DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 1. i 2 SIJEČANJ I VELJAČA 1915. GOD. XXXIX.


ŠUMARSKI LI5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupirajuće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list< K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju člnnovi lugari badava. Pojedini
broj >Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Ustanovljivanje kockovne sadržine sastojim!
po t. zv. vinkovackom načinu.


Napisao Dr. A. Levaković, kot. šumar, Pleternica.


I.
Na zagrebačkoj šumarskoj akademiji predavalo se je za
vrijeme moga tamošnjeg naukovanja, a možda se i danas
još iz nauke o ustanovljivanju kockovne sadržine cijelih sastojina
medju inim metodama predaje i o t. zv. vinkovackom
načinu, kao nekoj posebnoj i samostalnoj metodi, koja da je
nastala specijalno kod nas uslijed nekih fizičkih i gospodarstvenih
osebujnosti, što vladaju u našim starim hrasticima.


I u Borošićevom šumarsko-lovačkom kalendaru opisan
je taj način medju načinima „sa pokusnim stablima" (Draudtov,
Urichov i Hartigov način, te način sa poprečnim stablom
= Bestandesmittelstamm) kao neka posebna i samostalna
metoda, koja da zajedno s onima i sa načinom „bez
pokusnih stabala" bazira na mjerenju stabala nasuprot
o´ku´larnoj ocjeni drvne sadržine na svakom pojedinom
stablu.


Kako je taj način ustanovljivanja kockovne sadržine sastoji
nâ nastao i tko ga je u našu šumarsku praksu uveo,
nije mi poznato, no pošto on već u našoj šumarskoj praksi
ili barem kod brodske imovne općine, dosta veliku ulogu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 igra,
te pošto eto i u Borošičevom šumarsko-lovaČkom
kalendaru dosta važno mjesto zaprema, to ču ga ovdje podvrći
potanjoj znanstvenoj analizi.


Stoga ču ga najprije iscrpivo opisati i to tako, kako je
uobičajen kod brodske imovne opčine*.


II.
Tu se jasno dadu lučiti tri točke:
1. Stablimična procjena u šumi (Vidi obrazac 1.,
str. 22.).
Svako se stablo u prsnoj visini obrojči, te mu se promjerkom
unakrst izmjeri prsni promjer. Očitava se na
1 cm.


Ako je deblo dolje preko 1 metar, trulo ili šuplje, onda
se u manual uz prsni promjer unese još i okularno ocijenjeni
promjer u 1*3 met tehničke dužine (t. j . dužine debla sposobne
za tehničku porabu). Ovaj potonji služi onda za podlogu
računskim operacijama, dočim se prsni promjer u tom
slučaju snima samo kontrole radi, te može i sasvim otpasti.


Okularni promjeri zaokružuju se na 5 cm t. j . ocjenjuju
se po skali od 5 do 5 cm.


Tehnička dužina debla mjeri se od visine panja
(20 do 30 em iznad zemlje) i to čim dužom, u metre razdijeljenom,
motkom (obično 6 do 8 met). Točnost 1 m.


Iznad motke ocjenjuje se i tehnička dužina okularno.
Pri tom se uzimlje obzir na trulost, šupljinu i na jače pogreške
debla. Ovakovi dijelovi debla, u koliko se mogu
ustanoviti, odbijaju se od ukupne tehničke dužine, a isto


* Na prodaju dolazi kod brodske imovne općine samo t. zv. tehničko
drvo i to drvo za cijepanje (dužica i bačvarska gradja) i drvo za rezanje
(trupci, kusovi).
Ostali sortimenti ne smiju se proizvadjati, te sve ostalo drvo (ovršine ispod
30 cm promjera, granje i otpadci) ima kao gorivo drvo ostati na sječini, pak se
tu doznačuje pravoužitnicima za ogrijev.


S toga se i procjena proteže kod brodske imovne općine samo na tehničko
drvo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 5     <-- 5 -->        PDF

-3 —
tako odbija se od ove i na svaku jaču granu po nešto (y4 do


VI met).


Tehničko drvo luči se, kako rekoh, u drvo za cijepanje
(dužica) i drvo za rezanje (kusovi). Kusovi moraju
odgovarati svojstvima i dimenzijama, koje su po bečkim
uzancama propisane za trupce I. razreda. Debla sa prsnim
promjerom ispod 60 cm ne procjenjuju se za kusove.


Kod rašljastih (dvojnastih) odnosno trojnastih stabala
procjenjuje se deblo do krakova (dvojni, trokâ) posebice, a
krakovi odnosno troke opet kao posebna debla*, te im se
ukupna tehnička dužina i promjer u .. met tehničke dužine
ocjenjuje od oka.


Ako je kontinuitet tehničkog drva na deblu jako prekinut,
te ako je uslijed toga gornji, za gradju sposobni, trupac
mnogo tanji od donjega, to se onaj takodjer uzimlje kao
posebno deblo, te mu se osim tehničke dužine ocjenjuje posebno
i promjer u 1*3 met tehničke dužine.


2. Izbor, obaranje i kubiranje pokusnih stabala.**
Nakon što je svako, za prodaju odredjeno stablo, na
taj način procijenjeno, razvrstaju se sva debla (ne stabla) u


* Kod brodske imovne općine običajan je u ovom slučaju naziv „sekcija".
Ovo nije ispravno, budući da ovaj izraz u dendrometriji služi samo za oznaku
pojedinih, obično jednako dugih djelova debla, na koje se ovo razdijeli u svrhu
čim točnijeg klupiranje (Metoda sekcijoniranja).
U nazočnom slučaju odgovara duhu samog načina procjene najbolje izraz
„deblo".


