju ponudu stavio temeljem procjene, što ju je sačinio prema
svojim trgovačkim potrebama, bez obzira na procjenbeni elaborat,
nije uvaživa, obzirom na gornji kupoprodajni ugovor, kao i okolnost,
da je S. M. kao punomoćnik kupčev prije predaje stabala
potpisao procjenbeni elaborat.


Ustanova §§ 2. i 31. ugovora imadu se tumačiti u svezi sa
procjenbenim elaboratom, te po tom isti pobliže označuje, što se
ima smatrati pod izrazi: „u tehničke svrhe sposobno drvo" i „kupac
ima pravo samo na tehničko uporabive djelove kupljenih stabala".


Nu sve kada taj procjeobeni elaborat ne bi bio sastavni dio
kupoprodajnog ugovora, to bi i onda za slučaj spora medju kontrahentima,
što se ima smatrati „u tehničke svrhe sposobno drvo",
imalo se to pitanje riješiti u smislu § 1. i 264. trg. zakona u pomanjkanju
zakonskih ustanova po trgovačkom običaju.


Pošto po kupcu izradjene neke partije drva, po izvještaju kr.
kotarske oblasti imaju i 80% nezdravog drvlja, dakle nedvojbeno
preko običajne dopustive mjere, da se drvo smatra zdravim za tehničku
uporabu, pošto se kupac nije držao ni procjenbenog elaborata
glede pitanja, što se ima smatrati tehničkim, a što gorivim drvom,
to bi i po gore spomenutom mnijenju, kupac na štetu zemljišne
zajednice postupao, kad bi izvezao sve drvo, koje se po
njegovom shdaćanju ima smatrati tehničkim drvljem.


U § 32. ugovora predvidjeno je, koje posljedice stižu kupca,
ako bi izradjivao ili izvezao zabranjene dijelove stabala, naime da
je dužan za svaki kubični metar platiti otštetu od 20 K. Prema tome
neka zemljišna zajednica kod suda u P. preda molbu za predtečni
očevid sa vještaci u svrhu ustanovljenja, da je kupac izradjivao i
nedozvoljene dijelove stabala, kao i u svrhu ustanovljenja, koliko
kubičnih metara iznosi ta nedozvoljena izradba.


Toj molbi neka se priklopi: dražbene uvjete, zastupajuće kupoprodajni
ugovor od 13. lipnja 1914., procjenbeni elaborat kao sastavni
dio ugovora i napokon odnosnu korespodenciju kupčevu spomenutu
u izvješću kr. kotarske oblasti u P. od 25. studena 1915.
broj 18.391.


Nu prije toga treba nastojati ovaj spor najpospješnije riješiti
putem dobrovoljene nagode.
U Zagrebu, dne 15. ožujka 1916. Za bana:
Ž e p i ć v. r.


Temeljem ovoga riješenja ponovno je pokušana nagoda, koja
je i uspjela, te je dostalac za nepripadno izradjivanesortimente
platio prodavaocu otštetu u iznosu od 1/i
čitave kupovnine i ostavio mu na raspolaganje 40
kupljenih, a ne posječenih stabala.


Priopćio :


Dr. Aleksandar Ugrenović,


kr. kotarski šumar.


P