DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 306 —


Poslije skupštine istoga dana poslije podne pregledao je veći
dio skupštinara uredjaje nove prekrasne kr. sveuč. biblioteke u Zagrebu,
u kojoj je bio tumačem tih uredjaja sam kr. sveuč. bibliotekar
veleuč. g. dr. Velimir Deželić, sa svojim knjižničkim pristavom
veleuč. g. dr. Marcelom Vidačićem. Za tim su pregledali skupštinari
znamenitosti same biblioteke u posebnim odajama, u kojima su smješteni
dokazi starodrevne hrvatske kulture i osobito vrijedna starinska
književna djela.


Poslije toga zaputili su se u dolnje prostorije, gdje je smješten
kr. zem. arkiv, u kom im je sada u vojsci služeći i po c. i kr.
vojnoj upravi kr. zem. arhivu na proučavanje arhivalija dodijeljeni
profesor dr. Rudolf Horvat živom riječi protumačio značenje i važnost
izloženih arhivalija počam od dobe naše narodne dinastije do
danas.


Mnogi je skupštinar bio upravo zadivljen bogatstvom i neprocjenivom
vrijednošću sačuvanih i brižno pohranjenih dokaza naše
stare hrvatske slave, te je na polasku zaželio, da bi dogodice opet,
ali sa „vodičem" u ruci mogao opet pregledati znamenitosti našega
uresa, naše kr. sveuč. biblioteke i našeg kr. zem. arhiva.


Nadamo se, da će se veleuč. gosp. čuvari naše stare slave toj
općoj želji odazvati, te da će hrvatsku knjigu doskora obogatiti
jednim vodičem kroz kr. sveuč. biblioteku i kr. zem. arhiv, u kom
bi nam onako živo i jasno prikazali u njima pohranjene znamenitosti,
kako su nam ik prikazali ono par časaka, što smo ih š njima
u njihovoj prekrasnoj sgradi i najnovijem divnom hramu hrvatske
kulture proveli. Priopćio: B. Kosović .


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo u Budimpešti
imenovao je kod računovodstva, pridijeljenog kr. šumarskom uredu
na Sušaku, kr. šumarskog računarskog oficijala Dušana Fućka, kr.
šumarskim računarskim protustavnikom u X. plaćevnom razredu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
apsolventa šumarske akademije Antu Premužić a šumarskim vježbenikom
kod otočke imovne općine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
kr. šumarskog vježbenika,,Slavka Zastavnikovića , dodijeljenog
kr. kotarskoj oblasti u Čabru, kr. kotarskim šumarom u X.
činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć ga na sadašnjem
mjestu službovanja.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio je na
vlastitu molbu kr. kotarskog šumara Vinka A u gusti na od kr. kotarske
oblasti u Samoboru, kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj vladi, odjelu
za na»odno gospodarstvo i kr. kotarskog šumara Petra Petro viča
od kr. županijske oblasti u Osijeku, kr. kotarskoj oblasti u
Samoboru.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 307 —


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je kr.
kotarskog šumara Gjuru Grlića , kod kr. kotarske oblasti u Novom
Maiofu, kr šumarskim povjerenikom u IX- činovnom razredu, sa
sustavnim berivima, ostavljajuć ga na sadašnjem mjestu službovanja.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarnika
i zamjenika upravitelja gospodarstvenoga ureda Jaromira
Viđale-a, nadaumarnikom i upraviteljem gospodarstvenoga ureda u


VII. činovnom razredu, nadšumare: Iliju Vlahovića i Julija Anderk
u šumarnicima u Vlil. činovnom razredu i kotarske šumare:
Josipa Benakovića i Izidora Krčeka, nadšumarima u IX. činovnom
razredu, sve sa sustavnim berivima kod brodske imovne
općine.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je kotarskog
šumara Zlatka Derenčina , nadšumarom u IX. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod brodske imorne općine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je ko
iarikog šumara Milana Grozdanića , nadšumarom u IX. činovnom
razredu, sa sustavnim berivima kod ogulinske imovne općine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je vlastelinskog
šumara Milana Pichlera , kr. kotarskim šumarom u X.
činovnom razredu u privremenom svojstvu, kod kr. kotarske oblasti
u Požegi, sa sjedištem u Kutjevu i sustavnim berivima.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio je iz
službenih obzira kr. županijskoga šumarskoga nadzornika I. razreda
Dragutina M at i z ovi ća od kr. županijske oblasti u Ogulinu kr. županijskoj
oblasti u Vukovar, kr. zemaljskoga šumarskoga nadzornika