** Za pokusno je stablo uobičajen kod brodske imovne općine takodjer
naziv „modelno stablo", te se potonji naziv bez ikakovog razlikovanja u istu vreću
trpa i sa nazivom „srednje stablo".


Prema prof. Dru. Miilleru (Lehrbuch der Holzmesskunde, Berlin 1902.
strana 253) treba ali razlkovati dvije vrsti pokusnih stabala, te za svaku od
njih valja rabili posebni naziv.


„Pokusno štab la (Probestamm) može biti ili a.) Jedan povoljno odabrani
eksemplar iz grupe potpuno jednaki h individna. U ovom slučaju pokusno
stablo nije ništa drugo, nego ono, što mi u trgovini i prometu obično nazivljemo
uzorko m (Muster, Modeli).


Bilo bi stoga potrebno da se samo za ovakovo pokusno stablo uzimlje
naziv uzorno stablo ili modelno stablo (Musterstamm, Mođellstamm).
b.) Pokusno stablo može ali takodjer bilo u kojem pogledu predstavljati arit
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 —


tri debljinska razreda. Prvi (I.) razred obuhvaća debla do
80 cm prsnog promjera, drugi (II.) od 81 do 105 cm a
treći od 106 cm dalje.


Za svaki od ta tri razreda vrijede posebne jedinične
cijene, te se za svaki odabire i obara po jedno pokusno
stablo.


Prsni promjer pokusnog stabla izračuna se iz aritmetski
srednje temeljnice dotičnog debljinskog razreda. Ova
se dobije podjelbom zbroja temeljnica sa ukupnim brojem debala
(ne stabala) u razredu.


Ukupna tehnička dužina pokusnog stabla (cjepka i
reska gradja zajedno) nadje se podjelbom ukupne tehničke
dužine svih debala u razredu sa brojem debala.


Pošto se eto, kako vidimo, ne samo prsni promjer, nego
i ukupna tehnička dužina pokusnog stabla već unaprijed ustanovljuje,
to preostaje ustanoviti još samo srednji tehnički
oblični broj svih debala u razredu, koji bi ujedno bio tehnični
oblični broj pokusnog stabla.


U mišljenju, da se onaj (naime srednji tehnički oblični
broj svih debala u razredu) može i od oka ustanoviti, odabire
se za svaki debljinski razred od oka i pokusno stablo
i to izmedju takovih stabala sa srednjom temeljnicom, za
koja se drži, da im tehnički oblični broj najbolje odgovara
srednjem tehničkom obličnom broju svih debala u razredu.


metičku sredinu iz mnogo n ej e dna k ih stabala. U ovom slučaju valja pokusno
stablo zvati srednjim stablom (Mittelstamm).


Ovaj kao i ostale citate preveo sam radi jedinstvenosti jezika na hrvatski


Nazivi pokusno stablo, zatim m|o delno stablo, te srednje stablo ne
označuju dakle jedno te isto.


Pokusn o stabl o je širi pojam, te označuje svako stablo, kojegod se
obori u svrhu ustanovljenja kockovne sadržine cijelih sastojbinâ. Ovaj širi pojam
uključuje dakle u sebi kako pojam modelno stablo, tako i pojam srednje
stablo.


Modeln a stabl a obaraju se samo kod Draudtovog načina.Za pokusna
stabla pak koja se kod vinkovačkog načina obaraju, bezsmislen je naziv modeln a
staabla . Kod vinkovačkog načinu imaju se pokusna stabla u užem smislu
zvati samo srednjim stablima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 —


Nema li takovih stabala medju stablima sa srednjom
temeljnicom, to se za pokusno stablo odabere stablo povoljnog
prsnog promjera (temeljnice), samo se onda njegova
tehnička kockovna sadržina reducira na kockovnu sadržinu
stabla sa srednjom temeljnicom.


Na deblu oborenog pokusnog stabla odmjeri se za pokusno
stablo izračunata ukupna tehnička dužina (poprečna).
Dotični dio debla razdijeli se u sekcije od 1 met dužine, te
se za svaku sekciju izmjeri srednji promjer i proračuna kubični
sadržaj (po Huberovoj formuli).


Zbrojem kockovne sadržine pojedinih sekcija dobijemo
tehničku kockovnu sadržinu oborenog pokusnog stabla.
Onaj dio debla, koji leži iznad poprečne dužine, ne
uzimlje se pri tom u obzir.


3. Računanje ukupne tehničke kockovne sadržine.
Tehnička kockovna sadržina cijelog debljinskog razreda
izračuna se iz tehničke kockovne sadržine oborenog pokusnog
stabla multiplikacijom sa brojem debala u razredu.


Sad ali treba razlučiti kubični sadržaj kusova od kubičnog
sadržaja cjepke gradje.


Kusovi se takodjer kubiraju po Huberovoj formuli iz
dužine i kružne plohe u sredini dužine. No u tu svrhu ne
uzimlje se faktični promjer svakog pojedinog kusa u sredini
dužine, jer ga niti ne poznamo, nego se za sve kusove
istoga debljinskog razreda, istog položaja na deblu (od panja
ili nakon 1, 2, 3 itd. metara iznad panja) i iste dužine
uzme jedan popriječn i promjer u sredini dužine, koji se
nadje iz promjera u sredini pojedinih sekcija na oborenom
pokusnom stablu (dakle iz srednjeg pada debla).


Ima li na pr. pokusno stablo II. debljinskog razreda 13
sekcija sa srednjim promjerima od 99, 90, 85, 83, 81, 81,
79, 78, 75, 75, 74, 74 i 73 cm, to bi popriječni promjer
u sredini kusa II. debljinskog razreda, koji se na deblu na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


lazi nakon 2 met od panja, te je dug 7 met, trebalo tražiti
u sredini šeste sekcije. Isti bi dakle iznosio 81 cm.


