DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 139 —


Red i Instrukcija*


kako se imadu u buduće upravljati i uzčuvati
šume vojne Krajine u kraljevini Slavoniji, te
kako se pri izvršivanju tih svojih dužnosti imadu
vladati šumari, koji će se za to postaviti.


Prilog za povijest hrvatskog šumarstva. Priopćio B. Kosović.


Pošto u tom pogledu nije dosada bilo nikakova reda,
nego su najljepša i najvrijednija stabla obarana, a previšnja
služba zahtijeva; da se u buduće koliko moguće predusretne
posvemašnjem zabataljenju šuma i širenju pustošina, to se
je pronašlo za dobro propisati slijedeći potanki šumski red :


i


1. Sve krajiške šume u tim okružjima t. j . petrovaradinskom,
brodskom i gradiškom imadu se razlučiti, ter za
nadziranje istih postaviti četiri šumara (Waldbereiter) i to
dvojicu u petrovaradinskom okružju, — jer je ono najveće i
najprostranije - od kojih jednoga za dio od Martinaca do
Rajevasela, a drugoga od Jarka do Boljevaca, trećega za
brodsko, a četvrtoga za gradiško okružje.
2. Ti šumari imadu u službenom pogledu podpadati
neposredno pod krajiško vojno zapovjedničtvo (General
Militar-Comando) kraljevine Slavonije tako, da nemaju nikoga
drugoga osim komandirajućeg generala smatrati svojom predpostavljenom
oblašću, a od ovoga izdane im naredbe imadu
najtočnije izvršivati.
3. Komandirajući general imade svakom šumaru odrediti
njegovo sjedište, a ovaj se ima obratiti na zapovjednika
dotične krajiške pukovnije (Regiments-Komandanten), u kojega
* Original ovog Šumskog reda i Instrukcije nalazi se pohranjen u c. kr. dvor.
ratnom arhivu u Beču, te nosi oznaku arkiva: ., o^o
K. A. A.
Acta 72 Ingenere. Mili. Gr. Verhandl. te izvana naslov: Instruction wie die
Militar-Granitz-Waldungen in Slavonien fiirohin zu besorgen und zu Conservieren
seyen und die aufstellende Wald-Bereitern sich diesfals zu verhalten haben
Wien den 5 Septbr A" 1755
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 140 —


području njegovo sjedište leži, da mu tako dugo doznači
potrebni stan, dok se iz šumskih sredstava prinosima regimente
nesagradi posebni stan za šumara.


4. Šumari imadu krajiške šume barem svakih 14 dana
točno pregledati, a u slučaju, da to iz kojih opravdanih
razloga nebi mogli učiniti, imadu takovu pregledbu svakako
obaviti najmanje u četiri nedjelje jedanput. U tu svrhu moraju
oni uvijek držati dobrog jahaćeg konja.
5. Nebi li šumar mogao dospjeti na sve s tim skopčane
poslove, prepušta se slavonskoj General-Comandi, da mu
ona sama, nakon što to dotični šumar kod nje zatraži, prema
potrebj u pomoć dodijeli iz svoga okružja po jednog ili po
dva i to islužena podčastnika, kojima se, u koliko to prihod
šume dozvoljava, može za njihov trud dati njeka naplata.
6. Niti častniku niti podčastniku nije slobodno, a još
je manje slobodno prostom Graničaru oboriti za gradjuili ogrjev
sposobno stablo prije nego se najavi šumaru,. A treba li
zbilja koji od tih za svoju porabu gradjevnog drva, te
dobije za to cedulju od svoga zapovjednika pukovnije, imade
mu se isto u gustom i sklopljenom, nipošto u drugom kojem
predjelu šume doznačiti, a doznačnica po šumaru u svrhu
vlastitog pokrića oduzeti. Tim će se vadjenjem s vremenom
stabalje u tim predjelima u toliko prorediti, da će jedno
stablo od drugoga biti udaljeno po 6 hvati razmaka, te će
medju njima moći nicati i rasti mlado drveće.
Dok god se šume podpuno neočiste od ležećeg i natrulog
drveća te od grmlja, koje sprječava rastenje mladica,
nesmiju šumari dozvoljavati, da se niti za pukovniju niti za
proste graničare izradjuje ogrjev ni cjepka, niti da se prave
daske od drugog drva osim od leževine ili iz po vjetru
izvaljenog stabalja. Time će se šuma očistiti i u obće
staviti u valjano i uredno stanje.


