DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 59 —


Novi predstojnik šum. odsjeka kr. zem vlade. Njegovo
cesarsko i apostolsko kraljevsko Veličanstvo blagoizvoljelo je Previšnjim
rješenjem od 17. ožujka t. g. kr. zemaljskog šumarskog
nadzorn ka I. razreda Marinu de Bona premilostivo imenovati
odsječnim savjetnikom kr. hrv -slav.-dalm. zemalj. vlade i zemaljskim
Šumarskim izvjestiteljem sa sustavnim berivima.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je kr. zemaljske šumarske nadzornike II. razreda Stevana
Petroviča i Bogoslova Ko s o vi ča kr. zemaljskim šumarskim
nadzornicima I. razreda u VII. činovnom razredu, zatim kr. šumarskog
povjerenika Josipa Jakopc a kr. županijskim šumarskim nadzornikom


I. razreda u VIII. činovnom razredu, konačno kr. županijske šumarske
nadzornike II. razreda Vilima Cmelika, Levina Haueisea i Antuna
Jovanovca te kr. šumarskog povjerenika dra. Vašu Vučkovića,
kr. zemaljskim šumarskim nadzornicima II. razreda u VIII. činovnom
razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć svu sedmoricu na sadanjem
mjestu službovanja.
Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije j Dalmacije
obnašao je na vh štitu molbu premjestiti kr. kotarske šumare Budimira
Strgar a od kr. županijske oblasti u Varažd nu, kr. kotarskoj
oblasti u Ludbregu, a Paju Pop o vica od kr. kotarske oblasti u
Ludbregu k onoj u Karlovac.


Bć-n kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je iz
službenih obzira premjestiti kr. kotarske šumare Arnolda Gerstmana
od kr. kotarske oblasti u Zlataru kr. hrv. slav -daim, zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, a Josipa Uroić a od kr. kotarske
oblasti u Ja^trebarskom k onoj u Zlataru.


f Julio Anderka stariji, kr. nadšumarnik u m., otac našega
člana Julie Anderke ml. nadšumara brodske imovne občine, umro je
u visokoj starosti od 82 godine dne 18. ožujka o. g. u Vinkovcima.
Vrli pokojnik bio je revan član a više puta i odbornik hrv.-slav. šumar,
društva, koji je sudjelovao već kod njegova osnutka. — Slava mu!
J" Franjo Puches. Šumar brodske imovne općine, c. i kr.
nadporučnik u pričuvi, šumarski referent kod c. i kr. gubernije u
Beogradu, a naš društveni član I. razreda, umro je dne 17. o. mj. u
Beogradu od upale pluća. Smrtni će se ostatci pokojnikovi prevesti
iz Beograda u Vukovar, gdje će se sahraniti na tamošnjem rimokatoličkom
groblju.
Društvene vijesti.


Dar literarnoj zakladi. Hrv. eskomptna banka u Zagrebu
darovala je literarnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog društva u Zagrebu
iznos nd 12 kruna — na čemu joj budi ovim putem izrečena
lijepa hvala!