DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 307 —


b) Na nacrtu valja od oka naz mčiti m:.dje pojedinih sječina, te
sječevne površine označiti sa tekućim brojevima.
Priopćio: Polaček.


Objava p n. gg. članovima!


P. n. gg. članovi društva upozoravaju se na pod toč. V. zapisnika
konferenc, sjednice uprav, odbora hrv. slav. šumarskog društva
od 19. prosinca 1915. doneseni zaključak, koji je otisnut u ovom
broju „S. 1." a prema kojem ona gg. članovi, koji bi želili, da se
unatoč sadanjih, za održanje glav. društvene skupštine nepovoljnih
prilika, ipak takova održi, treba da održanje iste kod ovog predsjedničtva
zatraže podneskom, koji je podpisan po dvadesetorici društvenih
članova I. raz.
Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. društva.


Podmirite članarinu!


P. n. gg. članovi umoljavaju se, da što prije podmire svoje
članarine za tekuću godinu i dužne članarine za prošaste godine, jer
inače ne će društvo moći svojim obvezama udovoljavati.
Predsjedničtvo hrv. slav. šum. društva.


Objava uredničtva!


Sbirka naredaba i nač. rješidaba. U konfer. sjednici uprav,
odbora hrv. slav. šum. društva prihvaćen je — kako se iz dotičnoga
u ovom broju „Šumar. Lista" otisnutoga sjedničkog zapisnika može
vidjeti — predlog, da se izdadu naredbe i nač. rješidbe, tičući se
šumarstva i to kao prilog „Šumar. Lista".


Uredničtvo drži da će biti najshodnije, da se te naredbe izdadu
u svezcima bez naznake stranica ali sve naredbe da budu za svaku
godinu napose providjene tekućim brojem


Naidje li se i kasnije na koju naredbu, koja još nije u toj zbirci
tiskana, moći će se ona pod tekućim brojem dotičnog godišta nastavno
otisnuti.


Uredničtvo će o svima naredbama na koncu izdati valjani registar.


Najprije će se početi sa izdavanjem naredaba od god. 1900.
napred, a s tima, u koliko budu prilike dopuštale, izdavat će se paralelno
naredbe iz kojeg novijeg godišta.


Kad bude zbirka gotova moći će se uvezati i to tako, da će si
svatko moći izmedju pojedinih godišta naredaba ili ostaviti po nje
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 308 —


koliko čistih listova za upisivanje naknadno provodjenih naredaba,
ili će si moći takove tiskane na dotično mjesto, umjesto čistog lista
priljepiti.


U kazalu naredaba ostaviti će se kod svakog slova po nješto
praznog prostora da se uzmognu naknadno pronadjene i u zbirku
uvrštene naredbe registrirati.


Nadamo se, da će p. n. g. članovi ovu zbirku naredaba radosno
pozdraviti, jer je dosada takova valjana zbirka svakome manjkala.


Uredničtvo bi želilo da ta zbirka bude što podpunija i što valjanija,
pa stoga umoljava svu gg. članove, da svoje njima poznate
naredbe i načel, rješidbe popisu, ter ih ili ovom uredničtvu na razpolaganje
stave ili pako njihov broj i godinu izdanja uredničtvu
saopće.


Moramo već sada primjetiti da ova sbiika ne će zadovoljiti ona
gg. članove koji bi želili da se naredbe stanovitog razdoblja poredaju
jedna do druge po predmetima. Kad bi se tome zahtjevu htjelo udovoljiti,
moralo bi uredničtvo imati sav taj ogromni materijal već poredan
i registriran a toga uredničtvo nema. U ostalom takovo slaganje
naredaba po predmetima ima dosta i svojih mana. U prvom
redu ima naredaba koje govore o više predmeta, pak bi mi bilo
upravo nemoguće odrediti pravo mjesto, ili bi se morala svaka naredba
toliko puta opetovati koliko predmeta sadržava. Sa jednokratnim
uvrštenjem njezinim ne bi se udovoljilo glavnoj namisli o
poredjaju naredaba po predmetima a kad bi se toj glavnoj namisli
htjelo udovoljiti višekratnim uvrštenjem, opetovale bi se bez koristno
mnoge naredbe. Kasnije pako pronadjene naredbe nebi se mogle
svrstati pod dotični predmet jerbo bi dobile tekući broj, koji neslijedi
za tekućim brojem zadnje naredbe dotičnog predmeta.


Poredanje naredaba po godinama i to za svaku godinu sa
novim tekućim brojevima ima, kako smo već spomenuli, tu dobru
stranu da se mogu naknadno pronadjene naredbe u isto godište
svrstati, i da ne će eventualno kasnije izdana naredba kojom se dokida
prvanja koja naredba biti tiskana prije potonje.


Mnogima ne će biti možda pravo što će u toj sbirci biti otisnute
i takove naredbe, koje su već potonjima naredbama stavljene izvan
kreposti. To po našem mišljenju nije pogreška, jer se često puta
tko god poziva na koju izvan kreposti stavljenu naredbu pak je
dobro da se znade kakav joj je bio sadržaj.