Stoga se podjedno odredjuje, da se u buduće nesmiju
ograde oko dvorišta i vrtova praviti iz proštaca t. j . čije
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 141


panih komada, nego samo iz pletera i to stoga, da se u jednu
ruku predusretne velikom uništavanju gradjevnog drva, koje
tim cijepanjem nastaje, a u drugu ruku da se odstranjenjem
grmlja očiste i poboljšaju oranice i livade Graničara. Da se
ovaj uspjeh, za kojim se teži, što sjegurnije postigne, nalaže
se ovim izričito zapovjednicima pukovnija, — koji su za sve
ovima propisima protivne činitbe odgovorni, ali koje nije
tako lahko prepriječiti, — da se oni imadu ne samo kroz
zapovjednike kumpanija o tom od vremena do vremena valjano
osvjedočiti, nego da imadu svaki puta o nenadano
počinjenim prestupcima slavonskoj vojnoj General-Comandi
što skorije podnijeti prijavu. Kad jednoć budu izvale i leževina
sasvim iz šuma izvezene, te kroz to šume stavljene u
valjan red, biti će onda bolje godimice stanovita okružja, a
i cijele gromade iskorišćivanju podvrći i tamo, gdje se stabla
sijeku u gromadama, odrediti, da se ostavi stablo od stabla
po 4 hvata razdaleko i time načini mjesta, da se u tima
medjuprostorima podigne mladik.


7. Razumije se samo po sebi da ono, što je gore bilo
spomenuto glede doznake drva za Graničare, vrijedi i za
susjedne gospoštijske podanike, koji inače, obzirom na smještaj
svojih naselja, nebi mogli existirati bez ovih krajiških šuma.
No to vrijedi jedino s tom razlikom, da se Graničarima za
njihove potrebe ima drvo dati besplatno, dočim se drvo
gospoštijskim podanicima ima dati uz slijedeće cijene:
Od jednog stabla za kerep* (klada, mlinarica,
Muhl-Schiîî) jerbo se time takodjer
oštete i susjedna stabla 8 for. — nč


Isto za jedan korab (korabalj) ... . 8 for. — nč
Za oranicu (ormanica, oršenica,) ili veću
ladju 3 for. — nč


* Mlinovi na Savi obično zvani „vodenice" sagradjeni su na dva čamca
ili na dvije izdubljene drvene klade, čega radi se takova vodenica zove i „1 a d j a r a"
ili „kladara". Oba čamca ili klade skupa spojene za podlogu mlina zovu se
„kerep".


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 142 -


Za brzicu (vrst čamca) .
Za šiklju (czinakl, čiklja, čamčić) .. .
Za jedno stablo za mlinsko vreteno (Muhl-


Grundl)
Za jedno hrastovo stablo 6 hvati dugačko


a 1 nogu debeloIsto od 3 hvata duljine a 1 nogu debjineOd jednog stabla mekog drva 6 hvati dugog


i V2 noge debelogIsto od 3 hvata dugogOd jednog para za splavi (Gestorre) i od


para kratkog drva


Za jedan komad debelog kolja (za palisade,
pilote) 2 hvata dugačkog .. .
Kolari, koji prave kola za prodaju moraju


platiti i to racki kolar godišnje .. .
Njemački kolarHrastove daske i hrastova šindra od 100


