DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 221 -
Osobne vijesti.


f Prof. Fran Žav. Kesterčanek. Dne 21. kolovoza o. g. nakon
dugog bolovanja u 59 godini života preminuo je u Zagrebu profesor
kr. šumarske akademije Fran Žav. Kesterčanek. O zaslužnom pokojniku
donijet ćemo kasnije opširni životopis.
Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je nadšumara Franju F u s i ć a sumarnikom u VIII. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke imovne
obćine.


f Stjepan Dodig, kot. šumar gradiške imovne općine, po


ginuo je kako doznajemo junačkom smrću na sjevernom ratištu.
Slava mu!
f Srećko Krejcar, nadšumar vlastelinstva Trakošćan umro je


dne 5. lipnja o. g. u Čemernici u 55 godini života. Buduć je bio u
cijeloj okolici obće štovan, dohrlilo mu je na pokop puno okolnog
naroda, gdje mu je iskazalo posljednju počast. Sahranjen je u Cvetlinu.
— Slava mu!


Različite vijesti.
Dar literarnoj zakladi. Sveučilištni profesor veleuč. gosp.
Dr. A. Langhoffe r darovao je literarnoj zakladi hrv. slav. šumar,
društva 20 kruna.
Izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarstva održan
je ove godine od 8. do 15. travnja u Zagrebu pod predsjedanjem
velem. gosp. kr. odsječnog savjetnika i zem. šum. izvjestitelja Roberta
Fischbacha , a kao povjerenici su fungirali kr. zem. Šum.
nadz. I. raz. Ante Kern , nadšumarnik petrovaradinske imovne
obćine Jovo Metla š i šumarski savjetnik vlastelinstva našičkog
Franjo u r . g e r.
Za izpit se je prijavilo 16 kandidata, od kojih ih je 12 k izpitu
pristupilo.
Pismeni izpit obdržan je 8. i 9. a ustmeni izpit od 10. do 15.
travnja u prostorijama šum. odsjeka kr. zem. vlade u Zagrebu, dočim
je ustmeni izpit u naravi obdržan dne 13. travnja u Maksimiru.
Za pismeni izradak dobili su kandidati dne 9. travnja slijedeća
pitanja:
1.) Za vezanje 350 jutara velike popuzine ima se u prolaznom
šumskom vrtu uzgojiti bagrem, s kojim će se i to sa 1 godišnjim
biljkama, u roku od 3 godine izvesti sadnja.|
Kolika će trebati površina za taj vrt, gdje će se isti osnovati,
koje sve poslove treba u njemu obaviti da se u njemu odgoji dovoljan
broj biljka i kako će se te biljke u popuzine saditi?
2.) Jedan šumski kompleks sastoji od slijedićih sastojina: ,
a) 150 jutara 20 god. branjevine sa obrastom 0-8
b) 120 „ 40 „ sastojine „ „ 0 7
c) 70 „ 64 „ , „ „ 0-7
d) 300 „ 110 „ „ „ „ 0-6
e) 90 „ 160 „ „ „ „ 05
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 222 —


Ova je šuma u prigorju, te odgovara poprečno V. bonitetnom
razredu Feistmantelovih tabela a sastoji se iz mješavine od 0.6 hrasta
i 0*4 bukve.


Šuma ta ima se urediti za strogo potrajno godišnje gospodarenje
po onim propisima koji vrijede za onu šumsku upravu, kod koje vi
sada službujete.


U slučaju, da takovih osobitih propisa nema, odaberite sami
najshodniju metodu za uredjenje šuma i za izračunavanje godišnjeg
prihoda za pr/o desetgodišnje razdoblje, te opišete sve dijelove iz
kojih bi se morala sastojati dotična gospodarstvena osnova.


3.) Koju važnost ima lov po narodno gospodarstvo u modernoj
državi? Koje odredbe sadržaje zakon o lovu u svrhu zaštite lova, a
koje u svrhu ču/anja šumskih i poljskih gospodarstva?


Dne 10. travnja dobili su kandidati za pismeni izradak slijedeća
pitanja: _ .


4 ) Koji se sortimenti trgovačke drvne robe izradjuju u onom
kraju gdje ste službovali, odnosno gdje sada službujete? Kako se
isti izridjuju, te koja svojstva smije, a koja nesmije imati izradjena
roba?


5.) Treba opisati šumske izmjere za sastav gospodarstvene
osnove počamši od reambulacije međja i eventualno uredjenje medjašnjih
sporova.


6.) Navedite Vaše mišljenje o pravom uzroku sušenja naših
hrastika zadnjih godina, te o mjerama o pobijanju te bolesti.
Svi kandidati su položili izpit sa uspjehom a od tih trojica
veoma dobrim uspjehom.


Izpit su položili: Antun Abramović iz Vetova, Ivan Balić
iz Moslavine, Viktor B . h m iz Steyera, Mihajlo Brankovi ć iz
Brloga, Petar To čić-Periče vi ć iz Vareša u Bosni, Svetozar
Jagrović iz Oline, Petar Kovačevič iz Virja, Mirko Medaković
iz Petrinje, Nikola Miljuš iz Srba, Milan Pichler iz
Zagreba, Marko Sebetić iz Širokog polja te Josip Uroić iz
Varaždina.


Izkaz uplaćenih utemeljitelj lih prinosa, članarina L razreda
i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski
list tečajem vremena od 15. prosinca 1914. do 30. lipnja 1915.


I. U temelj i tel j ni pri nos. Kosović Bogoslav kr. zem. šumar,
nadzornik u Zagrebu 200 K.
II. Članarine I. razreda i upisnine: Abramović Nikola
10 K., Adamek Lad slav 10 K., Agić pl. Oskar 10 K., Althaler Franjo
10 K., Augustin Vinko 10 K., Benak Vinko 10 K., Bogoevič Tomo
12 K., Bona pl. Marino 10 K., Biondič Josip 10 K., Brosig Ljudevit
10 K., Brosig Rudolf 10 K., Bubanj Vjekoslav 20 K., Brausil Makso
5 K., Bonel Julio 20 K., Boor Dragutin 10 K., Brnjas Dragutin 10 K.,
Bogsch Arpad 10 K., Czeisberger Ernest 10 K., Crnadak Milan 10 K.,
Čop Andrija 10 K., Demi Eduard 10 K., Dojkovič Vilim 10 K.,
Drenovac Svetozar 10 K., Fischbach Robert 10 K., Fuksa Vaclav
10 K., Franješ Juraj 10 K., Gettwert Andrija 10 K., Gurth Dragutin
20 K., Gjurekovič Milan 10 K., Grdinić Matija 10 K., Grdinič Milan


ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 71     <-- 71 -->        PDF

- 223


10 K., Griinwald Josip Djakovo 10 K., Gôderer Albert lO K., uettwert
Božidar 10 K., Hohoss Ivan 10 K., Havličik Aleksander 10 K.,
Hankonji pl. Stjepan 10 K., Holl Ferdinand 10 K., Jakopec Josip
10 K., Jerbić Ivan 10 K., Jasić Dušan 10 K., Jovanovac Antun 5 K.,
Kaiernoška Dragutin 10 K., Koprić Andrija 5 K., Kuzma Julio 5 K.,
Kundrat Emil 5 K., Kauders Alfons 10 K., Krstić Simo 10 K., Laksar
Dragutin 10 K., Lasman Dragutin 10v K., Lahner Dragutin 5 K.,
Langhoffer August Dr. 10 K., Lajer pl. Šandor 5 K., Levaković Antun
Dr. 10 K., Madjarević Ivan 10 K., Matizović Dragutin 10 K., Maier
Bela 10 K., Mariany Ivan 10 K., Maslek Mile 10 K., Melcsyczky
pl. Pavel 10 K., Milković Ivan 20 K., Marton Gjuro 5 K., Masztits
Gustav 5 K., Majstorović Ivan 10 K., Malčić Vatroslav 10 K., Marinović
Milan 10 K., Marčić Marko 10 K., Maruzzi Ivan 10 K , Miljuš Petar 5 K.,
Ogrizović Gedeon 10 K., Ostović Mato 10 K., Peičić pl. Viktor 10 K.,
Petrovič Stevan 10 K., Polaček Dragutin 14 K. 75 fil., Potočnjak
Vjenceslav 10 K., Pleško Bartol 10 K., Pleša Nikola 10 K., Prstec
Milan 10 K., Pere Vilim 10 K., Prpić Petar 10 K., Puches Franjo
10 K., Pichler Milan 20 K., Piršić Vilim 10 K., Resz Antun 10 K.,
Rosmanith Albert 5 K., Rukavina pl. Rudolf 10 K.. Rukavina Josip
10 K., Ružička Augnst 5 K., Radošević Vjenceslav 10 K., Szentgyôrgyi
Ljudevit 10 K., Svoboda Bogdan 10 K., Stromszky pl. Ladislav 5 K.,
Slapničar Eduard 10 K., Steller Slavoljub 5 K., Seidel Oskar 10v K.,
Šmidt Josip 10 K., Šustić Josip 10 K., Schaab Valentin 10 K., Šarh
Ivan 20 K., Šimić Stjepan 10 K., Tôlg Vilim 10 K., Thuransky pl.
Bela 5 K., Tropper Ivan 10 K., Tordony Emil 5 K., Turkalj Zlatko
10 K., Ullreich Gyula 10 K., Ugrenović Aleksander Dr. 10 K., Vac
Gašo 10 K., Viđale Jaromir 10 K., Všetečka Adalbert 10 K., Weiner
Milan 10 K., Zezulka Ivan 10 K.,