Odbijemo li od tehničke drvne mase cijelog debljinskog
razreda kubični sadržaj kusova, dobijemo kubični sadržaj
cjepke gradje. Obračun novčane vrijednosti slijedi sada sam
po sebi.


To je dakle taj vinkovački način i to primjena njegova
kod brodske imovne općine. Ona se uz neke modifikacije
u bitnosti slaže sa već spomenutim opisom toga načina
u Borošičevom šumarsko-lovačkom kalendaru, te će
s toga ono, što ću ovdje navesti, vrijediti ujedno i za dotični
opis u spomenutom kalendaru.


III.
1. Kako vidimo, glavna je značajka ovog načina ta, da
se ovdje obaraju i mjere pokusna stabla, te se po kockovnoj
sadržini jednog stabla zaključuje na kockovnu sadržinu
cijelog debljinskog razreda (Schluss vom Kleinen aufs
Grosse) ili drugim riječima : ovdje se neka olina iz malenog
mjerila prenaša u veliko.
2. Prema ostalim pak — u šumarsko-lovačkom kalendaru
pod točkom L, B, 2 opisanim načinima značajka je ovog
načina ta da on za prodaju odredjenu sastojinu luči u debljinske
razrede i to razrede sa nejednakim brojem stabala
i nejednakim zbrojem temeljnica.
A d 1. Razlog za obaranje i mjerenje pokusnih stabala
imao bi ovdje ležati u slijedećem:


Na licu mjesta mjeri se odnosno okularno se ocjenjuje
prsni promjer svakog pojedinog debla i njegova ukupna
tehnička dužina. Samo iz ovih dviju veličina ne da se
izračunati niti tehnička kockovna sadržina pojedino g debla
u stojećem stanju, a kamo li tehnička kockovna sadržina
cijelog debljinskog razreda odnosno sastojine.


Pošto su pak postojeće skrižaljke obličnih brojeva za
naše stare hrastike neuporabive, te u ovom slučaju, gdje se
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 7 —


radi ramo o ustanovljenju tehničke kockovne sadržine, pogotovo
ne bi k cilju dovele, to po mnijenju propagatora
ovoga načina ne bi preostajalo drugo, nego za sva debla
jednog debljinskog razreda uzeti po jednog reprezentanta,


t. j . jedno takovo deblo (stablo), koje bi po pravilima
dendrometrije trebalo da ima srednju temeljnicu, poprečnu
ukupnu tehničku dužinu i poprečni tehnički oblični
broj (drvnu punoću odnosno pad debla), a prema tome ujedno
i srednju (poprečnu) tehničku kockovnu sadržinu svih debala
u razredu.
Multiplikacijom tehničke kockovne sadržine toga debla
sa brojem debala u razredu moramo dobiti ukupnu tehničku
kockovnu sadržinu dotičnog debljinskog razreda.


No je li tome i zbilja tako t. j . je li pokusno stablo
ovdje u istinu srednje deblo svoga debljinskog razreda?


Prvi i najglavniji zahtjev za srednje stablo uopće je taj,
da njegova kockovna sadržina točno odgovara aritmetičkoj
sredini kockovne sadržine svih stabala (ovdje debala) u razredu.
Uz to mu mora i visina i oblični broj odgovarati
srednjoj visini, odnosno popriječnom obličnom broju svih stabala
u razredu.


Ako pak ova tri uvjeta postoje, onda će naravno i temeljnica
srednjeg stabla morati točno odgovarati aritmetičkoj
sredini svih temeljnica u razredu (Vidi Holzmesskunde prof.


Dra


Guttenberga u Lorey-evom „Handbuch der Forstwissenschaft",
treće izdanje, III. svezak, strana 228.). M


Jednačba za kockovnu sadržinu srednjeg stabla m~N~
dade se naime, pošto je m « g. h. f. a M. = G. H. F., pisati
i ovako: g. h. f. = G. H. F.


N
Pošto osim toga mora biti h. f = H. F, to iz gornje
jednačbe rezultira g = G*.
N
m = kockovna sadržina (drvna masa)
g = temeljnica


srednjeg stabla


h = visina
i = oblični broj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


a) No da li kod vinkovačkog načina temeljnica pokusnog
stabla proračunata po ovoj jednačbi odgovara
pravoj srednjoj temeljnici svih debala u razredu?


Ne odgovara.


Da ovo i zbilja bude, trebalo bi i ovdje uzeti u obzir
ono općenito načelo, da kod stvaranja aritmetičke sredine
svi dobiveni podatci moraju biti istovrsni t. j. izmjereni
jednakom točnošću.


Dosljedno tome trebalo bi sve prsne promjere — dakle
i promjere u 1*3 m tehničke visine kao i promjere pojedinih
krakova odnosno trokâ u visini od 1*3 m odozdo (odnosno
u 1´3 m njihove tehničke dužine) — mjeriti, a ne
neke okularno ocjenjivati.


Promjeri se kod mjerenja očitavaju u centimetrima, te
se mjere i unakrst, dočim se ocjenjuju okruglo po skali od
5 do 5 cm i to samo s jedne strane debla.


O okularnoj ocjeni uopće veli prof. Dr. Miiller (u spomenutom
djelu, strana 239 i 240).


„Premda se i okularnom ocjenom, ako se ova racijonalno
provadja i ako je taksator vrlo vješt,
dosta dobri rezultati postići mogu, to će ipak ovoj
metodi uvijek nešto vrlo važnoga manjkati, a to je svaka
orijentacija o veličini počinjene pogrješke".


