DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 1. i 2. SIJEČANJ I VELJAČA 1915. GOD. XL.


5UMHR5KI LIST


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivajo list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K, — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Robert Fischbach.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


Robert Fischbach.


Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je svojim Previšnjim rješenjem od 1. veljače 1916. povodom
na vlastitu molbu uslijedivšeg umirovljenja u priznanje njegovoga
mnogogodišnjega vjernog i odličnog službovanja premilostivo
podijeliti odsječnom savjetniku kr. hrvatsko - slavonsko
- dalmatinske zem. vlade i zem. šumar, izvjestitelju
Robertu Fischbachu naslov kr. ug. dvorskog savjetnika
uz oprost od pristojba.


Koliko god je ta vijest razveselila samoga, sbog svojega
prema svakom prijaznog susretanja poznatoga i obće
poštovanoga jubilarca, toliko je ona razveselila ne samo i
sve njegove prijatelje i znance, nego i sve ostale šumarske
krugove u zemlji, jerbo je to po prvi puta od kada postoji
autonomna šumska uprava, da je chef autonomnog šumarstva
sa najvišega mjesta odlikovan tako visokim naslovom.


Sa tim odlikovanjem smatra se počašćenim i hrv. slav.
šumarsko društvo, kojemu je odlikovani jubilarac bio kroz
cijelo vrijeme svojega službovanja vrlo privrženim članom a
zadnjeg cijelog decenija i prvim podpredsjednikom.


Priključujuć se ostalima čestitarima mislimo da ćemo
govoriti iz duše svijuh članova hrv. slav. šum. društva ako
i mi u njihovo ime omiljenome svome podpredsjedniku i
mnogogodišnjem drugu presvjetlom gospodinu kr. ug. dvorskom
savjetniku Robertu Fischbachu na ovom mjestu
doprinesemo naše iskrene čestitke uz živu želju, da se svoje
podijeljene mu časti u zasluženom stanju mira nanosi u
dobrom zdravlju i zadovoljstvu još mnogo godina !


*


Robert Fischbach rodjen je dne 24. travnja 1857.
u Zagrebu. Nakon što je 1873. godine svršio veliku realku
i položio maturu u Zagrebu, stupio je kao stipendista u
tadanju c. kr. šumarsku akademiju u Mariabrunnu, a kada
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 5     <-- 5 -->        PDF

-3 —
je ta, iza dvije godine dana njegova naukovanja, prenesena
u Beč i podignuta na visoku školu, dovršio je on svoje
nauke na ovoj pod jesen godine 1876. sa veoma dobrim
uspjehom. Već 2. rujna iste godine imenovan je po c. kr.
glavnom zapovjedništvu, kao tadanjoj vrhovnoj krajiškoj
zemaljskoj upravnoj oblasti, šumar, vježbenikom u Ogulinu,
te je kao vježbenik sudjelovao kod taksacije u Gospiću i
Karlovcu t. j . kod procjene šuma ličkog pukovnijskog kotara
u svrhu segregacije šum. služnosti.


Godine 1878. bude mu povjerena uprava kr. šumarije
u Vojniću, od kuda je doskora bio premješten c. kr. šum.
uredu u Ogulinu. Buduć su se u to doba imale procijeniti
za osnutak krajiške investitionalne zaklade odredjene
šume u Slavoniji, bio je i on odredjen da obavlja procjenu
dotičnih šuma u okolici Jamine i Morovića.


Dekretom od 28. kolovoza 1880. imenovan je c. kr.
privremenim šumarom i dodijeljen šumar, odsjeku kod c. kr.
glav. zapovjedništva u Zagrebu, koje je kao tadanja vrhovna
krajiška zemaljska upravna oblast vodilo nadzor i upravu
nad erarnim šumama vojne Krajine.


Kako se je do tada kraljevina Hrvatska dijelila na
vojnu Krajinu i na provincijalnu Hrvatsku, koja je za nadzor
šuma svojega područja imala opet posebno namještene
šumarske činovnike kod nutarnjeg odjela kr. zem. vlade, a
kako se je baš tada radilo o tome, da se god. 1873. započeto
razvojačenje Krajine i s tim skopčane reforme u upravi
dovrše, ter pripravi sve što je potrebno da se vojna Krajina
utjelovi svojoj materi zemlji, bio je medju inima i Robert
Fischbach kao c. kr. krajiški šumar dodijeljen za perovodnu
službu banu kao povjereniku za utjelovljenje Krajine, te je
u tom svojstvu sudjelovao kod predradnja za provedbu zakona
i naputaka za imovne obćine. Tu je položio dne