III. Podupirajući prinosi: Vlastelinstvo Vukovar 50 K.,
Vlastelinstvo Ilok 20 K., Imovna općina : gjurgjevačka 400 K., grad.ška
400 K., petrovaradinska 300 K., druga banska 100 K., slunjska 50 K.,
otoëkalOOK., ogulinska 50 K., Gradovi: Zagreb 20 K., Osijek 20 K.,
Varaždin 20 K., Karlovac 20 K., Petrinja 20 K., Požega 20 K.,
IV. Pretplatnine za Šumarski list; Kr. šumarsko ravnateljstvo
u Zagrebu za 16 primjeraka 160 K., Kr. nadšumarski
ured u Vinkovcima za 1 primjerak 10 K., Kr. šumski ured na Sušaku
za 1 primjerak 10 K., Kr. gospodar, učilište u Križevcih 12 K., C. Kr.
pokrajinsko šum. nadzorničtvo u Zadru 24 K, Šumarska škola u
Sarajevu 12 K., Pošumavska sušama na semena lésni u Češkim
Budejovicam 24 K., Šumarski odjel IV/3 i šumarska direkcija IV/4
zemalj. vlade u Sarajevu 24 K., Kr. ugar. ministarstvo za poljodelstvo
IB/3 u Budapesti 24 K., Ravnateljstvo nadbiskupskih dobara u
Zagrebu 36 K., Holzverwertungs-Aktiengeselchaft u Tesliću-Bosna
12 K


Sveukupno: 3244 K. 75 fil.


Slovima! tri hiljade dvie stotine četrdeset i četiri krune 75 fil.


Szentgyôrgyi
blagajnik
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 72     <-- 72 -->        PDF

224


Natiečai.


Za podjeljenje potpora iz „Zaklade za uzgoj djece šnmarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za školsku godinu
1915./16. raspisuje se ovime natječaj.


Prema §. 2. zakladnice imaju dravo na te potpore djeca, odnosno
siročad aktivnih i umirovljenih činovnika krajiških imovnih
općina, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) općina i zemljištnih zajednica, koja kao redo viti
učenici, polaze više djev. škole ili ženski licej, strukovne
muške ili ženske škole, te srednja i ovima nalika učilišta (gimnazije,
realne gimnazije, učiteljske, više trgovačke i nautičke škole i t. d.),
zatim djeca činovnika spomenutih službenih kategorija koja polaze
kao slušatelji visoke škole (sveučilišta, više tehničke škole, rudarske,
šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije i t. d.), nadalje
njihova djeca koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj akademiji
obrazovnih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu, te
napokon njihova djeca koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovnog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju posve bezplatno
mjesto.


Za djecu, koja polaze ili kane polaziti srednja ili ovima nalika
učilišta, ima molbenice predložiti njihov otac ili tutor, ter istoj priložiti:
1. krstni list učenika i 2. njegovu svjedočbu o uspjehu u
naucima u prošastom školskom godištu, te 3. po nadležnom općinskom
odnosno gradskom poglavarstvu izdanu svjedočbu o imućtvenom
stanju djeteta odnosno njegovih roditelja.


Slušatelji visokih i ovima sličnih zavoda mogu svoje molbe i
sami predložiti, a treba da im prilože osim krstnog lista i svjedečbe


o svom imućtvenom stanju svojih roditelja još i svoje kolokvijalne
svjedočbe za minulo poljeće, odnosno sjedočbu o zadnjem položenom
državnom izpitu.
Molitelji treba da u molbi naznače svoje obitavalište i stan, ter
zavod kojega će polaziti dotični učenik odnosno slušatelj za kojega
se podpora moli.


Nebiljegovane molbenice imadu se predložiti predsjedničtvu
uprave zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji u Zagrebu (Markov trg, šumarski odsjek kr.
zemaljske vlado, odjela za narodno gospodarstvo) najkasnije do 25.
kolovoza 1915.


Na prekasno stigle i na valjano neobložene molbe neće se
uzeti nikakav obzir.


U Zagrebu, dne 8. srpnja 1915.


Predsjedničtvo uprave zaklade za uzgoj djece


šumarskih činovnika u kralj evinam a Hrvatsko j


i Slavoniji.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.