DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24 —


Proreda posavskih hrastika.


Stare su hrastove sastojine u našoj domovini na izmaku,
ter će u skoro unovčenje istih na raznim inozemnim tržištima
uslijediti.


Pitanje unovčenja ovih starih sastojina je definitivno i
svrsi shodno riješeno, kao što i način pomladjivanja prodanih
sječina, koje državna šumska uprava obavlja od početka sve
do svršetka exploitacije na naravni način, dočim imovne
općine prama svojim posebnim potrebama umjetnim ili naravnim
načinom, ili pako kombinovano na oba već spomenuta načina
pomladjivanja.


Nu zajednička je zadaća svijuh posjednika mladih hrastovih
sastojina, svrsi shodno poredjivanje istih u interesu uzgoja
budućih sastojina i u interesu dotičnog šumoposjednika, naime
u svrhu podignuća dohodka unovčenjem ovog znatnog medjutomnog
užitka. Već obzirom na razne interese i potrebe
dotičnih šumoposjednika, morati će si dotična šumska uprava
staviti slijedeća poglavita i obzirom na općeniti interes, vrlo
aktuelna pitanja kod obavljanja proreda:


1. Namjerava li se obavljati proreda lih u interesu uzgoja
buduće glavne sastojine (najkonservativniji način),
2. Želi li se proredom i sa time skupčanom progalom
djelovati na podignuće prirasta i podignuće rente (najradikalniji
način).
Naravna je stvar, da se neće ni jedna šumska uprava
staviti na exkluzivno stanovište navedeno pod točkom 1 ili 2,
već će iz različitih razloga u različitoj starosti kada se proreda
obavljala bude, biti princip prorede načela točke 1 ili točke
2 ili pako kombinovano oba načela.


Da ova načela dovedemo u sklad sa interesima racionalnog
šumskog gospodarstva, neka bude zadaćom ovih redaka
na temelju još žalibože skromnog, u praksi stečenog
izkustva i opažanja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 27     <-- 27 -->        PDF

25 —


Obavljanje proreda kronologičkim redom, naime u mladima
srednjodobnima i u skoro sječivim sastojinama nećemo
ovdje opisati već ćemo si usvojiti poredak koji je državna šumska
uprava prihvatila za provadjanje proreda, a koji se, ako se
uvaži program ove rasprave, prilagodjuje potrebama prakse.


I.
Proredjivanje srednjodobnih sastojina.
Državna je šumska uprava započela pred tri godine sa
proredom svojih srednjodobnih sastojina, počam od navršene
50 godišnje starosti, u posavskim hrasticima. Sbog ogromnih
površina koje se prorediti imadu, i obzirom na velike površine
pojedinih šumarija, koje su osim toga i inimi upravnimi poslovi
dosta obterećene, kao što i radi manjkavog broja pomoćnog
tehničkog osoblja, morala se je proreda preduzeti
ponajprije usrednjodobnima sastojinama, da vrijedniji, materijal
nuzgredne sastojine u ovo doba nesagnjije, ter se uz bezcijenu
kao ležikovina i suhad unovčiti nemora.
Proreda mladjih sastojina, u kojima se potreba prorede takodjer
živo i osjeća, stavljena je na program ne daleke budućnosti.
Prije nego što započmemo o obavljanju proreda potanje
govoriti, moramo najprije istaknuti, da obilježba onih stabala,
koja se proredom izdati imadu, mora uslijediti za vrijeme kad
je šuma još oblistata, jer se samo u to doba može viditi koje
je drveće za uzdržanje sklopa potrebno, kao što i ono, kojemu
se vrh sušiti počima, ter se baš radi toga proredom i unovčuje.
Kao svrhu prorede stavila je državna šumska uprava u ovim
srednjodobnim sastojinama: racionalni uzgoj glavne sastojine.
Kod ove prve prorede imadu se izdati, uz podpuno sačuvanje
sklopa sastojine, sva potištena stabla, koja nisu za
uzgoj glavne sastojine prikladna i koja su se radi pomanjkanja
svjetla i zraka već djelomično osušila, ili bi predvidljivo
na skoro to dočekala i nakon toga uginuti morala.
Tekar prigodom budućih proreda imade se nastojati
svrsi shodnom progalom (Lichtung) uplivisati na povoljniji
prirast glavne sastojine. U opće je već poznato, na temelju
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 mnogostranog
iskustva, da hrast najbolje uspijeva u smjesi
sa jasenom, brestom, grabom i klenom, a na temelju ovog opažanja
napuštaju naše imovne općine u koliko je to njima i ole
moguće obzirom na potrebe njihovih pravoužitnika na paši i ogrijevnom
drvu, uzgoj čistih hrastovih sastojina umjetnim načinom
i pogoduju naravno pomladjivanje po nedvoumnom putokazu
majke prirode.


Samo u spomenutoj smjesi postigne hrast onu zamjernu
visinu, upravni uzrast i krasni valjkasti oblik, u kratko, ova
je smjesa učinila slavonski hrast onim što jest, naime vrst
drva kojoj|na svijetu i u trgovini neima premca.


Kako naše stare hrastove sastojine potiču iz sastojina, u
kojima se svojedobno ni pašarilo* nije i koje su se lih naravnim
načinom kao prašuma same od sebe proredile, to moramo tražiti
uzor uzgoju naših sastojina u njima samima, da se neudaljimo od
nepogrješivog putokaza prirode. Uočivši to vidimo, da najljepše
hrastove nalazimo u gustim sastojinama, čega radi nam one
moraju biti uzorom, dočim nam rijedke uzorom biti nemogu, jer
vidimo kako je nedovoljni sklop nepovoljno djelovao na visinu,
oblik i tehničku prikladnost stabala, a pogodovao samo urod
žira i šumsku pašu.


Da dakle uzgojimo sbilja samo najljepše i najvrijednije
sastojine, moramo vazda nastojati da gusti sklop uzdržimo
i da isti prekinut nebude. Znatna množina spavajućih oka
na hrastovim stablima zabranjuje nam takodjer i iole oštriju
proredu, jer bismo takvom uzgojili ako i ne kriva a ono za
stalno granata stabla na štetu tehničke prikladnosti istih.


Uz istaknuta načela „neprekidanje sklopa" u interesu
uzgoja bezprikornih hrastova, obazrijeti ćemo se ponajprije
nato : kako uplivišu ine primješane vrsti drva, na uzgoj glavne
sastojine, ponajpače hrasta, a koji obziri će nama biti mjerodavnima
ili bi barem imali biti mjerodavnima kod obavljanja prorede.


* Paša u mladim sastojinama može se smatrati tijekom vrsti prorede, jer
prolazeća marva suha i polusuha stabalca polomi i povalja.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


a) Topola.


Najštetnijom primjesom smatra državna šumska uprava
u posavskim sastojinama topolu (Populus tremula, alba i
nigra), te se ova i trijebi prije redovite prorede ne samo u
srednjodobnim sastojinama, već i u mladima, pa se trebljenju
tomu žrtvuje i prekinuće sklopa, samo da se ova tradicionalno
slabo vrijedna vrst drva odstrani iz sastojine.


Po našem shvaćanju ova borba do istrage nije posve opravdana
ponajprije nema topola tako gustu krošnju, da bi u njenoj
zasjeni bio uspijevajući hrast u svom obstanku odmah bitno
ugrožen ; osim toga nesmijemo mi u Slavoniji smatrati topolu
onom bezvrijednom vrsti drva kako smo to po našima učiteljima
Nijemcima, po njemačkim odnošajima naučili. Topola je
u Slavoniji eminetno gradjevno drvo, koje se vrlo rado za gradnju
krovova upotrebljuje, dosta se dobro plaća, pa uz sadašnju
oskudicu na ogrijevnom drvu se ni topolovini više nezamjerava.