komadaDužice za jednu bačvu od 6—10 akovaZa malu bačvu od 1—5 akova ... .
Za jedan badanj ili kacu do 20 akova .
Isto za jedan od 20—30 akova .. .
Isto za jedan od 40—50 akova- .. .
Od 100 komada velikih obruča .. .
Od 100 komada srednjih obruča .. .
Od svakog hvata tvrdog drva . . . .
Isto od mekanog po hvatu . . . . .
Isto tako imadu Provincijalisti platiti od


svake košnice pčela koje drže u šumiProvincijalisti imadu platiti za svoje u mili


tarske šume ugnate svinje i to
Od svakog velikog komada . . . . .-
Od srednjegOd malogU te se ne broje odojci.


2 for. — nč
1 for. — nč


1 for. 30 nč


1 for. 30 nč


— for. 45 nč
— for. 45 nč
— f. 22V2 nč
— for. 15 nč
— for. 6 nč
4 for. — nč
8 for. — nč


— for. 30 nč
— for. 30 nč
— for. 20 nč
2 for. — nč
3 for. — nč
4 for. — nč
— for. 12 nč
- for. 7 nč
-- for. 15 nč
for. 12 nč


- for. 3 nč
for. 18 nč


— for. 12 nč
— for. 9 nč


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 143 —


Graničari pako, koji imadu preko 15 komada,
plate od svakog prekobrojnog
svinjčeta pristojbu


Od velikog — for. 12 nč
Od srednjeg . . — for. 6 nč
Od malog — for. 2 nč
Ceduljarina ima se ubirati na slijedeći


način: Siječe li se drvo za prodaju
Provincijalistima ima se platiti za svaku
izdanu cedulju pisarina — for. 3 nč


Graničarima, koji trebaju drvo za vlastitu
porabu neima se zaračunati ceduljarina. — for. - - nč


Goni li Graničar svinjče u žirovinu ne
plaća nikakve pristojbe za ceduljarinu
ali Provincijalisti plaćaju od svake cedulje — for. 17 nč


8. Prijavi li se županijski ili gospoštijski činovnik ili
podanik, (koji ima pristupiti sa svojim seoskim knezom)
kod desetnika* (Quartiermeister, Viertelmeister) za drvo —
kakove prijave imadu uslijediti tečajem mjeseca oktobra
ili najdulje do polovice novembra, — to ima desetnik sa
znanjem zapovjednika pukovnije rečenim strankama, nakon
što od njih ubere u gornjem cjeniku naznačene pristojbe,
izdati doznačnicu (cedulju), u kojoj mora biti naznačena
vrst drva, njegova kolikoća i kakvoća. Seoski knez ima se
tada uputiti na šumara, koji će stranki, nakon što za ceduljarinu
ubere 3 nč, drvo doznačiti i uputiti ju da imade drvo,
bilo ono za ogrjev ili gradju doznačeno, što skorije posjeći i
to ogrjevno u razdoblju od 1. oktobra do polovice januara,
a gradjevno tečajem mjesecih decembra, januara ili februara
i to u dane od četvrtog dana poslije uštapa (punog mjeseca)
do mladja (mladog mjeseca). Isto tako ima ga ufatiti
(složiti u hvatove) i dati premjeriti.
Isto tako dužan je žitelj iz Provinciala ogrjevno drvo
izvesti do konca februara, a gradjevno drvo od januara do


*Desetni k je bio vojnička uredovna osoba kod pukovnijskog stožera.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 144
polovice ili konca marta i to radi toga, jer se još dalnjim
ležanjem drva u šumi smeta u rastu podmladak, koji u proljeće
izbija, te nije dobro da se zgazi, odkine ili prelomi.
U protivnom slučaju gubi on pravo na neposječeno i iz
šume neizveženo drvo.


