DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 312 —


Po kroničarskoj dužnosti bilježimo da je I. G. bio g. 1889. unovačen,
te je nakon jednogodišnje vojničke službe položio častnički
ispit. Osim toga položio je on dne 13. V. g. 1895. protustavnički
ispit vrlo dobrim uspjehom. Od godine 1913. bio je ispitnim povjerenikom
za protustavničku službu kod imovnih općina.


Sa Ivanom Grčevićem izgubila je šumarska struka vrloga činovnika,
a na stotine ljudi bez razlike stališa i položaja svoga miloga
druga, brata i prijatelja.


Šumarski je list izgubio u njemu svoga suradnika, koji je osim
pomanjih stvari za porabu računarskih i blagajničkih činovnika u
njemu napisao veće radnje: „Šumsko-računarsko i blagajničko
poslovanje krajiških imovnih općina (g. 1907.),
„Novčane vrednote (1913.)", koje su bile i posebno otisnute,
a sada se još dotiskava u Šum. listu njegova oveća radnja : „B iljegovne
i pravne pristojbe".


Za milim pokojnikom izdali su osmrtnice osim rodbine i računarski
ured kr. zemaljske vlade, te braća družbe Hrvatskoga
Zmaja, kojoj je družbi on radi njezine uzvišene svrhe pripadao.


Koliko je bio u zagrebačkom činovništvu, gradjanstvu i drugim
slojevima cijenjen, pokazao je najbolje njegov sprovod, kakovoga se
rijetko kada vidjeva i kod najuglednijih i najuplivnijih ličnosti. Svi
su stališi i društveni slojevi došli, da mu iskažu posljednju poštu za
njegove zasluge i prijateljstvo, koje je za svoga života prema svakome
gojio. Sve državne i autonomne oblasti zagrebačke bile su po
mnogobrojnim svojim izaslanicima na sprovodu zastupane. Od imovnih
se je općina dala na sprovodu zastupati I. banska imovna općina
po svom posebnom izaslaniku, dočim je otočka imovna općina, kod
koje je svojevremeno bio počeo služiti, umjesto vijenca na njegov
odar poslala literarnoj zakladi hrv.slav. šumarskog društva 50 kruna.


Pokojni je Ivan Grčević bio samac. Oplakuje ga brat mu pop
Mića Grčević, plovan u Kostreni sv. Lucija i dvije udate sestre sa
njihovom djecom.


Bila mu i biti će mu trajna spomen jnedja nama! Slava mu!


K.
Društvene vijesti.


Zapisnik konferencijalne sjednice upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskog društva održane dne 3. rujna 1916., u
prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo na temelju dozvole preuzvišenog gospodina
bana od 19. studena 1915. broj 9968 Prs.


Prisutni:
Predsjednik: Marko grof Pejacsevich-Virovitički, zamjenik tajnika B.
Kosović, blagajnik L. Szentgyôrgy i odbornici : Marino de Bona, dr.
Gj. Nenadić, dr. A. Petračić, Dragutin Polaček i Edo Slapničar.


Ostali odsutni ispričani su time, što im se radi neurednoga saobraćaja
na pošti nije moglo pozive dostaviti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 313 —
Tečaj sjednice.


Sjednici predsjeda: Presvijetli gosp. M. grof Pejacsevich-Virovitički.
Nakon što je konstatovano, da je za stvaranje zaključaka prisutan
dovoljan broj članova, otvara predsjedatelj sjednicu, te prije prelaza
na dnevni red priopćuje žalosnu vijest, da su od zadnje konferencijalne
sjednice, koja je održana dne 19. prosinca 1915. preminuli:


Utemeljitelj i dobrotvor hrv.-slav. šumarskog društva i njegove
pripomoćne zaklade biskup djakovački, preuzvišeni gosp. dr. Ivan
Krapac, zatim suvlasnik utemeljiteljne tvrdke braća baruni Turković
u Kutjevu, presv. gosp. Petar Dragan barun Turković
i bivši društveni član i podpredsjednik Julio Anderka,
kr. nadšumarnik u miru, nadalje društveni odbornik i mnogogodišnji
član nadšumarnik brodske imovne općine Mile Maslek, te
Puches Franjo, šumar brodske imovne općine i Gavro Kovačević,
nadšumar petrovaradinske imovne općine.