Poznato je nama da topola u mladim sastojinama najbujnije
raste i u skoro sve ostale vrsti drva nadvisi, nu na temelju
stablimičnih analiza nemogu moje navode podkrijepiti


t. j . sravniti analizu topole sa onom hrasta, te time točno ustanoviti
razdoblje kada topola zbilja po hrast štetnom postaje,
to ipak držimo da topolu netreba prije trijebiti dok za gradjevnu
uporabu ne postane prikladna što biva u starosti od 30
godina, jer onatekar u ovoj starosti započimlje nadvisivati štetno
glavnu sastojinu.. Naročito nesmatramo opravdanim da se topola
posve iz sastojine iztrijebi uz žrtvovanje prekinuća sklopa
b) Klen.


U posavskim je sastojinama brodskog i petrovaradinskog
okružja, primješan u dosta znatnom broju klen, kojemu bi
ja u srednjodobnim sastojinama navijestio rat do istrage svuda,
gdje nema vršiti zadaću da hrast potrebnog mu za uzgoj
sklopa neriješi.


Klen je vrst drva lih za ogrjev sposobna, koja ugine
u razdoblju od 40—80 godina, bio zasjenjen ili u podpunom
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


užitku svjetla i zraka ; čuvati ga dakle do dobe kad suharom
postane, nema praktične ni ekonomske svrhe.


Kako god se protivim, da se vadjenjem topole sklop prekida,
to bi to sa klenom dozvolio ako su mu susjedi grab, jasen
ili brest, kojim se prekinućem sklopa naškoditi ne može i
neće, već im se progalom prirast unapredjuje a kako napred
rečeno uživanju klena kao suhara predusreće.


c) Grab.
Pomanjkanje brojnih stablimičnih analiza raznih vrstih
drva naših sastojina, nigdje se tako osjetljivo ne osjeća kao
kod studije izvadjanja proreda. Mladi kolega naš Dr. A. Levaković
u svom članku „Nešto o prirastu hrasta, jasena i
brijesta u našoj Posavini" (vidi br. 8. Šumarskog lista od


g. 1913.) donio je u stvar nešto pozitivna svjetla, nu kako
je te pokuse morao za svoju disertaciju praviti o svom trošku,
to jest u maloj mjeri, nemože si time cijeli predmet
svrsi shodno temeljito i svestrano riješenim smatrati. Naročito
nam manjka ustanovljenje blagotvornog upliva graba, kojega
on u posavskim sastojinama, kao nuzgredna sastojina kao tlo
zaštitavajuća i tlo poboljšavajuća vrst drva vrši.
Tako samo iz opažanja u naravi znademo da hrastovi,
pod čijom se krošnjom jedan grab ili više njih nalazi, razvijaju
deblo svoje do zamjerne visine, savršena i odlična
oblika, kojemu nikakva prigovora neima i takvi hrast idealom
odgojitelja jest i biti mora.


Prigovoriti će mi se da je plodno tlo posavske ravnice
samo po sebi kadro takve bezprikorne forme hrastika i bez
primjese graba producirati a mogla bi se poricati ondje i
potreba poboljšanja tla, nu to su puka nagadjanja!


No ako meni za korist graba i manjka dokaz analizom stabla,
isto tako će mi protivnici ostati dužni pružiti pozitivni protudokaz.


Pa ako nebi ja možda uspjeo, sa dokazom vrijednosti
graba kao tlo i u posavskoj ravnici poboljšavajuće vrsti drva,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


ostati će neosporiva inače vrijednost zaštite tla dosta dugo
još temeljito neriješenim problemom.


Svakako držim da ću ovdje tečajem cijele ove razprave
dokazati potrebu brojnih stablimičnih analiza, jer ćemo u buduće
samo na temelju istih moći obavljati racionalnu proredu.


Konačno držim da se mora podržavanje graba kao nuzgredne
sastojine do blizu konca obhodnje smatrati, ako ne jamačno
po uzgoj glavne sastojine koristnim, a to barem indiferentnim.
Zato, gdje je to iole moguće, nek se pridrži grab, jer je to
vrst drva, koja najbolje zasjenu po glavnoj sastojini podnaša
bez štete za svoju prikladnost kao drvo za tvorivo i ogrijev.
Vaditi grab u svrhu da produciramo najbolja ogrijevna drva
ne držimo ni uputnim ni probitačnim.


d) Jasen.
Odmah kod mog nastupa u državnu službu, tamo koncem
sedamdesetih godina, slušao sam naše stare, sad već pokojne
šumare kako su tvrdili, da hrast, akoprem u mladjim godinama
po jasenu i brestu potišten, ovu zasjenu podnaša a kašnje
ove u visini dostiže da skupa s njima glavnu sastojinu
sačinjava.
Ali tima tvrdnjama vidilo se da manjka čvrsto osvjedočenje
i izkustvo ; hotjelo se s njima ušutkati bojazan, da se
ne uzgoji mjesto poželjnih sastojina sa pretežnim hrastom,
sastojine jasena i brijesta možda sa malom primjesom hrasta
ili tek umetnutim hrastom.
Samo pomanjkanje novčanih sredstava, ako ne za izvadjanje
proreda to barem za pročišćenje ovih mladih branjevina,
koje bi u tadašnje doba bezuvjetno pasivne bile, silili su na
spomenute navode.
Sto nam je g. Dr. Levaković u spomenutom članku svojima
analizama hrasta, brijesta i jasena dokazao, to smo iz
opažanja u šumi znali, ali svakako mu pripada zasluga da
je izkustvo to stavio na solidni i dovoljno obrazloženi temelj.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Ne možemo da ovdje ne primjetimo, zašto se obzirom
na ovo izkustvo i na spomenuta iztrazivanja u državnim
šumama još prakticira tako zvano izsječenje štetnog pomladka.


Pod štetnim pomladkom razumijeva se : u zagajenim starim
sastojinama nikli mladi naraštaj sviju vrsti drva osim hrasta.


Nakon što se stara sastojina posiječe i proizvodi iz šume
izvezu, izsiječe se ovaj štetni pomladak u mjesecih srpnju i
kolovozu (da odveć bujno iz panja ne potjera) tik do zemlje,
tako, da na dotičnoj površini sječine preostane samo netaknuti
hrastov pomladak.


Nu izsječenje ovog štetnog pomladka ne donaša nikakve
faktične iole trajnije koristi. Nakon tri godine izdanci iz panja
ovih nuzgredni vrsti drva - naročito oni brijesta i jasena, po
nepokolebivim zakonima prirode, nadvise obilno opet mladi
hrastov naraštaj.


Ova Činjenica opaža se dapače i u sječinama, u kojima
je štetni pomladak dvaputa izsječen bio, naime prviput prigodom
unovčenja tako zvane bijele šume, (prodaja sviju stabala na
sječini osim hrasta), pa drugiput, nakon razmaka od više
godina, kod unovčenja preostalih na sječini hrastovih stabala;
badava, narav se siliti neda, niti još tako tobože logičnim zaključcima
i po istim stvorenima gospodarskim mjerama.


Uz sadašnju vrijednost jasenovine i brestovine neće se
ni jedan savjestni upravnik odlučiti, da, ako bi već i pustio
iz vida korist ove smjese za uzgoj hrasta, za volju kakvomgod
kržljavom hrastu proredom izvadi bezprijekorni jasen ili
brijest, a ne obratno.


Na korist ovih nuzgrednih vrsti drva, koje će spadati k
glavnoj sastojini neće biti da potječu od izdanka iz panja,
dapače, česte pogrješke na panju biti će posljedice ove protunaravne
mjere.


Krčenje spomenutog, već štetnog pomladka, skopčano je
sa priličnim novčanim troškom. Svakako bi bilo uputnije mladu
branjevinu u 15—20 godini pročistiti od stabala, naročito bri
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


jestovih, koja hrast štetno i osjetljivo zasjenjuju, kada bi već
izsječena stabla bila unovčiva kao kolje i letve.
Uspješni razvoj mladih sastojina, u kojima svojedobno
štetni pomladak izsječen bio nije, potvrdjuje naše mnijenje.


Prigodom izvadjanja proreda, biti će jasen ona vrst drva,
koja zadaje upravi najmanje briga i razmišljanja. Jasen sa
svojom malom krošnjom i rijetkim malim lišćem najmanje
ugrožava i zasjenjuje hrast u njegovu razvoju i uzrastu, zato
će biti uputno izvaditi proredom samo takva stabla, koja su
potištena i nevaljana i uslijed toga i neprikladna za sastavni
dio glavne sastojine. U dvojbu će dolaziti upravnik samo u
onom slučaju, kada mu bude odlučivati : imade li izvaditi hrast
ili jasen, jer će već prama dotičnom nalazu imati odlučiti
danas u korist hrasta, a sutra u korist lijepa jasena.


e) Brijest.


Više brige nego sve ostale već spomenute vrsti drva
zadati će nama brijest prigodom obavljanja prorede, buduć
da on sa svojom širokom krošnjom i gustim lišćem, najosjetljivije
ugrožava hrast u njegovom razvoju. Vidili smo
jedva 35 godina stare sastojine na pr. u raićkoj šumariji
gdje su mladi hrastići u dosta znatnom broju u zasjeni nadvisujućih
brijestova (i to samo ispod ovih) postali suhovrhi.
To nam daje naputak da je već prekasno započeti sa proredom
u srednjodobnim sastojinama što i iztraživanja Dr. Levakovića
zasvjedočuju, nu o tome ćemo još kasnije govoriti
baš obzirom na brijest.


Bezuvjetno mora nas putiti štetnost brestove zasjene,
da se vadjenju istog treba najveća pažnja posvetiti, i da se jasen
prama brijestu favorizuje nepuštajuć pri tome iz vida korist primjese
brijesta za uzgoj hrasta, i vrijednost prvog kao drvo za
tvorivo, koje kod prikladnosti za fournire tako rekuć vrijednost
hrasta stiže. Pa uvažujuć to ne smijemo zaboraviti, da je
uporaba brijesta samo specialna, dočim ona hrasta univer
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


zalna, kao i to, da je potraga brijesta prama onoj hrasta, za
sada još dosta skromna.


Staviti za obavljanje prorede kakvagod posebna ili bar
obćenita pravila ne držimo u okviru ove naše razprave
uputnim. Kako se slika sastojine korak na korak mijenja, tako
će odlučivati kod obavljanja prorede ne jedan, već stotina,
obzira ; a izvesti će svrsi shodnu proredu samo onaj upravnik,
koji radu tomu ne posveti samo sve svoje umne i strukovne
sposobnosti, već i veliku ljubav prama svojoj struci i ovoj
najglavnijoj i najzahvalnijoj zadaći njegova zvanja u posavskim
hrasticima.


f. Hrast.
Da prigodom prorede treba žrtvovati nevaljani hrast
bezprikornom jasenu ili brijestu, već smo napomenuli, nu
unatoč tome ipak ćemo poglavito nastojati, da prema sadašnjem
iskustvu, uzgojimo sastojine sa pretežnim hrastom kao najskupocjenijom
i najtraženijom vrsti drveća.
Nu moramo ustati proti tom mnijenju, da je dovoljno,
ako je u pomladku sječina hrast u primjesi 11-4 ili čak 11*3.
zastupan, ter da će se obavljanjem proreda smjesa hrasta
podignuti na svršetku obhodje na idealnu i poželjnu primjesu
od 11-7.
Ovom tvrdnjom namjerava se izpričati grijehe naših predšastnika,
prouzročene manjkavim nadzorom zagajenih površina,
u kojima su se unatoč zabrani svinje ipak često žirile, a nadopunjenju
manjkavo hrastom pomladjenih površina umjetnim
načinom nije se posvetilo dovoljno pažnje, brige i troška.
Bjelodano je, da čim više izbora imade upravnik medju
hrastovima koje će za uzgoj glavne sastojine pridržati moći,
tim će on lakše u tu svrhu odabrati samo individua odlične kakvoće,
ter se neće morati lomiti- imade li pridržati dvojbeni
hrast i žrtvovati dosta dobru vrst primjese. Uz to nesmijemo
zaboraviti, da će predpostavljena oblast upravnika vazda opominjati
da čuva i uzgaja hrast.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


Štete, koje su nama gusjenice i hrastova medljika u hrastovim
sastojinama prouzročili, pute nas takodjer na to da
bude već u podmladku hrast u pretežnom broju zastupan.


Time držimo da smo pitanje prorede, u koliko se tiče proredjivanja
srednjodobnih sastojina donekle prama stavljenoj si
zadaći i iskustvu izcrpili, nu prije nego što predjemo na
buduću proredu ovih sastojina, odnosno proredu mladih sastojina
držimo, da bi se imali uspjesi svake prorede brižno
motriti, a naročito se pomoćju Preslerova svrdla za ustanovljenje
prirasta (Zuwachs Bohrer) prirašćivanje istraživati, da se
ustanovi, kako proreda upliviše na preostalu ponajpače buduću
glavnu sastojinu.


Za požaliti je što nemamo šumarsku pokusnu postaju,
da se nisu izlučile pokusne površine u kojima bi se ustanovilo,
kako pod istimi uvjeti djeluje slaba a kako jača proreda,
pa kako se prema ovim razvija u obće neproredjena
sastojina.


Na temelju ovakovih opažanja, nebi naši nasljednici tapkali
u tmini poput nas, već bi gospodarili po opažanju pozitivnog
istraživanja našeg i svog vlastitog.


II. Ponovne prorede starijih sastojina.
Opravdano načelo prve prorede, najkonservativnije da
se samo već potištena nuzgredna sastojina izvadi i unovči, neće
moći kod izvadjanja slijedeće ili slijedećih proreda ostati lih
mjerodavnim. Tu će se morati već vaditi i takva stabla, koja
nisu potištena i odlučivati će za pridržanje prikladnost i
vrijednost istih.
Držimo, da ćemo u posavskim hrastovim sastojinama, iz
dalje dole navedenih razloga morati ušutkati mnogu želju, da
sadašnjom progalom djelujemo na tako poželjni prirast svjetlosti
(Lichtungs-Zuwachs) unatoč tome što znamo, da taj prirast
u posavskim hrasticima nije neznatan, kako nam dokazuju
stabla nalazeća se na rubovih šuma i pokraj prosjeka. Stare
hrastove sastojine potiču, iz šuma koje nisu nikad bile proredjene,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34
u njihovoj mladosti se marva u njima pasla nije, suhad se nije
nikada vadila već je ondje sagnjila, pa uz ove uzgojne odnošaje
stekli su naši hrastovi svjetski glas bez premca i takmaca.
Ovo izkustvo nauča nas da budemo u izvadjanju proreda
umjereni i konzervativni.


U opisu exkurzije austrijskog šumarskog društva g. 1911.
u posavske hrastike, nada sve hvali i cijeni c. kr. šumarnik
Dr Gabriel Janda, pristav šumarskog pokušališta u Mariabrunnu,
svojstva našeg hrasta brodskog okružja, što se vrlo
lahko obradjivati dade i nazivlje to svojstvo „mi ld." a pripisuje
to svojstvo obzirom na sravnjivanje svojstva mladih hrastova
takodjer brodskog predjela tome, što su naše stare sastojine vrhosuhe,
tako, da su transpiracijom postale stanice hrasta mild.


Nu nama je takodjer poznato, da su takodjer stari hrastovi
i ostalih predjela naše domovine vrhosuhi, pa ipak drvo
istih već nije iz daleka tako lahko i mehko kao brodsko. Ako i
nemožemo poricati upliv tla na kakvoću brodskih hrastika, to
ipak ne pripisujemo ova hvaljena svojstva toliko tlu koliko gustoći
godova, uslijedivšoj u gustoj sastojini.