9. Ovim se ozbiljno propisuje, da se pod pretnjom
teške i neminovne kazne nesmije iz šume ništa drugo osim ono
stoje odkazano i u odredjenoj količini uzeti ili u hvatove složiti.
Stabalje se nesmije po dosadanjem zločestom običaju odsijecati
skoro u polovici debla, nego pri korenu, dapače, koliko
je moguće neka se izvadi i sam panj. Pri obaranju za gradju
odredjenog stabalja mora se paziti da se njihovim padanjem
neozledjuju druga dobra stabla. Ako je potrebno, neka se
stablo sveže uzetom i polahko spusti i to ne na koji panj
ili na jaku granu da se neprelomi ili neraspukne. Oboreno
stablo ima se sasvim, pa i grane s njega izraditi i tako
šume riješiti odpadaka. Da se podupre što izdašnije krčenje
panjeva i time napravi ne samo što bolje zemlje nego i što
više mjesta za nicanje sjemena, dozvoljava se, — makar da se
inače nikakove radnje nesmiju u šumi izvadjati osim u odredjeno
vrijeme, — da se panjevi smiju krčiti i preko cijelog
proljeća i ljeta, no ipak mora cijeli posao biti dovršen već u prvoj
godini a ne smije se možda protegnuti na više godina. Pošto
šume moraju u razdoblju od 15. februara i polovice marta
do 15. oktobra sasvim mirovati, to se nesmije iz njih u tom
razdoblju ništa davati Provincijalistima.
10. Drugačije je sa Graničarima. Za njih se taj termin
skraćuje i dozvoljava im se, da smiju od 25. oktobra do
konca marta svoju svakogodišnju potrebu na drvu posjeći
i izvesti i to s razloga, jer se oni inače nebi mogli obskrbiti
drvima, buduć potroše mnogo vremena na vršenje previšnje
službe na čardacima, na pukovnijskim i garnizonskim stražama
i patrolama ili pako vojnim vježbanjem.
11. Prijave li se, radi velike udaljenosti šumarevog sjedišta,
podanici kod pukovnijskog desetnika (Quartiermeister),


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 145 —


nesmije im on ipak izpostaviti doznačnice, nego ih ima uputiti
na šumara.


12. Razumijeva se samo sobom da Graničari pod nikakvom
izlikom nesmiju davati drvo Provincijalistima, koji nemaju
prava na besplatno drvo.
Na to imadu najstrožije i revno paziti šumari, te zapovjednici
kumpanija i pukovnija.


13. Zateče li se Graničar ili gospoštijski podanik gdje
u krajiškim šumama bez dozvole ili bez doznake siječe uzgorna
(stojeća) stabla, ima mu se za prvi puta oduzeti sjekira,
te se ima opomenuti, da to više ne čini. Zateče li se on na takovom
činu i po drugi put, ima se i on i blago skupa sa
kolima dotjerati i predati zapovjedniku pukovnije. Zaplijenjeno
blago i kola imadu muse kao kontraband prodati javnom
dražbom, a o svemu se ima obavijestiti General-Comanda.
Za zaplijenjeno blago i kola unišli utržak ima se, kao i
ostali fiskalni prihodi, odposlati ratnoj i krajiškoj blagajni
(Kriegs- und Granz-Cassa).


Ako prekršitelji nisu Krajišnici nego Provincijalisti ili
stranci, ima se od njih osim toga ubrati i u istu blagajnu
odpremiti još i šumska pristojba, dočim se od Graničara
neima ubrati takova pristojba (jer oni imadu pravo na besplatnu
gradju).


Šumari imadu o svima sbivšim se dogodjajima podnašati
General-Comandi mjesečna izviješća, kojima imadu uvjek
priložiti u dva vlastoručno podpisana primjerka izkaz unišlih
šumskih pristojba. Dogodi li se šta osobita, netreba čekati
na rok kad se podnaša izviješće, nego neka se o takovom
dogadjaju bezodvlačno prijava podnese.


