DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 259 —


Prema toj hipotezi imala bi šuma također važnu ulogu
kod opskrbe okolice vodom, jer Šuma pretvara kod transpiracije
tekuću vodu — koja teško prodire u dubinu zemlje


u paru, koja je od vode 1200 puta reda, pa daleko laglje
prodire u zemlju, gdje se opet u hladnijim slojevima kondenzira
pa opskrbljuje vrela. Haedicke tvrdi, da se je u
tropskim krajevima mogao pače opskrbljivati vodom na taj
način, da je iskopao nekoliko metara duboke jame u koje
je prodirao vanjski uzduh; tu seje uzduh ohladio ispod rosišta
te se je kondenzirala voda na limenim pločama iz kojih
je kapala voda u posude.


Noviji svi nazori agrikulturne fizike traže još daljnja
istraživanja, koja će nam dati bolju sliku o kolanju vode u
prirodi.


Ako para, koja prodire u zemlju ma i samo djelomično
doprinaša postajanju tekućih voda, to bi bila zadaća šume
pretvarati oborinu koja ne može duboko u zemlju prodirati
u parovito stanje, u kom voda daleko laglje prodire
u dublje slojeve zemlje.


Ovogodišnja opažanja gubara (Ocneria dispar)
i zlatokraja (Porthesia chrysorhoea).


S razloga, što obzirom na naš geografski položaj razvitak
naše faune znatno diferira sa opažanjima stečenima
u Njemačkoj i sjevernim predjelima naše prostrane monarhije,
bilježio sam opažanja gore spomenutih šumskih štetnika
koji su se u vinkovačkom parku u znatnijoj množini
pojavili i priopćujem ta opažanja kako slijedi :


1. Gubar (Ocneria dispar). Dne 20. travnja t. g.
izlegle su se mlade gusjenice iz jaja, 4—-6 dana ostale su u
neradu sakupljene oko gnijezda (zapredka, Raupennest) i istom
nakon ovog tihog razvitka popele su se.u gornje predjele stabla i
započele lišće žderati. Za kišovita vremena vazda su se nalazile
na doljnoj strani lišća.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 260 —
Buduć da su se gusjenice ponajpače zadržavale u gornjima
predjelima stabala tako, da ih nebijaše moguće stalno
motriti, opažena je istom početkom lipnja gusjenica normalne
boje sa značajnim crvenim i modrim točkama.


Dne 20. lipnja opaženo je prvo zakukuljivanje gusjenica
i već 28 lipnja opažen je prvi leptir gdje nosi jaja.
Vrijeme od početka do 6. srpnja može se smatrati razdobljem,
. kojem je pretežni dio leptira nosio jaja. Danom 11.
srpnja može se smatrati leženje jaja dovršenim, akoprem još
i kašnje bijahu samo sporadično opaženi leptiri kod nošenja
jaja i to zadnji dne 28. srpnja.


Leptiri mužjaci opažali su se najviše pred večer, akoprem
se je parenje moglo i u jutro i po danu opažati. Nu
ni mužjaci, koji su se u manjem broju nego ženke opažali,
ne znaju baš vrstno letiti, često se u lijetu spotaknu, a čak
i na zemlju padnu. Ženski leptiri proviđeni su krilima, no
ne da njima lete, već da se njima pomažu kada po stablu
puzaju.


Na temelju naših opažanja tvrdimo, da osim neznatnih
iznimaka svaki iz kukuljice izašli ženski leptir na zemlju padne
i tekar od ovud puzajuć po drvu dospjeva do mjesta na kojima
će jaja složiti.


Jedino oni leptiri, koji su se slučajno na kakvoj gr$ni
ili lišću kod izlaza iz kukuljice zaustavili, ne dospijevaju na
zemlju.


Bjelodano je, da bi se uz ova svojstva ženskih leptira
mogao šumoštetnik Ocneria dispar tamaniti prstenovanjem
stabala i proviđenjem tih prstena ljepkom za gusjenice
(Raupenleim, Leimringe). Preko poljepljenog prstena ne bi
dospio nikakav leptir, a gusjenice, izležene iz jaja nalazećih
se pod prstenom, ne bi dospjele do lišća. Žalibože da obzirom
na ogromne troškove ni sanjati ne smijemo o uporabi
ovog sredstva u mladim i sredodobnim sastojinama.


Da bi ženski leptiri kod nošenja jaja bili obzirni na
interese svog podmlatka ne može se tvrditi, jer smo opazili.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 261 —


da su snesle jaja i na opalo lišće i na plotove, dakle i na
takovim mjestima, sa kojih mlade izlegle gusjenice tek uz
poteškoće i sa pogibelju života dospjevaju do stabala na kojima
će se prehranjivati. Nu za to su s vunom leptira pokrivena
tvrda jaja proti elementarnim neprilikama i pticama najizdašnije
zaštićena, tako, da u našoj okolici osim Calosoma
sycophanta koji se vazda sa ovim šumoštetnikom odmah u
znatnijoj množini opaža — njezinog inog stalno ustanovljenog
neprijatelja ne poznajemo.


