DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 135 —
Uvjeti dražbe.
1. Dražba će se obaviti izključivši ustmene, jedino na temelju
pismenih ponuda (oferta); na zakašnjele i brzojavne ponude ne će
se uzeti obzir.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se
predati kr. kotarskoj oblasti u Čabru najkasnije do 11 sati prije
podne odredjenog dana po dobniku (uri) kr. kotatske oblasti. Ponude
mogu glasiti na jednu ili na dvije skupine.
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 10% procjenbene vrijednosti u ime
žaobine u gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima,
koji imadu u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji pupilarnu sigurnost.
5. Kupac je dužan kupovninu platiti slijedećim načinom:
a) ako dostane samo jednu skupinu, tada ima jednu polovicu
od dostalne (kupovnine) svote platiti u roku od četrnaest (14) dana,
nakon primljene obavijesti o odobrenju dražbe, dočim drugu polovicu
bezuvjetno prije početka izvoza drvnih sortimenata;


b) ako je dostao dvije skupine, tada ima jednu polovicu bezuvjetno
platiti i to : na onu skupinu u kojoj će najprije raditi u
roku označenom pod a), a na drugu skupinu prije nego li počne sa
izvozom iz dotične skupine, nu svakako prije izminuća roka ustanovljenoga
za izvoz;


c) Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjere, a prodaje
se koli tvorivo, toli i sve ogrjevno drvo;


d) kupac se obvezuje od kupovnine 2°/0 uplatiti u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji.


6. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu „se doznati na vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Čabru u uredovnici kr. kotarskog
šumara i kod zemljištne zajednice Plešci u Plešcima.
Kr.
kotarski upravitelj :
Štimac v. r.


Kôrôskenyeva (pripomoćna) zaklada hrv.
slav. Sum. društva,


ustanovljenje članova.
Umoljavaju se sva gospoda članovi hrv. slav. šumar, društva ! II. razreda, koji su popisani kao prinosnici gornje zaklade u
izu, koji je priležao broju 1. i 2. Lugar. Vjesnika od ove godine,
"zvole dopisnicom javiti hrv. slav. šum. društvu (Zagreb, Markov
šumarski odsjek kr. zem. vlade) koje su godine pristupili u hrv.
šumar, društvo, te da li su od dana toga pristupa neprekidno
članovi ili su — i kroz koje vrijeme — bili iz članstva
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 136 —


P. n. gg. kot. šumari umoljavaju se pako da imaju dobrotu za
one bivše članove I. i II. razr. hrv. slav. šumar, društva svoga područja,
koji su takodjer u izkaz uneseni, ali koji su umrli ili nisu
više društveni članovi, ustanoviti i hrv. slav. šumar, društvu priopćiti
koje su godine dotičnici umrli odnosno iz članstva hrv. slav.
šumar, društva istupili.
U Zagrebu, dne 17. travnja 1916.
Tajnik : K o s o v i č.


Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih
rješidaba !


Uredničtvo je počelo, kako je to i obećalo, izdavati naredbe
i načelne rješidbe šumarske struke počam od godine
1900. ovamo, kao od godine izdanja sbirke „Borošić-Goglia:
Šumski zakoni".


Umoljavamo svu gospodu, koja su si dosada notirali
naredbe ili ih sakupljali, da te svoje bilježke i sbirke uzporede
sa ovom našom, što ju izdajemo, te da nam priobće
one naredbe i načelne rješidbe, koje su iz naše sbirke eventualno
izpuštene.


Priposlane nam naredbe vratit ćemo vlastniku, a ne
mogu li nam se poslati naredbe neka nam se barem na
dopisnici označe brojevi onih naredaba, koje bi još trebalo
objelodaniti.


Naročito ističemo da neće smetati, ako nam se naredbe
od koje godine i kasnije priobće, jer se naredbe izdavaju
po godinama, te će se i naknadno odtiskanemoći uvrstiti i
ono godište u koje spadaju.


Na koncu sbirke izdat će se valjano kazalo za sva
dišta naredaba od g. 1900. ovamo.
Uredništ


Uredjuje ... zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrechf