DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 11. i 12. STUDENI I PROSINAC 1915. GOD. XXXXI.


5UMHR5KI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove J. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju člnnovi lugari badava. Pojedini
broj >Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Upliv odvodnje podzemne vode na šumu i
šumsko gospodarstvo.


Vlaga tla, a po tome i stanje podzemne vode u uskom
su savezu sa florom dotičnog zemljišta. Kao što svježe tlo
ljubeče biline na suhom tlu kunjaju, isto se tako ne osjećaju
voljko suho tlo ljubeče biljke na vlažnom tlu pa je stoga
pojmivo da vrtlari, poljski gospodari i šumari moraju i te
kako računati sa vlagom tla. Svaka promjena vlage u tlu u
dohvatu korijenja bilina, porast ili smanjenje podzemne vode
sile bezuvjetno i na promjenu kulturnog bilja.


U vrtlarstvu i poljskom gospodarstvu nije promjena
kulturnog bilja skopčana sa znatnim poteškoćama i većim
troškovima, jer se može provesti već u roku od jedne godine,
dok je za šumarstvo svaka pretvorba sastojina u vrsti
drveća veoma tegotna i spojena sa osjetljivim novčanim
žrtvama, te se dade provesti samo postepeno u duljem razmaku
vremena.


Vrtlar i poljodjelac uberu obično već prve godine plodove
zasijanog bilja svoga tla, dok šumar u pravilu svoje
glavne proizvode — osim košaračkih vrbovih šiba — može
uživati tekar u velikim, često i preko stotinu godina zapremajućim
razmacima vremena.


Da drvo dozrije za sječu t. j . da poluči najveću porabnu
vrijednost, mora ono postignuti stanovitu starost, a
svaka ranija sječa skopčana je redovito samo sa gubitcima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 268 —


Prema tomu je svaka promjena stanja podzemne vode
u šumi uvijek spojena sa štetnim posljedicama, jer šumar
ne može u njoj se nalazeću vrst drveća svojih sastojina naprečac
izmijeniti drugom kojom vrsti, koja će se bolje prilagoditi
promjenjenim prilikama tla.


Ovu činjenicu najočitije predočuje kraljevska saska šuma,
ležeća u sjeverozapadnom dijelu kraljevine Saske u području
grada Naunhof kraj Leipziga.


U blizini te šume izvedene su godine 1887. i 1896.
velike vodogradjevine i odvodnje grada Leipziga, koje su u
čitavoj okolici, a i u spomenutoj šumi odvele podzemnu
vodu na njekoliko metara dubljine, a svakako su ju odvele
iz dohvata žilja drveća.


Opis načina, na koji je to učinjeno i potanki opis tih
vodogradjevina nije nuždan. Dovoljno je, ako se spomene,
da je ovim vodogradjevinama razina podzemne vode od površine
tla znatno snižena.


Radi boljeg shvaćanja posljedica ovog sniženja razine
podzemne vode opisat ćemo potanje sastojine i stojbinske
odnošaje ovih šuma kakovi su bili prije izvedbe odvodnje.


Naunhofska šuma okružuje u polukrugu istoimeni grad,
a leži u sjevernom dijelu saskog prigorja u Leipziškoj ravnici,
štono se pruža u južnom smjeru prema gradu Naunhofu.


Tlo je pretežno ravnica, koja je oko 136 metara uzdignuta
nad morem, a sastoji od naplavljene ilovače na
podlozi starog diluvialnog potočnog šljunka. Debljina naslage
ilovače se mijenja od 0*4—2 metra. Ova ilovača sadržaje
mjestimice zrnatog pijeska, no pretežno prevaguje glineni
sastav, koji prema dubljini biva sve spojniji.


Ova je ilovača crvenkaste boje, a isušena otvrdne te
se raspucava, jer je protkana mnogim vodenim žilama. Tik
nad šljunkom postaje naslaga ove ilovače modre boje, a
izsušena sva dolnja naslaga biva kao kamen tvrda, pak
oteščava prodiranje korijenja drveća. Ovaj sloj glinenaste
ilovače zaprečuje prodiranje gornje podzemne vode iz pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 269 —


stora dohvata korijenja u dolnju naslagu šljunka, a ujedno
priječi uspon podzemne vode iz dolnjeg sloja šljunka.
Naunhofsku šumu protiče potok Partha uz koji imade
tresetnih mjesta.


Prigodom izvedbe Leipziških vodogradjevina, kojima se
je htjelo oduzeti podzemnu vodu naslage šljunka predmnijevalo
se je, da se time ne će dirnuti u podzemnu vodu
gornje ilovaste naslage, pak da usljed toga šumski obrast
preduzetu odvodnju dolnjih naslaga ne će niti osjetiti.


Ova se je ali predmnijeva pokazala skroz pogrješnom.
Razni usjeci tla načinjeni radi odvodnih jaraka sve do
naslage šljunka, cestogradnja, te mnoge rupe od istrulog
korjenja i slično spajaju podzemnu vodu gornjeg sloja sa
onom dolnje naslage.
Usljed odvodnje tolike količine podzemne vode, koja
je za ljetne suše dnevno dostigla i do 60.000 kbm, snizila
se je razina dolnje podzemne vode u naslagi šljunka.
S ovom u savezu stojeća podzemna voda gornjeg sloja
probila je dublje, pak je tako i ova odvodnjena, što više i
sam je potok Partha presahnuo. Umjesto da je dolnja naslaga
tla kapilarnim usponom vode za vrijeme ljetne suše
izravnavala gubitak vode u gornjim slojevima, nastao je
obratni slučaj, te je zemljište, u kojemu se korjenje drveća
rasprostrto, postalo vodom sve siromašnije.
Prije izvedbe ovih vodogradnja dizala se je razina
podzemne vode tik do površine tla, a na mnogim mjestima
bila je voda i povrh tla, a šuma bila je obrasla krepkim
crnogoričnim i to ponajviše omorikovim sastojinama, dok su
manji dio šumske površine zapremale listače i to hrast lužnjak,
crna joha, jasen i brijest.
Hrastovo i johino drvo iz ove Naunhofske šume cijenili
su osobito svi saski drvotršci radi njegovih izvrsnih
svojstava pak se takovo i na svim drvarskim tržištima mnogo
tražilo i dobro plaćalo.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 270 —


Nakon izvedene odvodnje nastale su sasvim druge prilike.
Sve su vrsti drveća više manje trpile usljed pomanjkanja
vode, a najgore su prošle hrastove, jošikove i omorikove
sastojine t. j . sastojine vrijednijih vrsti drveća, koje
su stavljale veće zahtjeve na vlagu tla.


Štetni upliv odvodnje pokazao se je najprije vidljivim
padanjem godišnjeg tekućeg prirasta na drvu.


Sastojine počele su poboljevati, stabla postajahu suhovrha
i kržljava, a mnoga usahnuše sasvim, pak je ovo pogibanje
stabala bivalo od godine do godine sve brojnije.


Ta pojava razjašnjuje se time, što prema velikoj vlagi
tla udešeni organi stabala za crpljenje vode, vodjenje sokova
i za disanje nisu usljed smanjenog sadržaja vode u
tlu više mogli normalno djelovati.


Cim bo je tlo vlažnije, to se više u gornjem sloju glavno
korjenje rasprostranjuje, jer ono i ovdje nalazi na pretek
hranila i vode, pak se stoga ne mora u niže ležeće dublje
slojeve pružati. Snizi li se razina podzemne vode i odvodni
li se gornji sloj tla, tada ne dopire više glavno korjenje do
vode, a ono neznatno žilje, što je možda prodrlo u dublje
naslage tla, ne može stablo dostatno obskrbljivati vodom.


Razvije li stablo u brzo novo korjenje, koje u dublje
slojeve tla prodre, tada ono još dalje životari, ali ne ugine ;
drugo pak stablo, kojemu takovo produljenje žilja ne
uspije, ugine sbog poremećenja ravnovjesja izmedju potroška
i dobave vode. Usljed ovog postepenog usahnuća moraju
se za sječu još nedozrele sastojine, koje su do pred odvodnju
bile još u naponu svojeg prirasta, posjeći, a ovaka ranija
sječa prouzrokuje silni gubitak.


Okolnosti su nješta povoljnije za sve one sastojine,
koje se osnivaju nakon izvedene odvodnje. Akoprem tlo
više nije u tolikoj mjeri vlažno, kao što to sastojine za svoj
bujni razvoj iziskuju, to će se ipak stabalca već od najranije
svoje dobe prilagoditi svojstvima stojbine i prema njima
svoje korjenje razviti. Ovakove će sastojine uspijevati, a da
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 271 —


stabalca u velikom broju ne uginu; ali njihov napredak
ne će biti onakav, kao što je na prikladnoj stojbini sa dovoljnom
vlagom.


Budući da je prirast stabala — ma da su iza izvedene
odvodnje zasadjene — sbog pomanjkanja dovoljne količine
vlage znatno slabiji, to će se te sastojine, želi li se od stabalja
u njima dobiti gradje istih dimenzija, koje su ondje
stabla postizavala, u manjoj obhodnji sjeći, t. j . obhodnja će
se morati povisiti.


Dojako sjekle su se u Naunhofskim šumama omorikove
i borove sastojine u dobi od 80 godine, a odsele će se po
svoj prilici sjeći u dobi od 100 godina.


Šematički je bila do sada godišnja sječa 2/. a u buduće
će biti samo V10o od cjelokupne šumske površine.
Slične su prilike i za hrastove, jasenove i ostale listave
sastojine.


No unatoč ovakove povišene odvodnje ne će više za
sječu dozrele sastojine imati onakovu drvnu zalihu, kao što
su je imale prije odvodnje uz nižu obhodnju. I ako bi stabla
sada u 100-godišnjoj obhodnji postigla doista iste visine i
debljine kao što su to prije odvodnje imala već u 80. godini,
što će se ali u rijetkim slučajevima desiti, to će ipak
ipak na izvjesnoj površini na tlu sa slabijim sadržajem
podzemne vode manji broj stabala doživiti sječnu dobu.
Mnoga će bo stabla još prije obhodnje usahnuti, te će usljed
toga sastojine kad navrše sječno doba sadržavati manji broj
dozrelih stabala, a dosljedno tomu i manju drvnu zalihu,
nego što je to bivalo prije odvodnje Nadalje, ne će više
stabla u sječi biti tako svježa i zdrava, kao prije odvodnje,
već će se na sječini nalaziti mnogo natrulog i oštećenog
drva, a time pada i tehnička uporabivost istoga. Prije
odvodnje crpilo se je iz sječa mnogo svakovrstne gradje i
lijesa, dok je poslije odvodnje veća količina samo za gorivo
sposobna.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 272 —


Utvrdjena je činjenica, da bolujuća stabla često i najradje
napadaju razni zareznici i gribovi, te da takova vrlo
lahko podlegnu ovakim napadajima. Isto tako su već po
sebi bolujuća stabla slabije odporne snage protiv šteta bezustrojne
prirode n. pr. vjetra, snijega, inja i tvorničkog dima.
Naročito propada vrijednija omorika od ugljenovog dima,
kako to jasno predočuje Naunhofska šuma.


Mnogobrojnim obumiranjem stabala biva sastojina redja,
a sunčane zrake i vjetar uplivišu tada štetno na slabo zaštićeno
tlo, tako, da ono omršavi i podivlja. Umjesto povoljne
naslage humusa u dobro sklopljenoj sastojini, razvija
se bujno svakovrstni šumski korov, poimence malina, borovnica,
žuka, vrijesina i papradi, koji oduzima drveću hraniva
iz tla te vrlo oteščava osnutak budućih sastojina. Radi
ovoga korova je obradba zemljišta teža, troškovi sjetve odnosno
radnje se povećavaju, a guši šumski podmladak tako,
da se ovaj bezvrijedni korov mora opetovano odstranjivati
pak su i tim ogojnim poslom skopčani znatni novčani
troškovi.


Usljed isušenja i usljed velike borbe sa korovom
usahnu nebrojene šumske biljke, pak se i ove moraju izmijeniti
novima, a to opet iziskuje novih troškova.