14. Žirovina jest i ostaje regalno pravo, kojeg je izvršivanje
pridržano za državu, no ipak se dozvoljava slavonskoj
General-Comandi da može, kada žirovina pomoću
božjom obilato urodi, saslušav dotičnog, odnosno dotične,
zapovjednike pukovnija i ovozemsku ratnu hrvatsku Substituciju
(darlandige Krgs. Kroatische Substitution) dati dozvolu,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 146 —


da svaki služeći i za službu enrolirani Graničar i njegovi
pomoćnici * smije 15 komada, bilo velikih ili mladih, svinja
slobodno i besplatno u šumu u žirenje tjerati, no za
prekobrojne da mora odmah kod utjeranja uplatiti u gornjem
šumskom cjeniku sadržane pristojbe. Da se pri tom
nebudu dogadjale zloporabe odredjuje se podjedno :


15. da za svinje Graničara imadu cedulje izdavati zapovjednici
kumpanija, koju cedulju imadu Graničari odnijeti
pukovnijskom desetniku, koji će prema u toj cedulji sadržanim
podatcima ubrati naznačeni novac, te cedulju kod sebe
pridržati i sa pukovnijskim a u d i t o r o m protokolirati, a
vlastniku svinja izdati drugu cedulju, s kojom se Graničar ili
Provincijalist ima uputiti k šumaru, koji će takodjer desetnikovu
cedulju morati protokolirati. Naročito pako
16. biti će dužnost šumareva nakon dovršenog ugona
svinja šume projašiti, svinje izbrojiti, te u koliko se pronadje
višak u qualiteti ili u kakvoći isti zaplijeniti. Od zaplijenjenog
pripada doušniku (denuncijantu), koji je to odkrio i
šumaru, u čijem se je to okružju sbilo, šesti dio. Osim
toga ima se takav prestupitelj radi dalnje odluke prijaviti
General-Comandi i zapovjedniku pukovnije, ter naznačiti
količina zaplijenjenih svinja.
Pošto se protupropisno u šume utjerane i zaplijenjene
svinje, koje propadaju u korist države, nemogu držati obaška,
imadu se iste odmah dotjerati u štopsko mjesto i predati
zapovjedniku pukovnije. Nikome se nesmije, pa bio on komu
drago, dozvoliti, da klati žir sa stabalja prije reda ili da ga
vozi kući i jerbo:


17. ništa toliko ne škodi šumskom podmladku koliko
ovce i blago, — jerbo ono mladice brstenjem ili sasvim uništi
ili ga učini za dalnji rast nesposobnim, — neobhodno je
nuždno da se ugon blaga u šume ograniči (stegne).
* Pomoćnici iBeihelfer). Djelatno služeći Krajišnici morali su se sami uzdržavati,
čega radi nisu svi za službu sposobni vršili službe, nego su na svakoga
služećega ostavljena 2—3 kod kuće, da skrbe za njegovo uzdržavanje. Nije li bilo
u kući služećega takovih „pomoćnika" vršili su njihove dužnosti neslužeći i u tu
vrhu kod kuće ostavljeni vojni sposobnjaci iz koje druge kuće u selu.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 147 —


U onim šumskim predjelima, gdje je već izbio mladik,
a gdje je nedavno sječeno, ima se ugon blaga skroz obustaviti,
te se u nutri nesmije dozvoliti ni paša goveda, ni
ovaca ni svinja sve dotle, dok vrhovi stabala zubu marve
ne odrastu.


Nadalje se ima paziti nato, da se ostali dio šume stavi
u zabranu odmah, čim se jedan dio šume zatvori za ugon
blaga. No nikad se nesmije za pašu otvoriti ona okružja,
u kojima se je nedavno sjeklo i gdje ima podmladka, jerbo
mladik nigdje ne izbija tako rado i brzo kao u mjestima
gdje su sječine mirne.