Prof Dr. Guttenberg pak veli (na spom. mjestu, str. 203) :


»Na okularnu ocjenu upliva mnogo individualnost i shvaćanje
procjenitelja, ter se ispravnost njezina ne da kontrolirati.
Rezultati njezini uvjek su nesigurni, pak veće pogrješke
nijesu isključene ni kod izvježbanih procjenitelja".


Nadalje veli (str. 247):
»Pogrješke počinjene kod okularne ocjene u pravilu se
ne izjednačuju medjusobno. Već prema shvaćanju procjeni


. = drvna masa cijelog debljinskog razreda


G = sbroj temeljnica cijelog debljinskog razreda


H = srednja (poprečna) visina svih stabala u razredu


F = srednji (poprečni) obi. broj svih stabala u razredu


N ça Ukupni broj stabala u razredu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


telja ispada okularna ocjena gotovo kod svakog stabla ili
previsoko ili prenisko".


Sve kad bi stoga maksimalna pogrješka kod okularnog
ocjenivanja iznosila samo 5 cm (jedinica ocjenivanja), ni
onda ne bi srednja temeljnica, proračunata dijelom iz mjerenih,
dijelom iz ocijenjenih promjera (vidi skrižaljku A, str.
10), odgovarala pravoj srednjoj temeljnici t. j . onoj, koju
bismo dobili, kad bismo sve promjere samo mjerili (vidi
skrižaljku B, str. 11.), iz jednostavnog razloga, jer su mnogi
promjeri — ma i neznatno — pogrješni.


Uzmimo taj najpovoljniji od svih slučajeva t. j . da pogrješka
iznosi maksimalno + 5 cm i da se kod pojedinih ocijenjenih
promjera, počevši od najmanjeg do najvećeg, izmjenice
giblje izmedju (-1- 1) i (+ 5) cm. Najmanji ocijenjeni
promjer bio bi prema tome za (+ 1) cm veći od pravoga,
slijedeći za (+2 ; cm, (i- 3) cm, (+4), (4-5, (+1), (-. 2)
cm. itd.


Za primjer uzeti ćemo procjenbeni elaborat jedne od
nedavno procijenjenih sječina sreza Cunjevci (šumarija br.


V. Otok).
U skrižaljki A.) skupio sam sva debla toga procjenbenog
elaborata i to kako ona sa mjerenim prsnim promjerom,
tako i ona sa ocijenjenim prsnim promjerom. Zbrojem temeljnica
svih tih debala i razdiobom sa brojem debala izračunao
sam pogrješne srednje temeljnice pojedinih debljinskih razreda.


U skrižaljki B.) izračunao sam, u predpostavci da se je
pogrješka kod ocjenivanja promjera gibala u gornjem smislu
i u navedenim granicama, prave srednje temeljnice pojedinih
debljinskih razreda*.


* Temeljnice pojedinih debljinskih stepena (Stârkestufen) nisam vadio iz
tablica kružnih ploha nego sam ih, da izbjegnem eventualnim štamparskim pogrješkama
u tim tablicama i jer te tablice sežu samo do 130 cm promjera, sâm
računao. Kod uporabe Ludolfovog broja ograničio sam se na prve dvije decimale,
te se stoga pojedine izračunate temeljnice nešto razlikuju od onih iz tablica.
Ovo dakako ne mijenja na stvari ništa, jer je isti faktor 3i4 upotrebljen
u obim skrižaljkama (A i B), te diferencija od 0-00159 dolazi do izražaja kod
svih kružnih ploha u istoj mjeri.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 -
Vidimo dakle, da se srednja temeljnica proračunata dijelom
iz mjerenih, dijelom iz ocjenjenih promjera i u ovom
najpovoljnijem, u praksi upravo nemogućem slučaju razlikuje
od prave srednje temeljnice i to u I. debljinskom razredu
najjače, a u III. razredu najslabije već prema tome, koliki je
broj debala sa ocijenjenim prsnim promjerom relativno zastupan
u svakom pojedinom razredu.


Dok u I. debljinskom razredu naime od ukupnog broja
debala otpada 88% na debla sa ocijenjenim prsnim promjerom,
to otpada na ova u II. debljinskom razredu 25%, a
u III. razredu samo još 7%.


No pogrješke kod okularnog ocjenjivanja promjera biti
će mnogo veće i to poglavito u višim debljinskim razredima,
jer iste sa debljinom stabla rastu. Jedna te ista dužina naime


(n. pr. 5 cm), koja je kod manjeg promjera još posve dobro
primjetljiva, te se stoga u razmjeru prema ovome još dosta
oštro na oko uzeti može, iščezava kod rastenja promjera u
razmjeru prema ovome sve više, a uslijed toga raširuju se
sve više i granice, u kojima se kreću pogrješke nastale uslijed
ocjenjivanja.
U koliko bi dakle kod jednake apsolutne pogrješke u
ocjenjivanju razno debelih promjera neprava srednja temeljnica
u višim debljinskim razredima radi relativno manjeg
broja krivo ocijenjenih debala, manje pogrješna bila, u toliko
raste u višim debljinskim razredima pogrješnost neprave temeljnice
uslijed gornje okolnosti.


Faktično će dakle pogrješnost neprave srednje temeljnice,
nastala uslijed ocjenjivanja mnogih promjera, biti kud i kamo
veća -- tim veća, što se promjeri ocjenjuju samo s jedne
strane debla (ne unakrst), ter što se radi toga često ocijeni
baš najveći ili baš najmanji promjer, a ne njihova aritmetička
sredina.


Osim toga treba ovdje u obzir uzeti, da je dotična sječa,
na koju se ovaj procjenbeni elaborat odnosti, jedna od najboljih
sječa brodske imovne općine, te da su u njoj oku
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


larno ocijenjeni promjeri razmjerno vrlo slabo zastupani
osobito kod II. i III. debljinskog razreda.