Moli prisutne, da milim pokojnicima iskažu posljednju počast
i ustajuć sa stolica kliknu im slava.


Odbornici ustaju i kliču: „Slava im!"


Zatim priopćuje predsjedatelj, da se je nakon svoga polaska u
mir na časti I. podpredsjednika zahvalio kr. ug. dvorski savjetnik i
predstojnik šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade presvijetli gosp.
Robert Fischbach, koji je zamjernom marljivošću vodio dugi
niz godina društvene poslove i nastojao sborom i tvorom društvo
unaprediti.


Priznavajuć te njegove zasluge, moli odbornike, da tome promicatelju
društvenih interesa izraze pismenu zahvalu i to tim više,
što je on na svom polasku poklonio društvu znatan broj šumarskih
stručnih djela, koje društvo nije do sada posjedovalo, te koja će
se djela uvrstiti u društvenu knjižnicu.


Odbornici izrazuju svomu bivšemu podpredsjedniku presvijetlom
gosp. kr. ug. dvorskom savjetniku R. Fischbachu za njegov
trud i mar oko promicanja društvenih interesa pismenu zahvalu, te
zaključuju, da mu se ista dopisom do znanja stavi, i tom prigodom
mu se zahvali takodjer i za društvenoj knjižnici darovana djela šumarske
struke.


Iza toga se prelazi na dnevni red.


Točka I.
Izvještaj o tekućem poslovanju.


A. Izvještaj blagajnika.
Društveni blagajnik Ljudevit Szentgyôrgy izvješćuje, da je dne
3. rujna t. g. skontrirao blagajnu zamjenik podpredsjednika M. de
Bona, ter pronašao da iznaša:
a) društvena imovina
u vrijednosnim papirima K 25.129´51
iu gotovom K — —


Ukupno .. . K 25.129-51
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 314 —


b) literarna zaklada
u vrijednosnim papirima K 4.575" —
u gotovom K — —
Ukupno .. . K 4.575 —


c) pripomoćna (Kôrôskenyjeva) zakada
u vrijednosnim papirima K 14.35692
u gotovom K — —
Ukupno .. . K 14.35692
Za ratni zajam je u svemu zapisano 2.500 K. Na članarini duguju
čl. I. r K 3.919čl.
II. r K 240--
Skupa . . . K 4.159-—
Izvještaj blagajnikov uzima se do znanja.


B. Zamjenik tajnika B. Kosović izvješćuje:
a) Da je društvo, koliko je bilo moguće u ovim vanrednim
prilikama podržavalo dobre odnošaje sa srodnim društvima. Na
neke pozive, da se dade kod skupština drugih društava zastupati
nije se društvo moglo odazvati, jer su ti pozivi prekasno stigli. Na
skupštini hrv.-slav. gospodarskog društva u Zagrebu bilo je društvo
zastupano po zamjeniku tajnika Bogoslavu Kosoviću.


Društvo je bilo dobilo poziv, da bi se dalo zastupati u sjednicama
odbora za pripravljanje javnih radnja. Predsjedništvo
je radi hitnosti predmeta zamolilo gg. društvene članove
velemožnog gospodina odsječnog savjetnika kr. zemaljske vlade Marina
de Bonu, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika Antuna Kerna i
profesora kr. šumarske akademije dra. Andriju Petračića, da bi kao
izaslanici društva u spomenuti odbor pristupili i u njemu zastupali
interese hrvatskoga šumarstva.


