DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 488 —


demo po tumačenju naših spomenutih uvaženih geologa, da


bi trebala još stoljeća i stoljeća proći, dok bi se takova de


bela zemlja na krasu stvorila, to je i naravna stvar : d a m i


s tom budućom zemljom na krasu ne smijemo ra


čunati nego samo sa onom,koja na krašuveć jest.


Prema tomu si i možemo postaviti kao cilj pošumljivanja
krasa, samo uzgajanje takovog drveća, kakovo na njemu
obzirom na množinu zemlje uzrasti može, a ne bezuvjetno
tražiti, da se na njemu uzgoji veliko drveće i na takovim
mjestima, gdje ono nebi moglo uzrasti.


Konačno mi je spomenuti da kras nije samo naš hrvatski
specijalitet, već da ogromne gole kraške površine— Karrenfelder
— prekrivaju i dobar dio Kantona Appenzell, St.
Gallen, Glarus, Schwyz, Silbern i Unterwalden u Švicarskoj,
te da je predjel Steinernes Meer na granici Salzburga i


-Bavarske nedaleko Watzmanna daleko divljiji i užasniji
kras od našega krasa.
I taj kras čini tamo zaravanjke ali je podpuno gol
tako, da na njemu ni travke nema*.


Ondje barem nije bilo Mletčana, koji bi se radi devastacije
onoga krasa okriviti mogli, a nemogu se okriviti ni
ondašnji žitelji, jer kad oni nisu susjedna nevapnena strma
brda devastirali, nisu sjegurno ni te skoro podpuno ravne
kraške površine.


Društvene vijesti.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar


skoga društva, obdržavane dne 19. lipnja 1914. u „Šumarskom


domu" u Zagrebu.


Prisutni:


Predsjednik presvj. gosp. Marko grof Pejacsevich, I. potpred


sjednik Robert Fischbach, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit


Szentgyôrgyi, zatim odbornici Bona de Marino, Kesterčanek Franjo


Kosović Bogoslav, Dr. NenadićGjuro, Dr. Petračić AndrijaiTolg Vilim.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj članova, otvara pred


sjednik sjednicu i pozdravlja prisutne, te se odmah prelazi na usta


novljeni dnevni red


Točk a I Čita se zapisnik prošle redovite odborske sjednice


od 17. travnja 1914.


* Vidi: Berlepsch die Alpen. Leipzig 1862 str. 29.


ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 489 —


Nakon pročitanja zapisnik se uzimlje bez primjetbe do znanja,
a za ovjerovljenje izabiru se odbornici Vilim Tôlg i Marino de Bona.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.


Izvješćuje se: 1. Da je prema zaključku prošle odborske sjednice
od 17. travnja 1914. pod toč. III/9 po presv. gosp. predsjedniku
društva Njegovoj Preuzvišenosti gosp. banu uz preporuku podastrta
predstavka hrv.-slav. šumarskoga društva o reorganizaciji
šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u zemlji i predstavka


o
promaknuću upravitelja kotarskih šumarija imovnih obćina.
Uzimlje se do znanja.
2. Da je povodom prešne molbe činovnika šumarskoga odsjeka
kr. zemaljske vlade po presv. gospodinu predsjedniku društva
Njegovoj Preuzvišenosti svijetlom banu i predsjedništvu sabora kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije podastrta predstavka predsjedničtva
hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva, da bi se status
šumarskih činovnika političke uprave u zemlji proračunom za god.
1914/15. pravedno poboljšao u razmjeru prema stanju statusa inih
struka.
Uzimlje se do znanja.


3. I. potpredsjednik Robert Fischbach saobćuje, da je prigodom
danas preduzete skontracije novčanog poslovanja sa društvenom
imovinom i zakladami zaključen blagajnički dnevnik i to:
a) društvene imovine sa ostatkom od 21:160 K 97 fil.
koji se nalazi:
u vrijednostnim vinkul. papirima sa ... . 20.884 „ 22 „
u gotovom sa 276 ,, 75 „
što čini ukupno 2..160 K 97 «1.


te znanja radi pViobćuje, da je do sada društvenoj imovini spadajućih
10 komada 41/2°/0 zadužnica investicionalnog zajma slob. i kr.
glav. grada Zagreba u nominalu od 5000 K radi lagljeg i jednoličnijeg
blagajničkog poslovanja zamjenjeno sa jednim 47;,% založnicom


I. hrv. štedione u Zagrebu i to: Ser. VIII br. 1061 u nominalu
od 5000 K uz isti tečaj od 95-50 K dakle bez gubitka.
b) Pripomoćne zaklade sa ostatkom od 13713 K 57 fil. koji
se sav nalazi u vinkuliranim vrijednostnim papirima, te da su početkom
mjeseca svibnja ove godine od razpolozive gotovine, nalazeće
se u vinkul. uložnici I. hrv. štedione, nabavljena 2 komada 4V2°/o
založnice I. hrv. štedione u nominalu od 200 K po komadu, pri čemu
je dobiveno 19 K 65 fil. na tečajnoj dobiti.


c) Literarne zaklade sa ostatkom od 3812 K 22 fil. koji se sav
nalazi u vinkuiovanim vrijednostnim papirima, te da su i za ovu zakladu
početkom mjeseca svibnja ove godine od razpolozive gotovine,
nalazeće se u vinkul. u´ožnici I. hrv. štedione, nabavljene dvije
4V20/o založnice I. hrv štedione o nominalu od 200 K po komadu
pri čemu je takodjer dobiveno 19 K 65 fil. na tečajnoj dobiti.