Kod sječa lošije kvalitete raste dakle pogrješka i u ovom
pravcu, a to sve doprinosi k tome, daše srednje temeljnice
proračunate dijelom iz mjerenih, dijelom iz ocijenjenih promjera,
jako razlikuju od pravih srednjih temeljnica.


Pošto je kockovna sadržina pojedinog stabla jednaka
produktu temeljnice, visine i obličnog broja (m = g. h. t),
to se ova razlika srednjih temeljnica kod ustanovljivanja
kockovne sadržine srednjeg stabla još (h. f) puta povećaje.
Ako se naime pogrješna srednja temeljnica za --h y razlikuje
od prave (u našem slučaju za + .), to bi onoj prvoj "temeljnici
odgovarajuća kockovna sadržina srednjeg stabla bila


(g .). h. f 4- g. h. f y. h. f


t. j . kockovna sadržina srednjeg stabla bila bi pogrešna za
(y- h. f), a kockovna sadržina cijelog debljinskog razreda za
(y- h. f. N). Napokon bi kockovna sadržina cijele sastojine
bila pogrješna za (Yi hh ft Nj = y2 hL. i, N2 = . h:s f8 N:!).
Uzmimo jedan primjer! Na strani 5. dolje naveo sam, da
ukupna tehnička dužina pokusnog stabla II. debljinskog razreda
dotične sječine iznosi 13 met sa promjerima u sredini
pojedinih sekcija od 99, 90, 85, 83, 81, 79, 78, 75, 75, 74,
74 i 73 cm. Prama tome bi tehnički kubični sadržaj toga
stabla iznosio 6´674 m3, a tehnički oblični broj (faktor drvne
punoće), pošto je promjer na donjem kraju tehničke dužine
105 cm, bio bi 0´59.


Pogrješka u kockovnoj sadržini pokusnog stabla odgovarajuća
diferenciji temeljnica od + 0-007 mr iznosila bi


+ 0-054 m3, a cijela tehnička kockovna sadržina II. debljinskog
razreda bila bi pogrješna za -f 20*736 m3. Ako
uzmemo, da prava kockovna sadržina cijelog debljinskog
razreda iznosi 2536´ 120 m3 (= 6-674 m8 X 380), to bi cijela
tehnička kockovna sadržina II. debljinskog razreda u procentima
bila pogrješna za okruglo 1%.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 16     <-- 16 -->        PDF

14


To bi ali bila pogrješka u već spomenutom najpovoljnijem
upravo nemogućem slučaju. U istinu bi ona bila neprispodobivo
veća.


Tolika pogrješka odgovarala bi evo samo diferenciji
srednjih temeljnica.


b) Da li pak popriječna (aritmetički srednja) ukupna
tehnička dužina debla proračunata po ovom načinu odgovara
pravoj srednjoj tehničkoj dužini svih debala u razredu ?*


Ne odgovara takodjer i to zato ne, jer se i ona ocjenjuje
od oka. O okularnoj ocjeni uopće naveo sam već izjave
dvojice od najznamenitijih autora u tom predmetu, te se one
imaju protezati i na ocjenjivanje tehničke dužine debla.


Razlika bi pri tome bila možda samo ta, da se tehničke
dužine ipak nešto lakše od oka ocjenjuju, jer je jedinica
mjere veća, te da je po svoj prilici relativna pogrješka pri
tom nešto manja, nego kod ocjenjivanja promjera, no kao
vanredno nepovoljni momenat pridolazi opet ta okolnost, da
se kako već spomenuh kod ocjenjivanja tehničke dužine
debla uzimlje obzir na trulost, šupljinu i na jače
pogrješke debla, te se truli, šuplji i inače loši dijelovi debla
odbijaju od ukupne tehničke dužine.


Sve kad bi inače okularno ocjenjivanje tehničkih dužina
bilo skopčano s povoljnim rezultatima, ova potonja okolnost
sama čini ga nada sve nesigurnim i nepouzdanim, te za nju
vrijede izjave one dvojice naučnjaka još kud i kamo više.
Trulost i šupljina debla su naime oline, koje se, jer su unutrašnje
naravi, nikako ne dadu okom omjeriti, nego samo
naslućivati, pak tu pogotovo manjka svaka orijentacija o veličini
pogrješke.


Za ovaj slučaj vrijedi citirana Guttenbergova izjava,
koja se nalazi na strani 247 njegove dendrometrije u potenciranoj
mjeri.


* Ako se takovom smije nazivati ona srednja tehnička dužina, koju bismo
dobili, kad bi svako deblo izvana i iznutra bilo sasvim zdravo i kad bismo tehničku
dužinu svakog debla mjerili uzevši za jedinicu mjerenja i met.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Dakle se i drugi faktor za ustanovljivanje kockovne
sadržine srednjeg stabla po formuli m = g. h. f, t. j . srednja
tehnička dužina, pogrješno ustanovljuje i to u kud i kamo
većoj mjeri, nego prvi faktor, te se pogrješka u kockovnoj
sadržini pokusnog stabla uslijed toga još vrlo povećaje.


c) No još nešto! Ta se pogrješka jako povećava još i
uslijed toga, što tehnička drvna punoća oborenog pokusnog
stabla u velikoj većini slučajeva ni izdaleka ne odgovara
srednjoj tehničkoj drvnoj punoći.