Nadalje je društvo bilo dobilo poziv, da bi društveni članovi
dr. Gjuro Nenadić i dr. Andrija Petračić, profesori kr. šumarske akademije
suradjivali kod biografijskog riječnika, što ga je nakanila izdati
jugoslavenska akademija u Zagrebu. Predsjedništvo se je tome
pozivu odmah odazvalo, te zamolilo spomenutu gg. profesore, da bi
za taj riječnik izradilo biografije znamenitih šumarskih stručnjaka,
koji su bili domaći sinovi, te onih, koji su makar bili porjeklom i
tudjinci u našoj domovini djelovali.


Konačno se izvješćuje, da je od strane društva sudjelovao kod
ispita na lugarsko-lovačkom tečaju za ratne invalide delegirani za to
član B. Kosović.


Uzima se na znanje.


b) Nadalje izvješćuje zamjenik tajnika, da je predsjedništvo
društva prema zaključku odbora zamolilo brodsku imovnu općinu,,
neka bi ona dozvolila, da šumarsko društvo prema novoj otplatnoj
osnovi svoj dug na društvenom domu otplati za 50, a ne, kako je
to po staroj osnovi u 16 polugodišnjih obroka.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 315 —


Od brodske imovne općine nije glede toga stigla društvu još
nikakova obavijest i to koliko je poznato s toga razloga, što taj
predmet ima raspraviti skupština imovne općine, koja još nije
sazvana.


Uzima se do znanja.


c) Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, bila je
po predsjedništvu društva zamoljena, neka bi po dosadanjem običaju
dala društvu potpore i to za društvo i za izdavanje Lugarskoga
Vijesnika.


Kr. zemaljska vlada se je toj molbi odazvala i društvu podijelila
potpore za proračunsko razdoblje.


Uzima se do znanja.


d) Prema zaključku upravnog odbora izdan je u spomen pokojnog
profesora kr. šumarske akademije i bivšeg podpredsjednika
društvenog F. Ž. Kesterčanka žalobni vanredni broj Šumarskoga
Lista, kojega su iz pijeteta prema svome bivšemu drugu
uredila gg. profesori kr. šumarske akademije.


List taj je razaslan gg. društvenim članovima, raznim šumarskim
naučnim zavodima itd., a djeci pokojnikovoj je prepušteno
20 exemplara, da ih razdijele svojim rodjacima.


Sin pokojnikov je zamolio, da bi se svima suradnicima toga
žalobnog broja Šumarskog Lista izrazila od strane djece pokojnikove
najljepša hvala, a ujedno se zahvalio društvu za počast, koja
je time iskazana sjeni njegovoga oca.


Predsjedništvo je toj molbi udovoljilo i svima suradnicima u
ime društva i u ime rodbine pokojnikove zahvalilo.


Uzima se do znanja.


e) Prema odredbi oblasti predala je društvena uprava na tavanu
se društvenoga doma i u podrumskim stanovima nalazeće kotlove
vojnoj upravi, te je vrhu toga dobilo potvrdu.
Veliki kotao za pranje nije vojnoj upravi predan, jer ga treba
n domu smještena bolnica za svoje svrhe.


Za kotlove će se dobiti 54 krune.


Uzima se do znanja.


f) Valovnica je o kućnoj najamnini predana poreznom uredu
grada Zagreba uz potvrdu.
Uzima se do znanja.
g) Za društvenu su knjižnicu nabavljene knjige:
Wimmer: Ertrag des Buchenwaldes ... . K 4´—
St ub lin g: Holzindustrie K 9´68
Ćurćić : Ribarstvo u Bosni u Hercegovini . . K 7-—
Uzima se do znanja.
h) Za utemeljitelje društva upisali su se i svoje doprinose


uplatili :
Pokojni preuzvišeni gosp. biskup djakovački dr. Ivan Krapac,
velemožni gospodin predstojnik šumarskog odsjeka kr. zemalj. vlade


odsječni savjetnik Marino de Bona, kr. zemaljski šumarski nadzornik
Vilim Cmelik, te tvrdke drvotržac Frane Petrić iz Mrkoplja i
i F. Deutscha sinovi Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 72     <-- 72 -->        PDF

- 316 —
Uzima .. do znanja.


i) Preuzvišeni gospodin biskup djakovački dr. Ivan Krapac poklonio
je društvu uoči svoga 50-goJišnjega misničkog jubileja 500 K,
a pripomoćnoj zakladi 500 K.


