DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 293 —


Gubar je na nepriliku naših šuma postao već i suviše
domaći štetnik, neka se zamisle u tu stvar i naši ljudi, ne
bi li i kod nas uspio pokus, uspješnog suzbijanja toga
štetnika u korist naših šuma.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je šumarskog pristava Otokara H erzi a kotarskim šumarom
u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod gradiške
imovne općine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je blagajničkog
pristava Emila Rivosechij a i šumarskog vježbenika
Svetozara Jagrovića , kotarskim šumarima u X. činovnom razredu
sa sustavnim berivima kod I. banske imovne obćine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarskog
vježbenika Viktora Boh m a kotarskim šumarom u X. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke imovne
općine.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije,
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarske šumare: Antu
B aličevic a od kr. kotarske oblasti u Sv. Ivanu Zelini onoj u Djakovu,
Josipa Grunwald a ml. od kr. kotarske oblasti u Djakovu,
onoj u Jaski, Vinka Augustin a od kr. županijske oblasti u Zagrebu,
kr. kotarskoj oblasti u Samoboru, te Marka Šebetić a od kr. kotarske
oblasti u Samoboru, k onoj u Sv. Ivanu Zelini.


Društvene vijesti.


Zapisnik vanredne sjednice upravljajućeg odbora hrv.slav.
šumarskog društva, održane dne 13. prosinca 1914. u prostorijama
šumar, odsjeka kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo.


Prisutni :


I, podpredsjednik Robert Fischbach, zamjenik tajnika Bogoslav
Kosović, blagajnik Ljudevit Szentgyôrgy te odbornici : Bona de Marino,
Kesterčanek Fran, Lasman Dragutin, Metlaš Jovo Dr. Petračić
Andrija, Polaček Dragutin, Trotzer Dragutin.


Nakon što je konštatovano, da je za stvaranje zaključaka prisutan
dovoljan broj odbornika otvara sjednicu I. podpredsjednik
društva R. Fischbach ter priobćuje:


1. Da je društveni predsjednik zvaničnima poslovima zapriječen
prisustvovati današnjoj sjednici kao i ostala odsutna g. odbornici
dočim da je odsutnost društvenoga tajnika J. Jakopca izpričana time,
što se nalazi pod oružjem. — Uzima se do znanja.
2. Da ova sjednica niie redovita, jer je usljed ratnog stanja
djelovanje svih društava u zemlji oblasno obustavljeno, čega radi


ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 294 se
nije ni mogla držati za dne 3. VIII. t. g. sazvana odborska sjednica,
nego je ovo vanredn a sjednica, buduć ju je na naročitu
zamolbu društvenog predsjedničtva od 22. XII. t. g. broj 94. dozvolio
obdržavati preuzvišeni gosp. ban odpisom svojim od 30. XI. t. g.
broj 8487. Pr. Uzima se do znanja.


3. Nadalje priobćuje predsjedatelj, da je ovom društvenom odboru
doduše iztekao njegov trogodišnji mandat, čega radi ne bi
imao više prava voditi društvene poslove i donašati zaključke o
njima, no buđuć da do obnove odbora mora njetko voditi društvene
poslove i upravljati sa društvenom imovinom predlaže, da će biti
najshodnije i u interesu društva, da sve poslove do buduće glavne
skupštine vode sa dosadanjim odborom sadanji funkcionari društva,
Odbornici videć da u ovim vanrednim prilikama drugoga izlaza
neima, usvajaju predlog predsjedatelja, ter pristaju na to, da uz
naknadno odobrenje glavne skupštine sa dosadanjim odborom sadanji
funkcionari društva vode društvene poslove.


4. Zatim priobćuje predsjedatelj tužnu vijest, da je dne 11.
VII. o. g. u Zagrebu preminuo bivši društveni član i najprvi društveni
podpredsjednik Hugo Grund umirovljeni kr. drž. šumarski
savjetnik, koji je pri osnutku hrv. slav. šum. društva igrao važnu
ulogu.
Podjedno priopćuje, da se je hrv.-slav. šumar, društvo odužilo
uspomeni svoga najprvoga i zaslužnoga podpredsjednika time, što
je u Šum. listu objelodanilo njegov životopis sa slikom.


Prisutni ustajući sa stolica kliču u počast vrloga pokojnika:
Slava mu!


Na to se prelazi na ustanovljeni dnevni red:


Točka I. Ovjerovljen je zapisnika prošaste odbor


ske
sjednice od 19./VI. 1914.


Nakon pročitanja uzima se zapisnik bez primjedbe do znanja,
te se izabiru gg. Kesterčanek i Dr. Petračić, da ga ovjerove, što oni
i učiniše.


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Predsjedatelj priopćuje, da je danas preduzeo scontraciju
društvene blagajne i prema blag dnevnicima pronašao stanje :


a) društvene imovine sa K 19.888-84;


b) Pripomoćne (Kôrôskenyeve) zaklade sa K 14.024-37;


c) Literarne (Borošićeve) zaklade sa K 3.91862.


Te imovine nalaze se uložene u vrijednosnim papirima i uložnim
knjižicama domaćih novčanih zavoda.


Podjedno saopćuje, da je prigodom otvorene subskripcije za


ratni zajam
votirano iz društvene imovine 1000 kruna.
Uzima se na znanje.
Na to izvješćuje zamjenik pod oružjem se nalazećeg tajnika


B. Kosović :
1. Da je prema toč. IV. dnevnoga reda prošaste odborske sjednice
bilo sve priredjeno za obdržavanje XXXVIII. glavne društvene
skupštine, no da se ista nije moja radi nastalih vanrednih prilika
obdržati.
Uzima se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 295 —


2. Šumarsko društvo bilo je dobilo poziv od ugar. šum. društva,
da se dade zastupati na njegovoj skupštini, koja se je imala održati
u Košicama, no šum. se društvo nije moglo tome časnome pozivu
odazvati, jer je nastupilo ratno stanje.
Uzima se na znanje.


3. Kao svake, tako je i ove godine bila kr. zem. vlada zamoljena,
da dade potporu šumar, društvu za društvene svrhe i za izdavanje
„Lug. vijestnika" (br. 78. i 79.) i to za «ovo promjenjeno
računsko razdoblje. Visoka je vlada potporu za društvene svrhe jur
dopitala, dočim molba glede potpore za izdavanje „Lug. Vjestnika"
još nije riješena.
Uzima se na znanje.


4. Savezno sa točkom 4. prošaste sjednice izvješćuje se, da je
presv. gosp. R. grof Orsich, upravitelj ostavine dobra Klenovnik kod
Ivanca poklonio šum. muzeju besphtno obje okamine drva, što ih
je spomenuto vlastelinstvo posjedovalo.
Okamine su na trošak društva po kr. kot. šum. Vacu dopremljene
u Zagreb, te će se očistiti i smjestiti na zgodnom mjestu (br. 80)
u društvenoj zgradi.


Uzima se na znanje, te zaključuje, da predsjedništvo izrazi
pismenu zahvalu presvijetlom gospodinu R. grofu Orsichu na lijepom
daru.


5. Valovnica o najamnini predana je uz potvrdu gradskom poreznom
uredu, a potvrda je zaprimljena pod broj 109 uručbenog
zapisnika.
Uzima se vna znanje.


6. Glede Šumarskog doma izvješćuje nadalje zamjenik tajnika
da su na zamolbu pročelnika kr. šum. akademije u zgradi popravljene
zavjese, kvake i peći. te za dva souterainska stana da su postavljeni
novi štednjaci. Podjedno izvješćuje, da će se oba souterainska
stana na istočnoj strani morati oličiti.
U dvorištu zgrade moralo bi se nastojati odvesti vodu, koja
sada prodire u souterainske prostorije i kvari podove, te eventualno
cijelo dvorište betonirati ili asfaltirati.


Iz društvene zgrade izveden je nadalje po gradskoj munjari
priključak električnog voda za zgradu društva „Merkur" (br. 74) a
oko kuće izveden je asfaltni pločnik po gradskom mjerničkom uredu,
ter je grad. poglavarstvo umoljeno, da dozvoli društvu asfaltiranjem
pločnika nastali trošak obročno otplaćivati (br. 82).


U prizemlju gdje je bila praonica metnute su police, te su stari
časopisi i Šum. listovi onde smješteni.


Izvještaj tajnikovog zamjenika uzima se na znanje, ter se zaključuje,
da se stanovi u souterainu dadu oličiti na proljeće, a glede
odvodnje vode iz dvorišta, da se sasluša koji tehnički vještak po
mogućnosti upravitelj obrtne škole Baldauf.


Točka III. Odstup društvene dvorane uŠumarskom
domu za bolnicu Crvenog Križa u Zagrebu.
Predsjedništvo priopćuje, da je na intervenciju preuzv. gosp.
grofa Kulmera gospojinskom klubu za ratnu pripomoć bilo u mje
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 296 —


secu studenom privremeno odstupilo društvenu dvoranu na porabu,
no buduć se je gospojinski klub iz Šum. doma iselio, a kr. zem.
vlada sve prostorije kr. šum. akademije i geodetskog tečaja, koji se zavodi
nalaze u Sum. domu, odstupila za bolnicu Crvenom Križu u
Zagrebu, to je preuzv. gosp. bivši ban pi. Rakodzay putem društvenog
predsjednika presv. gosp. M. grofa Pejacsevicha zamolio, da bi
se i društvena dvorana u bum. društvu Crvenom Križu prepustila,
jer je za bolnicu veoma nužna.


Odbor jednoglasno zaključuje, da se društvena dvorana besplatno
prepusti Crvenom Križu u Zagrebu na porabu pod uvjetom,
da ju Crveni Križ nakon porabe preda natrag Sum. društvu u onakovom
stanju kako ju i primi.


Točka IV. Razdjeljenje potpora iz Kôrôskenyjeve
pripomoćne zaklade iizimovine hrv.-slav. šum. društva
za godinu 1914.


Nakon što je konstatirano, da je za podjeljenje potpora iz Kôrôskenyjeve
zaklade stiglo 10 molba, a iz društvene imovine 12 molba
zaključuje odbor, uvaživ imućstvene i ine prilike molitelja da se podijeli
u ime potpore:


a) iz Kôrôskenyjeve zaklade: po K 80: Antoš Mariji, Anki Vraničar,
Tonki Rukavina, Dragi Brosig i Milki Gurtler; po K 50: Staki
Babić i Julki Kordić. — Ukupno K 500.


b) iz društvene imovine: po K 50: Ruži Šeringar, Albini Ćelija,
Jelki Karakaš, Olgi Belamarić, te djeci pok. lugara Jugovića. - Ukupno
K 250. — Sveukupno K 750.


Ostali molitelji neka se otpute.
Točka V. Podjeljenje jubilarnog štipendija hrv.slav.
šum. društva.
Konstatira se, da je povodom raspisanog natječaja prispjela
samo jedna molba za podjeljenje toga stipendija i to Franje Vinka
Pleše, sina društvenog člana kr. kot. šum. Nikole Pleše.
Pošto je molitelj udovoljio uvjetima natječaja podjeljuje mu
se štipendija za polazak nauka na kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj.
Točka VI. Pretres prispjelih podnesaka.
Predmeta, koje bi trebalo posebno raspraviti i riješiti nema.
Uzima se do znanja.
Točka VII. Eventualni predloži.
Predsjedatelj predlaže, da se dozvoli na osnovu proračuna za
god. 1914. podmirivati društvene potrebe, ter da se odluči, koliko
se ima isplaćivati u ime paušala zamjeniku tajnika, koji njegove poslove
obavlja.
Odbor ovlašćuje predsjedništvo da vodi upravu i poslove
društva do buduće glavne skupštine, te da uz naknadno odobrenje
glavne skupštine čini potrebne izdatke u okviru proračuna za
god. 1914.
Podjedno zaključuje, da paušali ustanovljeni za društvene funkcionare
pripadaju u cijelosti onome tko dotične poslove obavlja, te
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 297


prema tome, da se ima i sadanjem zamjeniku tajnika za vrijeme što
je obavljao i dok bude obavljao poslove tajničke isplatiti pripadajući
ga paušal.


Urednik pita glede načina tiskanja naredaba u „Š. L." Zaključuje
se, da se naredbe tiskaju kao prilog bez obzira na to da li će
ispuniti sve stranice priloga ili ne će, a kasnije neka se iznese opet
pitanje na pretres glede izdanja zbirke naredaba i načelnih rješidaba
te tumačenja zakona o trošku društva.


Pošto inih predloga nema zaključuje predsjednik sjednicu, time
da će ovaj zapisnik ovjeroviti dvojica odbornika, koji će se u tu
svrhu izabrati u budućoj sjednici dne 19. prosinca 1915.


Metlaš, v. r. Predsjednik u. z. Tajnik u. z.


Polaček, v. r. Fischbach, v. r. Kosović, v. r.


Zapisnik konferencijalne sjednice uprav, odbora hrv.
slav. šumarskog društva, održane dne 19. prosinca 1915. u prostorijama
šumarskog odsjeka kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo,
dozvolom preuzv. gosp. bana, od 19. studenoga 1915 ,
broj 9968 Prs.


Prisutni :


I. podpredsjednik velem. gosp. Robert Fischbach, odsječni savjetnik
kr. zem. vlade, zamjenik u vojničtvu odsutnoga tajnika Josipa
Jakopca, kr. zem. šum. nadzornik Bogoslav Kosović, blagajnik, kr.
šum. povjerenik, Ljudevit Szentgyorgyi, te odbornici : Jovo Metlaš,
šumarnik, Dragutin Polaček, kr. šum. savjetnik, dr. Andrija Petračić,
profesor kr. šum. akademije, Edo Slapničar, nadšumarnik gjurgjev.
imovne općine i Vilim Fôlg, umirovljeni kr. drž. šumarski nadsavjetnik.
Tečaj sjednice :


Nakon što je predsjedatelj I. podpredsjednik velem. gosp. R.
Fischbach izvjestio, da je društveni predsjednik presv. gosp. Marko
grof Pejacsevich brzojavno odkazao predsjedanje današnjoj sjednici
jer je zapriječen doći, bude konstatovano, da je za stvaranje zaključaka
dovoljan broj odbornika, te otvara sjednicu:


Prije prelaza na dnevni red javlja predsjedatelj žalosnu vijest,
da su od zadnje sjednice, koja je održana dne 13. prosinca 1914.
godine preminula dva odbornika društvena i to velem. gosp. kr. drž.
šum. nadsavjetnik i predstojnik kr. nadšum. ureda u Vinkovcima
Robert Bokor, te kr. šum. povjerenik Ivan Kônig, a zatim članovi:
kr. šum. savjetnik Julio Šoška, kr. šum. inž pristav Robert
Mathernyi kotar, šumar. Stjepan Dodig, te kot. šum.
Nikola Grabić, a zatim izvješćuje, da se je hrv. slav. šum. društvo
odužilo uspomeni spomenutih odbornika time, da je mjesto
vijenca na njihov odar darovalo pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum.
društva svaki puta po 20 kruna. Moli prisutne, da u njihovu počast,
kao i u počast ostalih preminulih članova ustanu i kliknu: „Slava im."
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 298 —


Zatim izvješćuje, da je osim toga izgubilo hrv. slav. šum. društvo
jednoga od svojih najmarnijih i po hrvatsku šumar, literaturu
kao i za šumarstvo u opće najzaslužnijega člana i odbornika: Franju
Ž, Kesterčaneka , profesora kr. šum. akademije zagrebačke.


Priznavajuć velike zasluge toga vrloga društvenoga odbornika
dalo se je društvo na njegovom sprovodu zastupati i položilo vijenac
na njegov odar.


Prisutni odbornici duboko tronuti nad velikim gubitkom, koji
je smrću toga neumornoga društvenoga člana i odbornika te radinoga
hrvat, šumar, pisca zadesio hrv. slav. šum. društvo i hrvatsko šumarstvo
u obće, ustaju i kliču mu zadnji pozdrav: „Slava mu!"


Na to se prelazi na dnevni red.


Točka I.
Ovjerovi je nje zapisnika prošaste odborske konferenci
j alne sjednice.


Nakon što je zamjenik tajnika B. Kosović pročitao zapisnik
konferenc, sjednice od 13. XII. 1914. bude bez primjedbe uzet do
znanja te po za to naročito izabranim odbornicima gg. kr. šum. savjetniku
Dragutinu Polačeku i nadšumarniku Jovi Metlašu ovjerovljen.


Točka II.
Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Blagajnik kr. šum. povj. Ljudevit Szentgyôrgyi izvješćuje, da
je I. podpredsjednik scontrirao društvenu blagajnu dne 19. XII. 1915.
ter pronašao da iznaša;
a) društvena imovina u vr. papirima K 22.336 58


u gotovu K 115-26


ukupno K 22.481-84


b) Literarna zaklada u vrijed. papirima. .. . K 4.332´45


c) Pripomoćna (Kôrôskenyjeva) zaklada u vrijed.


papirima
K 14.23690
Nadalje izvješćuje, da je poslije subskripcije za I. ratni zajam


o kojoj je već izvješćeno subskribirano još za II. i III. ratni zajam
svaki puta po 500 K, dakle ukupno za I., II. i III. ratni zajam —
2000 K.
Iz raspoložive gotovine literarne zaklade nabavljene su dvije
4V2% založnice I. hrv. štedionice po 200 K.


Stanje dužnih članarina I. razr. jest sa 19. XII. 1915. K 253150
a II. razreda K 261.—, dakle dosta nepovoljno, a pošto mnogi članovi
unatoč opetovanim opomenama od strane njegove i unatoč
opetovanih opomena putem „Šum. lista" nisu uplatili članarine ni
za tekuću godinu niti za njekoliko godina unatrag, to predlaže da
se pozivom na društvena pravila brišu iz članstva jer duguju:
Ambrozy Roman K 30, Baličević Ante K 35, Bilić Pavao K 40, Dumengjić
Adolf K 40, Erban Ferdinand K 32, Fetvadieff Minko K 40,
Ferenčič Stjepan K 30, Ordinić Nikola K 30, Heckner Josip K 30,
Herak Emil K 40, Haydn pi. Rudolf K 4750, Hautich Franjo K 30,


»
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 299 —


Kayser pi. Šander K 32-50, Koroskeny pi. Velimir K 40, Lazaroff
Dmitar K 40, Medvedović Mato K 56, Naglić Stjepan K 30, Philipovich
pl. Slavko K 30, Popoff D. Kristo K 30, Rohr Petar K 30,
Solarić Teodor K 30, Sever Dioniz K 30, Sutlić Slavko K 25, Sirutschek
Venceslav K 30, Stanisavljević pl. Velimir K 40, Šteiner Dragutin
K 30, Tomljenović Ante K 30, Ugrenović Alex., protust. K 36,
Vorkapić Lazo K 30.


Upravni odbor imajuć s jedne strane pred očima interese društva,
koji trpe razašiljanjem društvenoga organa članovima, koji članarine
ne plaćaju, a s druge strane uvažujuć sadanje ratno, za plaćanje
članarine dosta nepovoljno stanje, te napokon uvaživši i tu
okolnost da mnogi članovi iz zaboravnosti ne plate članarine, zaključuje,
neka predsjedničtvo samo još jedanput izravno pozove dužnike
da zaostalu članarinu plate pod prijetnjom, da će se ista inače od
njih utužiti, a oni iz imenika članova hrv. slav. šum društva brisati,
te podjedno neka im se sa 1. siječnjem 1916. obustavi dalnje odašiljanje
društvenog organa.


2. Zamjenik tajnika izvješćuje :
a) da je društvena uprava, u koliko se je to u ovo ratno doba
dalo, podržavala dobre odnošaje sa ostalim prijateljskim društvima,
te da je dala šum. društvo zastupati na skupštini ugar. zemalj. šumarskog
društva u Budimpešti, po velem. gosp. kr. šum. nadsavj. i
upravitelju šumarskog ravnat, u Zagrebu, gosp. Juliju Ulreichu, a na
skupštini hrv slav. gospodarskog društva u Zagrebu, po zamjeniku
društv. tajnika, kr. zem. šum. nadz. Bogoslavu Kosoviću.


Uzima se na znanje.
b) Za društvenu knjižnicu nabavljene su tečajem g. 1915. slijedeće
knjige :


E. Tordony : Priručnik za drž. lugare K 2-40 uvezano. Stopfer :
Qrundgesetze d. Milit. Granze K 4-80 uvezano. Bôhmerle: Taschenbuch
fur Jager K 1320 uvez. Der prakt. Pilzsammler K 3´80 uvez.
Erzh. Joseph : Weidmans-Erinnerungen i Hohenbruck: Oest. land. u.
forster. Bibliographie K 10.
c) Pošto se do sada nijedan od pozvanih inžinira nije odazvao
da pregleda dvorište društvene zgrade i konstatira od kuda dolazi
voda u zidove u prizemlju te savjetuje, kako da se tome predusretne,
pita što će se dalje činiti glede u tom pogledu donesenog zaključka
u sjednici od 13. XII. 1914.


Odbor zaključuje neka se zamoli grad. inžinir, a eventualno i
profesor kr. šum. akademije, da to dvorište pregledaju i savjetuju
što da se poduzme, da se vlaga od kućnih zidova odbije.


e) Asfalt oko društvene zgrade je dogotovljen te predložen
račun vrhu K 280077, koja se svota ima u grad. blagajnu uplatiti
u obrocima (Br. 82).


Odbor zaključuje neka se ta svota, ako je moguće, odmah plati,
jer društvo mora inače plaćati za neplaćeni dio 5% kamata, a samo
dobiva na svoje uloške samo 4%. te je probitačnije, da se ta svota
čim prije plati.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 300 —


î) Stanovi u prizemlju (souterenu) nisu se mogli oliciti jer je
ličilac Tauchman, s kojim je bilo ličenje utanačeno, otišao na bojište,
a štednjak za jedan stan u suterenu nije načinjen jer su cijene nerazmjerno
poskočile.


Uzima se do znanja, a uprava se poziva, da manjkavosti te odstrani
kad bude zgodno vrijeme.


g) Kr. zem. vlada, odjel za narodno gospodarstvo doznačila je
za g. 1915. podporu i društvu i za izdavanje „Lug. Vjestnika", kao
što ju je doznačivala i dosadanjih godina. Pripominje se, da se sada
te potpore doznačuju za proračunsko razdoblje, koje teče od polovice
jedne godine do polovice drage godine, a ne kao do sada za
kalendarsku godinu. (Br. 1, 27 i 28).


Uzima se sa zahvalom do znanja.


h) Kr. zem. vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu izvjestila je,
da se društveni štipendista Franjo Vinko Pleša, koji je već prošaste
godine kao jednogod. dobrovoljac tu stipendiju podizao, nalazi još
uvijek u vojničtvu. Pita se, kako će se raspoložiti sa njegovom stipendijom?
(Br. 39).


Odbor zaključuje, da se tomu štipendisti štipendija rezervira i
opet mu se stavi u tečaj kad nastavi nauke. Eventualno uštedjeni
iznosi neka se podijele kao podpora slušateljima kr. šum. akademije,
koji na to pravo imadu.


i) Uredništvo „Šum. lista" i „Lug. vjestnika" izvješćuje, da je
dogovorno sa kr. zem. vladom, odjelom za narodno gospodarstvo
dalo posebno otisnuti 275 primjeraka rasprave M. Marčića o uzgoju
masline na istočnim obalama Jadranskoga mora, koji egzemplari su
plaćeni po tom kr. zem. vladinom odjelu. Isto tako dano je otisnuti
nekoliko posebnih otisaka rasprave B. Kosovića „Prvi opis Velebitskih
i Kapelskih šuma od dalmatinske medje do Ogulina i Mrkoplja
itd.", koje su unovčene tako, da je utržak premašio troškovei posebnog
tiskanja.


Uzima se na znanje.


Točka III.


Razdijeljenje podpora iz Pripomoćne zaklade, osnovane na uspomenu
pok. nadšumara V. Kôrôskenyia i iz imovine hrv. slav. šum.
društva za g. 1915.


a) Razdijeljenje podpora iz Kôrôskenyieve zaklade.


Nakon što je konstatirano, da je za nadjeljenje podporama stiglo
11 molba, kojih moliteljice imadu sve pravo na podpore, jer su im
muževi bili članovi te zaklade, te nakon što je konstatirano, da bi
se u pomanjkanju po glav, skupštini za g. 1915. prihvaćenog proračuna
moglo prema proračunu od g. 1914. razdijeliti samo 500 K,
dočim bi se prema pravilima zaklade imalo ove godine razdjeliti
600 K (Br. 34, 35, 40, 41, 45, 49, 53, 56, 57, 58 i 60),


bude po upr. odboru zaključeno, da je u tom pitanju mjerodavna
zakladnica, ter da se ima cijela raspoloživa svota u iznosu od
600 K moliteljicam podijeliti, i to:


Brosig Dragi, udovi nadšumara i Vraničar Anki, udovi
«.r. žup. šum. nadz., svakoj po 75 K, a Antoš Mariji, udovi šu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 301 —


mara, Qurtler Milki, udovi šumara, Pere Emiliji, udovi nadšumarnika,
pl. Rukavin a Tonki , udovi šumara, te lugarskim
udovama : Bobić Staki, Kordić Julki, Simić Petri, Skorić
Dragi i Svrabić Milki svakoj po 50 K.


b) Razdijeljenje podpora iz društvene imovine.


Nakon što je konstatovano da je na društvenu upravu stiglo
16 molbenica, a razdijeliti se može samo 200 K (Br. 31, 33, 50
51 i 70)


bude^ zaključeno da se podijeli Karakaš Jelki, Konig Eli, Malin
Gabrieli, Šeringer Ruži i Buneta Josipi svakoj po 40 K. Podjedno je
zaklučeno, da se sve te podpore po običaju odpreme još prije Božića
nadarenima.


Točka IV.


Riješenje prispjelih podnesaka.


a) Kovačević Petar, k. k. šumar u Kutini želi biti član (Br. 61)


Prima se za člana.


b) Kr. zem. vlada, odjel za narodno gospodarstvo, poziva hrv.
slav. šum. društvo, da imenuje svoga izaslanika, koji će fungirati kao
povjerenik kod ispita osnovanoga nastojanjem odbora za liječenje i
naobrazbu ratnih invalida u Zagrebu, naredbom kr. zem. vlade, odjela
za narodno gospodarstvo od 3. VII. 1915., br. 999., za izobrazbu
ratnih invalida.


Zaključuje se, da tome ispitu od strane hrv. slav. šum. društva
prisustvuje kao povjerenik zamjenik tajnika, kr. zem. šum. nadzornik
Bogoslav Kosović.


Točka V.


Rasprava o dnevnom redu glavne skupštine XXXVIII.


Predsjedatelj priobćuje, da je na zamolbu predsjedništva, odpisom
preuzv. gosp. bana od 29. XI. 1915 broj 9968 Prs. dozvoljeno
održati glavnu XXXVIII. skupštinu hrv. slav. šum. društva sa slijedećim
dnevnim redom:


1. Otvorenje skupštine i pozdrav skupštinara po predsjedniku
društva ;v
2. Čitanje izvješća o djelovanju upr. odbora u godini 1913.-14.
3. Izvješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanja
imovine koncem g. 1913.
4. Podijeljenje indemniteta za djelovanje društvene uprave u
godini 1914. i 1915.
5. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitanje računa
i imovine društva za godinu 1914. i 1915.
6. Ustanovljenje proračuna za god. 1916.
7. Izbor predsjedništva, a pov tom izbor 15 članova u upravni
odbor (medju tima i urednika „Šum. lista" i „Lug. Vjestnika") za
trogodište 1915.-1917.
8. Ustanovljenje mjesta gdje će se obdržavati slijedeća glavna
skupština,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 302 9.
Predloži gg. članova, koji budu u smislu § 21., toč. f) društvenih
pravila, barem 2 dana prije skupštine podneseni društvenom
predsjedništvu.
Pripomena: U predvečerje glavne skupštine prijateljski sastanak
prispjelih članova, u kojem javnom zagrebačkom lokalu.


Stavjja upit na odbornike, da li se sa tim dnevnim redom slažu
i kada žele da se održi glavna skupština XXXVIII., koje održanje
nekoji članovi urgiraju?


Nakon odulje debate mnije odbor, da je sadanje ratno vrijeme
vrlo nepodesno za obdržavanje glavne skupštine, jerbo je putovanje
članova u Zagreb skopčano sa puno vremena, neprilika i troška, a
što je glavno, mnogi su članovi društva na ratištu ili pako mnogi
ne bi sada radi službenih obzira ni mogli skupštini prisustvovati, te
prema tome ni izbor društvene uprave, koji bi se sada obavio, ne bi
bio izljev volje cijeloga šum. društva. Zaključuju stoga, da oni nemaju
ništa proti tome, da se sa pročitanim dnevnim redom održi glavna


XXXVIII. društvena skupština, ali preporučuju predsjedništvu neka
istu sazove u podesnije vrijeme. U koliko bi pako koji članovi ipak
želili da se skupština održi, neka se obrate sa takovom željom na
predsjedništvo, koja želja treba da bude podpisana po barem dvadesetorici
članova. U tome slučaju neka predsjedništvo sazove skupštinu
bez obzira na postojeće ratno stanje i bez obzira za obdržavanje
skupštine istaknute poteškoće.
Podjedno zaključuje odbor neka se predloženi nacrt proračuna
za g. 1916. u „Šum. listu" objavi, a upr. odbor se ovlašćuje, da u
okviru toga proračuna čini izdatke uz naknadno odobrenje glavne
skupštine.


Točka VI.
Eventualni predloži.


1. Dr. Petračić predlaže, da bi se titulature šum. činovnika kod
polit, uprave i imov. obćina promijenile i slično udesile kao i titulature
držav, šumar, činovnika u Austriji i u Ugarskoj, ter da bi se
absolventom kr. šum. akademije zagrebačke dozvolilo, da smiju i u
stranim zemljama rabiti naslov „šum. inžinir", kako ga rabe i
absolventi dragih kr. šum. akademiji uzporedjenih šumarskih naučnih
zavoda i to naročito absolventi kr. šum. akademije u Šćavnici i c. k.
vis. škole za kulturu tla u Beču.
Odbor konstatira, da bi za promjenu titulatura kod kr. šumar,
tehničara polit, uprave i kod imov. obćina bilo potrebno donijeti
novi zakon, kojim se dosadanje, zakonima odredjene titulature mijenjaju,
a to bi se dalo provesti prigodom reorganizacije^ statusa činovnika
tih službenih kategorija u normalno vrijeme. Što se pako
tiče podijeljenja prava absolventima akademije, da bi se smjeli nazivati
šum. inzinirima, zaključuje odbor, da će biti uputno, neka bi
predlagač izradio predstavku na kr. zem. vladu, odjel za bogoštovlje
i nastavu, kojom šum. društvo traži, neka bi se povjerenstvu za ispitivanje
absolvenata kr. šum. akademije, naredbenim potem naložilo,
neka nakon položenoga zadnjega ispita providi index odnosno abso
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 303 —


lutorij absolventa zaporkom, da je on položenjem toga ispita zadovoljio
svima propisima, koji ga ovlašćuje na vršenje šumsko inžinirske
službe.


2. Isti predlagač stavlja predlog, da bi se šum. društvo zauzelo
zato, da se ustanova previšnjeg reskripta, kojim je pogodnost računanja
ratnih godina protegnuta i na kr. šum. tehničare, koji se nalaze
u službi polit, oblasti u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji te na
šum. osoblje kod krajiških imov. obćina.
Odbor zaključuje neka se predsjedništvo obrati na kr. zem.
vladu, odjel za narodno gospodarstvo, posebnim podneskom i zamoli
ju: neka ispita razloge s kojih je spomenuta pogodnost podijeljena
kr. drž. šumarima, te da uznastoji oko toga, da bi se ta pogodnost
primijenila i na kr. šum. tehničare i šumar, osoblje imov.
obćina, ako bi i za te kategorije činovnika ti razlozi bili mjerodavni.


3. Društveni blagajnik priopćuje, da je društvena zgrada razmjerno
prema d.-ugim zgradama za malenu najamninu kr. zem. vladi
iznajmljena, a kako će se za tu zgradu počam od g. 1917. morati
plaćati porez, koji se do sada nije plaćao, jer je zgrada kroz 18 godina
(17. VII. 1916. ističe oprost) bila prosta od poreza, stavlja upit
od kuda će se namaknuti manjak, koji će plaćanjem toga poreza
nastati u društvenim prihodima
Odbor zaključuje, da će se taj manjak morati svakako namaknuti
većom najamninom, ter poziva predsjedništvo neka ono za vremena
sa kr. zem. vladom, odjelom za bogošt. i nastavu utanači, da
li će ona biti voljna odgovarajuću povišenu najamninu počam od


1. kolovoza 1918. plaćati ili će tražiti razriješenje najamnoga ugovora,
koji 31. srpnja 1918. iztiče.
Podjedno je zaključeno, da se radi toga većega izdatka pokuša
sa brodskom imovnom obćinom nagoda glede produljenja otplatnog
roka za na kući viseći dug od K 59.512-41, na daljnjih 25 godina.
To je potrebno jer društvo od svojih dohodaka neće moći plaćati
kućarinu oko 2000 K i dosadanje otplatne obroke po K 3904-18.


4. Zamjenik tajnika izvješćuje, da je u sjednici odbora od 16.
XII. 1912., pod toč. VI.) bilo zaključeno, da pokojni odbornik Konig
izradi predstavku, kojom bi se zamolila kr. zem. vlada, neka dozvoli
šumarskom osoblju izvadjati odvodnje šuma i bez provedenja postupka
predvidjenoga o tom u vodnom pravu. No buduć je taj odbornik
umro, a da predstavke nije izradio, stavlja upit, da li će se
za izradbu takove predstavke izabrati drugi odbornik ili inače o tom
predmetu odlučiti.
Odbor zaključuje, da se podnašanje takove predstavke obustavi,
jerbo je zakonom o vodnom pravu odredjeno, da se odvodnjivanja
smiju izvesti samo nakon predhodno obavljenog povjerenstvenog
očevida, što — naročito u slučajevima u kojima se radi o većim
odvodnjama, kojima se ugrožavaju prava trećih osoba — i onako
pravnim principima odgovara, dočim se za manje odvodnje šumari
u interesu melioracije šumskoga tla izvedu, a koje susjedima nesmetaju
niti im prave štete, neće i onako nitko prituživati.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 304 —


5. Urednik „Šum. lista" i »Lug. Vjestnika" predlaže, neka se
obzirom na pomanjkanje suradnika, koji se većinom nalaze na bojištu
i vrlo slabo plaćanje članarine, sa 1. siječnjem 1916. obustavi izdavanje
tih listova, a umjesto istih, da se članovi i pretplatnici odštete
time, da se
a) U počast blage uspomene najzaslužnijeg hrv. šum. pisca
preminuloga profesora kr. šum. akademije zagrebačke i društvenog
odbornika F. Ž. Kesterčaneka, izda posebni broj „Slava F. Ž. Kesterčaneku
" u dostojnoj opremi, ter predlaže, da se zamole njegovi
bivši drugovi, profesori kr. šum, akademije, neka oni urede
taj broj.


b) Da se izdadu u posebnoj svesci sa valjanim kazalom naredbe


o šumarstvu, koje su izašle poslije izdanja zbirke Šum. zakoni od
Borošić-Goglie g. 1899.
c) Napokon, da se izda kazalo „Šum. listova", od početka do
godine 1912., što ga je prema pogodbi uredio dr. A. Ugrenovic iz
Pakraca.


Odbor zaključuje, da se izdavanje „Šum. lista" i „Lug. Vjestnika"
ne smije obustaviti već stoga, što šum. društvo za izdavanje
„Lug. Vjestnika" dobiva podpora od kr. zem. vlade i što su ti listovi
potrebni radi objavljivanja društvenih vijesti. No radi toga što za
sada nema dovoljno gradiva za te listove, neka se njihov objam
smanji na minimum te izdaju makar i tri broja na jednoć, kako se
to čini i kod dragih stručnih listova.


Osim toga neka se svakako nastoji izdati u spomen po hrv.
šumarsku knjigu zaslužnoga pok. profesora F. Ž. Kesterčaneka, posebni
broj „Slava F. Ž. Kesterčaneku", zatim neka se svakom broju
„Šum. lista", u koliko bude manjkalo gradiva, priloži svezka naredaba,
koje su izašle nakon izdanja zbirke „Borošić-Goglia : Šumski zakoni",
te napokon neka se izda kazalo za „Šum. list", ali tako, da
se kazalo glede pojedinih osoba tako popuni, da se bude znalo o
kakovom se predmetu radi, te da sastavljač istoga sastavi posebno
kazalo o zaključcima glavnih skupština i o predmetima, koji su bili
predmet vijećanja odborskih sjednica, jer te predmete često puta
treba društvena uprava.


Točka VIII.


Ovjerovljenje ovog zapisnika.


Pošto daljnjih predloga nema:


budu za ovjerovljenje ovog zapisnika izabrana prisutna gg.
Drag. Polaček i dr. A. Petračić, koji ga i ovjeroviše.


Polaček v. r., predsjedatelj, Kosović v. r., tajnik u z.


Petračić v. r. Fischbach v. r.