DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 48


koje će možda tek za 60—100 godina doći k sječi. Sadanja
naime razdioba u sjekorede, makar i u mladjim sastojinama,
ima istu svrhu kao i razvrstavanje mlađih sastojina u općoj
porabnoj osnovi, — naime dati sliku, kako će se prema
sadanjem stanju šume i usvojenim načelima gospodarstva,
imati ne samo sada, nego predvidno i u budućnosti gospodariti.


Kod ustanovljivanja sjekoreda i njihovog smjera, ima
se u prvom redu po mogućnosti uzeti obzir na poredjaj sastojine,
(da starije dodju prije k sječi), zatim na pravac
pogibeljnih vjetrova, nadalje na potrebu izvoza u stanovitom
smjeru ili pravcu (položaj pojedinih sela prema šumi),
zatim na položaj branjevina (da se ne vozi kroz nje, da ne
priječe progon blaga na pašu u otvorene dijelove šume) i t. d.


Racionalno gospodarenje zahtjeva, da se svaka sastojina
siječe onda, kada je to najgospodarstvenije. Stoga nije
opravdano za volju sječnog poredka činiti velike gospodarstvene
žrtve t. j . sjeći još nedozrele sastojine.


(Nastavit će se).


Dohodarinski ratni porez i imovne obćine
bivše Vojne Krajine.


U broju 32, 33 i 34 Narodnih Novina pod naslovom
„Dohodarinski ratni porez" objasnio je sudac kr. ug. upravnog
sudišta Samuel Kocian neke ustanove zak. čl. XLVI. od
godine 1914. zajedničkoga sabora, što me je ponukalo, da
napišem ove redke, jer mi je poznato, da su za godinu 1915.
imovne obćine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini bile znatno
oporezovane i jer držim, da one u opće ne podpadaju pod
udar toga zakona.


Pošto je i za godinu 1916. taj porez raspisan, držim,
da je nuždno već i radi porez taj raspisajućeg povjerenstva
i za valovanje objasniti, da se imovne obćine nisu smjele
niti prošle godine oporezovati, što ću nastojati niže dokazati :


Zakonodavno tijelo je unatoč temeljnog i današnjeg zakona
o ustrojstvu imovnih obćina svrstalo zak. čl. XLVI.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 —


ex 1914. imovne općine medju općine i zem. zajednice u
bivšoj vojnoj Krajini i bivšem provincijalu, ma da se njihova
svrha i zakonski temelji bitno razlikuju od potonjih,
te se imovnim občinama dapače zakonom o dohodarini poriče
javnost, i one se smatraju privatnim poduzećima, a sve to bez
pravnoga temelja.


Uslijed toga ovim zakonom o dohodarini nisu mogli biti
uglavljeni prihodi i rashodi, koji bi se imovnim općinama
priznavati morali, a koji se faktično ni priznali nisu, ma
da su na zakonskom temelju osnovani.


U tu svrhu bio je prošle godine izaslanik ministarstva
financija u uredima imovnih općina, da njihove čiste prihode
uglavi i u sklad dovede zak. cl. XLVI. .. 1914. o dohodarini
sa zakonima o, imovnim općinama, koji ne poznavajuć
uredbu imovnih općina, niti se je s njima mogao upoznati kroz
ono par sati prebivanja kod gospodarstvenog ureda, te ne držeć
se faktično unišlih i izdanih svota, bazirajuć cijeli postupak
na propisu, te ne priznavajuć neke, na zakonu osnovane izdatke,
udario je bez ikakovog pravnog temelja za god. 1915.
jednoj imovnoj općini čisti dohodak od 895.000 K ili 45.197 K
50 fil. dohodarine, što je ubitačno za jednu instituciju, koja
ne samo, da je korisna, narodu, već i zemlji i državi.


Nijedan zakon u državi, a tako niti zakon o dohodarini,
nije stvoren zato, da ide za uništenjem uredaba, koje su
od dobrobiti za narod, zemlju i državu kao niti za uništenjem
privatnih osoba, već je taj zakon stvoren za to, da ti zavodi i osobe
pravedno i razmjerno doprinašaju od svojih faktičnih dohodaka
i u državne svrhe, ako do sada možda nisu ništa
ili su razmjerno malo u tu svrhu doprinašali.