Pošto su koze po šumu najsretnije, to se pod prijetnjom
osjetljive kazne jednoč za uvjek najstrožije zabranjuje u
šume ih uganjati.


Isto se tako zabranjuje žeti, kositi ili bud kojim načinom
iskoriščivati travu iz mladika, jer se time mladik ozledjuje
i uništava.


18. Za čamove (crnogorične) je šume veoma štetno
struganje mašine te podkresivanje (odsijecanje tanjih grana)
i obrezivanje (odsijecanje ili klaštrenje debljih grana) stabala,
jerbo se struganjem mašine odkriva i ozledjuje korenje
stabalja, a okresivanjem se i obrezivanjem stabala spriječava
njihov rast, te okresano drvo ne može nikako izrasti u
pravo za gradju ili zašto drugo sposobno drvo.
Crnogorična se stabla razlikuju od stabala listača time,
da crnogorična stabla to bolje rastu u visinu, ako im se
grane oprezno podkrešu, no ako im se grane okljaštre
(odsijeku) onda se na mjestima, gdje su grane odsječene,
nakupi često puta toliko smole, da stablo postane kvrgavo
i da se izobliči, a gdjekoje se i osuši.


Toga radi se zabranjuje i okresivati i obrezivati stabla.


Neimadu li žitelji dovoljno stelje u svrhu gnojenja
njihovog posjeda, ovlašćuje se slavonska General-Comanda,
da može od vremena do vremena po svojoj najboljoj uvidjavnosti
prema potrebi odkazati dotičnim žiteljima stanovite
dijelove šume za sgrtanje stelje, jer će se time u ostalim
dijelovima šume očuvati mlade biljke. Isto se tako ovlaš
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 148 —


čuje General-Comanda, da im dozvoli okresivati za skorašnju
sječu odredjena stabla, nu nipošto ona, koja su za dalnji rast pridržana.
Gdje je uobičajeno okresivanje listača, dozvoljava se
isto i nadalje na zabitnijim mjestima gdje nema podmladka.


19. Isto tako treba čuvati šume, koje sadržavaju drveće
sposobno za cijepanje šindre, dužica, te za pravljenje obruča
i pletenje košara. Bačvarima i cjepačima šindre nesmije se
dozvoljavati, da si oni za svoj posao u šumi izabiru sposobna
uzgorna (stojeća) stabla, niti da u svrhu izabiranja
takovih stabala stabla zasijecaju ili španjaju.
Drvo za dužice i šindru neka se izabere od onog stabalja,
koje se obori kad se drveće obara za kakve druge potrebe
ili najviše u onima predjelima, koji su odredjeni za skoraš nju sječu.


Dužice i šimla neka se cijepa koliko je moguće
izvan šume.


Nijednom bačvaru ni košaraču nesmije se dozvoli ti da
u šumi siječe obruče, odnosno šibe, nego neka si ih sijeku
izvan šume po vrbacima i ljeskarima, jer će inače oni iskorjeniti
mlado hrašće i ostale listače. Biti će stoga shodno
da se izda odredba, neka bi se po prikladnim mjestima sadile
i gojile vrbe, koje i onako nije teško gojiti, te da se sa
sadnjom istih nastavlja.


20. Počme li se mjestimično stabalje uslijed nepogodnog
vremena ili inih kakovih prirodnih upliva sušiti, neće
se doduše moći proti tomu uporabiti kakovo obće sredstvo,
no ipak je dužnost šumara, da budu na oprezu, te da
revnim i savjestnim nadziranjem osušeno stabalje pronadju
i odrede, da se ono kao ogrjev ili kojim drugim načinom
iskoristi prije nego sagnjije.
Počmu li se ali sušiti cijeli predjeli šuma, neće biti
dovoljno, da se samo osušeno stabalje izsiječe, nego će biti
potrebno, da se iskopaju izmedju posušenih i zdravih predjela
i duboke grabe, te time prepriječi širenje zaraze kroz
žile stabalja, a po tom predusretne i uništenju cijelih šuma,
kakovo je već često puta znalo uslijediti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 149 —


