DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1916 str. 57     <-- 57 -->        PDF

- 191 —
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama


Hrvatskoj i Slavoniji.
Broj 1 — 1916.
Predmet: Natječaj za razdjeljenje potpora
učenicima za školsku god. 1916./17.


Natječaj.


Za podjeljenje potpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za školsku godinu
1916./17. raspisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju na te potpore pravo djeca, odnosno
siročad, aktivnih i umirovljenih činovnika krajiških imovnih
općina, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika gradskih
i upravnih općina, kao i šumarskih činovnika zemljišnih zajednica,
koja kao redovit i učenici polaze više djevojačke škole ili
ženski licej, strukovne muške ili ženske škole, te srednje i ovima
nalika učilišta (gimnazije, realne gimnazije, učiteljske, više trgovačke
i nautičke škole itd.), zatim djeca činovnika spomenutih kategorija,
koja polaze kao slušatelji visoke škole (sveučilišta, više tehničke
škole, rudarske, šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije itd.),
nadalje njihova djeca, koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj
akademiji obrazovanih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu,
te napokon njihova djeca, koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovanog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju besplatno
mjesto.


Molbenice za ove potpore mogu predložiti ili učenici odnosno
slušatelji sami ili njihovi roditelji odnosno tutori, te ih imadu obložiti
: 1. krsnim listom; 2. po nadležnom opć. poglavarstvu izdanom
svjedočbom o imućtvenom stanju učenika i njegovih roditelja i


3. svjedočbom o uspjehu učenika u naucima koncem drugog poljeća
minule školske godine, dotično kod slušatelja visokih škola i ovima
uzporedjenih zavoda kolokvijalnim svjedočbama o položenom državnom
ispitu.
Molbenice se imadu upraviti na: Presjedništvo zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatkoj i Slavoniji u Zagrebu (Markov trg, šumarski odsjek
kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo) i to najkasnije do
10 kolovoza 1916., a u molbenicatna mora biti naznačeno obitavalište
i stan molitelja. te zavod, kojega dotični učenik odnosno slušatelj
polaziti kani.


Molbe obložene svjedočbom siromaštva ne trebaju biti biljegovane.


Oskudni učenici, dotično slušatelji, koji se ne budu mogli iskazati
svjedočbom o uspjehu u naucima za minulu školsku godinu,
moći će takodjer iz uvaženja vrijednih razloga dobiti iz gore spo
menute zaklade potporu, ali će se ista bezuvjetno podijeliti drugom
kojem vrijednom molitelju, ako se oni ne bi mogli naknadno iskazati,
da su u jesenjem ispitnom roku početkom nastajuće školske godine
ŠUMARSKI LIST 5-6/1916 str. 58     <-- 58 -->        PDF

- 192


postigli povoljan uspjeh u naucima iz predmeta za minulu školsku
godinu. —
U Zagrebu, dne 18. lipnja 1916.
Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Predsjednik:


M. Bona.
Broj 50.000/1916.


Poziv.


u predmetu podpora, koje se mogu iz zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika izdati u školskoj
godin i 1916./1917.


U mjesecu kolovozu tekuće godine razdijeliti će se iz zaklade
za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službeni
djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, podpore za
školsku godinu 1916./1917. i to: u smislu točke 4 poglavlja 8, pravilnika
odobrenog pod brojem 104197 .. 1915.


U smislu citiranog pravilnika mogu potporu dobiti djeca, odnosno
sirote, obojega spola svijuh namještenih aktivno služećih,
umirovljenih i preminulih činovnika državnog šumarstva (kod državnih
šuma, kod općinskih i inih šuma, što su pod državnom upravom,
kod šumarskih nadzorništva, kod visoke šumarske škole u Selmecbânyi,
kod lugarskih stručnih škola 1 kod pokusnih postaja) to jest
djeca odnosno sirote obojega spola šumarskih činovnika, šumarskih
profesora, šumarskih inžinira, šumarskih erarskih liječnika, šumarskih
računarskih činovnika i kancelista ako su ta djeca u koju od dolje
navedenih tuzemnih škola, kao redoviti učenici, za školsku godinu
1916./1917. primljena, nadalje — u koliko bi školu već i prije polazila
bila — ako je od redova, koji su u njihovim svjedočbama o
napredku u naukama izkazani, barem polovica „odlično", „izvrstno",
„veoma dobro" ili „dobro". Nedovoljni red izključuje podporu.