Po §. 2. zak. čl. XLVI. .. 1914. ne plaćaju ratne dohodarine
a) dionička društva, b) humanitarni i prosvjetni zavodi,
c) jurisdikcije, gradovi i općine.


Noviji zakon §. 7. zak. čl. XXI. .. 1915. ovaj oprost
proširuje na crkve (crkvene općine) monaške redove (opatije,
prepoštije), te konačno na zaklade i fondacije, ma da su
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- Sô


za god. 1915. oporezovane, ali se za god. 1916. opraštaju,
a imovne općine su ostale podvrgnute dohodarini i zak. čl.


XXI. ex 1915., akoprem od napomenutih oproštenih od dohodarine
u javne, zemaljske i državne svrhe mnogo više doprinašaju.
Neracionalno i dobro nepromišljeno propisivanje ogromnih
tereta imovnim općinama, dovelo bi do njihove pasivnosti,
što ne bi bilo samo od štete naroda, već i od štete
po zemlju i državu.


Da se pako tome za vremena predusretne, da se javno
mnijenje i viši faktori pobliže upoznaju sa uredbom imovnih
općina kao i faktičnim njihovim dohocima, te da se uzmogne
zrelo i pravedno prosuditi, koji bi eventualno dohoci
imovnih općina mogli podpasti dohodarini, upozorit
mi je na slijedeće:


I. O postanku imovnih općina u bivšoj vojnoj
Krajini i njihova svrha.
Krajiškim obiteljima kao i njihovim uredima (župama,
školama, općinama i t. d.) u hrvatskoj vojnoj Krajini priznata
su i podijeljena prava patentom od 7. svibnja 1850.
na bezplatno dobivanje drvlja, žirenje, pašu i druge užitke
iz državnih šuma vojne Krajine, koja prava su i zakonom
od 3. veljače 1860. zajamčena.


Ova prava stekle su krajiške obitelji kao vječni vojnici
braneći svoga kralja i domovinu kao i ostale sebi iza ledja
stojeće narode od raznih neprijatelja naročito od invazije Turske.


Krajišnici u hrvatsko-slavonskoj vojnoj Krajini bili su
pod oružjem i borili se kroz stoljeća proti prodiranju raznih
neprijatelja, a drugi narodi stojeći njima iza ledja, razvijali
su se kulturno, gospodarstveno i industrijalno, baveć se naprednim
obradjivanjem zemlje, raznim podhvatima i poduzećima,
stvarajuć kapitale, a time blagostanje naroda i zemlje.


Ta prava u državnim šumama nazvana šumske služnosti
(servituti) odkupljena su zakonom od 8. lipnja 1871.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 51 tako,
da je krajiškim obiteljima izlučena i u podpuno vlasništvo
predana polovica državnih šuma i uživanje dohodaka
te polovice uredjeno zakonima od 15. lipnja 1873. i 11. srpnja
1881., dočim je druga polovica ostala podpuno vlastništvo države.


Sama dioba poduzeta je izmedju države i skupnosti
svake pukovnijske općine (dakle cijele pukovnije kao jedna
cjelina).


Prema čl. 1. i 2. zak. od 15. lipnja 1873. imadu sačinjavati
sve mjesne općine spadajuće do sada k jednom krajiškom
pukovnijskom kotaru, jednu posebnu samostalnu općinu
pod upravom i nadzorom države, dotično kr. zemaljske
vlade, prema članku 27. zak. od 15. lipnja 1873. (vidi tu
mačenje c. i kr. glavnog zapovjedništva kao krajiške zemaljske
upravne oblasti u okružnici od 2. srpnja 1879. pr.


1. z. u komadu VIII. od god. 1879. i naredbu kr. zemaljske
viade odjela za unutarnje poslove od 2. veljače 1893. broj
18.293 .. 1890.).
Po §. 8. zak. od 11. srpnja 1881. imenuje i premješta
činovnike imov. općina vrhovna zemaljska oblast i vodi
disciplinarnu vlast nad njima.


Po §. 7. zakona od 11. srpnja 1881. imade se utemeljiti
zajednička mirovinska zaklada, u koju zakladu imade
svaka imovna općina, svake godine uplaćivati prinos, koji
se imade obračunati na 10% svote sveukupnih godišnjih
plaća.


