DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 243 —


Osobne vijesti.


Imenovane. Povjerenstvo zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinamaHrvatskoj i Slavonij
i za trogodište 1916./7.—1918./9. Kr. zemaljska vlada, odjel
za narodno gospodarstvo, obnalašla je temeljem ustanova § 5. zakladnice
o zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, izdane dne 10. svibnja 1907. pod brojem 17.585
po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, za upravu te
zaklade i to za trogodište 1916./7. do uključivo 1918.. ureda radi
imenovati povjerenicima p. n. gg. Stjepana Frkića, nadšumarnika
slunjske imovne općine u Karlovcu, Stevana Petroviča, kr.
zemalj. šumarskog nadzornika I. razr. u Zagrebu i Slavo ljub a
Slapničara , nadšumarnika gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru,
a njihovim zamjenicima p. n. gg. Gjuru Cesarica, kr. zemalj. šumarskog
nadzornika II. razr. u Zagrebu, Andriju Čopa, šumarnika
ogulinske imovne općine u Ogulinu, i Gedeona Ogrizovića,
šumarnika I. banske imovne općine u Glini; dočim je na predlog
hrvatsko-slavonskog šumarskog društva obnašla imenovati povjerenikom
zakladepogl. gosp. Dragutina Tr ôtzera,nadšumarnika nadarbine
nadbiskupije zagrebačke u Zagrebu, a njegovim zamjenikom
veleučenog gospodina dra. Andriju Petračića, profesora kr. šumarske
akademije u Zagrebu.


Društvene vijesti.


Novi utemelitel hrv.-slav. šumarskog društva. Hrvatskoslavonskom
šumarskom društvu u Zagrebu pristupio je kao utemeljiteljni
član velemožni gospodin Marino de Bona (Bunić), kr.
vladin odsječni savjetnik, uplativ utemeljiteljni prinos u iznosu od
200 K, slovi dvije stotine kruna u obveznicama II. ratnog zajma.


Pripomoć no zakladi hrv.-slav. šumarskog društva pristupio
je g. Resz-Koritić Antun, kr. šum. povjerenik u Dugomselu,
uplativ u ime članarine 10 kruna.


Skupština hrv.-slav. šum, društva održat će se, kako je u
zadnjem broju javljeno dne 4. rujna t. g. u 9 sati do podne u dvorani
žup. uprav, odbora u Zagrebu (Markov trg. Nova vladina palača).
Dan prije toga biti će u 3 sata poslije podne sjednica društvenoga
odbora u šum. odsjeku kr. zemalj. vlade, a na večer prijateljski
sastanak u prostorijama gradjanske streljane u Tuškancu.


Broj 3962.
Predmet : Križevci grad prodaja hrastovih stabala u šumi „Župetnica".


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za narodno gospodarstvo u Zagrebu od 17. ožujka 1916.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 52     <-- 52 -->        PDF

_ 244 —


br. IV.-560/2., prodavati će se dne 9. rujna 1916. putem javne
pismene ponudbene dražbe kod gradskog poglavarstva u Križevciam
2131 komada hrastovih stabala, konsigniranih u redovitim sječinama
u gradskoj šumi „Župetnica" u odjelu 27, odsjeku a) i c) uz izkličnu
cijenu od 202.970 K 30 f., slovi : Dvijestodvije hiljade devet sto sedamdeset
kruna 30 filira.


Ogrijevno drvo i ogranci do 20 cent, gornjeg promjera na
gornjem kraju trgovačke robe, kao i svi otpadci (trešće) ostaju
gradskoj općini.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa žaobinom
od 10% izklicne cijene bud u gotovom novcu, bud u ovozemnim
državnim ili inim u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu
sigurnost imajućim vrijednosnim papirima.


Nudioc imade u ponudi izrično navesti, da su mu dražbeni
uvjeti točno poznati, i da na iste bezuvjetno pristaje.
Ponude ispod izklicne cijene, brzojavne ili naknadno stigavše
ponude, ne će se uzeti u obzir.