Uzimlje se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 490 —


Tajnik nadalje izvješćuje:


4. da je prema zaključku prošle odborske sjednice od 17.travnja
o. g. pod toč. III./8 slušatelju šumarstva Vidoju Mihaldžiću od razpoloživog
nepodtgnutog jubilarnog stipendija za godinu 1913./14. izplaćena
podijeljena mu potpora u iznosu od 300 K, dočim je za
podjeljenje istog štipendija za školsku godinu 1914./15. razpisan
natječaj.
5. Da je prema zaključku prošle odborske sjednice pod točkom
V. na zgradi Šumarskog doma izveden popravak škriljevog pokrova,
a radnja točno obavljena prema odnosnom ugovoru i pogodbi.
6. Uredništvo „Vijesnika" u Novoj Gradiški, glasilo udruženja
civilnih tehnika, zahvaljuje se na dozvoljenoj medjusobnoj izmjeni
stručnih listova, a ravnateljstvo kr. vinogradarske i voćarske škole u
Iloku na uvaženju molbe za bezplatno dostavljanje Šumarskoga lista.
7. Hrv.-slav gospodarsko društvo u Zagrebu obdržav. lo je
ovogodišnju svoju glavnu skupštinu dne 28. svibnja o. g. u Zagrebu
na kojoj je naše društvo bilo zastupano po društvenom tajniku Josipu
Jakopcu
Nadalje bijaše član Gjuro Cesaric, kr. žup. šumarski nadzornik
u Osijeku umoljen, da naše društvo zastupa na glavnoj skupštini
hrv.-slav. gospodar, društva kao središnje zadruge u Osijeku, koja
se je glasom poslanog nam poziva za sudjelovanje obdržavala dne


15. lipnja o. g. u Osijeku.
8. Za društvenu knjižnicu nabavljeno je djelo: „Das Einfamilienhaus"
od Hunkela, Berlin, uz cijenu od 3 K 60 fil.
9. Poput prijašnjih godina, tako se je i ove godine predsjedničtvo
obratilo na vis. kr. zemalj. vladu molbom za potporu, te je
naredbom kr. zemalj. vladnog odjela za unutar, poslove od 25.
travnja 1914. u ime zemaljskog prinosa za prvo polugodište 1914.
društvu doznačen iznos od 600 K, a u ime potpore za izdavanje
Lugar, vjestnika 200 K, tom uputom, da se obzirom na sadanje prelazno
proračunsko razdoblje od šest mjeseci imade molba za navedene
potpore svojedobno ponovno predložiti za zemaljsko proračunsko
razdoblje 1914./15., koje počima sa 1. srpnjem ove godine
a svršava koncem lipnja naredne godine.
Sva ova saobćenja uzimlje odbor do znanja.
Točk a III. Pretres prispjelih podnesaka.


1. Abramović Ante, kr. šum. vježbenik u Slatini prijavljuje se za
člana I. razr., a gospodarstveni ured ogulinske im. obćine prijavljuje
za čhnove kot. šumara Maruzzi Ivana i šumar, vježbenika Neuhold
Božidara.
Primaju se.


2. Slavko Sutlić kr. šum. povjerenik u Karlovcu i Mato Medvedović,
oficijal kod gospodarstvenog ureda brodske imovne obćine
mole obročnu otplatu dužne članarine.
Dozvoljava se.


3. Umirovljeni lugar petrovaradinske imovne obćine Paskal
Ničić moli potporu iz pripomoćne zaklade.


ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 491


Zaključuje se, da se molba uzme u razpravn prigodom uobičajenog
razdjeljivanja potpora u oči Božića, a podjedno da se do
toga vremena putem bivše njegove pretpostavljene oblasti pribave
podatci o istinitosti molbenih navoda.


4. Pročelničtvo profesorskog zbora kr. šumarske akademije u
Zagrebu moli, da bi se za časopis L´ Alpe, izdavan od nastavnika
kr. nacionalne visoke šumarske škole u Firenci, slao u zamjenu „Šumarski
list", budući da kr. šumarska akademija u Zagrebu, na koju
je molbom za uzvrat publikacija dostavljen časopis „V Alpe", ne izdaje
nikakih svojih publikacija (Br. 47.).
Zamjena se dozvoljava.


