DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 320 -
Iznos preostali nakon nabave papira imat će se pripojiti glavnici
kod razdiobe zakladnog prihoda u godini 1916./17.


Papiri se imadu temeljem normajtivne îaredbe od 18. prosinca
1912. broj 5474./Pr. nabaviti putem Činovnička štedionice, zadruge
za štednju i predujmove u Zagrebu, bez zaračunanja kakovih provizionih
troškova.


Zaklada je koncem lipnja 1916. imala slijedeće vrijednosne
papire :


1. 4% ugarska krunska renta
K 36.700´—
2. 41/2% založnica hipotekarne banke u Zagrebu K 18.800´—
3. 4V2°/0 založnice „Prve hrvatske štedione« . . K 9.900´—
4. 4V<,°/0 zadužnice zajma grada
Zagreba .. . K 38.300´—
5.
4V2°/0 c. c uložnica hipotekarne banke br. 1418. K 22.922´..
Ukupno .. . K 126.62230
Raspoloživi je iznos od 12.000 K (za 5000 K manje nego u
prošastoj godini) po povjerenstvu spomenute zaklade dne 2. rujna
1916. za školsku godinu 1916./17. medju molitelje razdijeljen, te su
u svemu potporama nadijeljena 52 molitelja, dočim je ostalih 37
molitelja odbijeno radi pomanjkanja sredstava. K.


Novi utemeljitelj i dobrotvor hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva. Preuzvišeni gospodin dr. Ante Bauer, nadbiskup
zagrebački, Njeg. ces. i kr. Apošt. Veličanstva pravi tajni savjetnik
itd. itd. blagoizvolio se je preko svoga nadšumarnika pogl. gosp.
Dragutina Trôtzera začlaniti za utemeljitelja hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, uplativ utemeljiteljni prinos od 200 kruna, a osim
toga je blagoizvolio darovati 300 kruna društvenoj pripomoćnoj (..rôskenyjevoj),
a 500 kruna literarnoj (Borošićevoj) zakladi, na čemu
mu budi i ovim putem izražena najusrdnija hvala, kao i pogl. gosp.
nadšumarniku D. Trôtzeru, koji je za sjegurno mnogo doprinjeo, da
se je naš visoki crkveni dostojanstvenik ovako lijepim darom sjetio
tih naših društvenih zaklada.


Pripomoćnoj zakladi pristupili su g.g. : Teodor Georgijević,
kot. šumar u Novoj kapeli, Josip Heckner, nadšumar pl. opć. Turopolje
,Gašo Vac, kr. kot. šumar u ivancu i Ljubomir Bugarević, kr.
kot. šumar u Kutjevu, uplativ svaki 10 K.


Darovi. U mjesto vijenca na odar pokojnog kr. račun, vladinog
savjetnika Ivana Orčevića, darovala je Borošićevoj lit. zakladi hrv. slav.
šum. društva otočka imovna općina 50 K, Drag. Lasman, nadšumarnik
ogul. imov. općine 20 K, a Bogoslav Kosović, kr. zem. šum. nadz. 20 K.


Šumarski pristav za jedno veliko slavonsko


vlastelinstvo traži se. uredjeni stan, posluga, svjetlo


ogrijev. Strukovno naobraženi refiektanti mogu saznati adresu u
upravi ovoga lista.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 77     <-- 77 -->        PDF

- 321 —
Broj 1255 ex 1916.


Oglas dražile kestenova i hrastova
tanin drva


Na temelju naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo od 13. listopada 1916. broj IV.—718/2—1916. prodavati
će se putem javne dražbe dne 29. studenoga 1916. u 11 sati prije
podne kod gospodarstvenoga ureda II. banske imovne općine u
Petrinji procijenjeno kestenovo i hrastovo tanin drvo prema slijedećem:


1


Okružje i


o´ Udalje


hi Drvna masa UkupProcjen-


Broj drveta nost od


X! 3 na bena


željezu.


m


S


r e z


drvna


vrijed


.


stanice


masa nost


s Bos Novi


mK


OJ


kesten hrast kesten hrast


km.


18.5


6.671 4.423 |
II.
351 I 1027 5.450


14.065 6.729
IV.
105 6.900


1 171


HLEB


18.841 9.952 16.00
V.
790 12.500


2.548


39.577 21.104
Ukup.


1.246 3.746 24.850 194.766
11.784 5.440
IV.
489 1.260 6.700


11.838 6.766
V.
89 534 7.300


RAKOVAC 16.00


21.632 13.820
VI. 482 | 1.680 15.500
45.254 26.027 |
Ukup.


2 1.060 | 3.474 29.500 250.750
29.666 17.683 !
III.
228 18.700


GRADSKI i 1017


16.00


POTOK


29.666 17.683
Ukup.


