DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 76 -
Provadjanje kulturnih radnja u šumama
zemljištnih zajednica.


Piše Oašo Vac kr. kotar, šumar.


Šumska uprava z. z. ili starih urbarnih obćina, ima od
uvijek borbu sa ovlaštenicima, kada se u njihovim šumama
izvadjaju kulturne radnje bilo ma koje vrsti.


Od vajkada smo se natezali sa „ seoskom i obćinskom
rabotom", pak stoga ćemo iznijeti naša razmatranja u tom
pogledu.


Mi, koji smo službovali kod „urbarnih obćina" prije zakona
od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom; te zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljišnih zajednica — doživili smo svega i svašta!


Korak po korak morali smo naprvo stupati, željeznom
voljom i marljivošću, ako smo što htjeli u „interesu ovlaštenika"
provesti.


Za sječu i haračenje šuma, bili su uvijek svi tu, ali na
sadnju i uzgoj šume, dobre volje nikoga. Rijetke su to iznimke
„dobrovoljci" za uzgoj i kulturu šuma.


Žalostne su to činjenice - ali su istinite.
Naš pitomi narod neprijalelj je šumskoj kulturi i branjevini.


Kad čuje naš seljak ime „sadnja i branjevina", e onda
mu je kao da si ga nožem u srce udario. Čini mi se, da bi
on radje i to podnjeo, nego li u svojoj šumi branjevinu.


Da, takove su prilike naše bile, a nisu ni sada bolje.


Šumsku nepotrošivu glavnicu i kamate podijeliti, a šumu
nezagajiti — to je načelo većine naših z. z. Za uzgoj šume
netreba rabotara, a u novcu netreba ni filira dati, jer „šuma
raste dok mi spavamo".


To je ukorjenjeno mišljenje u našem narodu.
Mogli bi i nadalje u tom smislu jadikovati, ali predjimo
na stvar.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 77 —


Po § 3. obćeg šum. zakona, imadu se dijelovi od šume
novo izsječeni kod šuman občinskih najduže iza pet godinah
dodjerati, da opet drvljem obrašteni budu. Za starije
čistine, odredjeni su dulji rokovi.


To je zakonski propis, ali koji je bilo prije težko provesti.
Nije bilo osoblja da to provede.
Segregacija šuma provedena je najviše u razdoblju od god.
1870.—1880., a tada je nastalo najviše naših urbarnih občina.


Privremena naredba kr. zemaljske vlade od 4. ožujka
1871. br. 2144. odredila je za ono vrijeme sve shodna ob
upravi, gospodarenju i uživanju občinskih šuma ali nigdje nije
u njoj jasno odredjeno, kako i po kome i na čiji trošak da se
imadu provadjati kulturne radnje u šumama urbarskih občina.


U § 17. te naredbe odredjeno je: „Uprava i rukovanje
posala, odnosečih se na občinske šume, spada na djelokrug
obćinskoga zastupstva, dotično na obćinsku upravu i t. d."


U ono doba bile su občine sve. Ako si htio kakovu
radnju provesti i dobiti rabotu, morao si lijepo moliti g. načelnika,
kneza i t. d.


Sta je za onda vrijedio „občinski šumar?" Ništa.


On je došao samo za napast u kotar. Prije je bilo
mira. Sada sadnja, čiščenje, omedjašivanje, prosjeci i t. d.
Tko bi to sve podnio.
„Najbolje bude, nedamo mi rabote, pak onda šumar


nemože ništa raditi". Tako se je onda dogadjalo.
Radnje kod urbarnih občina, smatrane su za onda
a i sada većinom za občinske radnje. Občinski zakon
vrijedio je onda kao i sada.
Zakon. član. XVI : 1870. ob uredjenju občina i trgovišta,
koja ne imadu uredjena magistrata, u § 48. toč. b)
propisuje slijedeće :
„Kod občinskih radnja, kao puteva, graba, sipova,
kanala i mostova, na koliko kod ovih posala ručnih i raznih
težaka treba, nose teret svi obćinari po razmjeru
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 78
za posao sposobnih muškaraca (od 16. do. 60 godina) i po
razmjeru tegleće marve".