Prema čl. 10. zak. od 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona
od 11. srpnja 1881. imade se dobitak na drvu i na inim
šumskim proizvodima imovno-općinskih šuma u prvom redu
upotrebiti za pokriće vlastite kućne potrebe ovlaštenika
imovne općine. Svaki preko te potrebe preostavši suvišak
dobitka, imade se u korist imovne općine prodati. Takovom
prodajom dobiveni novci imadu se ponajprije na podmirenje
poreza, nameta i drugih danaka propisanih od posjeda imovne
općine, onda troškova gospodarstva i zagajivanja šuma upotrebiti.
Iza toga možda preostavši dohoci imadu se obratiti na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 -*
osnivanje, gradjenje i uzdržavanje cesta, na potoke i zaplave,
na ošumljenje krasa, na škole, na opće koristne zavode i
na druge slične, cijeloj imovnoj općini probitačne svrhe.


Ako li pako dobitak iz prihodnih suvišaka za podmirenje
poreza gospodarstvenih izdataka i troškova ošumljenja
ne dosiže ili pako, ako nikakovih prihodnih suvišaka ne preostane,
tad su ovlaštenici imovne općine obvezani pripomagati u
svrhu podmirenja novčanih potreba plaćanjem razmjerne
šumske pristojbe za užitke, što ih oni u naravi dobivaju.


Prema §. 22. nap. A. zak. od 11. srpnja 1881. za provedbu
§. 4. zak. od 8. lipnja 1871. o odkupu šumskih
služnosti — nije pravoužitnicima dozvoljeno za kućnu porabu
besplatno ili uz smanjenu šumsku pristojbu dobiveno
drvo za gradju ili ogrjev prodati ili za druge vrijednosne
predmete zamijeniti ili darovati.


U smislu ustanove §. 20. ces. kr. naredbe oo 15. srpnja
1881. glede sjedinjenja Krajine, ostaje svakolika imovina
mjesnih imovnih općina za sva vremena zajamčena naročitoj
posveti njezinoj.


Prema §. 12. zakona od 11. srpnja 1881. „sve odredbe
zakona od 8. lipnja 1871. o izlučenju užitnoga prava krajiških
stanovnika na drvlje, pašu i šumske proizvode, i zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnim općinama u hrvatskoj
slavonskoj Krajini, u koliko nijesu promijenjene ustanovama
ovoga zakona, ostaju i nadalje valjanimi".


§. 33. naputka A. k zakonu od 11. srpnja 1811. glasi:
„Pošto su po §. 4. zakona od 8. lipnja 1871. o odkupu
šumskih služnosti dužne oblasti sudjelovati kod uredjenja
zajedničkog uživanja šuma imovnih općina, i pošto je smislu
članka 27 zakona o imovnim općinama od 15. lipnja
1873. pridržano državi vrhovno vodjenje cjelokupnog rukovanja
kod imovnih općina: imaju sve oblasti i državni službenici,
koji su po ustanovama ovoga naputka pozvani, da
sudjeluju kod uredjenja zajedničkog uživanja šuma imovnih
općina, svoja odnosna uredovanja ureda radi obavljati".
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 53 —


Iz tih zakonskih ustanova biva jasno, da su imovne
obćine javne uredbe u smislu §. 199. k. z. slovo d. i da
su činovnici krajiških imovnih općina javni urednici u smislu
§. 101. i 181. k. z. Ti činovnici imenovani po kr. zemaljskoj
vladi (banu), vršeći svoju službu, rade po nalogu, koji su od
javne državne oblasti primili za čuvanje imetka imovne općine
i redovita uprava s tim imetkom tiče se interesa države,
jer dohodci imovne općine nisu namijenjeni lih privatnoj
svrsi imovne općine i općinara, jer se ti dohoci imadu
obratiti i trošiti na osnivanje, radnje i uzdržavanje cesta,
željeznica, na potoke i zaplave, na posumljenje krasa, na škole
i opće korisne svrhe, na koje bi eventualno imala trošiti
država sama, dakle činovnici imovnih općina bivše hrvatske
slavonske vojne Krajine vrše donekle i poslove vlade.