Po Guttenbergu (na spom. mjestu, str. 226, 227 i 232)
stoji u pravilnim sastojinama oblični broj (drvna punoća odnosno
pad debla) u nekoj ovisnosti o visini stabla i o prsnom
promjeru odnosno temeljnici, a visina opet u nekoj ovisnosti


o prsnom promjeru odnosno temeljnici. U nepravilnim su pak
sastojinama visine i oblični brojevi stabala neovisni o prsnom
promjeru odnosno temeljnici.
Po Heyeru i Schwappachu* su u pravilnim sastojinama
visina i oblični broj stabla približno funkcije prsnog promjera,
odnosno temeljnice in aju u takovim sastojinama približno
istu visinu i oblični broj.


Prema tome bi u pravilnim sastojinama stabla sa aritmetički
srednjom temeljnicom imala približno i aritmetički
srednju visinu i aritmetički srednji oblični broj.


No ovo ne vrijedi za naše stare hrastove §astojine,
jer u njima ne postoji već nikakova pravilnost. U
njima ne može više biti ni govora o pravoj visini stabla,
nego tek o tehničkoj dužini debla. Ova je pak ovisna samo


o tehničkoj uporabivosti, dakle o zdravosti debla i čistoći
od granja.
K tome su te sastojine već nenaravno rijetke i to koje
uslijed posvemašnjeg odstranjenja u mlađoj dobi brojčano
vrlo zastupane bijele šume, a koje uslijed šumskih šteta i
sušenja stabala radi starosti. Te su sastojine dakle posve ne


* Heyer Dr K., Die Waldertrags — Regelung, 3. izdanje str. 136. Schwappach
Dr A., Leitfaden der Holzmesskunde, 2. izdanje, str. 73.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —


potpune, a pravilnim sastojinama možemo nazvati samo one,
koje imaju približno potpun obrast (sklop).


Osim toga se prigodom procjene kod mnogih stabala
uslijed šupljine, odnosno trulosti, u donjem dijelu debla uzimlje
tehnička dužina debla tek nakon nekoliko metara od zemlje,
pak se kod ovog načina i troke (dvojne, rašlje, krakovi) kao
posebna debla procjenjuju.


Da se pak dva trupca, od kojih jedan počinje na deblu
odmah od panja, a drugi tek nakon . metara od zemlje,
ne mogu imati isti oblični broj (drvnu punoću, pad debla),
makar imali istu dužinu i isti promjer u 1*3 m dotične dužine,
jasno je. Isto je tako jasno, da jedan trupac potičući od
dvojne (troke), nikako ne može imati jednaki oblični broj
kao onaj trupac, koji potiče od normalnog debla, te počinje
odmah kod panja, makar oba trupca imala jednaku dužinu
i jednaki prsni promjer.


Stoga u ovim sastojinama ne može biti govora niti o
kakovoj ovisnosti obličnog broja (drvne punoće, pada debla)
od visine stabla, a još manje o kakovoj ovisnosti istog od
prsnog promjera odnosno temeljnice. U njima ne može dakle
stablo sa aritmetički srednjom temeljnicom ni izdaleka imati
srednji tehnički oblični broj (drvnu punoću) samo zato, što
ima srednju temeljnicu, nego bi se srednja tehnička drvna
punoća (pad debla) imala poput srednje temeljnice i srednje
tehničke dužine takodjer posebno točno ustanoviti.


No to se ne čini, nego se nastoji srednju tehničku drvnu
punoću ocijeniti od oka, pak se u tu svrhu i za pokusno
stablo odabire od oka takovo stablo, za koje se misli, da
mu tehnička drvna punoća (pad debla) najbolje odgovara
srednjem tehničkom obličnom broju dotičkog razreda.


I u pravilnim sastojinama, gdje stablo sa srednjom temeljnicom
ima približno i srednji oblični broj, upravo je
nemoguće za pokusno stablo sa nekom sigurnošću od oka
odabrati baš takovo stablo, koje ima pravu srednju drvnu
punoću svih stabala u razredu (Schwappach, na spom. mjestu,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 17


str. 73), a pogotovo je to nemoguće u našim starim hrastićima,
gdje nam u tom pogledu nije niti srednja temeljnica
od nikakve pomoći.


Po pravilima dendrometrije trebalo bi stoga i u pravilnim
sastojinama za svaki debljinski razred izabrati i oboriti više
pokusnih stabala sa približno srednjom drvnom punoćom,
da se tako po mogućnosti pojedine razlike od prave srednje
drvne punoće medjusobno izjednače.


U našim starim hrasticima pak ne bismo mogli niti okularnim
odabiranjem više pokusnih stabala za svaki debljinski
razred sa nikakovom sigurnošću ustanoviti srednji tehnički
oblični broj svih debala u razredu, a kamo li obaranjem
samo po jednog pokusncg stabla za svaki debljinski razred.


Kod ovog se načina dakle i treći od faktora g, h i f,
koji odredjuju kockovnu sadržinu srednjeg stabla, vrlo pogrješno
ustanovljuje. Prema tome ni tehnička kockovna sadržina
oborenog pokusnog stabla nigda ne može ni izdaleka
odgovarati tehničkoj kockovnoj sadržini pravog srednjeg stabla.


Da će stoga i tehnička kockovna sadržina svakog pojedinog
debljinskog razreda, a prema tome i tehnička kubatura
cijele sastojine biti skroz pogrješna, jasno je tim više,
jer se pogrješka iz malenog mjerila prenaša u veliho (Schwappach,
na spom. mjestu, str. 95).