Kako se vidi, u samom ovom obćinskom zakonu, nije
nigdje ništa odredjeno, kako se imadu provadjati radnje u
občinskim ili urbarnim šumama.


Stoga se je morao § 17. spomenute naredbe od god.
1871. provadjati na osnovu § 48. toč. b) obćinskog zakona;
jer su za onda obćinari, bili ujedno i ovlaštenici urbarnih
občina.


Svi obćinari morali su onda za izvadjanje raznih radnja
u urbarnim šumama davati t. z. rabotu u naravi, bez obzira
na veličinu svoga urbarnoga prava.


Koristi na drvu i ini prihodi crpljene su iz šume obratno


t.
j . u razmjeru urbarnoga prava.
Tu nisu bili, a nisu ni sada, svi jednaki. Zaoto je vječno
trvenje prije i sada, radi te „občinske rabote"; a to sve
na uštrb provadj anja kulturnih šumskih radnja.
Dok su zadruge obstojale, mogla je občinska rabota biti
po pojedinim kućama i zadrugama približno jednako davana.
Od kako su zadruge zazdijeljene, nastale su manje zadruge,
odnosno samovlastnici, a u mnogim krajevima naselili su se
i stranci, pak je od ond,a sve većih neprilika sa tom „obćinskom
rabotom".
Sa zemljištem pocijepana su i ovlaštenička
prava do u najmanje dijelove.
Prije zakona od god. 1894. pokupovali su strani naseljenici
urbarna zemljišta za jeftine novce.
Sa tim zemljištem, bilo je skopčano i urbarno pravo. Naredba
kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od


17.
7. 1886. br. 35.973. odredjivala je slijedeće:
„Pravo ovlaštenja u zajedničkih šuma bivših urbarskih
občina, vezano je nerazdruživo o posjed nekretnina
i to zato, jer je odnosno pravo u smislu urbarskih
zakonskih propisa prije segregacije vezano bilo o urbarsko
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 79
selište; segregacijom pako nastalo je samo gospodarstveno
razdjeljenje, nimalo pako kvalitetna promjena prava".


Prema tome može se upitno pravo prodati i
kupiti samo skupa s odnosnim posjedom nipošto
pako za sebe.


Na temelju tih propisa, dočepali su se mnogi stranci
ovlašteničkog prava, „a da nisu ni danas obćinari
pripadnici, a ni hrvatski državljani."


U toj razcjepkanosti zemlje razdijelila su se i ovlaštenička
prava do najmanjih dijelova, manje-više u svim urbarnim
občinama.


Za provadjan-je kulturnih radnja u šumi ostalo je stanje
isto, t. j . odredjivana je „rabota" i dalje kao i prije. Domaći
odbornici i knezovi, tjerali su strance sa malim urbarnim
pravima na „rabotu , kao i one starosjedioce-zadrugare
sa najvećim pravima.


Stranci su to iz početka, iz straha pred starosjediocima,
sve dobre volje podnašali. Dolazili su točno i marljivo su
radili. Znam slučajeva, naročito u Slavoniji, gdje su se na
raboti u šumi našle zastupane skoro sve narodnosti naše
monarhije. Ali su se i stranci s´ vremenom opametili. Kada
su drva dijeljena, opazili su, da starojedioci odbornici i
knezovi - nastoje, da se drva dijele po urbarnim pravima, a
ne po datoj raboti. Ne samo stranci, već i domaći ovlaštenici
sa malim ovlaštenjem, uskraćuju od tada podavanje rabote.


Dakako da su uslijed toga nastala razna trvenja, a to
sve na štetu provadjanja kulturnih radnja u šumama z. z.
Poteškoće glede podavanja seoske rabote postoje i
danas.
Najbolje uspijeva ona radnja, koja se sa plaćenim težacima
provadja. To smo svi odavna izkusili.
Proračuni z. z. sastavljaju se na zakonitom osnovu
istom od godine 1894., a prije toga bilo je svakako.
U § 12. jur spomenutog zakona od 26. ožujka 1894.
propisano je slijedeće:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

80 —


„Posjednici šuma kategorija označenih u § 1. (z. z.)
dužni su .. . pribavljati o svom trošku radnike, što ih treba
za obavljanje šumskih radnja.