I. razreda Bogoslava Ko s o vica, od kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za naredno gospodarstvo, kr. županijskoj oblasti u
Ogulinu, kr. zemaljskog nadzornika II. razreda Vilima Čmelika , od
kr. županijske oblasti u Vukovaru, kr. hrv-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo.
f" Julije Anderka st., kr. nadšumarnik u miru. Dne 18. ožujka
o. g. preminuo je u Vinkovcima nakon kratkog bolovanja, u 82. godini
svog života Julije Anderka, kr. nadšumarnik u miru.


Pokojnik rodio se 20. lipnja 1834. u Dittersdorfu u Moravskoj.


Svršivši višu realku u Freudenthalu u Šleskoj, stupio je iza
predprakse, koju je proveo kod šumar, ureda kneza Liechtensteina
u Plumenau-u, u šumarsko učilište u Mahr. Ausse-u, koje je godine
1854. sa dobrim uspjehom svršio. Državni ispit je za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva položio god. 1863. kod zemaljske
vlade u Opavi.


Kao pristav šumarskog ureda kneza Liechtensteina u Buschowitzu
bude god. 1857. unovačen, te god. 1859. imenovan poručnikom
niže, a god 1860. poručnikom više pristojbe. God. 1863. postane


c. k. šumarom III. razreda kod romansko-banatske vojno-krajiške
pukovnije sa godišnjom plaćom od 420 for. Godine 1868. premješten
je šumsko-taksacionalnom odjelu šeste var-.šdinsko-krajiške pukovnije,
te mu je god. 1871. povjerena uprava tog odjeljenja.
Iste godine bude imenovan nadšumarom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 308 God.
1872. pozvai je kao član u mjesno povjerenstvo za odkup
šumskih služnosti, u kojem je svojstvu sa neumornom ustrajnošću
djelovao, te je u kratkom vremenu od 2 godine i 5 mjeseci taj zadatak
u križevačkoj i varaždinskoj krajiškoj pukovniji i svršio.


U znak priznanja .. tako uspješan rad, imenovan je god. 1874.
nakon 11-godišnjeg službovanja šumarnikom II. razreda i upraviteljem
c. kr. krajiškog šumarskog ureda u Ogulinu, a god. 1879. nadšumarnikom
kod c. kr. glavnog zapovjedničtva kao zemaljske krajiške
upravne oblasti u Zagrebu. S tim je mjestom bila skopčana i
čast predstojnikovog zamjenika kod krajiške državne šumarske
uprave.


Nakon razvrgnuća Vojne Krajine bude Anderka god. 1881. iz
novoustrojencg kr. drž. šumskog ravnateljstva u Zagrebu postavljen
na čelo šumarskog nadzorništva uprave za b´vše Vojne Krajine kod
kr. zemaljske vlade u Zagrebu, na kojem je mjestu kroz šest godina
vrlo uspješno djelovao. U ovom je položaju naročito pokojnik nastojao,
da pridigne i izgradi stručnu upravu kod imovnih općina, da
se kod gospod, ureda namjeste šum. vježbenici i šum. procjenitelji
ne samo zato, da vrše nužna poslovanja, nego i zato, da se od tih
domaćih stručara povremeno uzgoji takovo šumsko-upravno činovničtvo,
kojemu će buduće djelovanje i gospodarstveni objekti biti
poznati iz vlastitog posmatranja.


U to doba pada uspjelo nastojanje pokojnikovo, da se gospodarstvo
kod imovnih općina postavi što više na stručno-tehničke
podloge, te da se stručno osoblje što više emancipira od prevlasti
odbora i zastupstva, pod čije je utjecaje i u stručnom pogledu s raznih
razloga sve više skučeno bilo. Generacija starij h šumara u
zemlji nesuzdrživo priznaje te uspjehe bivšem svojem predstojniku,
te će ga se vazda rado sjećati i zato, što je odličnom svojom individualnošću
svagdje podizao ugled naše struke, a konciliantnim
svojim susretanjem upravo gojio i pridizao sudruške odnošaje.