Po Mulleru (na spom. mj., str. 239 i 240) je svrha uporabi
pokusnih stabala kod ustanovljivanja kockovne sadržine
sastojinâ samo to, da se kod metoda, koje se osnivaju na
mjerenju (Messungs-methoden) — nasuprot metodamu, koje
se osnivaju na okularnom ocjenjivanju (Schatzungs-methoden)


— ne moraju sva tri faktora, koji odredjuju kockovnu sadržinu
pojedinog stabla (naime g, h i f), mjeriti baš na svakom
pojedinom stojećem stablu.
Ta se tri faktora ali svakako moraju pomno mjeriti i
to g na svakom pojedinom, a h i f samo na pokusnom
stablu. Inače se dotično ustanovljivanje kockovne sadržine
sastojinâ ne osniva na mjerenju, nego na okularnorn ocje
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


njivanju, te uporaba pokusnih stabala nema kod ujega nikakova
smisla.


Kod vinkovackog se načina faktor g na nekim deblima
ustanovljuje mjerenjem, a na mnogima okularnim ocjenjivanjem.
Faktor h ustanovljuje se ovdje takodjer na svakom pojedinom
deblu, što doduše na stvari ne mijenja mnogo, no ustanovljuje
se zapravo samo okularnim ocjenjivanjem. Ovo se tiče
još više faktora f.


Vinkovački način ustanovljivanja kockovne sadržine sastojim!
ne može se dakle ubrojiti u metode, koje se osnivaju
na mjerenju, te je stoga kod vinkovackog načina sa
stanovišta znanstvene dendrometrije upravo neshvatljiva ne
samo ona pomnja, kojom se oborena pokusna stabla kubiraju
(metoda sekcijoniranja u sekcijama od 1 met.), nego i
svaka upotreba pokusnih stabala uopće.


Skroz je krivo naime mišljenje, da će se pedantnim kubiranjem
po jednog pokusnog stabla za svaki debljinski razred
eliminirati krupne pogreške na okularnom ocjenjivanju
osnovanih procjenbenih predradnja.


(A d 2.) Od ostalih u Borošićevom šumarsko-lovačkom
kalendaru pod točkom I., B, 2 opisanih načina luči Urichov
i Hartigov način sastojinu također u debljinske razrede
(Starkeklassen), no Urichov način luči je u razrede sa
jednakim brojem stabala, a Hartigov način u razrede sa
jednakim zbrojem temeljnica.


Draudtov pak način luči sastojinu u debljinske stepene
(Starke-stufen), a „način po poprečnom stablu" (Bestandesmittelstamm)
ne izlučuje uopće debljinskih razreda, nego se
cijela sastojina smatra kao jedan razred.


Svrha izlučivanju debljinskih razreda leži po pravilima
znanstvene dendrometrije poglavito u tome, da se u sastojinama,
u kojim se visina i oblični broj mogu smatrati funkcijama
prsnog promjera odnosno temeljnice (dakle u pravilnim
sastojinama), sačine grupe pojedinih stabala, unutar
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- ly


kojih bi visine i oblični brojevi svih stabala bili približno
jednaki.


U tom slučaju bilo bi stablo sa aritmetički srednjom
temeljnicom eo ipso približno srednje stablo s obzirom na
kockovnu sadržinu, te ne bi trebalo još posebno ustanovljivati
srednju visinu i srednji oblični broj.


Svrha je dakle izlučivanju debljinskih razreda ta, da se
u pravilnim sastojinama olakša izbor pokusnih stabala (Guttenberg,
na spom. mj., str. 231. i 232.), te da se prema tome
kockovna sadržina sastojine uzmogne ustanoviti posve sigurno
i točno.


Stoga ne smiju granice debljinskih razreda ni u pravilnim
sastojinama biti preširoke, a kamo li u nepravilnim. Po vinkovačkom
pak načinu te su granice preširoke i u našim
starim i kako već spomenuh, nepravilnim hrastovim sastojinama.


Tehnička, dužina i tehnički oblični broj vinkovačkog načina
ne mogu uostalom u nikojem slučaju, bile granice pojedinih
debljinskih razreda ma kako uske, biti ovisni o prsnom
promjeru odnosno temeljnici, te bi stoga u našim starim hrasticima
sa stanovišta same dendrometrije svako izlučivanje pojedinih
debljinskih razreda bilo uopće izlišno.


I doista, spomenuta tri debljinska razreda kod vinkovačkog
načina nisu izlučena po načelima dendrometrije, nego po
principima nauke o računanju vrijednosti šuma, te bi ih
valjalo zapravo nazvati vrijednosnim razredima. U cjenicima
brodske imovne općine vidjeti je svagdje, da su cijene tehnički
uporabive hrastovine razvrstane prema ovim trim razredima
(do 80 cm, zatim od 81 do 105 cm, te od 106 cm
prsnog promjera gore).


Da li ta vrijednosna razredba odgovara faktičnom porastu
jedinične cijene već prema porastu prsne debljine,
ostaje otvoreno pitanje, koje nas se ali ovdje ništa ne tiče.
No fakat je, da se ova razredba stabala ne smije stavljati u
nikakovu svezu sa znanstvenom dendrometrijom.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 —


Na toj činjenici, da debljinski razredi kod vinkovačkog
načina nisu debljinski razredi u dendrometričkom smislu, nego
da se oni zapravo imaju smatrati vrijednosnim razredima, te
na činjenici, da se ovdje razmjerje sortimenata (cjepke i reske
gradje) ocjenjuje i to na svakom pojedinom stojećem stablu,
dočim se kod ostalih metoda, kojima je svrha takodjer ustanovljenje
vrijednosti sastojine, razmjerje sortimenata ustanovljuje
mjerenjem i to na oborenim pokusnim stablima
na ovim dvjema činjenicama dakle (i to jedino na njima) i
temelji se originalnost vinkovačkog načina.


Inače nije taj cijeli način ništa drugo, nego vrlo loša
primjena u literaturi već davno prije poznatoga „ustanovljivanja
kockovne sadržine sastojina po debljinskim
razredima" (Aufnahme nach Starkeklassen).