To je prvi zakoniti propis, glede provadjanja kulturnih
radnja o trošku zemljištnih zajednica.


U svakom razumnom i racionalnom šumskom gospodarstvu
služi točno i temeljito sastavljeni godišnji prororačun,
kao temelj za provadjanje svih radnja i kao temelj za pokriće
svih potreba.


To vrijedi i za naše z. z. Glede sastavljanja proračuna
za z. z. izdala je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove svoju naredbu od 19. prosinca 1898. br. 52.278.
Ova naredba upodpunjena je sa onom od 11. studena 1900.
br. 49.886. upogledu načina sastavljanja proračunali
zemljišnih zajednica.


Medju inim propisuje ta naredba slijedeće:


„Tamo, gdje su zemljištne zajednice vlastnice
šum ah, imade šumarski stručnjak, komu je povjerena stručna
uprava i šumsko gospodarenje odnosne šume, — obzirom
na jur odobrene godišnje drvosječne i ogojne predloge i
predloge o nuzgrednih užitci (šumska paša, žirovina i t. d.)
i obzirom na ustanovljene predloge za buduću gospodarsku
godinu, ustanoviti redoviti i vanredni dohodak, a
isto tako i troškove skopčane sa upravom šume i
za šumske radnje. (§ 27. z. z. z.) Šumski stručnjak sastaviti
će o tom izkaz, u kojemu će stavka obrazložena biti".


U smislu te naredbe, sastavljaju šumarski stručnjaci te
izkaze, a u pojedine stavke uvršćuju potrebitu svotu za provadjanje
svih radnja t. j . za nabavu sjemenja i biljki, za
potrebite radnike u svrhu sadnje, za procjenu stabala, za kopanje
raznih graba i t. d. Šumarski stručnjaci, kao upravitelji
tih šuma učinili su time svoju dužnost točno i sa
vjestno a to sve na korist i u interesu z. z.


Nu sada dolaze na red oni, koji u prvom redu o tom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 81 —


odlučuju, a to su zastupstva (odbor) i glavne skupštine
zemljištnih zajednica.


Odbor z. z. sastavlja osnovu proračuna sa nadležnim
občinskim poglavarstvom, a u tom čini glavnu podlogu izkaz
sastavljen po šumarskom stručnjaku, a naročito onaj za razne
potrebe „u svrhu provadjanja kulturnih radnja u šumama zemljištnih
zajednica".


Tu ima izkaz potreba da prodje prvu vatru.


Jednoglasno bude zaključeno u odboru (bar kod većine


z. z., izim častnih iznimaka), da će se potrebito sjeme pokupiti
i zasaditi sa rabotom, da će se sve ostalo izvesti sa rabotom
i t. d. „Vječna rabota u svemu!" - Ovakov
predlog odbora ide pred glavnu skupštinu svih ovlaštenika,
koja u smislu § 31. si. d. zakona od 25. travnja
1894. o uredjenju zemljištnih zajednica o svemu tome legaln o
odlučuje i zaključuje. Dakako da bude prihvaćen
predlog odbora z. z., a ne onaj šumarskog stručnjaka - toga
njihovoga zakonitog upravitelja šuma. Mnoge zemljištne zajednice
bi iz ljubavi za šum. upravu brisale iz proračuna
šum. tangentu, plaću za lugara i t. d. Sve smo mi već to
doživili !
Proračun, prihvaćen po glavnoj skupštini, predlaže se
kr. kotarskoj oblasti na odobrenje.


Sa podavanjem „rabote" u naravi snižena je mnoga
stavka razhoda tako, da obično redoviti dohodak u proračunu
premašuje izdatak. Tako se kombinira. Kada je taj
slučaj, to spomenuta naredba odredjuje : „Nadmašuju li u
proračunu izdatci redoviti dohodak, tad ga (proračun)
imade nadzorna kr. kotar, oblast odobriti (§ 43.
cit. zakona)".


Na ovaj legalni način, dobivamo „rabotu" sa kojom
ćemo sve uraditi imati.
Kako sa „rabotom" napredovati možemo, razložili smo
naprvo.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 82 —


Ako pako kr. kotarska oblast uvaži izkaz šumarskoga
stručnjaka i tako obredi proračun, to onda obično ustaje
svjestni odbor z. z. sa utokom proti tomu na višje oblasti.