II. O uredjenju šumskog gospodarstva i gospodarstvena
osnova imovnih općina u bivšoj
vojnoj Krajini.


Prema čl. 21. zakona 15. lipnja 1873., te §. 10. zakona
od 11. srpnja 1881. i k tome izdanog provedbenog
naputka B), imade se šumsko gospodarstvo imovnih općina
urediti po načelima strogo potrajnog godišnjeg šumskog gospodarstva
tako, da se smije godimice sjeći jednogodišnji
prirast (etat) svih šuma imovne općine, dakle samo kamati,
koji prihod se imade privesti svrsi i načelima propisanim
člankom 10. zakona 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona od 11srpnja
1881


Imovne su općine prigodom segregacije dobile većim
dijelom ili premlade ili prestare sastojine tako, da bi se
prema uredjenju i osnovi sječa tih starih hrastovih sastojina
zavukla u nedogledno vrijeme, čime bi imovne općine ne
samo na godišnjem prirastu (kamatima), već i na drvnoj
gromadi (kapitalu) gubile, jer te prestare sastojine, ne
samo da neprirašćuju, nego trunu i propadaju, te na kvalitativnoj
i kvantitativnoj vrijednosti gube,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 54 —


Ovakovi prestari hrastici, koji se posjeku prehvatom, izlučivali
su se, a i danas se izlučuju iz gospodarstvene osnove,
a novci ulože kao nepotrošiva glavnica, od koje se samo
kamati smiju i mogu upotrebiti i trošiti u svrhe zakonom
propisane, kako je to uvodno napomenuto. Dakle u kratko rečeno
ove su glavnice šumski kapital (fundus instructus) u drvu pretvoren
u kapital u novcu, pa se na ovaj način polučeni iznosi
ne smiju u cijelosti smatrati dohodkom imovnih općina,
već se od tih iznosa imadu izračunati kamati, koji reprezentiraju
dohodak.


Ovoj nepotrošivoj glavnici pribijaju se svote od prodaje
usurpacija i nesuvislih manjih zemljišnih parcela neprikladnih
za gojidbu šuma.


Na taj način nastaje nepotrošiva glavnica u vrijednosnim
papirima i gotovini, čime se godišnji sječivni prihodi
(etati) umanjuju, koji se pokrivaju kamatima nepotrošive
glavnice, koje svote se godimice u proračunu imovne općine
iskazuju za pokriće proračuna.


Tako je kod jedne imovne općine nastala nepotrošiva
glavnica u vrijednosnim papirima i gotovini od 4,897.006 K
04 fil., koja ne uživa kamate od cijele te svote, jer je za izgradnju
željeznica dala svotu od 1,580.000 K. bezkamatno
na 90 godina. Ova bi glavnica, uložena uz kamate na kamate
samo po 4 %, nakon 90 godina reprezentirala vrijednost
od 52,328.336 K. koju svotu je imovna općina u državne
javne i opće korisne svrhe žrtvovala, a od koje niti ona, a niti
njezini pravoužitnici direktne koristi nemaju.


Subvencijom znatnih svota po imovnim općinama, izgradjene
su te željeznice, koje su od koristi državi i zemlji,
a osobito u ove posljednje dvije ratne godine, što ne treba
dokazivati.


Osim toga je ta imovna općina upisala i isplatila državi
za ratni zajam i to za I. 300.000 K, za II. 100.000 K,
za Hl. 100.000 K. ili ukupno 500.000 kruna, koju svotu je,
u pomanjkanju gotovine, morala pokriti lombardiranjem dr
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 55 —


žavnih papira od nepotrošive glavnice, a da je i kod toga
ta imovna općina bila prikraćena ne treba dokazivati.


Dakle i ovdje je ta imovna općina išla u susret zemlji
i državi preko svojih sila, što je rado učinila, koja okolnost
se takodjer prigodom oporezovanja uvažiti mora.