Valjanim registrom biti će mane odabranog sistema izdavanja


naredaba svedene na minimum. Uredničtvo.


Poziv na suradnju!


Njekojim smo suradnicima javili, da će „Šum. list´ i „Lug.
Vjesnik" radi pomanjkanja suradnika po svoj prilici u godini 1916.
morati prestati izlaziti, no upravljajući odbor hrv.-slav. šum. društva
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 309 —


zaključio je, da se ti listovi svejedno izdaju makar i u vrlo smanjenom
obsegu.
Obznanjujuć to našim suradnicima umoljavamo ih kao i drugu


p. n. gg. izkusne šumare neka te naše listove što izdašnije suradjivanjem
podupru, jer ne bude li suradnika ne će se ni uz najbolju
volju moći listovi održati. Uredništvo.
Broj 15603./1915. Kr. kotarska oblast u Slatini.
Predmet: Novaki z. z. prodaja
hrastovih stabala.


Ggias dražbe hrastovih stabala.


Dne 11. veljače 1916. u 10 sati prije podne obdržavati će se
u uredu kr. kotarske oblasti putem pismenih ponuda dražba vrhu
4131 komada hrastovih stabala stojećih u šumi i na pašnjaku zem.
zajed. Novaki a procjenjenih na 120.736 K 74 filira.


Bil´;egovane ponude imadu biti obložene jamčevinom, koja iznosi
10°/0 od isklične cijene.
Kao jamčevina imade služiti gotov novac ili pako vrijednosni
papiri, koji se bilježe na bečkoj burzi.
Pobliže dražbene uvjete, moći je uviditi kod šumarskog izvjestitelja
kot. oblasti za vrijeme uredovnih sati.
Na brzojavne kao i na zakašnjele ponude ne će se uzeti nikakav
obzir.


Broj 1448


.. 1915. Oglas


dražbe kestenovih stabala.


Na temelju naredbe visoke kr. zemaljske vlade odjela za narodno
gospodarstvo od 11. prosinca 1915. broj IV.—2.312/1—1915.
prodavače se putem javne dražbe dana 10 siječnja 1916. u 11 sati
prije podne kod gospodarstvenoga ureda II. banske imovne općine


u Petrinji — u :
Sr e z
Vrstdrva
Broj
stabala
P´ocjenbena
1 vrijednost
g
Opask a
i.
Hleb
okr. III. 2
kesten
14.222 137.600
Udaljen od željezničke
stanice Bos.
Novi 17-5 km.
2.
Rakovac
okr. I. II. III.
kesten
40.099 156.200
Udaljen od željezničke
stanice Bos.
Novi 22-5 km.
Ukupno 54321 293-800
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 810 —


Uvjeti dražbe su slijedeći:
Toč. 1.
Dražba će se obaviti — isključivši usmene — jedino na temelju
pismenih ponuda (offerta) za svaki objekt zasebno, nu dopustive
su i kumulativne ponude za oba objekta zajedno.


Toč. 2.
Ponude imadu biti dobro zapečaćene, te se primaju najkasnije
do 11 sati gore odredjenoga dana.


Toč. 3.


Ponudi treba priložiti 5% procjenb´ene vrijednosti u ime žaobine,
koju će svotu doslalac imati kao jamčevinu nadopuniti na 10%
ponudjene kupovine.


Osim toga, dužan je dostalac 0-27u od kupovine uplatiti u zakladu
za odgoj djece šumarskih Činovnika.


Toč. 4.


Dostalcima će se smatrati oni nudioci, koji za pojedine objekte
najviše ponude, odnosno onaj, koji kumulativnom ponudom za oba
objekta ponudi više, nego su ostali nudioci za svaki objekt skupa
uzeto najviše ponudili.


Toč. 5.
Ponuda veže nudioca odmah, a imovnu općinu nakon potvrde
dražbe po visokoj kr. zemaljskoj vladi.


Toč. 6.
U ponudi valja naročito istaknuti, da su nudioču svi dražbeni
uvjeti dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća.


Toč. 7.
Predmet prodaje je sva drvna masa, koja se na opredijeljenoj
površini drvosjeka nalazi.
Toč. 8.


Sječa, izradba i izvoz ustanovljuje se do konca listopada 1917.
godine. Sjeći se može samo od 1. listopada pa do konca ožujka, te
u istom roku, — isječena količina, — mora se izvesti iz drvosječne
površine na rub šume ili uz kraj glavnih izvoznih puteva.


Toč. 9.
Dostalac je dužan kupovninu uplatiti odmah nakon potvrde
dražbe po visokoj kr. zemaljskoj vladi, čim o tom bude obavješten.
Toč. 10.


Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Petrinji i kod kotarske šumarije
u Dvoru.


Šu m s ko-go s p o d ars t veni ured


II. banske imovne općine
U Petrinji, dne 16. prosinca 1915.
Uredjuje kr zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht Zagreb.