Kod nas je u modi u tok za najmanje trice, a utoci
uobičajili su se kod mnoge zemljištne zajednice.


Bez obzira na interese zemljištne zajednice i koristi od
„provadjanja kulturnih radnja postizavaše sa utocima, da se
sa izvadjanjem raznih radnja u šumama z. z. zavlači, a eventualno
i provedenje osujeti na štetu z. z. i njihovih ovlaštenika
i budućih pokolenja.


Ako se kod nas šta u šumarstvu provadja ide to obično
pod onom policajnom oznakom: ,,pod prijetnjom globe, zatvora,
ovrhe i t. d."


Bez toga, nemožeš naprvo. Žalostno je to, ali je istina.


Gdje neima narod ljubavi i osvjedočenja „za provadjanje
raznih kulturnih radnja taj narod ne može ni napredovati.


Tako je i u šumarstvu !


*


Glede davanja „rabote", za provadjanje kulturnih radnja
u šumi područne jedne z. z. navesti ću jedan primjer, koji
je svršio vrhovnim riješenjem kr. zemaljske vlade.


U šumi z. z. V. imala se je obaviti sadnja žira, čišćenje sječine
itd. Odbor z. z. zaključio je, da će se sve te radnje obaviti
„rabotom", a u tom smijeru bio je odobren i ogojni
predlog.


Radnje su odpočele pod nadzorom lugara. Svi su ovlaštenici
dolazili, jedino jedan ovlaštenik sa najvećim ovlašteničkim
pravom, nije htio dati „rabote", jer je bio proti provadjanju
tih radnja.


Na pritužbu lugara odredio sam: da se na račun toga
nemarnoga i odpornoga ovlaštenika uzme svaki put na
njegov trošak jedan plaćeni težak po 2 K na dan. Na
ŠUMARSKI LIST 3-4/1915 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 83 —


toga ovlaštenika došlo je 11 dana radnje; pak je lugar predložio
račun za njega na 22 K.


Pozvan nije htio računa platiti. Svota od 22 K predujmljena
je iz blagajne z. z. u svrhu isplate radnika. Račun
pako predložen je kr. kotarskoj oblasti u P. na obredjenje
i riješenje spora.


Kr. kotarska oblast izrekla je u tom- prijeporu slijedeću
odluku : „Ova oblast obnalazi odrediti u smislu zaključka
odbora zemljišne zajednice V. od na temelju § 27.
i 50. zakona o uredjenju zemljištnih zajednica i temeljem
§ 12. zakona o šumskoj upravi od 26. ožujka 1894. da je


M. R. iz V. dužan pod prijetnjom ovrhe, u roku od 14 dana,
računajući od dana pravomoćnosti ove odluke, povratiti obć.
poglavarstvu u K. predujmljeni iznos za šumsku rabotu
o d 22 K, pošto se je navedeni iznos morao
za rabotu izdati".
Dakako, da je proti toj odluci uložen utok na kr. županijsku
oblast u P., koja je donijela slijedeće riješenje:
,,Utok M. R. iz V. podnesen proti odluci te kr. kotar,
oblasti odpućuje se, a napadnuta odluka potvrdjuje se iz
razloga u istoj navedenih"


I proti ovoj drugo-molbenoj riješidbi, uložio je M. R.
utok na kr. zemaljsku vladu, odjel za unutarnje poslove,
koja je donijela slijedeću vrhovnu rješidbu:


,,Odp učenjem u toka M. R. iz V. potvrdjuje se napadana
drugostepena odluka kr. županijske oblasti u P.,
pošto je osnovana na § § 47. i 27. odobrenoga
pravilnika".


Na temelju ovih riješenja, ubrana je od M. R. svota
od 22 K i povraćena je blagajni zem. zajednice.


Ovaj slučaj, glede davanja „selske rabote" kod provadjanja
kulturnih radnja u šumama zem. zajednica iznijeli
smo, jer je važan za naše prilike u vječnoj borbi šumske
uprave sa „rabotom".