Predsjedništvo se je sada već pokojnome dobrotvoru u ime
društva i u ime pripomoćne zaklade najljepše zahvalilo, a podjedno
mu priopćilo, da ga, kako je to već pod točkom h) ove sjednice
izvješćeno, smatra svojim utemeljiteljnim članom.


Obzirom na to, što je preuzvišeni gosp. dr. Ivan Krapac, biskup
djakovački umro, zaključuje se, da se popita glede predaje
obveznica ratnog zajma, što ih je on društvu darovao, odnosno najavi
ta tražbina kod ostavinske rasprave. Inače se postupak predsjedništva:
Uzima do znanja.


Točka II.
Pretres nacrta proračuna za godinu 1917.


Predlaže se nacrt proračuna za 1917. godinu i to za imovinu
društva, za pripomoćnu zakladu i za literarnu zakladu.
Zaključeno je nakon njekih razjašnjenja, da se predloženi proračun
predloži glavnoj sutrašnjoj skupštini na prihvat.


Točka III.
Pretres prispjelih podnesaka.


1. Zamjenik tajnika izvješćuje, da kr. kotarski šumar Uroić
Josip iz Zlatara želi biti društvenim članom (broj 37).
Blagajnik javlja, da su se za članove javili još Vladimir Škorić,
Ivan
Babić, Petar Kovačević i Zlatko Derenčin.
Primaju se svi, jer su osposobljeni šumari, kao članovi I. razreda.


2. Kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda g. V. Dojković,
predložio je, da bi se u Šumarski List uvrstio opširniji životopis pokojnog
kr. šumarnika Julija Anderke, jer je on bio u svoje doba
društvenim podpredsjednikom i igrao je važnu ulogu u hrvatskom
šumarstvu.
Predsjedništvo je odnosni sastavak dostavilo presvijetlom g.
kr. ug. dvorskom savjetniku R. Fischbachu i zamolilo ga, da bi on,
kao bivši suradnik J. Anderke, ispravnost u sastavku sadržanih navoda
ispitao, a podjedno je istoga zamolilo, da bi eventualno priopćio
podatke o djelovanju pokojnog društvenog odbornika, a bivšeg
nadšumarnika brodske imovne općine Mile Masleka.


Do sada još nije stigao odgovor od presvijetlog gospodina R.
Fischbacha. Pita se, kako se ima pitanje uvrštenja tih životopisa
riješiti ?


Nakon što je prisutni urednik Šumarskog Lista izvjestio, da se
u Šumarski List mogu uvrstiti samo oni životopisi, koji uredništvu
stignu i koji po mnijenju urednikovu odgovaraju činjenicama, te
nakon što je isti izjavio, da on o djelovanju pokojnog odbornika M.
Masleka nije od nikuda dobio nikakovog sastavka, dapače ni vijesti,
da je preminuo, da pozitivno znade, da u opisu djelovanja pokojnog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 317 —


kr. šumarnika J. Anderke njeki navodi nis« posve ispravni, bude
zaključeno, da se pričeka na odgovor presvjetlog g. R. Fischbacha,
a ako taj nestigne, da se urednik pobrine, da ti životopisi budu
uvršteni u Šumarski List.


