DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 130 —
Društvene vijesti.


f Herzl Otokar kot. šumar gradiške imovne občine umro je
dne 12. travnja o. g. u Novojgradiški nenadanom smrću u 30. godini
života, gdje je i sahranjen.
Slava mu!
Novi utemeljiteljni član hrv. slav. društva postala je poznata
tvrdka Filipa Deutscha sinovi, trgovina drvom u Zagrebu.
Ovo je ove godine već druga hrvatska tvrdka, koja se je kao
utemeljitelj začlanila u naše šumarsko društvo, te koja je time pokazala
da ne želi samo korist crpsti iz proizvoda naših šuma, nego
da želi u smislu društvenih pravila sa ostalim društvenim članovima
u zajedničkom radu i interese naše zelene struke promicati.
Nadamo se, da će našim prijateljima doskora poći za rukom
zainteresirati za taj zajednički rad i ostale tvrdke u zemlji, koje još
nisu članovi hrv. slav. šumar, društva, a koje bi u svom vlastitom
interesu, na očigled utakmice, koja će poslije sadanjega rata i glede
prodje i preradbe šumskih proizvoda posvuda nastati, najbolje učinile,
da se sa ostalima članovima hrv. slav. šumar, društva — šumovlastnicima,
producentima, drvotržcima i šumarima — radi sporazumnog
rješavanja zajedničkih im pitanja udruže u jedno kolo.


Razne vijesti.


Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
Ovogodišnji državni ispit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva održan je u Zagrebu od 10. do 13. travnja. Ispitu je
predsjedao velem. gosp. odsječni savjetnik kr. zem. vlade i zemalj.
šumarski izvjestitelj Marino de Bona. Kao ispitni povjerenici fungirali
su: za I. skupinu, Dr. Andrija Petračić, profesor kr. šumarske
akademije; za II. skupinu, Jovo Metlaš, nadšumarnik upravitelj petrovaradinske
imovne općine; za III. zkupinu, Franjo Grôger, šumarski
savjetnik vastelinstva preuzv. gosp. Dr. Teodora grofa Pejacsevicha
u Našicama. Ispitu su se podvrgli slijedeći kandidati: Albin Leustek,
šumarski pristav vlastelinstva valpovačkog; Bogoljub Miodragović,
šumarski vježbenik petrovaradinske imovne općine; Vjenceslav Radošević,
šumarski vježbenik otočke imovne općine i Slavko Zastavniković,
kr. šumarski vježbenik kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom.


Svi su kandidati ispit položili.


Za pismeni ispit stavljena su im bila slijedeća pitanja:


I. skupina.
1. Jedan odjel čiste bukove šume, 120 god. stare, 100 jutara
velik, sa obrastom 09 imat će se oplodnom sječom v pomladiti i
ujedno pretvoriti u mješovitu sastojinu bukve i hrasta. Suma se na
lazi u sredogorju i proteže se po duljini smjerom I.—Z., a u širini
je hrptom raspolovljena na sjevernu i južnu stranu. Sjeverna je strana
na lošijem tlu (III. bon. razr. po Grundneru), a južna na boljem tlu
(I. bon. razr. po Giundneru). Godišnji etat dotične gospodarstvene


ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 131 —


jedinice je 1.600 m3, a ima se podmirivati iz ove sastojine. Opišite
cijeli postupak toga pomladjenja (vladajući vjetar nije opasan), navedite
trajanje te sječe i troškove za umjetno pošumljenje hrastom
(hrastova stara šuma nalazi se u blizini), te ujedno predočite prednosti
mješovite sastojine hrasta i bukve.


2. U kojem se stanju mogu šumski proizvodi unovčivati i na
koji način prodavati? Navedite prednosti i mane tih načina, kao i
uporabivost istih u danom slučaju. Kojih se načela ima posjednik
šume držati i koje odredbe ima učiniti u interesu bolje prodje i povišenja
cijena drvu? Može li država što učiniti u interesu prodje
drva i drvne industrije?
II. skupina.
1. Treba opisati načine snimanja sastojinskih medja u šumama
i potanko navesti, kada se koji način može upotrebiti, te kojim se
načinom odgovarajuće snimke mogu mapirati.
2. U jednom šumskom kompleksu od 425 jutara površine
obavljene su predradnje za sastavak gospodarstvene osnove, te su
temelju toga sastavljene skrižaljke dobnih razreda, koje glase:
1—20 21—40 41-60 61-80 81—100 godina
60
76 115 42 132 katastr. jutra.
Šuma prosječno raste na II. razr. Grundnerovih tabela za bukvu.
Drvna masa dvaju najstarijih dobnih razreda, ustanovljena je izbrajanjem
stabala, te u posljednjem razredu iznosi 150 m3, a u predposljednjem
razredu 96 m3 po jutru.
Sastojine mladjih dobnih razreda jesu dobrog obrasta, te im se
drvna masa može ustanoviti pomoću rečenih tabela.
Na osnovu ovih podataka provedite uredjenje ove šume uz
ophodnju od 100 g. po onim propisima, koji vrijede za onu šumsku
upravu, kod koje služite. Ne ima li takovih posebnih propisa, odaberite
sami najshodniju metodu uredjenja dotične šume. Naročito
imate iskazati prihod za prvu periodu i za svaku pojedinu godinu
toga razdoblja. U kratko opišite bitnost dotične metode gledom na
izračunanje prihoda, te njene prednosti pred drugim metodama o
uredjenu šuma.