5. Jakov Simić, nadlugar II. ban. im. općine u Petrinji javlja,
da je cjelokupno lugarsko osoblje kraljevine Hrvatske i Slavonije
voljno osnovati organizaciju, pak moli, da im se kao članovima II.
razr. na dan 15. srpnja 1914. dozvoli u dvorani šumarskoga društva
obdržavati skupštinu (Br. 53.).
Odbor molbu uvažava.
b) Čita se dopis kr. zemalj vladnog odjela za bogoštovje i nastavu
u Zagrebu od 6. travnja 1914. broj 24763 iz 1912., kojim se
priobćuje, da je hrvatsko prirodoslovno društvo u Zagrebu odlučilo
na svoj trošak štampati stručni popis svih prirodoslovnih časopisa i
djela, koja se sada nalaze u kr. šveučilištnoj biblioteci u Zagrebu
kao i u svim drugim znanstvenim i stručnim knjižnicama prirodoslovne
struke u zemlji, pak tim povodom preporučuje, da i hrv.slav.
šumarsko društvo ide na ruku knjižničaru hrvatskoga prirodoslovnoga
društva u Zagrebu time, da mu stavi na razpolaganje autentične
i potpune popise društvene knjižnice na razpolaganje i u
tom ga poslu pomogne (Broj 41.).


Odbor zaključuje, da se tome imade u cijelosti udovoljiti.


Točk a IV. Ustanovljenje programa i dnevnoga reda ovogodišnje
glavne 38. skupštine.
Nakon debate ustanovljuje odbor slijedeći program :


a) Dne 3. kolovoza 1914. dolazak članova u Zagreb. Po podne


zajednički posjet i razgledanje prostorija kr. sveučilištne biblioteke i


zemalj. archiva u Zagrebu. Na večer prijateljski sastanak u vrtu lo


kala, koji će se naknadno u programu naznačiti.


b) Dne 4. kolovoza 1914. u 8 sati 30 čase prije podne glavna


skupština u društvenoj dvorani. Poslije podne u 2 s. 20 časa od


lazak brzovlakom sa drž. kolodvora u Našice.


c) Dne 5., a pzema prilikama eventualno i 6. kolovoza 1914.


razgledanje šuma vlastelinstva našičkog, tvornice tanina i paropile u


Gjurgjenovcu i ostalih šumskih podhvata u okolici našičkoj, kako će


se potanje programom naknadno odrediti.


Po tom se ustanovljuje slijedeći dnevni red:


1. Otvorenje i pozdrav skupštinara po predsjedniku društva.
2. Čitanje izvješća o djelovavju uprav, odbora u minuloj godini
1913./14.


ŠUMARSKI LIST 12/1914 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 492 —


3. Ustanovljenje proračuna za godinu 1915.
4. Izviješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanju
imovine koncem godine 1913.
5. Izbor predsjedništva i cjelokupnog odbora za slijedeće trogodište
od god. 1915. do 1918.
6. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitivanje računa
i imovine društva za godinu 1914.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati slijedeća glavna
skupština.
8. Predloži gg. članova, koji se u smislu § 21. f) društvenih
pravila, barem 2 dana prije skupštine imaju pismeno podnijeti društvenom
predsjedničtvu.
Točka V. Razprava o nacrtu proračuna za godinu 1915.


Čita se stavka po stavka po predsjedničtvu, sastavljenih nacrta
proračuna za godinu 1915. i na pojedine stavke daje nužno razjašnjenje,
nakon česa odbor zaključuje, da se nacrti proračuna, kako
su po predsjedničtvu sastavljeni i to društvene imovine, pripomoćne
zaklade i literarne zaklade, predlože glavnoj skupštini na pretres i
prihvat i objelodane u slijedećem broju Šumarskoga lista za mjesec
srpanj o. g.


Točk a VI. Eventualni predloži.


Čita se dopis kr. kot. šumara u Ivancu L. Bugarovića, kojim
na poticaj urednika B. Kosovića saobćuje, da su odnosne dvije okamenine
debla, koje se nalaze kod ulaza u grad Klenovnik, sudbeno
inventirane, kao što i cijelo imanje, nu da mu je sadanji upravitelj
dobara obećao, daće kod mjerodavnih faktora poraditi oko toga, da odnosne
okamenine dobije šumarski muzej ili badava, ili uz neku
odštetu.


Odbor zaključuje, da se odnosne dvije okamenine troškom šumarskoga
društva nabave za šumarski muzej (Br. 43.).


Pošto inih predloga nema, to predsjedatelj, zahvaljujuć prisutnima
na trudu, zaključuje sjednicu, a zapisnik ovaj ovjerovljuju u
slijedećoj sjednici od 3. kolovoza 1914. izabrani odbornici:


Nazočni zapisnik pročitan je i ovjerovljen u izvanrednoj sjednici
upravljajućeg odbora šum. društva dne 13. XII. 1914., koje je
obdržavanje dozvoljeno odpisom preuzv. gosp. bana od 30. XI.
1914. br. 8487 Pr.


Prof. Fran Kesterčanek Dr. A. Petračić


R. Fischbach.
Različite vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju
od 1. svibnja do 15. prosinca 1914.


I. U ime članarine I. razreda te upisnine uplatiše :
Agić pl. Oskar 10 K, Abramović Ante 12 K, Biskup Ferdo 10 K,