No i ta originalnost vinkovačkog načina nema u jednu
ruku nikakove sveze sa samom dendrometrijom, a u drugu
ruku ona nema ni sa stanovišta nauke o računanju vrijednosti
šuma nikakove vrijednosti, pogotovo jer se razmjerje
sortimenata (cjepke i reske gradje) ocjenjuje okularno na stojećtm
stablima. 0 točnosti i pouzdanosti ove ocjene govorio
sam već pod 1. b).


IV.
Pošto, kako smo vidjeli, tehnički kubični sadržaj pojedinih
debljinskih razreda, a prema tome i tehnička drvna
masa cijele sastojine unatoč svoj pomnji kod kubiranja oborenih
pokusnih stabala ispada skroz pogrješno, to se nikako
neda opravdati onaj silni gubitak vremena, što ga zahtijeva
ustanovljivanje dimenzija pokusnih stabala, zatim odabiranje,
obaranje i kubiranje pokusnih stabala, te napokon onaj kod
ovoga načina vrlo zamršeni postupak oko ustanovljenja kockovne
sadržine kusovâ.
Da se time ustanovljivanje kockovne sadržine sastojina
unatoč posvemašnjoj netočnosti bez potrebe samo vrlo zamršuje
i zateže, a posao vrlo poskupljuje, leži na dlanu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 -
Uspjeh procjenbenih radnja po vinkovačkom načinu ne
stoji dakle u nikakovom razmjeru sa uloženim trudom i
troškom, te bi stoga trebalo postupak oko ustanovljivanja
kockovne sadržine naših starih hrastika čim više ujednostaviti,
te time ujedno skratiti i pojeftiniti.


To bi se dalo postići na slijedeći način:
Prema sadanjem postupku snima se u šumi na svakom
pojedinom stablu koje mjerenjem koje ocjenjivanjem prsni
promjer, te ocjenjivanjem tehnička dužina debla i to ova
potonja u ukupnom iznosu i posebno za svaki od spomenutih
dvaju sortimenata (naime posebno za cjepku i posebno
za resku gradju). Osim toga se ustanovljuje visina, povrh
koje počimlje reska gradja (Vidi obrazac 1. na str. 23.).
Novi postupak sastojao bi u tome, da se u šumi osim
prsnog promjera i dužine debla sposobnog za pojedine od


navedenih sortimenata ustanovljuje i promjer u sredini dužine
dotičnih sortimenata (ovo dvoje potonjih samo ocjenjivanjem).
Kubični sadržaj pojedinih razvrstbina dobio bi se time
(kod kuće) direktno za svako pojedino stablo i to jednostavno
iz dužine pojedinog sortimenta i kružne plohe u sredini dužine.
Prsni promjer odnosno okularno ocijenjeni promjer u
13 m tehničke dužine služio bi u tom slučaju samo za razvrstavanje
tehničke kockovne sadržine pojedinih stabala u


vrijednosne razrede (Vidi obrazac 2.).
Izračunavanje promjera i tehničke dužine pokusnih stabala,
kao i svako odabiranje, obaranje i kubiranje pokusnih
stabala -- uopće sve, što se iole tiče pokusnih stabala
otpalo bi u tom slučaju posvema, a isto bi tako otpao i onaj
zamršeni i dugotrajni postupak oko ustanovljenja kockovne
sadržine kusova.


Stoga ne bi trebalo ni ustanovljivati visinu, iznad koje
počinje reska gradja, a to kao i suvišnost ukupne tehničke
dužine ujedno bi donekle držalo ravnotežu onome neznatnom
višku vanjskoga posla, koji bi s ovom preinakom bio skopčan.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


Ovim načinom bili bismo dakle posvema riješeni svega
onog nepotrebnog balasta, koji samo u velike zamršuje, zateže
i poskupljuje spomenuti posao, a ne pruža nikakove
veće točnosti, nego što je ona, koja bi se postigla gornjom
preinakom. Oba postupka temelje se naime na okularnom
ocjenjivanju.


Mjesto svakogodišnjeg obaranja pokusnih stabala prakticira
se kod brodske imovne općine kadšto i to, da se uzimlju
u pomoć pokusna stabla koje od prošlogodišnjih sječina, te
da se kockovna sadržina ovih potonjih stabala, u koliko im
se prsni promjer ne slaže sa prsnim promjerom ovogodišnjih
pokusnih stabala, reducira na prsni promjer ovogodišnjih pokusnih
stabala.


U tu svrhu kao i u svrhu kubiranja kusova povećavaju
se ili smanjuju promjeri u sredini pojedinih sekcija pomoćnog
pokusnog stabla za isto toliko centimetara, za koliko je prsni
promjer ovogodišnjeg pokusnog stabla veći ili manji. Na taj
način obavi se procjena sječine mnogo brže, a i jeftinije, jer
otpada odabiranje, obaranje i premjerba pokusnih stabala,
dakle suvišni vanjski posao.


Izračunavanje prsnog promjera i tehničke dužine pokusnih
stabala, zatim sav unutarnii posao (u sobi) oko kubiranja
pokusnih stabala kao i zamršeno i dugotrajno ustanovljivanje
kockovne sadržine kusova, mora se ali i u ovom slučaju
obavljati, dočim bi prema gornjoj preinaki vanjskih radnja
sav taj posao otpao.


Osim toga terete i ovu upotrebu pomoćni h pokusnih
stabala oni isti prigovori, koji terete uopće svaku upotrebu
pokusnih stabala u našim starim hrasticima, pak je i ona
skopčana sa isto takovim — dapače još i većim pogrješkama.