Redovi se iz gombanja, pjevanja ter iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na potporu ne uzimaju se u obzir.
U smislu 21 pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici
slijedećih zavoda, i to :


A) muška djeca koja polaze:


1. šumarsku visoku školu;
2. gimnazije;
3. realke;
4. više trgovačke škole;
5. preparandije ;
6. više obrtne škole i
7.
gradjanske škole.
B) ženska djeca koja polaze:
1. preparandije i zavode za uzgoj pjestinja i odgojiteljica;
2. ženske
trgovačke škole;


ŠUMARSKI LIST 5-6/1916 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 193 —


3. više djevojačke škole i
4.
gradjanske djevojačke škole.
C) djeca obojega spola, koja polaze:
1. pučke škole, — uz ograničenje, da muška djeca, ter ženska
djeca, koja polaze I.—IV. razred mogu dobiti podporu samo u slučaju,
ako su prisiljena — u pomanjkanju odgovarajućih mjesnih
škola — na drugom mjestu nauke polaziti
Sirote bez oca i majke smatraju se u svakom slučaju, kao da
se uče izvan roditeljske kuće;


2. lječilišno pedagoške zavode za poduku gluhonijemih, slijepih
itd. i to: bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, ter izvanredni učenici, privatni učenici
i slušatelji gosti gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih
(zimskih večernjih itd.j tečajeva, podporu dobiti ne mogu


Podpore se podjeljuju uz obzir na materijalne odnošaje dotičnoga
činovnika molitelja, odnosno na materijalno stanje siročadi.
U slučaju jednakih prava, imadu prednost sirote i takvi činovnici,
koji više neopskrbljene djece imadu ili kojima na njihovoj službenoj
postaji odgovarajući zavod na raspolaganje ne stoji.


Kod podjeljenja podpora uzimaju se u obzir takodjer i zasluge
oca.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo na uzgoj jednoga
djeteta, za dvoje, ili u izvanrednom slučaju za troje djece, samo
onda, ako dotičnik u prvom slučaju najmanje četvero ili u drugom
slučaju najmanje petero takove djece imade, koja su roditeljske
skrbi još potrebna.


Podpore se podjeljuju u smislu pravilnika uvijek samo na jednu
školsku godinu, nu dotičnik može potporu dobiti i za slijedeću godinu
ali samo na temelju nove molbenice.


Potpore će se isplaćivati počam od mjeseca rujna u deset
jednakih mjesečnih obroka, ali samo u onom slučaju, ako dijete koji
od gore navedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi obrok onda
kada je dijete u dotični zavod jur primljeno.


U molbenicama za podjeljenje potpore valja istaknuti broj moliteljeve
neopskrbljene djece, njihovu dobu, zavod koji pohadjaju ter
veličinu štipendije, koju dijete eventualno uživa, ili veličinu koje
slične stalne podpore, ter valja molbenici priklopiti posljednju školsku
svjedočbu djeteta, kao i uredovnu svjedočbu o materijalnom
stanju roditelja, odnosno kod siročadi bez oca i bez majke, svjedočbu
sirotinjskog ureda.


U molbenicama udova ili sirota imade se osim toga istaknuti,
dali je udovička obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novom
ili još po starom mirovinskom zakonu, ter u kojem iznosu?


Pozivaju se dakle svi interesovani roditelji odnosno skrbnici,
da svoje propisno biljegovane molbenice za podpore iz ove zaklade
najzad do 8. srpnja t. g. podnesu „upravnom odboru zaklade za
uzgoj djece šumarskih činovnika" (Budapest, V. Zoltan utca 16.).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1916 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 194 —
. Nakon toga roka prispjele molbenice ili fnolbenice koje nisu
dovoljno obložene, ne će se uzeti u obzir.
Budapest, u mjesecu svibnju 1916.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Oglas dražbe.


Dne 4. kolovoza 1916. u 10 sati prije podne obdržavati će se
kod kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba
vrhu 83 komada hrastovih stabala stojećih u šumi z. z Lisičine a
procijenjenih na 3000 Kruna.


Biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom u gotovom
novcu ili vrijednosnim papirima koja iznaša 10% od isklične
cijen »,


Na ponude ispod isklične cijene kao i na brzojavne te zakašnjele,
ne će se uzeti nikakav obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod šum. izjestitelja
potpisane kot. oblasti za vrijeme uredovnih sati.
U Slatini, dne 28. lipnja 1916.
Kr. kotarka oblast.


Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih rješidaba!


Uredništvo je počelo, kako je to i obećalo, izdavati naredbe
i načelne rješidbe Šumarske struke počam od godine
1900. ovamo, kao od godine izdanja zbirke „Borošić-Gogiia:
Šumski zakoni".


Umoljavamo svu gospodu, koja su si dosada notirali
naredbe ili ih sakupljali, da te svoje bilješke i sbirke uzporede
sa ovom našom, što ju izdajemo, te da nam priobće
one naredbe i načelne rješidbe, koje su iz naše zbirke eventualno
izpuštene.


Priposlane nam naredbe vratit ćemo vlasniku, a ne
mogu li nam se poslati naredbe neka nam se barem na
dopisnici označe brojevi onih naredaba, koje bi još trebalo
objelodaniti.


Naročito ističemo da ne će smetati, ako nam se naredbe
od koje godine i kasnije priobće, jer se naredbe izdavaju
po godinama, te će se i naknadno odtiskanemoći uvrstiti u
ono godište u koje spadaju.


Na koncu zbirke izdat će se valjano kazalo za sva godišta
naredaba od g. 1900. ovamo.
Uredništvo.


Uređjuje kr, .... §um. nadz. Bogoslav Koeovk, Tiskara C. Albrecht, Zagreb.