Medju hrastovima doljnjeg predjela najbolji su glas uživali
oni sreza Krnić-a, sbog gustoće i jednoličnosti svojih godova.
Ali i bijaše tosastojina najgušća. Akoprem se ti hrastovi nisu odlikovali
(naime nema sad ih više) takvim lijepim usavršenim i uspravnim
uzrastom kao hrastovi sreza Boljkovo, Sočna, Tihar,
Krogunja i Orljak, to bijaše ipak krničko drvo i najtraženije i
najskuplje za fournire, makar da i nije postizavalo cijenu špesartskih
hrastika, jer su potonji za ovu svrhu nenadkriljivi.


Pa zašto su se odlikovali hrastovi Krnića, svojom jednakosti
i gustoćom godova, zato, jer to bijaše najgušća sastojina
dolnjeg područja.*


No ako i nesmijemo kod uzgoja budućih sastojina ova tražena
svojstva iz vida pustiti, to ipak nećemo ovim obzirom
žrtvovati to, da uzgajamo sastojine sa minimalnim prirastom,


* Ova činjenica zasvjedočuje neprikladnost hrasta lužnjaka za uzgoj u prebronoj
sječi.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35


te da proredom izdajemo samo suhad, buduć da se to sa
računom o rentabilitetu u sklad dovesti dalo nebi.


Već smo ovdje spomenuli, da će nama množina spavajućih
oka hrasta braniti vazda prigodom prorede progaliti
sastojinu u interesu prirasta svjetlosti. Do ovog zaključka
dovelo je pisca skromno iskustvo u tom pogledu.


Prije kakovih 15 godina obavljala se proreda u kr.
raićkoj šumariji i to u sastojini koja je za vrijeme Vojne Krajine
umjetno jasenom pošumljena bila (kako su se toga pametnici
sjećali) i to po svoj prilici u tu svrhu, da se za bližnje selo
Mlaku uzgoji sastojina sa prikladnijim drvom za ogrijev.


U ovoj, za vrijeme prorede oko 60 godišnjoj sastojini,
bijahu tek umetnuti naravnim načinom hrast i brijest.


Hrast bijaše tako rekuć bez iznimke od jasena nadvišen,
a kako bijaše u toj sastojini jasen u obilju zastupan, nastojao
sam, gdje to iole moguće bijaše, a gdje su mito za uzgoj buduće
sastojine manje prikladni jaseni dozvoljavali, da potištenom
hrastu pribavim proredom zraka i svjetla.


Žalibože time polučeni uspjeh nije me podnipošto zadovoljio:
hrastovi nisu se razvili tako dajasenje u visini stignu,
već se je na do tada bezgranatim deblima hrastova, razvilo
granje koje tehničkoj vrijednosti hasnilo nije.


U području kr. jaminske šumarije u srezovima Vinična i
Vratična, pokušalo se je u sastojini oko 50 godina staroj, s razloga
što se u istoj nalazilo vrlo malo hrastova, sastojinu čistom
sječom posjeći uz pridržaj svijuh, za tehničku uporabu
sposobnih hrastova na sječini, uz umjetno pomladjenje posječene
površine hrastom, pa što se time polučilo?


Dotična se je površina doduše umjetno pomladila, ali preostali
hrastovi prijašnje sastojine postali su unatoč mlados t
svojoj vrhosuhi a na prijašnjim besprikornim deblima razvila
se je iz spavajućih oka vrlo znatna množina granja, tako, da je
sad nedvojbeno dokazano, da je valjalo ili odmah svakolika
stabla posjeći ili cijelu sastojinu na miru pustiti, jer na površini
preostalo hrašće za daljnji uzgoj nikako prikladno bilo nije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


Buduć daje državna šumska uprava u posavskim sastojinama
opredijelila obhodnju od 140 godina, koja će se jamačno
prije obaliti nego povisiti, to držimo, da će još kod svršetka
obhodnje još spavajuća oka živa biti i ulagati odlučni veto proti
tomu da se proreda obavlja kao uzgojna mjera, a pogodovati
progalom prirast morati će ostati samo puka želja.