3. Kazalo Šumarskog Lista je sastavljeno po dru. Ugrenoviču,
te je isti bio pozvan, đa kazalo upodpuni. Dr. Ugrenović je izjavio,
da on to nije dužan učiniti i da od njega zahtjevano nadopunjenje
nije potrebno.
Buduć je odbor takovo popunjenje u sjednici od 19. prosinca
pod toč. VI./5. bio zaključio neka se izvoli odlučiti, da li će se kazalo
tiskati kekovo jest ili će se da se izbjegne suvišnom natezanju,
dati isto popuniti po kome drugomu ili će se pako odluka o tome
prepustiti sutrašnjoj glavnoj skupštini i novom odboru.


Zaključuje se, da se odluka o tome prepusti sutrašnjoj glavnoj
skupštini i upravnom odboru, koji će sutra na novo biti izabran, te
da se preporuči, da se kazalo svakako nadopuni.


4. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, pozvala
je dopisom od 21. lipnja t. g. broj IV./1749. hrv.-slav. šumarsko
društvo, da naznači, tko će biti povjerenik u ime društva za zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika. Predsjedništvo je radi toga, jer
odboru mandat i onako ističe, zamolilo kr. zemaljsku vladu, neka
imenuje dosadanje povjerenike i to g. nadšumarnika D. Trotzt-ra,
zamjenikom dra. Petračića.
Predlaže se, neka bi novi odbor odlučio, da li je s tim sporazuman.


Odbor postupak odobrava, ter prepušta novome odboru, da
ove povjerenike odazove, ako nije s njihovim imenovanjem sporaruman.


Točka IV.
Eventualni predloži.


Urednik Šumarskog Lista javlja, da je, kako je poznato, započeto
u Šumarskom Listu izdavati kao prilog naredbe šumarske struke,
te obzirom na to, što je sabiranje i uredjivanje naredaba za 16 godina
unatras; veliki posao, kojega će teško poslije njega tko drugi
htjeti besplatno obavljati, pita, da li bi se novom odboru preporučilo
da se to izdavanje naredaba nastavi i da li bi mu se preporučilo,
da sastavljanje toga naredbenika honorira.


Nakon što je urednik na neke upite glede sadržaja i registra za
taj naredbenik dao razjašnjenja, zaključuje se, da se preporuči novom
ooboru, neka se sa izdavanjem naredaba nastavi, i da se po novom
odboru odredi honorar za tu radnju.


2. Odbornik Edo Slapničar predlaže, neka bi se odbornicima
Marini de Bona, koji je za vrijeme od kad se je I. društveni podpredsjednik
na toj časti zahvah´o, vodio poslove I. podprt dsjednika
i B. Kosoviću, koji je preuzeo vodjenje tajničkih posala, izrazila za
tu njihovu pripravnost zapisnička zahvala.
Prisutni usvajaju predlog i izrazuju tim društvenim odbornicima
zahvalu u zapisnik.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 318 -
Pošto inih predloga neima i pošto je tirne dnevni red iscrpljen,
budu za ovjerovljenje ovoga zapisnika izabrana gg. odbornici Slavoljub
Slapničar i Dragulin Trotzer, koji ga odmah i ovjeroviše.


Predsjednik:
Tajnik:


Marko grof Pejacsevich v. r. B. Kosović v. r.


D. Trotzer v. r. S. Slapničar v. r.
Obračun o primicima i izdacima zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika za proračunsku godinu 1915./16.


U smislu § 1. zakona od 14. ožujka 1914. o promjeni računske godine
proračuna o potrepštinama kraljevina Hrvatske i Slavonije, promijenjena
je proračunska godina i za zakladu za uzgoj djece šumarskih
činovnika u navedenim kraljevinama, te traje počam od 1. srpnja
svake godine do 30. lipnja slijedeće godine.


Prema tomu je za navedenu zakladu složen obračun za I. polugodište
1915. i cijelu proračunsku godinu 1915./16.


