DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 462 —


III.
Neku hrastovu drvnu sastojinu želimo na panju putem dražbe
unovčiti. Valja izračunati iskličnu cijenu.


Drvnu gromadu izmjerili smo stablimično. Glede svakog pojedinog
stabla procijenili smo i duljinu za tehničko drvo sposobnog
dijela stabla. Uspjeh izmjere obavljene na licu mjesta naći će kandidat
na priležećem procjenbenom listu*. Poslije ispunjenja praznih stupaca,
ima se izračunati i po sortimentima razlučiti unovčit se imajuća drvna
gromada. Svotnik rezultata ima se tako sastaviti, da se iz istog bude
mogao tok računa ustanoviti. Ima se takodjer i tehničko drvo potanko
izračunati.


Kubični sadržaj tvorivog drva valja razvrstano u 3 debljinska
razreda potanko izkazati. Ovi su slijedeći:


I. deblj. razred od 25 cm sred. promjera do 30 cm sred. promjera
III. „ , „ 41 „ „ „ naprijed.
Kod ustanovljenja srednjih promjera ima se uzeti mjerodavnim
oblik oborenih pokusnih stabala (Vidi procjenbeni list). Izmjera pokusnih
stabala proteže se samo na jedan dio stabla tako, da kubični
sadržaj vrha i granja ne može ni sačinjavati predmet računa. Odpadak
izradbe, privlačenja i t. d. može kandidat po vlastitoj uvidjavnosti
uzeti.


Jedinstvene cijene:


1. za tehničko drvo po m3
I. II. III.
debljinskog razreda :
10 K. 20 K. 30 K.
2. za ogrijevno drvo po prostornom metru 2 K.
K izpitu je bilo pripušteno 13 kandidata izmedju kojih je pristupilo
12. Diplomu dobilo je 11, po imenu: Vladimir Ciganović,
Bela Csurilla, Dragutin Graef, Eugen Héml, Elemer Kalmâr, Alfred
Kasper, Ladislav Kiss, Stjepan Kanâts, Ivan Lauge, Ivan Sallak,
Adonis Tili.


Nagrada. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo,
podijelila je Iliji Vrkljanu kbroj 52. iz Pazarišta 50 kruna u ime nagrade
za odgojenu i brižno čuvanu šnmicu na Kršu.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar,


listu i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke 5-0 K ;


b) za prevode 35 K; i


c) za prepisane stvari 2´0 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti,


u koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukov


nom i jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili ve


oma malo ispravljati, na predlog urednika društvenoga časopisa po


društvenom upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


* Vidi skrižaljku na str. 463.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Duljina (m) za tehničko drvo sposobnog dijela
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 68     <-- 68 -->        PDF

- 464 -


Dopisi uredničtva.


1. Mnoga gg. članovi običavaju urgirati dostavu Š. 1. Neka izvole
uvažiti, da list nemože u sadanjim prilikama redovito izlaziti jer
je mnogo slagara mobilizovano, pa tiskara nemože svima narucbama
pravovremeno udovoljiti. Osim toga je često i poštanski promet
spriječen, pa urednictvo nemože dobiti na vrijeme razjašnjenja na
članke, a s toga ih nemože ni dati pravodobno u tisak.
Radi takovih prilika smanjili su i mnogi vanjski listovi svoj
objam, pak će se, ostanu li prilike ovakove i nadalje, morati smanjiti
i objam Š. 1. i izdavati dvobroji.


2. Terminologija. Umoljavamo gg. članove da prigodom
lugarskih sastanaka razpitivaju za hrvatske izraze šumarskih nazivlja
prema sada dotiskanim njemačkim podatcima za terminologiju, da
ih pobilježe, te da ih pošalju ovom uredničtvu, kad ih dovoljno sakupe.
O obradbi sakupljenog materijala odlučit će se onda, kada ga
bude dovoljno sakupljeno.
3. Naše lugare zanimalo bi znati, kako su prošli ovogodišnji
lugarski izpiti i kakova su pitanja na njima stavljana bila, a zanimalo
bi ih znati i nazore gg. izpitivača o tom, koje su se prednosti odnosno
mane pokazale kod ovogodišnjih kandidata, te kojima se uplivima
napredak ili nazadak u izobrazbi kandidata mora pripisati. Lugarske
pomoćnike pako, koji još izpita nemaju, zanimali bi savjeti
izpitivača. što bi bilo poželjno da lugar sve znade i koji bi način
bio najpodesniji, da lugar postigne u dotičnom pravcu nuždnu teoretičnu
i praktičnu izobrazbu.
Umoljavamo s toga gg. izpitivače, da u L. V. glede toga priobće
svoja opažanja. .


Sadržaj. Strana


Uzgoj masiine na istočnim obalama Jadranskoga mora. Napisao Marko
Marčić, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli (Nastavak) 399—428
Prilog terminologiji i nomenklaturi podkornjaka Piše Dr. Aug. Langhoffer
429—431


Njekoliko riječi o izpravnom izzačunavanju cijene na panju. Za Erdészeti
Lapok godine 1914. napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor
Bartha, a za Š. 1. preveo dozvolom D. Polaček, kr. šum. savj. 431—437


Ekskurzija slušača kr. šum. akademije zagrebačke u slavonske šume.


Pišu A. Bogičević i Majnarić, absolv. šumarstva 438—453
Društvene vijesti: Podpore hrv.-slav. šumarskoga društva .... . 453
Različite vijesti: Zaklada za uzgoj djece drž šumarskih činovnika. —


Zaklada za uzgoj djece, šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji. — Šumarski državni izpit u Budimpešti. —
Nagrada ..´.... 453—463


Honoriranje članaka 462
Dopisi uredništva 464


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht Zagreb,