DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 63     <-- 63 -->        PDF

- 61 —
za uzdržavanje i poteškoća skopčanih sa putovanjem, jedva toliko
članova došlo na skupštinu.


Takav izbor po mnijenju društv. predsjedništva ne bi bio izljev
volje većine članova hrv.-slav. šumar, društva, čega radi ne će predsjedništvo
do zgodnijega doba ni sazivati glavne skupštine, nego će
kao i do sada rješavati društvene poslove sa dosadanjim odborom.


Žele li ipak p. n. gg. članovi da se skupština unatoč toga
drži, neka izvole prema jur oglašenom zaključku društvenoga odbora
održanje iste pismeno zatražiti, pak će presjedništvo sazvati skupštinu,
čim mu stigne u tom pogledu zahtjev od 20 članova.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskog društva.


U Zagrebu, dne 31. ožujka 1916.


Predsjednik: Tajnik u. z.:


M. grof Pejachevichv. r. K oso vi ć v. r.
Broj 1.739.


Dvor kotar, zakup općinskih lovišta.


Oslas


mm


Pošto 31. srpnja 1916. iztiče zakupno vrijeme ovopodručnih
lovišta, to obnalazi ova kr. kotarska oblast temeljem § 7. zakona o
lovu od 27. travnja 1893. raspisati javnu dražbu radi zakupa ovopodručnih
općinskih lovišta u uredu ove oblasti na dan 29. travnja
1916. u 10 sati prije podne.


Lovišta leže i to ono :


1. Upravna općina Divuša u poreznoj općini Buine, Divuša,
Divuška, Oraovica, Draškovac, Oolubovac, Kozibrod, Kuljani, Šakanlije,
Šegestin i Volinja sa površinom od 10.526 jutra 1.197 h.
2. Upravna općina Dvor u poreznoj općini Gore, D,bra1in,
Glavičani, Grmušani, Javoranj, Jamn;ca, Javornik, Matijevići, Sočanica,
Struga, Stanici, Uncani, Vrpolje, Zut, Zamlača i Zakopa s i
površinom 8.050 rali i 1.125 h, od koje površine odpada na šume
1.626 rali 932 h.
3. Upravna općina Rujevac u poreznoj općini Gage, Gorička,
Grabovica,v Kosna, Ljubina, Ljeskovac, Majdan, Pedalj, Rujevac,
Stupnica, Svrakavica i Udetin sa ukupnom površinom 13.946 katastralnih
jutara.
4. Upravna općina Zrin u poreznoj općini Zrin Lotine,
Rogulje, Zrinska Draga i Zrinska Brdjani, sa ukupnom površinom
2.823 rali.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 62 —


S. Upravna općina Žirovac u poreznoj općini Čavlovica, Kobiljak,
Komora i Žirovac u ukupnoj površini od 7.500 rali 1.261 h.
Zakupno vrijeme jest 15 godina te traje od 1. kolovoza 1916.
do 31´. srpnja 1931. a dati će se u zakup za izključivo lov onomu
koji ponudi najbolju zakupninu.


Dražbovati će se usmeno i to najprije pojedina lovišta, a učinili
se nakon dražbe pojedinih lovišta prije zaključka dražbe jednako
komulativno ponuda za sva ili više lovišta, to će ovu ponudu ići
prednost prema drugim ponudama.


Prije nego što započne dražba valja da oni, koji su voljni
dražbovati, predadu izaslaniku kotarske oblasti žaobinu u gotovom
novcu u iznosu od 50% izklicne cijene.


Dostalac imade nakon dovršine dražbe predati izaslaniku kotarske
oblasti dvogodišnju zakupninu, u koju će se uračunati žaobina
po njemu položena.


Polovica položene po njemu dvogodišnje zakupnine vrijedi će
kao zakupnina za prvu godinu zakupa, a druga pako polovica kao
jamčevina odnosno zakupnina za posljednju zakupnu godinu.


Jamčevinu koja će se pohraniti kod općinskog poglavarstva,
slobodno je položiti bud u gotovom novcu bud u državnim papirima
po burzovnom tečaju. Kamati, što će ih nositi jamčevina, idu
onoga koji ju je položio.