Glasom izvješća rač. ureda kr. zem. vlade od 31./VIII. 1916.
broj 17.349 (br. IV. 2201 šum. odsj.) imala je ta zaklada u navedenom
razdoblju slijedeće prihode :


1. Na 0.2°/e pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina
i zemljištnih zajednica K 4.922-31
2. Na kamatama temeljne glavnice :
a) 4°/0 ug. krunska renta 3 puta 734 K K 2.202-b)
47.,% založnica hipotekarne banke
3 puta 423 K K 1.269c)
4V2% založnica Prve hrvatske štedione
3 puta 222 K 75 t . . . K 668-25


d) 47.,% zadužnica
zajma grada Zagreba
762 K 75 f. -f 861 K 75 f.
-f- 861 K 75 f K 2.486-25 K 6.625-50


3.
Na kamatama uložnice hipotekarne
banke broj: 1418 836 K 55 f. +
681 K 49 f. -f 561 K 10 i. . . K 2.079-14
4.
Višak, koji je prigodom nabave zadužnica
grada Zagreba ostao neupotrebljen
(čl. 14.) K 4.398-14
K 4.347-65 K 50-49


5.
Potpore proglašene propalim u
korist zaklade sa K 1.14Q-K
14.817-44
Odbiv od gornjeg prihoda troškove
u navedenom razdcblju:
Čl. 22 K 21-76
„ 86 K 31-50

87 K 212-—


„124
K 7-62 K 272-88


Ostaje čisti prihod K 14544-56
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 319 —


Ovaj je prihod koncem navedenog
razdoblja sadržan u iznosu uložnice hipotekarne
banke u Zagrebu broj 1418 po
stanju 30. lipnja 1916. od K 22.922-30


Od ovoga se iznosa ima odbiti:


a) Pasivne tražbine po stanju 30.
lipnja 1916. sastojeće iz neisplaćenih
obroka doznačenih potpora
i to za god. 1915./16. K 1.655-—


za prijašnje školske godine . K 93Q-— K 2.585-—
b) za podmirenje manjka pod čl. 209
iz dnevmka „Opći polog" posudjenih
. . . K 4.65274
c) potpore proglašene propalim . . K 1.140-— K 8.377-74
Ostaje čistih na uložnici broj 1418 K 14.54456


I. Na potpore za školsku godinu 1916./17.
1. Tri četvrtine prihoda pod toč. 1.
K 3.691-75
2. Svi kamati pod toč. 2. sa . . . K 6.625-50
Po odbitku izravnajućih kamata od
papira nabavljenih dne 25. kolovoza 1915.
pcd čl. 14 K 79-20 K 6.546-30


3. Svi kamati pod toč. 3. . . . . K 2.079-14
Ukupno .. . K 12.317-19
Odbiv režijske troškove sa .. . . 272-88
Ostaje
za potpore ´. ´. ´. K 12.04431
Ili okruglo .. . K 12.000 —


II. Na temeljnu glavnicu:
1. Razlika polučena zaokruženjem tangente
za potpore sa K 44-31
2. Jedna četvrtina prihoda pod toč. 1.
K 1.230-56
3. Naknada troška izravnajućih kamata
od nabavljenih vrijednostnih papira K 79-20
4. prihod naznačen pod toč. 4. . .
K 50*49
5. Potpore proglašene propalima .
K 1.140Ukupno
.. . K 2.544-56
Na potpore otpadajućih K 12.000-—
I za temeljnu glavnicu K 2.544-56


Daje ukupni čisti prihod ´. ´. ´. K 14.54456


Iznos od 12.000 K ima se stoga podijeliti u ime potpora za
školsku godinu 1916./17., a za neprekoračivi se iznos od 2 544 K
56 fil. ima po kr. zemaljskoj blagajni nabaviti 4,/.*/0 vrijednosne papire
domaćih novčanih zavoda ili zajma grada Zagreba, vinkulirat se
imajuće na ime zaklade, kojih će vrst kr. zemaljska vlada sama
odrediti.