Prije odvodnje trebalo je obično 8—10% zasadjenih
biljaka novim izmijeniti, a poslije odvodnje narasao je ovaj
postotak naknadnog popunjivanja na 36°/0 i više.


No još i u drugom pravcu poskočili su kulturni troškovi,
budući su za sadnju prije na svježem tlu sa dobrim humožnim
pokrovom upotrebljene 1—3 godišnje neškolovane
biljke, moraju se sada presadjivati 3—5 godišnje školovane
presadnice sa hljebom pak i ovo povišuje troškove osnutka
sastojina.


Svi nabrojeni povišeni troškovi terete mladu sastojinu
sve do sječe pak se ovi, da se čisti dobitak ustanovi, sve
do dobe obhodnje, u ovom slučaju na 100 godina, kamatnim
računom prolongirani zajedno sa svim ostalim takodjer
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 273 —


prolongiranim troškovima uzgoja i t. d. moraju odbiti od polučenog
sječnog utrška.


Uzme li se, da ovi povišeni troškovi po 1 hektaru kulturne
površine iznose samo 120 kruna, što za Naunhofske
prilike nije nikako previsoko uzeto, to narastu ovi povišeni
troškovi uz 3Ya% kamatnjak na 100 godina obhodnje
na 3720 kruna, koja se svota ima odbiti od budućeg sječnog
utrška, a time se znatno umanjuje čisti novčani prihod odnosno
renta tla.


Pokraj svega toga umnažaju se u takvoj odvodnjenoj
šumi u suhom tlu u velikoj mjeri razni štetni šumski zareznici
i druge šumi škodljive životinje.


Osobito su se silno umnožile smrekove osice (Nematus
abietinus) i hruštevi, čije ličinke u zemlji prezime. Prije
su u vlažnom i često ledom pokritom tlu ove ličinke stradavale,
dok sada u suhoj zemlji udobno prezimuju. Omorike,
koje sada radi pomanjkanja vlage u tlu poboljevaju,
napadaju spomenute ose rado, pak ih u prirastu vrlo oštećuju,
usljed kojih ozleda mnoge ubrzo sasvim usahnu.


Odvodnja pospješila je i razplodjenje divljih kunića, hrčaka
i voluharica, kojim je životinjama usljed odvodnje za
kopanje njihovih rupa priredjeno prikladno tlo.


Napokon nije nestajanje podzemne vode iz gornjeg sloja
tla ostalo i bez utjecaja na floru, pak je već čitav niz močvarnog
i vodenog bilja te biljaka, koje na vlažnom tlu uspjevaju,
nestao, a mnoge izumiru.


Tako su već nestale crne johe, brijest, crni grozdić,
trubeljika (kukuta, živolina), plućnjak (lisac), odoljen (mačja
trava), perunika (sabljak), lopoč žuti, lopoč bijeli (berečna
trava) i mnoge druge biline, a mjesto ovih nastaniše se borovnice
i vrijesine. Flora je općenito postala siromašnijom.


Nestaje i močvarna trava oštrica (Carex brizoides), koja
je prije ovu čitavu šumu zapremala. Upravo ova trava uvećavala
je prije novčani prihod šume, jer se mnogo upotrijebljava
kaosurogat za strunjače umjesto konjske strune.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 274 —


Prije odvodnje iznosio je godišnji utržak za spomenutu
travu redovito 10800 kruna, dok se sada sva trava iz čitave
šume unovčuje jedva za 1800 kruna.


Odvodnja podzemne vode jedino je povoljno utjecala
na puteve i pristupnost šume. Putevi su svi postali suši,
tvrdji i u svako doba prolazni, a troškovi za njihovo uzdržavanje
manji; mnogi pak prije močvarni šumski predjeli
izsušeni su i postali su lako pristupni.


Nakon razmatranja općenitih utjecaja odvodnje podzemne
vode na šumu, treba još promotriti odnošaj glavnih vrsti
drveća i to omorike, bora, hrasta, jasena i johe prama odvodnitom
tlu.


