DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 279 —


16-86 Mk =


323 ~blvxa
za mješovite sastojine, u kojima je i bor zastupan iznosi
ova naknada oko 5 Pf.


Ovom se ali svotom nadoknadjuje jedino gubitak prirasta
na drvu uslijed izvedene odvodnje, no nenaknadjuju se i sve
ostale štete, koje nastaju umanjenjem tehničke uporabivosti
drva, izumiranjem u naponu svoje snage stojećih sastojina,
oštetama od kukaca, ološivanjem tla, prisilnom pretvorbom
vrijednijih omorikovih i hrastovih sastojina u manje vrijedne
borove, te napokon povećanjem troškova osnutka i uzgoja
sastojina.


Na osnovu svega toga nije čudo, što vlasnik šume i
šumar nerado pristaju na odvodnju podzemne vode iz
šumskog tla.


Prema istoimenom članku od kr. saskog šumarnika Sinza u


Naunhofu kod Leipziga izašlom u listu : Internacionale Zeitschrift f.


Wasser-Versorgung broj 7. od g. 1915 priredio dozvolom piščevom:


0. pl. Agić, nadšumar.
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih.


Prilog za povjest hrv. šumarstva. Priobćio B. Kosović.


Vjesnik kr. hrv. slav. daim, zemaljskog arkiva, što ga
uredjuje dr. Ivan pl. Bojničić, donio je u svojem XVIII.
godišnjaku od g. 1915. pod gornjim naslovom i za našu
hrvatsku šumarsku povijest vrlo zanimivu radnju iz pera Emilija
Laszowskia, iz koje ćemo ovdje iznijeti za nas šumare
zanimive odlomke :


Junak od Sigeta knez Nikola Zrinski i njegovi sinovi
Juraj, Krsto i Nikola došli su što nasljednim ugovorima a
naročito uslijed oporuke kneza Stjepana Frankopana Ozaljskog
iz g. 1572. u posjed ogromnih imanja vinodolskih :
Grobnika, Bakra, Hreljina, Drivenika, Grižana i Bribira. Medju
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 280 —


ta imanja spadao je i Novi Vinodolski, kojega su g. 1580.
odstupili Zrinski knezu Gašparu Frankopanu Tržačkom.


Zrinski su za upravu ovih imanja postavljali posebnog
upravitelja, koji je ujedno bio i kapetan vinodolski. Do god.
1570 bio je kapetanom vinodolskim Petar Denti, onda Mi~
halj Dešić, a god. 1599. postade kapetanom i gubernatorom
vinodolskim Ludovik Cikulin. Ludovik je umro na Rijeci od
kuge, a naslijedio ga je 1. augusta 1599. njegov brat Julije
Cikulin. Ovaj Julije Cikulin naselio je u kotaru hreljinskom
u Licu Vlahe Krmpoćane iz Bosne, koji su preko njega
Zrinjskima g. 1605., dne 16. junia, prisegli vjernost, a koje
prisege je tekst takodjer E. Laszowski priobćio u istoj svezki
vjesnika arkiva.


Već 16. jula 1605. darovao je ispravom datiranom u
Čakovcu, knez Nikola Zrinjski Lič tome Juliju Čikulinu. Sam
Cikulin položio je takodjer Zrinskima prisegu, koje se original
čuva u kr. zem. arkivu u Zagrebu medju spisima obitelji
Sermage.


U ono doba, kao i do nedavna do razrješenja urbarskih
i sličnih odnošaja, bili su odnošaji izmedju vlastela i podanika
uredjeni urbarom t. j . tadanjim zakonom. I godine
1574. kad su povjerenici kneza Stjepana Frankopana Ozaljskoga
i braće Jurja, Krste i Nikole Zrinskih — a ti su bili
Simun dijak Zlatinčić, Tomaš Milovac i Jeronim Vrbanić
boravili u Bakru, donješe bakrani svoje „zakone od
gore1 bakarske i grobničke" moleć da im ti povjerenici
te zakone prepišu.


Povjerenici su te zakone prepisali po svom dijaku Mihalju
Grandiću te su ti zakoni došli i u urbar bakarski kao :
„Kopija tarife bakarske".


Zakoni ti poticali su još iz dobe kad je Bakar pripadao
knezu Bernardinu Frankopanu, a glava originala je glasila :
Leta 1524. miseca septembra dan 17. u Bakru. To


1 gora = šuma, a u Lici kažu gora i drvu iz šume.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 281 —


su zakoni kako se plaća trgovina bakarska od
lesa1 i od vsakoga inoga trštva, ko se čini pod
Bakrom, i ko prohodi mimo Bakra o sajmu, pred
sajmom i za sajmom Bakrani i gostnji- ljudi.


I.
Prije nego počmemo priobćivati po nas zanimive odlomke
iz urbara raznih vinodolskih gradova priobčiti ćemo
za nas zanimive odlomke iz Instrukcije što ju je 1. julija
1599. dao Juraj Zrinski upravitelju tih imanja Ludoviku Čikulinu
:


glede ovaca3 :
„Za owcze, pokyh dob zrno informowany, da ze wechye
trosy na nye nego ym ze koryzty wzymlye, i byly zrno odluchyly,
da ze odanylye wzamsy k Rybnykw dorenw, i pote
dobe zrno razumyly od Zanowychya, da ne by pres nyh naredno,
nego da che ye na many ztrossak zprawyty. Neka
to wydy yely ztrossak wechy na nye ily koryzt od nyh, i
ako wydy, da prez nyh ne walya ondy byty, neka ze paztyrom
druga plachya wchyny, jer podat putyh ne chemo
dersati, da oni tolikw plachyw wzymlyw i zwoye owcze
z nassymy da ne hrane ny nygdor, nego neka ze z nassymy
owczamy ob nassem ztroskw nigdor ne paydassy, ny nassy
paztyry, da lywczky owacz ne pazy nego zame nasse."
Glede lugara (gorskih straža)4 :


1 les = gradja.


3 gostnji = strani.


3 čitaj w kadkada kao u čitaj eh kadkada kao ć i č


u „ „v „ ss „ „ š


s » „ž » gy „ dj i ji


. » n * * J » cz » » c


* ´ * n S » J » n
* God. 1608. bila je plaća stražara u planini na mjesec dana 27 libara.
Jedna je libra imala 20 soldina, forinta je imala 6 libara, dakle 120 soldina = 80
krajcara —240 viennensa (beča).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 282
„Za one, ky lyzty1 imayw od nâz na imanya, ka
derse, ios zw wechye k onomw prykupyly, otyly by zlobodno
syuyty- i od wzegha zlobodny byty, da ny na ztrase
hodyty ny grada chywuaty, ny zlusyty nychymre. Za to
ochyemo, da zpored drugymy ztrase derse i grada chwwayw,
i gorzke ztrase´ da plachayw. I ako by z chyaztnykom
potrybylo ze poyty ily na woyzkw pozlaty i na zprowode
da hode, jer ako zw od dohodkow zlobodny, nyzw od
zlwsbe, ako i lyzte imayw od nassega pokoynoga bratcza
kneza Myklowssa, nechyemo nyednoga w nyh zlobodyty nv
dersaty, nego da pozemzega zpored drugimy harach plachayw
i wzakoyake zlwsbe."


„Za ztrase gorzke da recheny nas officiai
pryemlye pynezy i da on za zaztrascza gorzkoga
zkerby, i tako ze oche berse ztrasacz nayty i gora


bolye chwuana byty, ny kako do zyh dob, da zu
zamy na to pazkw nozyly, ter ny bylo ny ztrase
ny penez na hazan."
Glede kriomčarenja sa gradjom :


„Jezw jedny nassy krriethy,ky z nassegha imanya
leez4 i dazke na Rykw wozechy i nozechy prodayw,
a nam nassegha dohodka ne dadw, ty takowy
da ze kastigayw, i da wzaky platy 1. 25, ky
ze w thom nayde, da by ne platyl dohodka, ky by
nam issall."


Original te instrukcije nalazi se u kr. zem. arkivu u Zagrebu
medju spisima obitelji Sermage.


II. Urbari vinodolskih gradova.
U svima urbarima nalazimo određena podavanja, što su


ih dužni davati kmetovi vlasteli, a gdje su bili naseljeni


1 Biti će da su u ono doba, kao što to ima još i danas u Bosni, kmetovi dobivali
od vlastelina pismeno, da su ta zemljišta kmetovska svojina. Takovo pismo
zovu u Bosni „tapija". (Op. ur. S. L.)


2 živiti.
3 lugare.
4 les =-- gradja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 283 —


Vlasi ima i za njih odredaba, što oni moraju davati vlastelinu.
Te odredbe tiču se podavanja voznih i ručnih težaka
i obradbe zemljišta i vinograda, kosidbe, zakupnine za razna
zemljišta i t. d.


Za nas šumare zanimive su odredbe glede plaćanja pašarine
i odredbe glede onih kmetovskih podavanja, koja se
odnose na dovoz i izradbu građe iz šume. Osim tih redovitih
kmetovskih podavanja ubirala se je u Vinodolu, od
stvari namijenjenih za prodaju pod Bakrom — a među tima
i od drvene građe placovina, koja se je zvala „trgovina".
Tu „trgovinu" morali su plaćati i domaći i strani
ljudi, a koliko se je imalo od česa plaćati sadržano je u jur
naprvo spomenutoj „Kopiji tarife bakarske".


Placovina se je davala u zakup, a ubirala se je u naravi,


t. j . od stanovitog broja komada građe moralo se je dati u
ime placovine određena količina. Stranci su morali od gdjekoje
robe plaćati više, a domaći ljudi manje placovine. Iz
šume Jasenovica-Zaplavlje nije se smjela građa voziti za prodaju,
nego samo za domaću porabu.
Pašarin a ili travarina zvala se je šulj ili šuljevina,
a ubirala se je već prema tome, kako je bilo propisano
u naravi ili u novcu. Pašarina od velikog blaga (krave,
volovi) zvala se je veliki šulj, a od malog blaga (drobna
živina : koze, ovce, krmad) mali šulj.


Svaki vinodolski grad imao je svoga redarstvenog Organa
— satnika — koji je morao od kmetova i od Vlaha
ubirati i pašarinu. Za taj trud morao je dobiti jednu ovcu
sa janjetom.


Jedna jalova ovca išla je za „permamo". Ne znamo
zapravo, što je ta riječ značila, ali čini se, da će biti
da znači „per manio" — za jelo, te da se je valjda od
pokupljenog šulja zaklala jedna jalova ovca za pogošćenje
onih, koji su taj šulj dotjerali. Tako je barem i sad običaj
na Velebitu i drugdje, kad ima povjerenstvo posla sa brojenjem
na pašu dognatoga blaga i ubiranjem travarine (pa
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 2.4


Šarine). Mislimo, da je to tumačenje ispravno i s toga, što
je određeno, da se ima zaklati jalova, dakle debela ovca,
a takove se kolju ako se hoće koga počastiti.


S pravnog je gledišta vrlo zanimivo, što su stranci, koji
bi dogonili svoje blago na pašu u hatare vinodolskih gradova,
morali plaćati pašarinu, koja ali nije išla sva vlastelinu
nego njemu pol a pol općinarima (pučanima).


Isto je tako išlo od strancima prodanog drva polovica
utrška vlastelinu a polovica pučanima.


Iz tih ustanova dade se naslućivati kao da već onda
nije zemljište smatrano baš neograničenim vlastničtvom vlastelina,
nego da se je i općinare (pučane) smatralo u neku
ruku suvlasnicima kad i oni imaju pravo na polovicu dohotka
od toga zemljišta.


A sad ćemo navesti za nas zanimive izvadke iz tih
urbara :


Grobnik.


„Malinicza pilnicza1, od toga placha sita g. m.J
wszako letto Ztipan Jwretich, facit f. 1. 72.
A kada eha woda podere ily pokwary, tho je dwsan
gozpodin m. nachyniattj.
1591., dan perui nouembra, po zapowidi g. m. by izrwcheno
Pauarelom.3


Josche od drobne syuine4 bili szw dwsny dawatty o
Jwryewi wszakw glawu deszetw, a kad yh ny bilo 10, od
wszake szthare glawe placha sze g. m. po sz. 3, viennensis
l.5


Pokoiny gozpodin szthari Zrynzky Miklouus puszt (!) ie,
1 Pilnica veli se u Gorskom kotaru pilani, to je valjda bio mlin a ujedno
i pilana. (Op. ur Š. L.)
2 g. m. : gospodinu milosti ili milostivom gospodinu, t. j . vlastelinu, za
onda knezovima Zrinjskim.
3 Pavareli, koji su u zakupu držali rečeni mlin, ostaviše ga 1. maja 1600.


* Drobna živina, ovca, koza, krmče.
5 Vidi opazku 4 na str. 281.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 285 —


da dayw od sztarih glaw od 15 jednu, a kad yh ny 15, da
placha od wszake szthare glawe po sz. 3, v.1 1.


Od toga dohottka zabrane siuine pokoinj gozpodin
szthari Miklous Zrynzky odlwchil ie, da sze daie wszako
letto braschini zuethe Marie2 ouacz z yanczy petth, a ouacz
jalouih petth; a kad ye cha siuine te braschine, ne placha
nisthar, zlobodna ye.


Gozpodin m., gozpodin Jwray Zrynzky puztil ie thako,
da plachaiu od sztharih glaw od 20 jedno, tako, kyh ima
20, da plati jedno letto braua z mladim, a drugo letho braua
jaloua, a kyh ima 40, tako da plathi ili da da jednoga braua
z mladim, a drugoga braua jaloua.


A .. ima br au 100, thako da z mladiny thrj, a jaloui
dui, a cha je wysse, da ih ne more bithi na pune 20, dusan
ie plachathi gozpodinu m. od uszake sztare glave po szoldini
thrj, bech 1.


Janychy ny kozlychi thi sze ne broyé.


Szlobodnyaky plemenithj liudy, ki szw wazda bilj zlobodnj,
y szada w thoy thakowoy zloboschini sywu w milosche
gozpode premiloszthyue.


Zabrausi tha zuly, thako ide zattniku oucza z yanychem
jedna.


Permamo (!) ide oucza jaloua jedna.


Od welike siuine dusni zu plachati od uszake glaue
tholiko male koliko welike po sz. 5. Zamo baky:i thi szw
zlobodnj.


Od woly ne plachaiw nistare, zach szlwse k gradw
douezthj thrame, dazke, japno, kamenie, cha ye na nachynanye
grada gozpodina m.; thako y kogny szlwse."


1 Za ovu riječ rabi se posebni znak (slovo v precrtano). Novac isti kao
beč. Nadalje ćemo „viennensis" označivati, u koliko nije ispisano, sa „v". Jedan
viennensis ili beč vrijedio je Va soldina; na libru išlo je 40 viennensa ili beča,
na forintu 240.


2 Bratovština sv. Marije u Grobniku.


3 Bak, bik.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 286 —


,;Dusni zw w grad ily eha ye pothriba za grad delatthi
thrame, da ym sze od szesnya mestrie platthy po sz. 2, a
douezthy po tthlaky.


Woz kwzacz1, z chesza sze piliene trenyeze2 ily dazke
chyne, placha sze mesthrye po sz. 8, a douezthy po thlaky.
Pilari thi potarw kwzcze, a tako da ym sze chiny miloscha
w uratthnoy szthrasy."


„Ako by dosly meyasky Hudi z siuinom w pasu w kunfin3,
kako sze s nimj zpraue, od toga ide gozpodina m. polouicza,
a puchanom polouycza.4


Thakaise ako bi sze meyaski mesthry wkupillj w gorw,
od toga ide gozpodinu m. poloiucza, a puchanom polouicza.
Kada sze iapnenycza nachynya, dusni zw kmethy thlakw,
a mestra da platthj gozpodin m."


Bakar.
„Dusni zw bily od drobne syuine zwly plachattj od 15
glaw sztaryh jedno5.
Gozpodin m., gozpodin Zrynzky puszth ym, da ga
dayw, kako y Grobnychany od 20 glaw jedno.
Szlobodnyaky plemenitthy liudy, ki szw bily wazda zlobodny
i szada w thoy tkakowoy szlobochiny syuu w miloschy
gozpoczkoy.
Dusni zw od welike syuine zwlly plachatti, kako y Grobnychane,
od wszake po sz. 5; baky thi szw zlobodnj8."


1 Kusac, isto što trupac, deblo od drva razrezano na poveće komade, prikladne
za piljenje dasaka ili izradbu (truncus).


´´ Trenice isto što male daske.


8 Kunfin, kotar pojedinoga grada (confinium), hatar sela (mj. općine).


* Susjedi, žitelji iz drugog hatara, ako su polazili u pašu, to su ovlaštenicima
plaćali neku ugovorenu paševinu.
5 God. 1607. iznosio je šulj (pašarina) od drobne živine i to od nališki
(sravni opasku kod urbara hreljinskog) 267 komada po 3 sz. i 1 beč, 48 libra i
6 solditia.


0 God. 1607. plaćali su Bakrani šulj (zuly) kravji : od velike krave s mladim
10 sz., od jalove 5 sz. Ove godine iznašao je bakarski kravji šulj 41 libru.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 287 —


„Dusni zw Wlaszy, ky yma 40 owacz, ima datty o My-
holly owczw z janychem y k thomu podymyczw pinez 1. 3.
sz. 10, y od jednoga mlika dusni zw szir1 1."


„Dusni zw wszakoyachky lez2 w gory dellattj, cha by
za potrybwchio grada, a da ym ze platty od szessnia mesttrie
po sz. dua, a donezttj thi szw dwsny po ttlaky.


Dusni zw k zali dattj dazke szwoie za krow, mesttrj,
ki by cha w gradu nachynialy kakouo godar dello, ide gym
placha."


„Wapnenycho dusni zw nachynyttj, szamo da gozpodin


m. mestra plattj.
K winogradom gozpodina m. dusni zw wszakoyacky
lez, cha by k nym potribno poszichy, wdellattj, donezttj,
da ym sze plattj mesttria y wosnya."


Kopia taryffe bakarzke.
Ja Symun dyak Zlatynchych i ja Thomas Milouacz y ia
Jerolim Werbanych, buduchy my komessarigj pozlani v Uinodoll,
zmosnoga gozpodina, gozpodina Steffana Frankapanna
Kerchkoga, Zeinzkoga i Modruskoga, y gozpodina, gozpodina
Jurya Zrynzkoga y niega m. brattie, gozpode nasse
miloztiue u lettu 1574., miszecza marcha na dan 20., tha
dan pernezosse pred naz rechene i commessariae Bakrane
zakone zuoye y od gore bakarzke y grobnychke, kj rechenj
zakonj yeszw bilj Bakranom dani iosche za dobra zpomenuttja
gozpodina Bernardina Frankapanna, buduchy piszanj
po rwky niegoua secretaria luana Euangelista, y tako proszisse
Bakrani nas zgora rechenih commissarieu, da bizmo
prepiszali tha zakon rechenih Bakranou ; y my uidechy, da
ye sztanouito y iztynno pizmo y zakon nyh, koga pred naz
dasse, kruto na sztaroy y razdertoy hartj, vchynizmo rechenj
zakon prepiszatj rwkom Myhallia dyaka Grandycha prauo y


1 Dohodak od sira iznosio je g. 1608.-9. u Grobniku lijepu svotu. Ove godine
prodano je Ii56 libric sira trgovcu u Bakar za 403 libre (oko 67 for.)


2 Lez, drvo.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 288 —


werno, od szloua do zloua, od rvchv do rvchv, kako sze
zdola wdersy. I my zgora rechenj commissary za wysse weruuanye
y bolye thwerdyne podpiszazmo ze nassimi rukami
y pechatte nasse posztauizmo derseche nath liztt recheny,
w lettw kako sze zgora popiszano wderssy.


Letta 1524., miszecza septembra dan 17., w Bakru. To
zw zakony kako sze plachia tergouina bakarzka od
lezza y od wszakoga inoga terstwa1, ko sze chyny pod
Bakrom y ko prohody mymo Bakra o zanymw2, pred szanymom
y za szanymom Bakrany, y goztgf lyudy.


Zakon za lez bakarzky.
Lez ky uukw Bakrane ys nyh gore na konyh y na wolouih,
dusni zw tergouinw iedenadezetw glauu zakoga leza,
odlagayuchy ki by uukal tende ily yarbole od zessanj 12 aly
uisse, ny dusan tergouine ; od toga pache wszaky Bakranyn
zlobodan ye w gorj mestre dersatj y delattj bez wzake zorte1,
odlagayuchy wezlla gallygna5, j iarbole, cha ye wisse od
duanadezte zessanj, to ie zthwar gozpoczka.


Jezennowicza zaplaulie.
W thoy gory nezmy sze za tergoucza lez detattj ny
wozittj, nego ako by bila potriba za gozpodina m. grad
cha udelatj, y ako by bila pothriba komu kmettw za niegouu
kwchw.


Zakon za lez grobnychky.
Lez ky uuku grobnychany, od trenycz6 gre od 20 iedna,
od uszakoga inoga leza, plachayu glauu deszettu.


1 Trštvo, roba, koja se prodaje.
2 Zanym, sajam.
8 Gost znači stranac.


* Zorta, sorta, Vrst.
8 Vesla gallygna, t. j . vesla za galije ladje.
´ Trenica, daska manje vrsti.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 289 —


Zakon za lez goztynzki.
Lez ky uuku lyudj gosztgj, dusny zw plachattj od 10
yednw glauu uzakoga leza.


H r e 1 y n.
Dusni zw zully od drobne od 20 jedno kako y Grobnychane,
a cha ye uisse kady ne more bittj 20, cha ze
zouu nalisky1, plachayu od duyu gozpodinu m. po zoldini
trj y bech yedan.
A kada sze szully zbere, thako ide zattnyku brau z mladim
1, a graschyku2 brau jalou 1.
Zlobodnyaky plemenitassy, ki szw bily wazda zlobodny,
i szada w thoy thakouoy zloboschynj siuu w miloschy gozpodzkoj.
Wlah ky ima ouacz 40, tako ie dusan dattj ouczu w
grad z mladim o Miholy, a da byh imel newnikoliko, ny
dusan dattj ueche ; a kyh nima 40, thako ie dusan platittj
w grad krayczari3 16.


Taryffa, cha tergouczu tergouine pryztogj.
Nyedan ny zlobodan nykamore ny glaue leza prodattj
mymo tergoucza.
Dazke yaloue y paradane4 bukoue, wolya nye prodatj
wszaki daussy tergouczu5 uszaku deszetu.


1 Nališka, nališki, znači svu onu drobnu živinu, koje broj ne iznosi propisani
broj, od kojega se daje podavanje. U ovom slučaju sva ona drobna živina,
koje broj ne doseže 20.


2 Grašćik, niži službenik grada, birala ga općina (puk) (L. U.)


8 Krajcar, sitni novac, vrijedio je 3 beča (viennensa) ili ´/a soldina.


* Paradan, možda talijanska riječ „paradanno", nješto što brani od štete.
U ovom slučaju možda letve ili gred´ce za ograde. (Biti će možda »para d ori".
Taj izraz rabe obično riječki fakini za drvene gredice, po kojima se na kola dižu
i sa kola spuštaju bačve i u obće teži predmeti. Osim toga vele oni „paradori"
i drvenim podlogama, koje se meću na kola, a onda na njih druga drvena roba,
Op. uredništva „Šum. lista").
:´ Zakupniku placovine. (Op. ur. Š. L.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 290 —


Ki by na Bakarczu prodal zully1 ily kollacz za terszye,


ide tergouczu wszako deszetto.
Od platisch2 za kolla wszako deszetto.
Od thouora kopagin3 wszaky deszetty.
Od tnouora zdel wszaka deszeta.
Od thouora tagnyrou4 wszako deszeto.
Od daszak lipouih za posztolare wszako deszeto.
Od toporisch5 za zikire wszako deszeto.


Drywenyk.
Dušni zu dauati zully od male y od welike siuine kako y
Grobnychane.
Kada sze zbere ta zwlly, tako ide zatniku brau z mladim
jedan, graschiku brau jalou jedan.


Zlobodnyaky plemenitassy, ki szw bili uazda zlobodnj
y szada w thoy takouoy zloboschihj syuu u milosche gozpodj
premiloszthyue.


Dusni szw k gradu leza donéztty, a gozpodin m. da
platty mestryu od leza, y mesttre ki by eha w gradu nachynyaly,
a po ttlaky doueztty.


G r y s s a n e.
Zully od drobne syuine plachayu kako y Dryueni


chane i peruo szo plachaly od 15 jedno.
A kada sze zbere tha zully, thako ide od nyega:
Zattnyku ide brau z mladim jedan0.
Graschyku ide brau jalou jedan.
Zlobodnyaky plemenytassy, ki szw bily uazda zlobodny,


y szada w thoy thakouoy zloboschiny siuu w milosche gozpodzkoy7.
1 Zulj, šulj, ovdje kalano kolje za trsje, hreb.


* Platica, oplatnica, platnica, t. j . drvo za obod kotača.
3 Kopagna, kopanja, drvena zdjela, struganja, korito.
4 Tagnir, tanjur,
5 Toporište, toporić, držak, držalo, sjekirište.
6 Urbar god. 1544. odredjuje satniku lib. 10 i od šulja muzicu, t. j . ovcu
s
janjićem.
1 Urbar od g. 1544. odredjuje grašćiku lib. 5, a od šulja jalovu ovcu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 291 —


Zuly od siuine welike plachayu uszako letto tachem1
po libar duanadezte.
Stanyge, ztabricze2, cha ye k winogradom potriba, tho
za plachw douoze.
Bry byr.
Od uelike syuine plachayu tachom uszako letto zullya
pynez 1. 30.


Od drobne syuine zuly peruo zu plachaly od 10 ztaryh
glau jednu ; pokoyny knez Bernardin puszthi, da plachayu
od glau 15 jednu.


Gozpodin m. Zrynzky pusztty, da plachayu od 20 glau
ztaryh jednu, a od nalyssak kako j yny grady po sz. 3, v. 1.
Kada sze zbere ta zuly, ide zattnyku brau z mladim


jedan ; graschyku ide brau jalou jedan.


Zlobodnyaky plemenitassy, ki szu bilj uazda szlobodnj, y szada
syuu wu thoy takouoy szloboschinj w milosche gozpodzkoy.
Lez, cha ye k thurnu3 potriba, dusni zu pryprauitj, j


pokriti ga o szuoyem.


Sredstvo proti gubaru u Americi.


Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer.


Čudne li sudbine! Mi u Evropi nadarili smo Ameriku
sa štetnim leptirom gubarom a taj se je u novoj svojoj postojbini
tako ogromno razrrmožio i tolike štete počinio, da
su se milijuni trošili i troše za njegovo uništenje. Progovorio
sam o tom već jednom zgodom u ovom našem
listu*. Ali sada dolaze vijesti u strukovnim šumarskim i entomologičkim
časopisima, po kojima bi se mogli nadati
uspješnom sredstvu u poslu tamanjenja gubara a čudno je
to, da ta pomoć ima doći iz Amerike, prema pokusima
Reiff-a iz Bostona. Evo što je na stvari.


1 Tačem, za cijelo od riječi „tak" (brojevi tačni). Ovdje znači „na ravno",
„na poprijeko". Dakle paušalno. Urbar od g. 1544. odredjuje po kravi od godine
5 soldina. Crkvene krave bile su proste od šuljevine.


1 Štajnge, štabrice; štajnga, Stange, motka; štabrica sitnija motka, kolac.


; Turan, po svoj prilici se ovim nazivom naeivao bribirski grad, kula.


* Gubar u sjevernoj Americi. Šum. list 1901. str. 87.-89.