DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 151 -


Slavoniji, te na to izviješće dobivene odredbe kao i u obće
i sve ine njezine zapovjedi dužnom poslušnošću provesti.


Za tu njihovu službu, jerbo si moraju držati konja i
jašiti, te biti pošteni vijerni i revni, daje im se godišnja
plaća od 200 ranjskih forinti, koje oni, prema predlogu
Ratnog- Komesarijata, imadu iz ovdašnje ratne i krajiške
blagajne (Kriegs und Grânz-Cassa) iz unišlih šumkih i
zirovinskih pristojba četvrtgodišnje podizati, bez da se zato
pita General - Kriegs - Komesariat i to sadanja 4 šumara
od 1. novembra 1754. kao od dana njihovog privremenog
namještenja.


Izprazni li se koje šumarsko mjesto, ima to General-
Comanda izvijestiti c. i k. ratnom vijeću (k. k. Hof-Kriegsrat),
te glede popunjenja dotičnog mjesta staviti obrazloženi
predlog.


Dano u Beču 5. Jula 1755.


Osobne vijesti.


Njegovo cesarsko i Apostolsko kraljevsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim svojim riješenjem dtto Beč, dne 28. travnja 1915.
imenovati kr. šumarskog savjetnika kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu Emila Tordonya , kr. šumarskim nadsavjetnikom sa sistemizovanim
berivima VI. plaćevnog razreda, a kr. šumarskim nadinžinirima
Karmelu pl. Zajcu i Maksi Brausilu pako podijeliti
naslov kr. šumarskog savjetnika.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je
naslovnog kr. šum. savjetnika i upravitelja kr. nadzorničtva za pošumljenje
primorskog trasa u Senju Otton a Nyitray a kr. šum.savjetn´kom
u VII. plaćevnom razredu, zatim kr. šum. inžinira Slavo ljuba
Stellera upravitelja kr. državne šumarije u Vojiiću kr. šum.
nadinžniirom u VIII. plaćevno.n razredu, kr. šum. inžin. pristava.
Teodora Budi savlj evićaupraviteljadrž.šumarij u Kalju kr. Šum.
inžinirom u IX. plaćevnom razredu, te bezplatnog kr. šum. inž.
vježbenika Ivana Bellu privremenim kr. šum. inž. vježbenikom sa
adjutumom i konačno premjestio je u interesu službe kr. šum. naiinžinira
Em ila Km etonyi-a iz p jd učjakr. šum. ravnateljstva zagrebačkog
u glavni šumarski odsjek I. B. kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo
u Budimpešti.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo imenovao je u području
kr. nadšumarskog ureda u Vinko.cima kr. šumarskog inžinira Ladi slava
pl. Hamara kr. šumar, nad nžinirom, kr. šumarske inžin´rske
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 152 —


vježbenike Vladimira Ciganovića i Ivana Holtza kr. šumarskim
inzinirskim pristavima, teimru NemešaiStjepanaSzant 6-a
kr. šumarskim inzinirskim vježbenicima.


Kr. ug. ministar za poljod,elstvo obnašao je šumsko-račun. nadsavjetnika
i predstojnika računovodstva pridieljenoga kr. šumarskom
ravnateljstvu u Zagrebu Belu pl. Thuranszky-a, imenovati pravim
kr. šum. lač´jn. nadsavjetnikom u VII. plaćevnom razredu.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području kr.
šumarskog ureda na Sušaku kr. šum. inžinirskog vježbenika Pavl a
Z s u ri 11 u kr. šumarskim pristavom u privremenom svojstvu u X. plaćeeni
razred, kr. žum. inž. vježbenika bez pripomoći Franju O rbâna,
kr. šum. inzinirskim vježbenikom u privremenom svojstvu te
svršenog slušatelja šumarske visoke škole Dragutin a Soôs a kr.
šum. inž. vježbenikom u privremenom svojstvu.


Njegovo cesarsko i apostolsko kraljevsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je podijeliti kr. šumarskom inžiniru Béli Zudoru, upravitelju
kr. drž. šumarije u Ljeskovcu naslov i značaj kr. šumarskog
nadinžinira.


f Dr. Oskar Simony. Svima bivšima slušateljima c. i kr. visoke
škole za kulturu tla u Beču biti će još živo u pameti osebujna
pojava ondašnjega profesora matematike i fizike Dr. O. Simony a,
koji je dne 7. travnja t. g. dovršio svoj neumornim i dubokoumnim
znanstvenim radom ispunjeni život.