3 228 1.017 18.700 158.950


114.497 64.813 73.050
Sve zajedno


2.534 8.237 604.466
Opći dražbeni uvjeti:


1. Dražba će se obaviti — isključivši usmene — jedino na temelju
pismenih ponuda (offerta) za svaki objekt zasebno pod tek.
br. 1., 2. i 3., nu dopustive su i kumulativne ponude za sva tri
objekta zajedno.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 322 —


2. Ponude imadu biti dobro zapečaćene, te se primalu najkasnije
do 11 sati gore odredjenoga dana.
3. Ponudi treba priložiti 5 % procjenbene vrijednosti u ime
zaobine, koju će svotu dostalac imati kao jamčevinu nadopuniti na
10% ponudjene kupovine.
Osim toga dužan je dostalac 0-2% od kupovine uplatiti u zakladu
za odgoj djece šumarskih činovnika.


4. Dostalcima će se smatrati oni nudioci, koji za pojedine
objekte najviše ponude, odnosno onaj, koji kumulativnom ponudom
za sva tri objekta ponudi više, nego su ostali nudioci za svaki
objekt — skupa uzeto — najviše ponudili.
5. Ponuda veže nudioca odmah, a imovnu općinu nakon potvrde
dražbe po kr. zemaljskoj vladi.
6. U ponudi valja naročito istaknuti, da su nudiocu svi dražbeni
uvjeti dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
7. Predmet prodaje su sva, rednim brojevima obilježena kestenova
i hrastova drveta, koja se na opredijeljenoj površini drvosjeka
nalaze.
8. Sječa, izradba i izvoz ustanovljuje se do konca 1919. godine.
Sjeći se može samo od i. listopada pa do konca ožujka, te
u istom roku — isječena količina — mora se izvesti iz drvosječne
površine na rub šume ili uz kraj glavnih izvoznih puteva.
9. Dostalac je dužan kupovninu uplatiti odmah nakon potvrde
dražbe po kr. zemaljskoj vladi, čim o tome bude obaviješten.
10. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Petrinji i kod kotarske
šumarije u Dvoru.
U Petrinji, dne 22. listopada 1916.


Šum sko-go sp od ars tveni ured


II. banske imovne općine.
Broj 9406-1916.


Ptedmet: Vrbovsko, zemljištne zajednice, veleprodaja stabala.


Oglas dražbe jelovih stanala.


Temeljem naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo,
od 17. rujna 1916. broj 2250 obdržavaće se dne


31. listopad a 1916. u 10 sati prije podne javna pismena dražba
dolje naznačenih skupina iz šuma zemljištne zajednice Vrbovsko,
kako slijedi:


ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 323 —
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 324 —


Posebni dražbeni uvjeti:


1. Dražbuje se izključivo putem pismenih ponuda. Ponuda
treba da je sastavljena prema zahtjevu dražbenih uvjeta, zastupajućih
kupoprodajni ugovor, te se mora obložiti sa 10% žaobinom od
izklicne cijene (prema oglasu) i do ustanovljenog roka predati kod
potpisane kotarske oblasti. U ponudi ima biti istaknuto da su mu
dražbeni uvjeti poznati i da na iste pristaje.
2. Kumulativna ponuda, ako daje jednaki ili bolji dražbeni
uspjeh od najboljih ponuda, nema vrijednosti, stoga valja jasno
označiti broj skupine (prema oglasu) i visinu ponude za dotičnu
skupinu.
3. Ponude, koje bi glasile ispod isklične cijene, prekasno
stigle, manjkavo sastavljene, brzojavne ili nedostatnom žaobinom
obložene, ne će biti uzeti u obzir.
4. Prodaja je stablimična bez naknadne pjemerbe, pri čemu
otpadci ispod 15 cm. kod jele, te 20 cm. kod bukve, javora i brijesta
ostaju na raspolaganje zemljitštnoj zajednici Vrbovsko, o čemu
se pobliži dražbeni uvjeti, koji vrijede ujedno kao kupoprodajni ugovor
kao i drugi potrebni podatci, mogu svaki dan za vrijeme uredovnih
sati uvidjeti u uredovnici šumarsko-tehničkog izvjestitelja
potpisane kotarske oblasti.
Kr. kotarska oblasl.


U Vrbovskom, 24. rujna 1916.


Kotarski upravitelj :
Gašparac v. r.


Broj 11.088.—1916.


Predmet: Krapina trg. prodaja šume Krapina, 5. listopada 1916.
„Strmina-Goleš" oglasdražbe.


Dražba sitne hrastove šume.