Omorika bila je prije odvodnje glavna vrst zastupanog
drveća u spomenutoj šumi. Ona ne imade žilu srčanicu već
razprostire plitko pokrajno korjenje u gornjem sloju tla
i prema tomu treba baš u gornjoj naslagi tla obilnu vlagu.


Oblik njezine krošnje sličan je pyramidi, a sve njene
jače grane vise u tupom kutu od vrha.
U zdravom stanju obrasla je omorika gustim četinjama
i stoga zaostane velik dio zračnih oborina na krošnji odakle


se opet u zrak izhlapljuje.
Po Ney-evim iztraživanjima zaostane na krošnji:
omorike 33Vs%
bora 20%
bukve 15%
hrasta 12%
od ukupne količine zračnih oborina, koja se količina u zrak
ishlapi, a da ne dospije na tlo.


Preostali dio zračnih oborina, koji na zemlju padne,
slijedi smjer grana i stoga nakvasi tlo pretežno na obodu
krošnje, dok uz samo deblo skoro nikakva oborina, ne dopre
pak je zato u okolišu debla tlo najviše suho. Četinje pak,
štono sa grana padaju, sakupljaju se baš najviše u okolišu
debla te se tu naslažu u debeli, za vlagu teško propusni
pokrov.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 275 —


No kako u sklopljenim sastojinama stoje stabla na blizu
jedno do drugoga, stvori se za kratko vrijeme na čitavom
ovakovom šumskom tlu za vodu nepropusni pokrov, koji
spriječava prodiranje oborinske vode u dolnje slojeve i stoga
ova mora na štetu tla odticati drugamo.


Omorika treba u pravilu za svoj bujni razvitak mnogo
više vode nego što je u tlo dopire i stoga crpi manjak iz
podzemne vode gornjeg sloja tla. Snizi li se razina podzemne
vode ispod dohvata plitkog korijenja omorike, to
ona više ne nalazi dovoljno potrebite vode pak zato počinje
poboljevati, kao što se to jasno vidi u Naunhofskoj
šumi.


Bor naprotiv tjera dublje korijenje, te imade dugu srčanicu,
pak stoga ne treba u gornjim slojevima tla obilnu
vlagu čega radi lakše i podnaša odvodnju vode iz tih
slojeva.


Istraživanja tajnog šumarskog savjetnika i profesora dr.
Vater-a iz Tharanda i šumarskog izvjestitelja Hablera dokazaše
za Naunhofsku šumu, da ovo tlo još i nakon odvodnje
podzemne vode omogućuje boru priličan prirast.


Već i prije odvodnje nastao je kod starijih borovih sastojina
Naunhofske šume zastoj prirasta u visinu, a usljedio
je toga radi, što se korijenje borovih stabala nije pružilo
u dolnju naslagu potočnog šljunka. Srčanice tih borovih
stabala nisu jamačno radi mnoge vode, koju je šljunak sadržavao,
prodirale u tu naslagu i stoga su za čudo sve bile
kratke, dok inače bor na svježem pjeskovitom tlu redovito
potjera vrlo dugačku srčanicu. Ovu pojavu razjašnjuje još
nejednakost sadržaja mineralnih topivih hraniva u gornjoj
ilovastoj i dolnjoj šljunkovitoj naslagi, od kojih prva sadržaje
obilje hraniva, a druga vrlo malo i stoga žilje nerado
prodire iz gornje bolje u dolnju lošiju naslagu tla.


Usljed odvodnje podzemne vode probiti će sada borove
žile teže otvrdnutu ilovaču, no stabla nastoje mnogo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 276 —


brojnim korijenjem to izravnati. Mlada borova stabla razvijaju
više ma i kratkih žila srcanica, kojima crpe vlagu iz
dubljine.


No i sada dopire korijenje jedva samo do naslage potočnog
šljunka, i ne prodire u nju jer još i danas sadržaje
šljunak zbog kapilarnog uspona u svojem gornjem sloju za
borovu sastojinu dostatnu vodu, jer se borovi zadovoljavaju
i sa malom količinom vlage.


Budući, da je vjerojatno, da će borove sastojine prilično
napredovati, ako i ne u onoj mjeri kao što je to prije
odvodnje bivalo, te što omorikove sastojine neprestano ginu,
a pokusi se osnivanja novih takovih sastojina izjaloviše; to
je uzgajanje omorike napušteno, a bora svestrano uvedeno,makar
da je potonji s novčanog gledišta kud i kamo manje
unosan.


Ova je pretvorba vrijednijih omorikovih sastojina u
manje vrijedne borove skopčana sa osjetljivim gospodarstvenim
žrtvama.


Bor treba za svoj povoljni razvitak mnogo svjetla, a
dosljedno tomu i prostraniji sklop nego li omorika, koja
podnaša zastor i gušći sklop. Toga radi biti će na istoj
površini u odmakloj dobi mnogo manje borovih stabala,
nego što je prije odvodnje na istoj površini uz iste stojbinske
uslove bilo omorikovih. Isto tako će na istoj sječnoj
površini biti ukupna količina borovih drva mnogo manja,
nego li je bila u omorikovoj sastojini, a povrh svega toga
plaćaju se borova drva nižjim jediničnim cijenama, nego što
su plaćena prije omorikova drva.
Hrast imade izrazitu žilu srčanicu, a za svoj napredak
treba plodno i duboko naplavljeno tlo. Uz to treba hrast i
mnogu vlagu, pak je zato već i prije unatoč mnoge podzemne
vode njegovo žilje dublje prodiralo u naslagu potočnog
šljunka.


Starijim hrastovim stablima škodilo je sniženje razine
podzemne vode usljed odvodnje toga radi, što ona već nisu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 277 — #
našla dostatnu vodu u sloju naplavljene ilovače, u kojemu
bo je njihovo glavno žilje rasprostranjeno. Godišnji je prirast
na drvu počeo padati, a mnogi hrastovi postaše suhovrhi
dok su mnogi drugi sasvim usahli.


Hrastova stabla, koja su njekoliko godina iza odvodnje
preživljela, udesiše postepeno svoje korijenje prema promijenjenim
prilikama, pak je i prirast poskočio, ali je ovaj
svakako daleko zaostao za prirastom prije odvodnje, ma da
je taj prirast prestigao onaj niski prirast, koji je na tim
stablima nastao neposredno iz odvodnje. Nakon odvodnje
osnovani hrastov podmladak napreduje slabo, tako da će
vjerojatno ta sastojina proizvadjati neznatnu gradju i tvorivo.
Napadna je pojava, što hrastići, čim dostignu visinu od
1*5—2´5 metra u visinorastu zastanu i razgrane se silno u
granje, a tekar 5—10 godina iza ovog zastoja naprečac
vanredno potjeraju u visinu. Ta je pojava u svezi s time,
što je srčanici skoro nemoguće sada probiti tvrdu i suhu
naslagu ilovače. U dobi ovog zastoja razvijaju hrastići mnogo
pokrajnog žilja umjesto prave srčanice u gornjem sloju humoznog
tla, a ovo pokrajno žilje tjera u dubljinu drugotne
srčanice i tek kada se ovo sekundarno korijenje krepčije
razvilo, poboljša se prirast u visinu.


Jasen i crna joha trebaju svježe, a potonja još i mokro
tlo.


Jasen imade srčanicu sa mnogo postranog korijenja, a
joha tjera u dubljinu po više jačih korijena, ali obe ove
vrsti drva ne pružaju svoje korijenje do naslage šljunka.


Usljed odvodnje podzemne vode iz sloja ilovače, nestale
su obe ove vrijedne vrsti drveća u Naunhofskoj šumi.
Uzgoj listača morao se je u ovoj šumi u opće sasvim napustiti
i nadomjestiti uzgojem borovih sastojina.


Šumsko gospodarstvo općenito nije sklono odvodnji
podzemne vode iz šuma, jer je time redovito skopčano sniženje
razine podzemne vode gornjih slojeva tla u prostoru
dohvata korijenja drveća, a od ove vode ovisna je svježina
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 278 —


tla, prirašćivanje sastojina i sposobnost stojbine za uzgoj
stanovitih vrijednijih vrsti drveća.


Štetu, koju šuma trpi odvodnjom, lako je opaziti, ali ju
je vrlo teško matematički tačno proračunati, pak se ta šteta u
najrijedjim slučajevima vlasniku šume u podpunom iznosu
naknadjuje od strane onih, u čiju je korist odvodnja izvedena.


Obično se plaća neka najamnina za samu vodu, ali
ova ne nadoknadjuje niti gubitak na proizvodnji same drvne
zalihe.


Primjer će to najbolje potvrditi, za koji neka opet posluži
uzgoj omorikovih sastojina, jer tih u kraljevini Saskoj,
a i u srednjoj Njemačkoj najviše imade.


Po Lorey-u imade na jednom hektaru normalne 80-godišnje
omorikove sastojine srednje stojbinske vrstnoće 563
kub. met. drvne zalihe.


Prema istraživanju dr. Vater-a treba za proizvodnju gore
spomenute drvne zalihe te za proizvodnju korijenja, grančica
i četinja godišnje 6896 klg suhe organske substancije,
dakle za razdoblje od 80 godina:


6896 klg. X 80 = 551.680 klg., a za jedan kub. met.
omorikovog drva 980 klg.


Za proizvodnju pak jedinice suhe organske substancije
potrebna je po dr. Vateru na temelju Hellriegelovih pokusa
tristotine i tridesetero struka količina vode, a po tome treba
za proizvodnju jednog kub. metra omorikovog drva (uključivo
četinja i žilja) 980 X 330 kg. = okruglo 323 kub.
metra vode.


U kraljevini Saskoj postignuta je u godini 1910., 1911.
i 1912. za omorikovo drvo i to za gradju, gorivo, granjevinu
i panjevinu, popriječna cijena od 16.86 Maraka po
kub. metru, dosljedno tomu iznosi naknada za prikratu na
proizvodnji drvne zalihe u omorikovim sastojinama srednje
vrsnoće po svakom kub. metru iz dohvata korijenja odvodnite
vode:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 279 —


16-86 Mk =


323 ~blvxa
za mješovite sastojine, u kojima je i bor zastupan iznosi
ova naknada oko 5 Pf.


Ovom se ali svotom nadoknadjuje jedino gubitak prirasta
na drvu uslijed izvedene odvodnje, no nenaknadjuju se i sve
ostale štete, koje nastaju umanjenjem tehničke uporabivosti
drva, izumiranjem u naponu svoje snage stojećih sastojina,
oštetama od kukaca, ološivanjem tla, prisilnom pretvorbom
vrijednijih omorikovih i hrastovih sastojina u manje vrijedne
borove, te napokon povećanjem troškova osnutka i uzgoja
sastojina.


Na osnovu svega toga nije čudo, što vlasnik šume i
šumar nerado pristaju na odvodnju podzemne vode iz
šumskog tla.


Prema istoimenom članku od kr. saskog šumarnika Sinza u


Naunhofu kod Leipziga izašlom u listu : Internacionale Zeitschrift f.


Wasser-Versorgung broj 7. od g. 1915 priredio dozvolom piščevom:


0. pl. Agić, nadšumar.
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih.


Prilog za povjest hrv. šumarstva. Priobćio B. Kosović.


Vjesnik kr. hrv. slav. daim, zemaljskog arkiva, što ga
uredjuje dr. Ivan pl. Bojničić, donio je u svojem XVIII.
godišnjaku od g. 1915. pod gornjim naslovom i za našu
hrvatsku šumarsku povijest vrlo zanimivu radnju iz pera Emilija
Laszowskia, iz koje ćemo ovdje iznijeti za nas šumare
zanimive odlomke :


Junak od Sigeta knez Nikola Zrinski i njegovi sinovi
Juraj, Krsto i Nikola došli su što nasljednim ugovorima a
naročito uslijed oporuke kneza Stjepana Frankopana Ozaljskog
iz g. 1572. u posjed ogromnih imanja vinodolskih :
Grobnika, Bakra, Hreljina, Drivenika, Grižana i Bribira. Medju