Godišnja zakupnina ima se 30 dana prije svršetka svake zakupne
godine unapred platiti u općinsku blagajnu.


Ako zakupnik nakon jednokratne opomene za 14 dana ne ispuni
te svoje dužnosti, dati će se dotična lovišta o njegovom trošku i na
njegovu pogibelj javnom dražbom iznova u zakup i to samo na ono
vrijeme za koje su i ostala lovišta dana u zakup.


Dražbovatelji mora da su neporočna života dočim će se od
dražbovanja izključiti osobe koje su se hotice ogriješile o ustanove
§§ 11., 14. i 19. citiranog zakona o lovu.


U skupni zakup može uzeti lovišta najviše 5 osoba.
Dostalac biti će dužan što više tamaniti zvjerad i ptice, škodljive
korisnoj divljači.
Kr. kotarska oblast.


U Dvoru, dne 24. ožujka 1916.
Upravitelj.


Oglas dražbe
kestenovih i hrastovih stabala.


Podpisani će župni ured prodavati dn e 13. travnj a 1916.
u 10 Vj sati prije podne putem pismenih ponuda četiri stotine sedam
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 63 —


deset i šest (476) kestenovih stabala iz šume „Kostanjevec" sa drvnom
sadržinom od 1.276-26 m3 (punih metara)tvorivog, taninskog i gorivog
drva, procjenjenih na 25.731 K 20 fil. i jednu stotinu (100)
hrastovih stabala iz šume „Omenjek" sa drvnom sadržinom 515"85
m8 (punih metara) tvorivog, taninskog i gorivog drva, procijenjenih
na 9.894 K 70 fil. vlasnost župne nadarbine Belec.


Uvjeti dražbe.


1. Dražba će se voditi pismenima ponudama. — Dobro zapečaćene
ponude imaju biti obložene žaobinom od 10°/0 ponudjene
svote i u njima mora se istaknuti, da su nudiocu obči i naposebni
uvjeti dražbe poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
2. Rok za sječu, izradbu i izvoz jest do 1. ožujka 1917.
3. Kupac ima položiti kupovninu u roku od 14 dana nakon
odobrenja dražbe po kr. zemaljskoj vladi u Zagrebu, a uz to povrh
kupovnine 0*2 % °d ostale svote za uzgojnu zakladu za podporu
djece šumarskih činovnika.
4. Posebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi kod župnog ureda
u Belçu i u uredovnici kr. kotarskog šumara u Krapini.
Šuma jedna i druga leži tik ceste Zlatar—Belec a udaljene su
10 kilometara od tovarne postaje Zlatar—Bistrica i Konjšćina.


U Belcu, dne 26. ožujka 1916.


Župni ured.


Broj IV-736—1916.


Oglas.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo,
oglašuje ovim, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja 1907.
broj 17.010 državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva obdržavati dne 10. i slijedećih dana mjeseci
travnja 1916. u šumarskoj akademiji u Zagrebu.


U Zagrebu, dne 4. ožujka 1916.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada,
odjel za narodno gospodarstvo.


Uredjuje kr. zem. šum. nađz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana
Robert Fischbach (Sa slikom) 1 — 5
Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose. Napisao


Ante Kern, kr. zem. šum. nadzornik 5—48
Dohodarinski ratni porez i imovne općine bivše Vojne Krajine. Piše
Matija Grdinić, nadšumar-taksator 48—58


Osobne vijesti: Odlikovanje. — Novi predstojnik šum. odsjeka kr. zem.
vlade. — Imenovanja. — Premještenja. — + Julio Anderka. —
f Franjo Puches 58—59


Društvene vijesti : Dar literarnoj zakladi. — Dar pripomoćnoj zakladi.


— Dar društvenim zakladama. — Utemeljiteljni član 59—60
Različite vijesti: Ispravak. — Ogrjev za državne namještenike .. . 60
Objava predsjedništva , 60—61
Oglasi 61—63