21. Da se predusretne znatnim štetama u šumama uslijed
požara, koji nastaju iz obijesti ili nemarnosti užiganjem
smole ili suhog drva, zabranjuje se najozbiljnije kroz ljetne
mjesece od Gjurgjeva do Galova (do sv. Luke) bud pod
kakovom izlikom paliti bilo veliku bilo malu vatru u šumi,
a prestupitelji ove odredbe imadu se najstrožije kazniti.
U zimskim mjesecima, u kojima se nemože u šumi biti
bez vatre, slobodno je ložiti umjerenu vatru na mjestima,
gdje nema suhog i smolastog stabalja, no ložaći vatre nesmiju
se pod prijetnjom kazne odstraniti prije iz šume, nego
što naloženu vatru utrnu. Kome se dokaže, da je prouzročio
u šumi požar iz neopreznosti, ima se kazniti po uvidjavnosti
(arbitrarno) onako, kao što se kazne oni, koji prouzroče iz
neopreznosti požar u selu ili u gradu, Oni pako, koji zlobno
i svjestno prouzroče požar, imadu se kazniti po zakonu kao
svaki drugi palikuća.


Dogodi li se bud iz neopreznosti, bud iz zlobe ili iz
kakog mu drago uzroka požar u šumi, dužan ga je svaki
žitelj ići trnuti. Šumar ili tko bilo, koji prvi požar opazi,
dužan je to u selu razglasiti zvonjavom zvona ili inim načinom,
te u svrhu gašenja požara dignuti ljude. Najbliži stanovnici
u mjestu dužni su otići na garište pod vodstvom starešina
sa krampovima, (budacima, rovicama, trnokopima) lopatama
i motikama te sličnim orudjem, te tako dugo tamo trnuti vatru
dok to bude nuždno, te se nesmiju tako dugo udaljiti sa
garišta, dok nebudu drugima ljudima izmijenjeni ili dok
neb ude vatra sasvim utrnuta i stišana.


K tome gašenju požara moraju doći krepki ljudi ne samo
iz blizine nego i iz daljega kraja već prema tome da li je
vatra jača ili šuma veća i to bezplatno.


Tko bi se kratio gasiti požar ima se primjereno kazniti.


22. Pošto je u slavonskim šumama zadnjih godina
načinjeno toliko novih puteva, da niti više šumara, kad bi
se postavili, nebi mogli šume nadzirati, to se odredjuje i za
to šumari drže odgovornima, da se imadu svi u šumama


ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 150 —


suvišni putevi prekopati i radi lakšeg nadziranja ostaviti u
svaku šumu samo 4 glavna puta. Da se to provede, ima se
na slavonske regimente izdati shodna odredba, da se za
prekopavanje tih puteva dadu potrebni težaci, te da se ti
putevi nesmiju više otvoriti pod prijetnjom teške i neminovne
kazne. Da se nebude nitko mogao izpričavati radi neznanja
ove odredbe, ima se ona svestrano proglasiti.


23. Kano što se svim gore navedenim ide u obće za
što boljim očuvanjem i njegovanjem šuma, odredjuje takodjer
Njeg. c. i kr. Apost. Veličanstvo najmilostivije, da se
mladik šumski ima u buduće najbrižnije podizati, te posječene
šume, čim budu propisno očišćene, radi podizanja mladika
zabraniti, a osim toga, da se one imadu svojski po
šumarima nadzirati radi preprečenja kvara, nedozvoljene
paše blaga i drugih prekršaja.
Isječena mjesta imadu se staviti u zabranu, a sasvim
opuščeni predjeli imadu se preorati, te sjetvom ili sadnjom
opet pomladiti. Na takovim se mjestima paša blaga zabranjuje
posvema, te se ima sve poduzeti, da se postigne cilj
oko podizanja i unapredjenja slavonskih šuma.