Da se u ovom pogledu zadnja, konačna i mjerodavna
odluka izreći nemože, rado priznajemo, jer osjećamo kako
nam u tom pogledu još manjka posve temeljito iskustvo stečeno
na pokusnim površinama, podkrijepljeno analizom stabala
iz proredjenih površina.


Kako često će se morati prorede do svršetka obhodnje
ponavljati, o tome se još ništa izvjesno tvrditi nemože, o
tome će vazda morati odlučivati mjestne, stojbinske i gospodarstvene
okolnosti, a poglavito po upravniku pravodobno
uočena sbiljna potreba.


III. Proreda mladih sastojina.
Ono, što smo već kod poglavlja brijest spomenuli, potvrdjuju
nam istraživanja Dr. Levakovića o debljinskom i visinskom
prirastu brijesta, naročito usvajam si u cijelosti od iztraživanja
Levakovićevih to, da brijest prednjači samo do
4 godine prama hrastu i jasenu. Zato je on u ovom razdoblju
najštetniji, a gdje je u znatnijem broju primješan, morati
će se prije ili u to doba sa proredom započeti sa tom svrhom,
da se ponajpače pogubnoj ili štetnoj zasjeni brijestom na
put stane.


Znatna potreba na drvu u Posavini omogućuje proredjivanje
sastojina u svako doba, bez da bi se time upravi
troškovi prouzročivali, nu kako smo se ovdje stavili na stanovište,
da proredjivanju hrastovih sastojina imade biti poglavitom
zadaćom uzgoj glavne sastojine, to držimo, da tekar
prva proreda može i smije služiti jedino ovoj svrsi a da se
podništa nesmije obavljati u svrhu polučenja znatnijih medjutomnih
dohodaka, a najmanje se mogu kod obavljanja
ŠUMARSKI LIST 1-2/1915 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


prve prorede staviti ma kakvagod obćenita pravila osim onih


spomenutih uzgojnih.


Time zaključujemo ovu razpravu, držeć da nam je donekle
valjda pošlo za rukom dokazati, da proreda posavskih sastojina
mora imafi u prvom redu uzgojnu svrhu, ter da na
crpljenje znatnijih dohodaka proredom mogu šumoposjednika
siliti, samo bitni gospodarstveni i upravni interesi, nu vazda
samo na štetu hrasta odnosno glavne sastojine.


Zezulka.


Pretvaranje čistih bukovih sastojina u
mješovite bukove i hrastove sastojine.


Josip Baleti.


Racionalnom je šumskom gospodarstvu svrha, da u svakom
slučaju što bolje izrabi prirodne sile i kroz to poluči najveći
mogući dohodak. I samo onda, ako šumar umije svojom
stručnom spremom i svojim radom sve prilike u toliko izrabiti,
da postigne gore spomenuti cilj, odgovarat će njegovo
šumsko gospodarstvo glavnom zahtjevu, kojega se na šumsko
gospodarstvo dandanas stavlja i odbacivat će šumovlastniku
što veći i stalniji dohodak.


Od druge polovice prošloga stoljeća, od kada je Pressler
u svojoj knjizi „Der rationelle Waldwirt" postavio zasadu,
da šumoposjednici moraju računati sa svojim šumskim
posjedom baš isto tako, kao što se računa sa svakim drugim
kapitalom, počeo je provejavati sasvim novi duh šumsko
gospodarenje.


Po Pressleru je taj u šumu uloženi kapital dvovrstan :
jedan dio toga kapitala čini tlo, a drugi sastojina.


Dohodak obajuh tih kapitala tj. dohodak šum. posjeda,
sastojati će se iz unovčive drvne gromade, a prema tome
ovisiti će on o vrsti drveća, koju smo na posjedu uzgojili tj.
ovisiti će o sastojim.