Svojom ljubežljivošću i susretljivošću znao bi privući svakoga
k s, bi i svaki je k njemu rado pohrlio misleć da će se s njime ugodno
pozabaviti, no svaki je odmah ostao pred njim osupnut i zapanjen
nad njegovim malo kome dokučivim znanjem i njegovim malo kome
dokučivim mislima.


Bio je velik u rješavanju velikih problema pa ma bilo koje vrsti
znanosti, a ponajpače njegovoga glavnoga predmeta matematike, a bio
je velik i u poznavanju sitnica, koje on nije nikada smatrao sitnicama,
nego važnim dijelovima — atomima — znanosti, potrebitima za
rješavanje velikih znanstvenih problema. On nije živio za sebe niti
je što za sebe tražio, on je bio ne samo s malim, nego upravo s najmanjim
zadovoljan — on je živio samo za znanost.


Neću pogriješiti ako za ilustraciju tog njegovog osebujnog života
spomenem, da je on sam nosio sav svoj teret na 3700 m. visoki
Pic Tenerifa na Kanarskom otočju, jer nije htjeo mučiti za nošenje
toga tereta plaćenu mazgu, a znao je sam sa bečkog kolodvora nositi
i sanduke sa svojima po Arabiji i Kanarskom otočju skupljenima
dragocijenim sbirkama, dakako na veselje za to nošenje plaćenog
služnika, koji je bezbrižno kraj njega koracao.


No on je to i mogao, jer je bio i tijelom pravi gorostas.
Svaka stvar ga je upravo do skrajnosti zanimala, a sve takovim
poznavanjem i proučavanjem raznolikih predmeta prikupljeno i usavršeno
znanje urodilo je dobrim plodom, jer ga je njegova silna i
skoro nedostiživa memorija znala upotrebiti kod rješavanja važnih
znanstvenih zadataka.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 153 —


Dr. Simony je napisao mnogo i veoma važnih rasprava iz raznih
znanstvenih struka, a za nas šumare su od vrijednosti njegove rasprave
o kubiranju debala.


Rodjen je dne 23. aprila 1852. u Beču. U 21. sodini položio je
na bečkom sveučilištu doktorat filozofije i doskora je postao docentom
na tadanjoj šum. akademiji u Mariabrunnu, koja je kasnije kao


c. kr. visoka škola za kulturu tla prenesena u Beč, kamo ju je i profesor
Simony slijedio.
Dok je aktivno službovao bio je ljubimac svojih slušatelja, pak
će se sada prigodom njegove smrti mnogi od njegovih slušatelja iz
Hrvatske zahvalno i ugodno sjetiti njegove blage uspomene.


Slava mu! K.


f Robert Bokor, kr. šumarski nadsavjetnik i predstojnik kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima i odbornik hrv.-slav. društva,
umro je nenadano dne 13. svibnja tg. u 57. godini života, te je prevezen
u Apatin i ondje dne 15. svibnja sahranjen. Slava mu!


f Stjepan pi. Litassy, kr. šum. inž. pristav i pričuvni kadet
kr. ug. 31. domobr. pješačke pukovnije, pao je u bitci kod Jaroslava.
Činovničtvo kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu izdalo je za svojim
milim mladim drugom dne 1. travnja tg. osmrtnicu. Slava mu!


Društvene vijesti.


Dar pripomoćnoj (Kôrôskenyevoj) zakladi hrv.-slav. šum.
društva. U mjesto vijenca na odar svoga člana i odbornika pok.
kr. šum. nadsavjetnika i predstojnika kr. nadš. ureda u Vinkovcima
Roberta Bokora, darovalo je hrv.-slav. šum. društvo 20 K pripomoćnoj
zakladi hrv.-slav. šum. društva.


Nove knjige.


Pomoćnik za kr. državno lugarsko osoblje. Tekom dugotrajnoga
svojega službovanja opazio je kr. šumarski savjetnik — sad
već nadsavjetnik — Emil Tordony , da osobito vanjsko lugarsko
osoblje nije u toliko verzirano u poznavanju najpotrebnijih službenih
odredaba, kako to inače interes službe zahtijeva. Temeljne ustanove
odnoseće se na izvršavanje lugarske službe za bivšu vojnu Krajinu
sadržane su u Forstdienstreglementu, kasnije pako u službenoj knjizi
i u prijavnoj knjigi lugara. Ma da su te ustanove skroz temeljite, nisu one
potpune i ne odgovaraju više današnjoj potrebi. Napredovanje šumarstva,
a i rasprostiranjem birokratizma u šumarskoj struci, nagomilalo
se je kroz niz godina silesija odredaba odnosećih se na prava i
dužnosti i u opće na službu državnih lugara, koje naredbe postojeće
stare propise sustezuju, nadopunjuju ili ograničuju. Sve to, što se je
u posljednim godinama u pravcu uredjtnja lugarske službe dogodilo
i što je odredjeno bilo, nije vazda poznato ni dulje vremena u
službi stojećem osoblju, a u službu na novo primljeni u opće se
ne mogu dočepati potrebite informacije, jer lugarski arkivi u opće
ne postoje, a šumarija nije uvijek pri ruci. Gosp. šumarski nadsavjetnik
Tordony smatrao je potrebnim s.ve to, što je potrebno,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 154 —


da svaki lugar znade složiti u pripomoćnoj knjižici, te je u svojem
„Pomoćniku" jezgrovito sastavio sve, što je lugaru od prijeke potrebe;
u opće on u njemu pruža lugarskom osoblju formalan kompedium lugarskih
dužnosti i prava. U prvom i u drugom dijelu raspravlja pisac
organizaciju kr. drž. lugar, osoblja i namještenje u službu, u trećem
osobna prava, u četvrtom dužnosti lugarskog osoblja. Ovaj dio „Pomoćnika"
važan je pored sadržaja parbenoga postupka, u kojem ima
govora o kućnoj premetačini, oružničkoj asistenciji, gradjanskoj parnici,
kaznenim odredbama, smetanju posjeda, zaplijeni orudja i blaga
i još mnogo toga, što će lugarskom osoblju dobro doći. U slijedećim
poglavljima ima još govora o zabrani nuzgrednog zanimanja,


o karnosnom postupku, o putnim propisima i o pogodnostima lugarskih
zamjenika.
Vidi se daklem, da je taj sa kazalom providjeni „Pomoćnik" vrlo
zgodno uredjen, a lugarsko će se osoblje vrlo lahko i brzo orientirati
i pronaći put, koji mu valja u neobičnijim položajima u težim
prilikama postupati. U opće dobilo je lugarsko osoblje u „Pomoćniku"
u pravom smislu riječi „Pomoćnika" u službi, savjetnika u
neprilici, a u opće pravoga prijatelja, a biti će svakako zahvalno
piscu, koji je trudom i mukom sabrao sve to, što treba da bude
lugar u svojem zvanju posve orientiran. Dobro će doći ova knjižica
i svim onima, koji se bave administracijom šuma, a nebi smjela
manjkati ni sa jednoga pisaćega stola gospode upravitelja šnma. Izvrsna
je bila ideja pisca „Pomoćnika", da je u ukusno vezanu knjigu dao
prišiti do 100 stranica čistoga papira, kamo se mogu upisivati u
buduće dolazeće naredbe viših oblasti. Ovo je od tim veće znamenitosti,
jer pored malog broja čitaoca ovakovih izdanja, nema žalibože
nade, da će se izdanje „Pomoćnika" što prije ponoviti. I broj
otisaka ovoga prvoga, u vlastitoj nakladi pisca izašloga „Pomoćnika",
koji je ukusno vezan i čisto tiskan, vrlo je malen a može se — dok
zaliha traje — naručiti kod pisca uz cijenu od K 2-40. —m—


Uputa u uzgoj i sadnju šumskog drveća. Napisao profesor
i upravitelj šumarske škole u Sarajevu Ferdinand Holl. Naklada
knjižaje I. Studnička i dr. u Sarajevu. Cijena 2 K.


Ova rijetkom pomnjom napisana knjiga ima svrhu, da sa ciglih
58 stranica teksta, u kome se nalazi i 47 slika uputi bosanske kultivatore
šuma u odgoj šumskih biljka u biljevištima i „presadnju
istih na šumišta. Posebno je poglavje posvećeno sadnji biljaka na
kršu, kojeg je pošumljenje jedna od veoma važnih zadaća bosanskih
i hercegovačkih šumara.


Kratki i jezgroviti način, kojim je knjiga pisana, biti će po našem
mnijenju podpuno u stanju ispuniti namijenjenu joj zadaću.,


Kako je knjiga namijenjena bosanskim i hercegovačkim šumarima
i lugarima, pisana je ona sa dosta turcizma, nu i te izraze će
i svaki hrvatski šumar vrlo lahko razumjeti.


Mi možemo nabavu ove lijepe stručne knjige svakome najtoplije
preporučiti. .. Kosović.


Uredjuje kr. ».cm. šutn. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrechf Zagreb.