24. Konačno se primjećuje, da se lov kao i do sada
i u buduće zabranjuje, i prostom Graničaru i podčasniku kao
i časniku, a šumari imadu paziti, da se proti toj odredbi
negriješi.
Zateče li se prosti Graničar u lovu, ima mu se oduzeti
puška i predati štopskoj oblasti (Stab=štop=puk. stožer) dočim
se u lovu zatečeni časnik ima prijaviti zapovjedniku pukovnije.


Njegovo Veličanstvo nalaže, da se ovaj šumski red za
slavonsku Krajinu ima u cijelosti najtočnije provadjati i obdržavati,
a šumari su naročito obvezani na savjestno, vijerno
i revno ispunjavanje svojih šumarskih dužnosti.


0 desivšim se dogadjajima, koji nisu u ovom šumskom
redu predvidjeni, jer se i onako ne može sve predvidjeti,
ima šumar izvijestiti vojnu General-Comandu u kraljevini
ŠUMARSKI LIST 5-6/1915 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 151 -


Slavoniji, te na to izviješće dobivene odredbe kao i u obće
i sve ine njezine zapovjedi dužnom poslušnošću provesti.


Za tu njihovu službu, jerbo si moraju držati konja i
jašiti, te biti pošteni vijerni i revni, daje im se godišnja
plaća od 200 ranjskih forinti, koje oni, prema predlogu
Ratnog- Komesarijata, imadu iz ovdašnje ratne i krajiške
blagajne (Kriegs und Grânz-Cassa) iz unišlih šumkih i
zirovinskih pristojba četvrtgodišnje podizati, bez da se zato
pita General - Kriegs - Komesariat i to sadanja 4 šumara
od 1. novembra 1754. kao od dana njihovog privremenog
namještenja.


Izprazni li se koje šumarsko mjesto, ima to General-
Comanda izvijestiti c. i k. ratnom vijeću (k. k. Hof-Kriegsrat),
te glede popunjenja dotičnog mjesta staviti obrazloženi
predlog.


Dano u Beču 5. Jula 1755.


Osobne vijesti.


Njegovo cesarsko i Apostolsko kraljevsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim svojim riješenjem dtto Beč, dne 28. travnja 1915.
imenovati kr. šumarskog savjetnika kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu Emila Tordonya , kr. šumarskim nadsavjetnikom sa sistemizovanim
berivima VI. plaćevnog razreda, a kr. šumarskim nadinžinirima
Karmelu pl. Zajcu i Maksi Brausilu pako podijeliti
naslov kr. šumarskog savjetnika.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je
naslovnog kr. šum. savjetnika i upravitelja kr. nadzorničtva za pošumljenje
primorskog trasa u Senju Otton a Nyitray a kr. šum.savjetn´kom
u VII. plaćevnom razredu, zatim kr. šum. inžinira Slavo ljuba
Stellera upravitelja kr. državne šumarije u Vojiiću kr. šum.
nadinžniirom u VIII. plaćevno.n razredu, kr. šum. inžin. pristava.
Teodora Budi savlj evićaupraviteljadrž.šumarij u Kalju kr. Šum.
inžinirom u IX. plaćevnom razredu, te bezplatnog kr. šum. inž.
vježbenika Ivana Bellu privremenim kr. šum. inž. vježbenikom sa
adjutumom i konačno premjestio je u interesu službe kr. šum. naiinžinira
Em ila Km etonyi-a iz p jd učjakr. šum. ravnateljstva zagrebačkog
u glavni šumarski odsjek I. B. kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo
u Budimpešti.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo imenovao je u području
kr. nadšumarskog ureda u Vinko.cima kr. šumarskog inžinira Ladi slava
pl. Hamara kr. šumar, nad nžinirom, kr. šumarske inžin´rske