III. skupina.
1. Koji su glavni štetnici na hrastu? Opišite njihove osebine i
sredstva, kojima se dade njihovo štetno djelovanje otkloniti.
2. Koje pogibelji mogu nastati po šumu odvodnjivanjem zemljišta
u svrhu opće kanalizacije poljskih zemljišta okolice? Kada takova
pogibelj može po šumu nastati i koji je zakoniti postupak propisan,
da se proti provedbi kanalizacije i proti doprinašanju za takove
troškove iste obrani? Dr. Petračić .
Cijene ogrjeva u Štajerskoj. Da nebi trgovci drvom izrabljivali
žiteljstvo dižuć neopravdano cijene, odredilo je namjestničtvo za
Štajersku da šumovlastnici nesmiju skuplje prodavati na kolodvor
postavljene cjepanice i oblice nego


1 pr. met. iz šuma udaljenih 3 kim od tovarištne željezničke
postaje po 14 K,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 132 —
1 pr. met. iz šuma udaljenih 3—8 kim po 16 K i


1 pr. met. iz šuma udaljenih preko 8 kim po 17 K.


U gradovima i većima mjestima nesmiju maloprodavaoci skuplje
prodavati na deblje komade razcijepane cipljice od 20 cm dužine
nego kod mehkog drva 30 kg po 2 K 70 fil. a kod tvrdog drva
50 kg 3 K 40 fil. Sitno razcijepkane cipljice za podkurivanje (za
kuhanje kave) 25 kg po 2 K 30 fil.


U krajevima gdje je to opravdano, mogu polit, oblasti odrediti
i niže cijene.


Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarine I. razreda
i upisninah, podupirajućih prinosa i pretplatninah za
.Šumarski list", tečajem razdobja od 1. srpnja do 31. prosinca
1915.


I. Članarina I. razreda i upisnine: Abramović Ante
10K.,BaličevićAnte 10K.,BauerVjekoslav 10 K., Biskup Ferdo 10K..B6ellein
Koloman 10 K., Brausil Makso 5 K., Brausil Miroslav 10 K., Berger
AsdruballOK., Brandstetter Julio 10 K., Belanović Sava 10 K., Cesaric
GjurolO K., Csikoš vit. Stjepan 10 K., Čmelik Vilim 10 K., Dianovsky
Pavao 10 K., Dražić Jaroslav 10 K., Dremil Oskar 10 K., Frkić
Stjepan 10 K., Fuksa Vaclav 5 K., Fusić Franjo 5 K., Grôger Fran
10 K., Grčević Ivan 10 K., Griinwald Josip Varaždin 10 K., Grdinić
Nikola 10 K., Georgiević Teodor 10 K., Gerstmann Arnold 10 K.,
Grubić Nikola 10 K., Hlavinka Vincenz 10 K., Hanika Ivan 10 K.,
Hellebrand Adolf 10 K., Hosszu Jovan 10 K., Hefner Josip 10 K.,
Ištaković Blaž 20 K., Janussek Stjepan 17 K 50 fil., Jasić Dušan
10 K., Kôrôskenyi pl. Šandor 20 K., Kovačević Gavro 10 K., Krajnyak
Ivan 15 K., Kuzma Julio 5 K., Kundrat Emil 5 K., Kolibaš
Rudolf 10 K, Krišković Lambert 10 K., Kôrôskenyi pl. Velimir 30 K.,
Lahner Dragutin 5 K., Lach Gustav 10 K., Matić Jovan 10 K., Matičević
Maksimilijan 10 K., Metlaš Jovan 10 K., Mlinaric Elzear 10 K.,
Markulin Ivan 10 K., Marton Gjuro 5 K., Masztics Gustav 5 K.,Manojlović
Petar 10 K, Marinović Milan 10 K., Mihajlović Jovan 10 K.,
Miljuš Petar 5 K., Neferović Franjo 10 K., Nešković Borivoj 10 K.,
Nenadić dr. Gjuro 10 K., Odžić Vladimir 10 K., Ostojić Dušan 10 K.,
Partaš Ivan 10 K., Popović Dušan 10 K., Puk Mirko 10 K., PuljevićNikolić
Petar 10 K., Pere Vilim 10 K., Polovic Gjuro 5 K., Prpić
Petar 10 K., Perušić Andrija 10 K., Raymann Stjepan 10 K., Renner
Ante 10 K., Rosmanith Albert 5 K., Ružička August 5 K, Sablić
Rudolf 10 K., Sztromsky Ladislav 5 K., Stanič Jovan 10 K., Stankovič
Veljko 10 K., Stublič Vjekoslav 10 K.,vSutlič Slavko 15 K., Steller
Eduard 5 K., Stanojevič Pavle 10 K., Škorič Milan 10 K., Šimunovič
Živko 10 K., Šnajder Luka 10 K., Štefovič Josip 10 K., Škrljac
Petar 10 K., Thuransky pl. Bela 5 K., Tordony Emil 5 K., Tocauer
Adolf 10 K., Tropper Antun 10 K., Vlahović Ilija 10 K., Vežić
Nikola 10 K., Vilović Nikola 10 K., Zwickelsdorfer Ivan 10 K., Žegarac
Pavle 10 K., Žerdik Lambert 10 K., Živanović Živko 10 K.,
Zivnustka Franjo 20 K.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 133 II.
Podupirajući prinosi: Imovna općina brodska 400 K.,
Imovna općina križevačka 200 K. Sveukupno 1537 kruna 50 fil. Slovima:
jedna hiljada pet stotina trideset i sedam kruna 50 fil.
Szentgyôrgyi, blagajnik.


Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina I. razreda
i upisnina, podupirajućlh prinosa i pretplatnina za Šumarski
list — tečajem razdobja od 1. siječnja do 26. travnja
1916.


I. Utemeljiteljni prinosi: Tvrdka Filipa Deutscha sinovi
u Zagrebu 200 kruna, Petrić Fran drvotržac u Mrkoplju 200 kruna.
II. Podupirajući prinosi: Vlastelinstvo Vukovar 50 K.,
Vlastelinstvo Ilok 20 K., Imovna općina: brodska 400 K., gjurgjevačka
400 K., križevačka 200 K., gradiška 400 K., petrovaradinska
300 K., druga banska 100K.,slunjska 50 K., otočka 100 K., ogulinska
50 K., Gradovi: Zagreb 20 K., Varaždin 20 K., Požega 20 K.
III. Pretplatnine : Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu za
16 primjeraka 160 kruna. Kr. šumski ured Sušak za 12 primjeraka
120 kruna, Kr. višje gospodar, učilište u Križevcima 12 K., Šumarska
škola Sarajevo 12 K., Forstdepartement IV./3. der Landesregierung
Sarajevo 12 K.
IV. Članarine I. razreda i upisnine: Abramović Nikola
10 K., Adamek Ladislav 10 K., Agić pl. Oskar 10 K., Althaler Franjo
10 K., Abramović Ante 10 K., Baličević Ante 30 K., Bauer Vjekoslav
20 K., Benak Vinko 10 K., Bogoević Tomo 9 K., Bona pl. Marino
10 K., Biondić Josip 10 K., Brosig Ljudevit 10 K., Brosig Rudolf
10 K., Brausil Makso 5 K., Brnjas Dragutin 10 K., Balić Josip
12 K., Cesaric Gjuro 10 K., Crnadak Milan 10 K., Čop Andrija 10 K.,
Demi Eduard 10 K., Dojković Vilim 10 K., Drenovac Svetozar 10 K.,
Derenčin Zlatko 12 K., Erny Rudolf 30 K., Fischbach Robert 10 K.,
Frkić Stjepan 10 K., Fusić Franjo 5 K., Franješ Juraj 10 K., Ferenčić
Stjepan 40 K., Gurth Dragutin 10 K., Gjureković Milan 10 K.,
Grdinić Matija 10 K., Grozdanić Milan 10 K., Grdinić Nikola 10 K.,
Gôderer Albert 10 K., Havliček Aleksander 10 K., Hantich Franjo
30 K., Hosszu Jovan 10 K., Hankonvi pl. Stjepan 10 K., Haueise
Levin 20 K., Jerbić Ivan 10 K., Kayser pl. Šandor 20 K., Kovačina
Mate 10 K., Kern Ante 30 K., Kundrat Emil 5 K., Kovačević Petar
12 K., Lasman Dragutin 10 K., Lahner Dragutin 5 K., Langhoffer dr.
August 10 K., Layer pl. Šandor 5 K., Levaković dr. Antun 10 K.,
Magjarević Ivan 10 K., Maksić Ratislav 20 K., Matizović Dragutin
10 K., Maier Bela 10 K.. Maslek Mile 10 K., Melcsitzky pl. Paul
10 K., Mlinaric Elzear 10 K., Marton Gjuro 5 K., Masztics Gustav
5 K.. Majstorović Ivan 10 K., Malčić Vatroslav 10 K., Maruzzi Ivan
10 K., Miljuš Petar 5 K., Neferović Franjo 10 K., Neuhold Božidar
20 K., Ogrizović Gedeon 10 K., Ostović Mato 10 K., Petrovič Stevan
10 K., Polaček Dragutin 3 K 50 fil., Pleško Bartol 10 K., Prstec
Milan 10 K., Puk Mirko 20 K., Pere Vilim 10 K., Pichler Milan
10 K., Perušić Andrija 10 K., Philipović pl. Slavko 30 K., Piršić
Vilim 10 K„ Potočnjak Venceslav 10 K., Rosmanith Albert 5 K., Ru