Pokojni je nadšumarnik bio izraziti predstavnik zahtjeva za što
većom neodvisnosti i samostalnosti našeg stališa u stručnoj upravi,
jer je polazio sa jedino ispravnog stanovišta, da djelovanja tehničkih
struka mogu samo onda radjati najboljim plodom, kad im se prepusti,
da same i odgovornost snašaju za svoje odredbe i čine.


Strog i pravedan znao je pokojnik da i najzamršenija osobna
pitanja, te stručne krivnje rješava humano i da nigdje ne lomi štapa,
gdje je ikoliko nade bilo, da se prikoreno ne će ponoviti.


Godine 1887. bude nadšumarnik J. Anderka od kr. zemaljske
vlade premješten državnoj šumskoj upravi uz istodobno priznanje
stečenih zasluga, te stupi god. 1889 u mir.


Trajnih zasluga stekao si je preminuli za uredjenja državnošumskih
prilika kao upravitelj c. kr- krajiškog ureda u Ogulinu.
Hrv. slav. šumarsko društvo izabralo ga je 26. listopada 1884.
drugim svojim podpredsjednikom.


Sva nabrojena odlična svojstva i sposobnosti pokojnikove namiču
nam dužnost, da mu sačuvamo dostojnu i trajnu uspomenu,
što ovime i činimo uporabom podataka, s kojima se je odličnog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 309 —


pokojnika u 23. br. „Oesterr. F. u. J.-Ztg." sjetio kr. šumarski savjetnik
Z.


U pokojniku gubi nadšumar brodske imovne općine g Julije
Anderka svog ljubljenog i predobrog oca, brojni šumarski činovnici
u upravi dobara kneza Liechtens´eina svog rodjaka, te mnogi od
nas šumara odličnog svog prijatelja, kojemu neka je ovime savijen
vijenac harnog spominjanja.


U Zagreb u mjeseca srpnja 1916. D.


f Mile Maslek Dne 23. srpnja o. g. umro fe iznenada u
Purkersdorfu kod Beča nadšumarnik i upravi elj gospodarstvenog
ureda brodske imovne općine Mile Maslek.


Rodio se je 8. kolovoza 1853. u Sjeničaku kod Vrginmosta.
Višu je realku svršio god. 1873. u Rakovcu kod Karlovca, a šumarske
je nauke svršio u Beču na visokoj školi za kulturu tla god.
1876. veoma dobrim uspjehom.


Dekretom c. kr. gl. zapov. kao tadanje krajiške zemaljske
upravne oblasti od 2. rujna 1876. bio je imenovan privremenim šum.
vježbenikom kod c. k. šum. ureda u Otočcu, a kratko vrijeme iza
toga definitivnim vježbenikom u Gospiću. Nakon što je dne 23.
travnja 1879. kod c. i kr. ministarstva u Beču položio državni ispit,
postao je 18. svibnja iste godine šumarom u Novojgradiški, od kuda
je bio premješten u Raić.


Kad se je dijelila državna šumska uprava od imovno-općinske,
te potonja bila stvorena i podpala pod bansku vladu, a državna
šumska uprava pod kr. ug. ministarstvo, ostao je Mile Maslek i nadalje
u državnoj šumarskoj službi, te je dekretom kr. ug. ministra
za poljodjelstvo i obrt od 24. prosinca 1892. promaknut za šumara


I. razreda, a imenovan nadšumarom u Vinkovcima kod kr. nadšumarskog
ureda.
Dne 16. listopada 1897. prešao je Mile Maslek u službu brodske
imovne općine, jer je dekretom kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
poslove bio imenovan kontrolnim naošumarom kod te imovne općine
u Vinkovcima.


Već kao takav posvetio je osobitu pozornost uredjenju službe
lugara, koji su za ono doba bili dosta nehajni, pak mu je željeznom
ustrajnošću i čestom kontrolom pošlo za rukom, da ih na urednu i
savjesnu službu priuči.


Dne 31. prosinca 1907. imenovan je nadšumarnikom u VII. čin.
razredu, a naredbom od 20. travnja 1912. dopitan mu je u mirovinu
uračumvi d platak od 1000 K.


Kad je preuzeo upravu imovne općine bila mu je prva briga,


da uvede sustavnu sječu starih šuma i izvede pomladjenje istih sa


što manjim troškom. U srednjodobnim je opet sastojinama nastojao


valjanom njegom podignuti koli kvalitativni toli i kvantitavni prirast,


jer je upoznao buduću vrijednost tih šuma, kojih će prihod danas


sutra imati služiti imovnoj općini za pokriće njezinih dosta velikih


izdataka.


U službi je bio strog napram svojim podčinjenim, ali još stroži
prema samom sebi, te je vazda dobrim primjerom prednjačio, vršeć
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 310 —


neumorno, marljivo i zdušno svoje službene dužnosti, kojima je posvetio
sve svoje fizičke i duševne sile, kao rijetko koji činovnik.


U privatnom je životu bio vrlo Čedan i skroman, jer je samo
u vršenju svojih službenih dužnosti nalazio utjehe za svoj dosta tegotni
život.


Za imovnn općinu stekao je velikih zasluga, jer je više puta
znao odoljeti silnim navalama na njezine glavnice u spekulativne
svrhe, koje bi, da su uspjele, svakoj imovnoj općini prouzročile veliku
i nenadoknadivu štetu.


Svojom umnom upravom podigao je imetak brodske imovne
općine ne samo u financijalnom već takodjer i u gospodarskom pogledu,
ne žaleć pri tom ni truda ni vremena tako, da je pod konac
taj svoj mar i volju za službu plat´.o svojim zdravljem, koje mu se u
zadnje vrijeme tako pogoršalo, da je svojim bolima eto podleći morao.


Vječna mu slava neka bude, jer je bio uzor od činovnika.


R. Fischbach, kr. ug. dvorski savjetnik.
"t Gavro Kovačević. Dne 24. kolovoza t. g. nakon kratke i
teške bolesti preminuo je u vojničkoj bolnici u Sisku, u svojstvu


c. kr. opskrbnog časnika Gavro Kovačević. nadšumar petrovaradinske
imovne općine, ostaviv iza sebe ožalošćenu suprugu, svoje
srodnike, prijatelje i drugove. Njegovo mrtvo tijelo sahranjeno je u
Capragu dne 25. kolovoza uz propisane vojničke počasti, a odar
mu s vijencima isktiše vojni drugovi iz Zagreba i Siska.
Cio njegov život može se reći da je bio mukotrpan, od svoje
rane mladosti borio se je sa mnogima neprilikama ovoga ništavnoga
zemnoga života; rano je ostao bez roditelja sa sirotom starom majkom.
Pokojnik se rodio u gradu Mitrovici god. 1871., gdje je polazio
osnovnu školu i kr. nižu realku. Svršivši VI. razreda kr. velike
realke u Zemunu, dodje u Križevce, gdje je svršio šumarske nauke
na bivšem kr. gospodarskom i šumarskom učilištu. Nakon svršenih
nauka bio je imenovan šumar, vježbenikom kod petrovaradinske
imovne općine, gdje je dugo godina radio kod taksacije šuma pod
vrsnim vodstvom pokojnog Pavla Barišića.


God 1901. bila mu je povjerena uprava šumarije ogarske, kojom
nije dugo upravljao, jer je brzo bio premješten gospodarstvenom
uredu u Mitrovici, gdje su mu bili povjereni poslovi izmjere šuma
i graditeljstva, koje je s uspjehom i zamjernom vještinom obavljao,
jer je za tehničke predmete imao osobit dar, koji je kao vješt crtač
na raznim svojim nacrtima pokazivao.


Svojim lijepim ponašanjem u službenom i privatnom životu,
stekao je pokojnik mnogo prijatelja i poštovaoca u gradu Mtrovici
i u okolini, a . narodu imao je veliko povjerenje i štovanje.


Pokojnik je od početka svog službovanja bio članom hrv. slav
šumarskog društva. Slava mu! Dr. N.