Slobodno i kr. poveljno trgovište Krapina prodaje dne 6. studena
1916. u 11 sati prije podne putem javne pismene dražbe u
uredjenom razredu „Strmina—Goleš" glavnom odjelu I. ; drvnu masu
60 godišnje sitne hrastove šume sa umetnutim inimi vrsti šumskog
drveća i to sva stabla od uključivo deset (10) cm. prsnog promjera
gore, na površini od 99-75 jutara; sposobna za tvorivo, taninsko i
gorivo drvo — uz izkličnu cijenu od 62.866 K 44 fil.


Ponude ispod isklične cijene neće biti uvažene, a na brzojavne
ili na naknadno stigle, neće se obzir uzeti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 325 —


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se vidjeti za vrijeme uredovnih
sati u uredu poglavarstva slobodnog i kralj, trgovišta Krapina i u
uredovnici kr, kotarskog šumara u Krapini.


Poglavarstvo slob. i kr. poveljnog
Trgovišta Krapine.


Broj 1753.—1916.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Kod gospodarstvenog ureda gradiške imovne općine obaviti će
se dne 30. listopad a 1916. u 10 sati prije podne javna pismena
dražba slijedećih hrastovih stabala.


Zaliha goriva
Broj lsklična koju imade
}
Oznaka nadležne kotarsl
Drvosjeka naziv cijena kupac imov. šumarije i najbliže želje:


stabala


K
općini predati ničke stanice.
prost, metara


Žaobina iznosi 5°/0 isklične cijene.


Savički gjol III.
Kamare
Podložje
Radinje
Mladinovac
Mrsunja
Ključ XXII.
Ključ VIII. IX.
459 103.326
543 148.039
1000 171.634
360 32.474
787 46 329
2203 233.403
359 9.692
73 2.915
1300
1800
2800
500
680
3300
140
150
Novska-Šaš
Novska-Rajić
Okučani-Medari-Dragalić
Novakapela
Novakapela
Oriovac-Brodski Stupnik
Nova-Gradiška
Nova-Gradiška
Ukupno : 5784 747.812 10670
Brzojavne i ustmene ponude neće se primati.


Od kupljenih stabala smije se od nadzemne i podzemne drvne
zalihe izraditi povoljna drvna roba. ali je dosîalac obvezan imovnoj
općini staviti na raspoložbu gore navedenu zalihu goriva drva.


Propisno sastavljene i obložene ponude moraju do 10 sati prije
podne na dan 30. listopada godine 1916. zapečaćene predane biti u
pisarni gospodarstvenog ureda gradiške imovne općine u Novojgradiški.


Na omotu ponude imade se navesti „Ponuda za veleprodaju
godine 1916."


Dražbeni uvjeti mogu se svaki dan uviditi za vrijeme uredovnih
sati u pisarni gospodarstvenog ureda gradiške imovne općine i kotarskih
šumarija u Novskoj, Okučanima, Novojkapeli´i Oriovcu.


U Nov ojgradiški, dne 28. rujna 1916.


Gospodarstveni ured gradiške
imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 82     <-- 82 -->        PDF

-326 —
Na dra. Kalmana pi. Ghyczy-jevom vlastelinstvu Čabar


u Hrvatskoj ima se popuniti mjesto


šumskog upravitelja.


Reflektanti, koji treba da imaju propisno osposobljenje, te koji
su u sve poslove te struke upućeni, neka do konca godine 1916.
dohodarstvenom uredu spomenutoga dobra pošalju prilozima obložene
svoje molbe upravljene na osobu vlastnika, u kojima treba, da
naznače svoje zahtjeve glede beriva


Krepki umirovljenici imati će kod namještenja prednost.


Broj 4928.—1916.


Dražba hrastovih stabala.


Dne 27. listopada 1916. u 10 sati do podne prodavati će se
kod podpisatog ureda putem pismenih ponuda slijedeća hrastova
stabla:


U šumariji Sv. Ivan Žabno:


1. sječina Mali Gaj 437 hrastova, procijenjenih naK
KK 66-587-66-587-—
2. „ Kosturač" 164 „ „
na 14.648-—
3. „ Gjur^jine 873 „ „ 106.353-—
4. „ Barica 1511 „ „ 173.831-—
5. „ Brezine 397 „ „ 55.613-—
.6. „ Kolosjek 673 „ „ 48.921-—
7. „ Potok 906 » » 61 831-—
U šumariji Bjelovar:


8. sječina Jasik 1222 hrasta procijenjena na . 27.380-—
U šumariji Čazma:


9. šuma Cerinskilug 343 hrasta procijenjena na K 103.151--
Pobliži prodajni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih
sati kod podpisatog šumsko-gospodarstvenoga ureda, zatim kod šumarija
u Sv. Ivanu Žabno, Bjelovaru i Čazmi.


U Bjelovaru, dne 27. rujna 1916.


Šumsko-gospodarstveni ured
križevačke imovne općine.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb