DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 266 —


Kr. kotarska oblast u Sisku.


Broj: 11.887. Sisak, 11. studeHa 1915.


Oglas dražbe


Na temelju dozvole kr. zem. vlade odjela za narodno gospodarstvo
od 28./10. 1915. broj IV. 1595 raspisuje se za dne 4. prosinca
1915. u 10 i pol sati prije podne javna pismena dražba a
jasenove nalazeće se u šumama dolje navedenih zem. zajednica e
uz slijedeće isklične cijene:


1. z. z. Palanjek prodaje 988 jasenova stojećih u šumi Ostrovsko
uz iskličnu cijenu od 18.568 K.
2. z. z. Setuš prodaje 100 jasenova stojećih u šumi Ostrovsko
uz iskličnu cijenu od 3553 K.
3. z. z. Budaševo prodaje 369 jasenova stojećih u šumi ... >vica
uz iskličnu cijenu od 5453 K. ,—
4. z. z. Goričica prodaje 2631 jasen stojećih u šumi Zaluki "
uz iskličnu cijenu od 45.378 K.
5. z. z. Topolovac prodaje 796 jasena stojećih u šumi Brez
vica uz iskličnu cijenu od 11.998 K.
Za svaki objekt imade se posebna ponuda predložiti. Prip .
mije se, da je šuma Ostrovsko od Siska udaljena 14 km. šuma Zi
lukinja 8 km., a šuma Brezovica 13 km. Ponude vlast, ručno potpisane
imadu biti obložene sa jamčevinom koja iznaša 10°/o od isklične
cijene. Napose imade biti istaknuto, da su nudiocu dražbeni uvi
poznati, te da im se podvrgava. Ponude ispod isklične cijene ne
biti uvažene, a brzojavno ili naknadno stigavše ne će se uzeti u o
Ostali uvjeti mogu se vidjeti za vrijeme uredovnih sati kod kr.
oblasti u Sisku u uredovnici kr. kot. šumara.


Kr. kot. predstojn;


Uredjuje kr. 7em. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht Zagreb.