Ponude imadu se predati u uručbeni zapisnik gradskog poglavarstva
u Križevcima do dana 9. rujna 1916. do 11 sati prije podne.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisanog po


glavarstva za vrijeme uredovnih sati.
Upitna šuma leži na zemaljskoj cesti 3 kim. udaljena od željezničke
postaje Križevci.


Gradsko poglavarstvo


U Križevcima, dne 31. srpnja 1916.


Gradonačelnik:


Dr. Pomper v. r.


Kr. kotarska oblast u Osijeku.


Broj 14.482—1916. Osije k dne 14. kolovoza 1916.


Predmet: Bocanjevci i Gat zem. zajed, prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 11. rujna 1916. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotar, oblasti u Osijeku dražba vrhu :
a) 709 hrastovih stabala iz šume zem. zajed. Bocanjevci procijenjenih
na 32.456 K,
b) 48 hrastovih stabala iz šume zem. zajed. Gat procijenjenih
na 2240 K,
i to: primanjem lih pismenih ponuda, koje se za svaku od
obih gore navedenih grupa napose i najzad dne 11. rujna 1916. do
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 245 —


10 sati prije podne po uredskom dobniku, u urucbeni zapisnik ove
oblasti predati imadu.
Brzojavne ili naknadno stigavše ponude, neće se uzeti u obzir,


a one ispod izklicne cijene neće biti uvažene.
Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe.
Zem. zajednica Bocanjevci prodaje samo u tehničke svrhe spo


sobno drvo.
Zem. zajednica Gat pako sve nadzemno drvo.
Propisno biljegovane ponude imadu sadržavati:
a) ime, prezime i obitavalište nudioca,
b) točnu oznaku dražbenog predmeta,
c) ponudjenu svotu izraženu brojevima i slovima u krunskoj


vrijednosti,
d) izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati
i da na iste bezuvjetno pristaje.
Oni, koji u zastupanju drugih stavljaju ponudu, dužni su istoj
priklopiti legalizovanu punomoć.


Ponudu ima nudioc, odnosno njegov punomoćnik, vlastoručno
podpisati i priložiti joj žaobinu od 10 (deset) % izklicne cijene bud
u gotovom novcu, bud u ovozemnim državnim ili inim u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu sigurnost imajućim vrijednostnim
papirima, koje potonje valja u ponudi točno označiti imenom,
brojem i serijom, a moraju biti obloženi kuponima i talonima. Papiri
se primaju po zadnjem u mjestu dražbovanja poznatom tečaju budimpeštanske
burze, nu ne preko minimalne vrijednosti njihove.


Ponude imadu biti valjano zapečaćene, a na omotu iste imade
se napisati :
„Ponuda na 709 hrastovih stabala iz šume z. z. Bocanjevci";


odnosno na one iz šume z. z. Gat:
„Ponuda na 48 hrastovih stabala iz šume z. z. Gat."
Nudioc nemože odustati od već predane ponude.
Za slučaj jednakih ponuda odlučiti će prisutni zastupnici do


tične zem. zajed, kojoj će dati prednost.
Komulativne se ponude na obje grupe ne primaju.


Potanki se dražbeni uvjeti mogu za vrijeme uredovnih sati uviditi
u uredu ove kr. kotarske oblasti u uredovnici šumarskog tehničara
ili u odsutnosti potonjeg u odpravničtvu.


Kr. kotarski predstojnik


se traži za


Siimawelfî nnîc4â>u jedno veliko sla-
UmaPSKI priS19Y vonsko vlastelinstvo. Mjesečna
plaća 150 K, uredjeni stan, posluga, svjetlo i ogrjev.
Strukovno naobraženi reflektanti mogu saznati adresu u uredništvu
Šum. lista.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 54     <-- 54 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose. Napi


sao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik (Nastavak) 195—226
Biljegovne pristojbe. (Nastavak). Piše J. Grčević, kr. rač. savjetnik . . 227—246
Osobne vijesti: Imenovanje povjerenstva zaklade za uzgoj djece šum.


činovnika 227


Društvene vijesti: Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva. —
Resz-Koritić pristupio pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog
društva. — Skupština hrv.-slav. šum. društva 227


Oglasi dražba stabala. — Natječaj 227-229


t