III. Obrazloženje.
- Iz svega toga slijedi, da se sav dohodak imovne općine
nakon podmirenja kućne potrebe pravoužitnika, upotrebljuje
na podmirenje poreza, nameta i drugih danaka propisanih
od posjeda imovne općine, onda troškova gospodarstva
i zagajivanja šuma, a iza toga preostavši dohoci
upotrebljuju se na osnivanje, gradjenje i uzdržavanje cesta,
na potoke, zaplave, na ušumljenje krasa, na škole, na opće
korisne zavode i druge slične, cijeloj imovnoj općini, zemlji
i državi probitačne svrhe, prema zakonskom članku 10. zakona
od 15. lipnja 1873. i §. 4. zakona od 11. srpnja 1881Prema
tome imovne općine od svojih dohodaka ne stiču
kapital, od kojega bi one same ili njezini pravoužitnici imali
direktne koristi, već sav dohodak upotrebljuju u javne i
opće korisne svrhe, što se svake godine proračunom osigura,
koji kr. zemaljska vlada odobrava, a jedan primjerak
si zadrži za kontrolu, da se dohoci imovne općine zakonom
propisanoj svrsi privedu.


Da su imovne općine u javne i opće korisne svrhe kao
za kanale, u svrhu odvodnje za novogradnju i uzdržavanje
cesta, željeznica, crkava, škola i drugih od dana svoga opstanka
do danas mnogo doprinijele, može se u svako doba
dokazati blagajničkim knjigama i godišnjim proračunima
imovnih općina.


Buduć se godišnji prihodi na drvu u hrastovim sječinama,
nakon podmirenja pravoužitnika za kućnu potrebu na
gradji, prodavaju velikom dražbom trgovcima, jer bi bilo nerazumno
gospodarstvo takovo skupocjeno drvo doznačivati
pravoužitnicima kao gorivo za kućnu potrebu, čime nastaju
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 56 —


manjci na gorivu, koji se namiču kupom takovoga u šumama
kr. državnog šumskog erara i kupom kamenog ugljena
te kopanjem takovoga u vlastitim ugljevnicima, jer se ono
propisano gorivo za kućnu porabu pravoužitnicima dati mora.


Ti manjci nastaju i otale, što jedna imovna općina prigodom
segregacije, prema zakonu od 8. lipnja 1871. nije
dobila podpuno i zakonom propisani dio šuma od kr.
državnog šumskog erara, radi česa se vode pregovori već
40 godina a i danas izmedju kr. državnog šumskog ravnateljstva
; kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade u Zagrebu i kr.
ug. ministarstva u Budimpešti; pa do danas zakonu od


8. lipnja 1871. nije podpuno udovoljeno.
Za koliko je ta imovna općina u ovo posljednjih 40 godina
u svojim godišnjim prihodima time prikraćena, držimo
da ne treba dokazivati.


Prema svemu tome dokazanom slijedi:


1. Vrijednost besplatno i uz sniženu cijenu doznačenog
drva pravoužitnicima imovne općine ne podpada dohodarini :
jer graničarsko, krvlju stečeno pravo, borbom kroz
vjekove, proti raznim neprijateljima da očuvaju dom svoj,
kralja svoga i zaštite dom naroda sebi iza ledja, koje pravo
je zajamčeno kraljevim patentom, starim i novim državnim
zakonima, ne podpadaju dohodarini kao ni ostala sličnim
načinom stečena prava, a zakonom o dohodarini oproštena.
(Patent od 7. svibnja 1850. zak. 3. veljače 1860.);


jer su pravoužitnici dužni besplatno i uz sniženu cijenu
doznačeno drvo upotrebiti za vlastitu kućnu porabu, a ne
smiju ga prodati, zamijeniti niti pokloniti (§. 22. nap. A. zakona
od 11. srpnja 1881. i §. 4. zakona od 8. lipnja
1871.);


jer su proste od biljegovine molbe, gruntovni izvaci za
upis pravoužitnika u pravoužitnički kataster, kao što i besplatne
i uz sniženu cijenu doznačnice, a upis u kataster pravoužitnika
dužne su javne oblasti ureda radi obavljati (§. 33. naputka
A. zakona od 11. srpnja 1881.)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 57 —


jer besplatno i uz sniženu cijenu doznačeno drvo pravoužitnicima
nije nikada podpadalo nikakovim porezima dapače
niti biljegovini, ne može podpadati niti dohodarinskom
porezu.