31.
kolovoza 1881. i viši državni ispit za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva.
Nakon što je bilo provedeno sjedinjenje vojne Krajine,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 —


ter nakon što je na temelju ustanova § 1 naputka a) k zakonu
od 11. srpnja 1881. o imov. občinama bilo za vrhovnu
upravu i nadzor nad šumama imovnih občina kod kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove, postavljeno posebno,
od šumarskih organa za nadziranje šuma bivšeg Provincijala
sasvim neovisno kr. šumsko nadzorničtvo, prešao je i tadanji
krajiški c. kr. šumar Robert Fischbach u zemaljsku
službu, te je dekretom kr. zem- vlade, odjela za unut. poslove
od 22. travnja 1882. imenovan ponajprije privremenim, a


2. svibnja. 1883. definitivnim šumarom u IX. čin. razredu kod
spomenutog kr. šumskog nadzorništva. U tom je svojstvu
sudjelovao kod provedbe zakona o imov. občinama sve do
godine 1892.
Ta je godina bila predteča nove dobe za autonomno
šumarstvo kraljevine Hrvatske i Slavonije. U siječnju te godine
bio je imenovan šumar, savjetnikom kod kr. zem. vlade
dotadanji šumar. nadz. u Zadru Ferdo Zikmundowsky i povjerena
mu reorganizacija šumar, uprave u zemlji, koja je najavljena
reskriptom, kojim je te godine otvoren sabor kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U pripremanju odnosnih
zakonskih osnova podupirao ga je svojski svojom
suradnjom i Robert Fischbach.


Iste godine pod jesen bude Robert Fischbach imenovan
šum. nadz. u VII. čin. razredu kod tadanjeg gospodar, odsjeka
kr. zem. vlade, pod kojega je spadalo i autonomno
šumarstvo.


Nakon što su razni, po reorganizaciju šumarstva u zemlji
veoma važni zakoni dobili previšnju sankciju, bude Robert
Fichbach na temelju novog zakona od 22. siječnja 1894. o uredjenju
šum. tehničke službe u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovan kr. zem. šum. nadzornikom I. razr. u VII.
čin. razr. kod novo ustrojenog šum. odsjeka kr. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove, koji je od dana sankcije rečenoga
zakona počeo samostalno voditi šumarske poslove
neovisno od gospodarskog odsjeka, kako je to do tada bilo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-5 -


Nakon umirovljenja F. Zikmundovskoga imenovan je
Robert Fischbach previšnjim riješenjem od 4. ožujka. 1906.
odsječnim savjetnikom i šumar, izvjestiteljem kr. zem. vlade,
na kojem je mjestu ustrajao punih deset godina, dok mu
eto nije obnašlo Njegovo Veličanstvo povodom njegovog
zamoljenog umirovljenja podijeliti naslov kr. ug. dvorskog
savjetnika.


Dužnost nam je spomenuti, da je osim kod poslova što
smo ih jur gore spomenuli presvjetli gospodin kr. dvorski
savjetnik Robert Fischbach sudjelovao i kod izradbe i provedbe
zakona o zagradjivanju bujica, te zakona o uredjenju
šum. službe kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji.


Za svoje zasluge oko uspješnog rješenja pitanja paše
blaga žitelja njekih dalmatinskih obćina u Lici i paše blaga
žitelja njekih ličkih obćina u sjevernoj Dalmaciji, bio je
presvjetli gospodin kr. dvorski savjetnik Robert Fischbach
dne 2. veljače 1891. odlikovan po Njegovom c. i kr. Apostolskom
Veličanstvu zlatnim krstom za zasluge.


Polazeć u mir oprostio se je presvjetli gospodin kr.
dvorski savjetnik sa svojim bivšim suradnicima u šum. odsjeku
kr. zem. vlade, te je podjedno položio i čast društvenoga
podpredsjednika s razloga, što će češće izbivati iz
Zagreba, čega radi mu ne bi bilo moguće ispunjavati podpredsjedničke
dužnosti.


Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem.
zajednica napose.


Napisao Ante Kern, kr, šumar, nadzornik.


Za šume, koje u Hrvatskoj i Slavoniji stoje pod osobiti m
javnim nadzorom, je § 1. zakona od 26. ožujka
1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u spomenutim šumama, odredjeno, da se u njima