Ne smijemo propustiti da ne zabilježimo da smo gubara
opazili i na orahu (Juglans regia), koji je na glasu da od
zareznika i nametnika ne strada, nu čini se da hrana ta ipak
nije gubaru prijala, jer smo na njemu opazili samo razmjerno
dosta malene leptire, koji su mnogo manje jaja polegli nego
leptiri razvijeni na hrastu, lipi i na jablanu.


2. Zlatokrajić (Porthesia chrysorhoea). Prezimujuća
gusjenica ovog štetnika započinje odmah svoja nedjela
čim je stablo, na kojem je prezimila, oblistalo. Već
koncem svibnja bila su po njoj napadnuta hrastova stabla
sva obrašćena i odmah su se počele tada i gusjenice zakukuljivati.
Dne 22. lipnja izletili su leptiri iz kukuljica i odmah
započeli sa nošenjem jaja na lišću, koje se među tim opet
ponovno razvilo. Hrastovi su dapače bili već za 14 dana
ponovno posve oblistali.


Dne 28. srpnja izlegle su se mlade gusjenice, nu ove
se nisu starog neukusnog lišća ni dotakle, već su se odmah
zapaučile, da se tekar u proljeću probude k novom životu
i radu.


Nu dvije važne činjenice smo ovom zgodom opazili
koje su i dale povoda, da ova naša opažanja u „Šumarskom
listu" iznašamo. Onim naime hrastovima, koji su uslijed
grižnje zlatokraja ponovno oblistati morali, stradalo je svekoliko
lišće i to u užasnoj mjeri od hrastove medljike (Oidium).
Nakon udarca štapom o granu takovih stabala zapušila bi se
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 262


čitava grana od zadušljiva praha, dočim na onima hrastovima,
koji su bili po gubaru napadnuti, opažana je medljika
samo na tako zvanim ivanjskim izdancima (Johannis triebe).


Buduć da se gubar vrlo lasno u šumi opaža, dočim se
zlatokraj u visokom granju i vrhuncu stabala lahko previdi,
to bi ja za sada zaključio da ono hrašće, koje se je u
ravnoj Slavoniji uslijed medljike osušilo, ne bijaše prvobitno
pogriženo od gubara već od zlatokrajića. Kasniji razvitak
gubara ne sili hrast da već početkom lipnja ponovno oblista
te da tada jako postrada od medljike.


Nu ni jedno zlo nije takvo, da ne bi prouzročilo kakvo
dobro. Oni hrastovi, koji su od medljike najviše stradali i
na kojima je vrvilo od leptira zlatokrajića, posve su sad
prosti zapaučenih gusjenica toga štetnika.


Biti će da je ili oidium štetno djelovalo na jaja ovog
štetnika ili je prisililo leptire da na inom drvlju jaja ležu.
Nu kako su ti hrastovi prilično osamljeni, pa ni leptiri zlatokrajića
baš izvrsno ne lete prem mnogo bolje nego oni
gubara — možemo zaključiti, da je tu medljika sama uništila
svog predšastnika koji joj je stvorio tako izvrsno tlo.


Zezulka.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo cesarsko i Apostolsko kraljevsko Veličanstvo
blagoizvolilo je premilostivo podijeliti kr. šumarskom nadinžiniru
kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima Ivanu Zezulki
naslov kr. šumarskog^savjetnika.


Njegova preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za poljodjelstvo
imenovao je šumsko-računarskog revideitta sa naslovom i značajem
savjetnika Lazara Jovics a pravim kr. šumarsko-računarskim savjetnikom
u VIII. plaćevnom razredu.


Njegova preuzvišenost gospodin kr. ug. ministar za poljodjelstvo,
imenovao je u području kr. šumarskog ureda na Sušaku kr. šum.
inžinira sa naslovom i značajem kr. šum. nadinžinira Belu Zudor a
kr. šum. na.iinžinirom u VIII. plaćevr.om razredu.


Njegova preuzvišenost gospodin kr. ug. ministar za poljodjelstvo,
imenovao je kr. šumarskog nadinžinira Emila Kundrat a kr. šum.
savjetnikom u VII. plaćevnom razredu, a kr. šum. inžinira Dragutina
Lahne ra kr. šumarskim nadinžinirom u VIII. plaievnom razredu.


Preuzvišeni gospodin kr. ug. ministar za poljojelstvo imenovao
je . skupnom stališu državnih šumarskih činovnika kod hrvatsko