2. §. 1. točka VII. zakon. član. XLVI. .. 1914. al. 4.
glasi : . ako gospodarskim poslovima te imovine upravlja posebno
ustrojstvo na pr. zastupstvo spomenuto u §. 6. zak.
čl. XII. od god. 1894. u §, 25. zak. cl. XIX. od god. 1898.
u hrvatsko slavonskom zakonu od 25. travnja 1894. o uredjenju
zem. zajednica. U ovom slučaju valja — sa gledišta
plaćanja poreza - i tada još smatrati ovdje navedenim posebnim
poreznim subjektima, ako je svakome ovlašteniku
odmjereno ovlaŠteništvo u aliquotnom dijelu prema cijelom
zemljištu".


Imovne općine ne podpadaju pod nijednu napomenutu
zakonsku ustanovu, već za imovne općine i danas vrijede
ustanove zakona od 8. lipnja 1871., 15. lipnja 1873., od 11.
srpnja 1881. Ovlaštenik imovne općine ne stiče svoje ovlaŠteništvo
u aliquotnom dijelu prema cijelom zemljištu imovne
općine, već prema veličini svog zemljišta na kojem vodi
kućanstvo (§. 7. nap. A. zakona od 11. srpnja 1881. i §.4.
zakona od 8. lipnja 1871.). Osim toga, da postane ovlaštenik
imovne općine mora dokazati svoje personalno i realno
pravo t. j . da je rodjen krajišnik, da posjeduje krajišnički
grunt i kuću u kojoj sam kućanstvo vodi (§. 3. nap.


A. zakona od 11. srpnja 1881. i §. 4. zakona od 8. lipnja
1871.). Prema tome ovlaštenici imovnih općina svoje pravo
stiču i danas na isti način i na temelju istih zakona kao što
su sticali za vrijeme vojne Krajine.
Iz svega toga pako slijedi, da imovne općine ne podpadaju
pod §. 1. točka VII. zak. član. XLVI. .. 1914., te
su samo napomenute s razloga, što nisu bile kao takove
poznate.


3. U smislu ustanove §. 20. ces. kr. naredbe od 15.
srpnja 1881. glede sjedinjenja Krajine, ostaje svakolika imo


ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 58 —


vina mjesnih imovnih općina za sva vremena zajamčena
naročitoj posveti njezinoj.


4. Imovne općine preuzele su dužnosti državne šumske
uprave, koje su im državnim zakonima propisane, koje u
duhu tih zakona provadjaju iz polovice državnih šuma u
istom dapače još većem opsegu nego što ih je državna
šumska uprava ispunjavala, jer uz besplatno doznačivanje
goriva krajiškim obiteljima votira znatne novčane podpore
za gradnju škola, kanala, željeznica, cesta itd. koje radnje
su krajišnici u naravi sami provadjali prije razvojačenja
Krajine.
Državnim zakonima i propisima je odredjeno kamo se
dohoci imovnih općina imadu trošiti i kakovoj svrsi privadjati,
pa dosljedno tome imovne općine ne podpadaju dohodarini
kao što ne podpada niti kr. državni šumski erar.


Pošto su pako imovne općine usprkos gore navedenih
i neoborivim dokazima ipak u §. 1. točka VII. zak. članak


XLVI. .. 1914. svrstane medju stranke, koje su obvezane
plaćati taj ratni porez, to držim, pa opotražna povjerenstva,
koja će visinu toga poreza odmjerivati, moraju — ako uprave
imovnih općina nepravednost toga odmjerivanja na taj način
dokažu — imovne općine te dužnosti riješiti, a u koliko to
ipak opotražna povjerenstva učinila ne bi, da to mora učiniti
upravno sudište povodom učinjene tužbe proti odmjeri.
Matija G r d i n i ć,
nadšumar-taksator.


Osobne vijesti.


Odlikovanje. Njegovo cesarsko i apostolsko kraljevsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je, kako to javljamo i na čelu ovoga broja
Š. L. Previšnjim rješenjem od 1. veljače t. g. povodom umirovljenja
u priznanje njegovog mnogogodišnjeg vijernog i odličnog službovanja
premilostivo podijeliti odsječnom savjetniku kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj.
vlade Robertu Fischbaeh u naslov kr. ug. dvorskog savjetnika uz
oprost od pristojba.