{ Ivan Grčevič. Ivane! Ivane Grčeviću, od Kompolja brate,
zazivao je tužnim glasom u nadgrobnom slovu dne 13. rujna ove
godine nad otvorenom rakom na zagrebačkom groblju Mirogoju protonotar
družbe braće hrvatskoga zmaja, ravnajući učitelj Stjepan Ši


ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 67     <-- 67 -->        PDF

- 311 —
ro!a, htijuć valjda k svijesti dozvati zmajskoga brata prijatelja „Joju",,
kojega su zemne ostanke taj čas u prisuću više stotina ukopnika
predavali materi zemlji. Ali uzalud ! — Hrvatska je zemlja za navijek
primila u svoje krilo svoga sina, koji ju je za svoga života žarko i
istinski ljubio kao malo koji sin domovinu svoju.


A na stotine je ukopnika bolnim srcem gledalo, kako se zatvara
raka nad opće poznatim prototipom bratinstva i prijateljstva, nad
računarskim savjetnikom kr. zemaljske vlade Ivanom Grčevićem.


I ukopnici su se razišli, nevjerujuć, da su se za navjek rastali
sa dragim i milim svojim drugom, bratom i prijateljem, s kojim su
toliko ugodnih časova sproveli.


Ivan Grčević se je rodio 25. V. 1869. u selu Kompolju, nedaleko
Otočca, a nakon svršenog 4. razreda kr. velike gimnazije senjske
zapisao se je kao slušatelj šumarstva na tadanji šumsko-gospodarski
zavod u Križevcima, kojega je godine 1888. absolvirao veoma dobrim
uspjehom. Već se je u školi vidilo, da će Ivan Grčević biti danas
sutra valjan i uredan činovnik, jer je svoja skripta i ine radnje valjano,
uredno i čisto sastavljao.


Sudbina je htjela, te je kao vježbenik dne 30. X. g. 1888. počeo služiti
blizu svoga rodnoga kraja. Namjestila ga je otočka imovna općina
najprije kod šumarije u Kosinju, a zatim u Krasnu, što je valjda i
doprinjelo, da je, gledajuć bajnu velebitsku prirodu svim žarom
svoje mladenačke duše zavolio svoju majku Hrvatsku, koju je Bog
tako divnim krajevima nadario. Još i kašnje, kad bi se u društvu
razdragao, spominjao je sa uživanjem pojedine rudine svojih nekadanjih
šumarija i svi su mu ti nazivi bili lijepi. I „Bijace" (malo
Bilo) i „Rosotrun", pa „Kozjan", makar da su to obični narodni nazivi,
bili su njemu nješta prekrasna. Sve mu je to bilo lijepo, jer je
već po svojoj naravi takav bio, da je u svemu i svačemu i u prirodi
i u ljudima vidio samo dobre strane i isticao ih.


Godine 1893. pozove ga imovna općina, da se prime kod gospodarstvenoga
ureda protustavničkih poslova i to ga je dovelo u
Zagreb, Kada je naime u Zagrebu kod računarskoga ureda kr. zem.
vlade trebalo popuniti mjesto računarskoga revidenta šumarske struke,
pozvan je bio po odlučujućim faktorima, koji su njegove sposobnosti
cijenili, da na to mjesto kompetira, što je on i učinio. Bio je
imenovan revidentom dne 22. prosinca 1904. U svom novom zvanju
istakao se je Grčević u toliko, da su ga i niži i viši smatrali tako
rekuć kapacitetom za rješavanje računarskih stvari šumarske struke.


Njemu se pripisuje u zaslugu, da je kod imovnih općina zaveo
stručnu šumarsko-računarsku kontrolu, koju bi on, da mu je bilo
dano više vremena i prilike sfegurno bio i usavršio.


Za zadnjeg njegovog službovanja nije mu to bilo moguće, jer
je kao računarski savjetnik — takovim je bio imenovan 6. IV. 1909.


— previše opterećen službenim poslovima. Nadao se je, da će to
možda moći provesti, kad postane nadsavjetnikom. No nije mu to
bilo sudjeno, jer ga iznenada onako krijepka i zdrava zahvati ljuta
boljetica i za mjesec dana i pol svali dne 11. rujna ove godine u
hladan grob. .