DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 453 Završujući
opis našega puta kroz glasovite slavonske hrastike,
na kojem putu smo naučili mnogo dobra i korisna za naš budući
život, držimo svojom ugodnom dužnosti zahvaliti se na ovom mjestu
visokoj kr. zem. vladi na podijeljenoj nam potpori, koja je omogućila ovu
toliko za nas korisnu ekskurziju. Isto tako u ime sviju kolega najljepše
se zahvaljujemo presv. gospodi vlastelinima grofu Draškoviću,
barunu Gutmannu i grofu Normannu valpovačkom na lijepom gostoprimstvu,
koje su nam svuda bogato izkazaii. Najljepša hvala njihovom
činovništvu kao gg. šum. nadzornicima Gjuri Cesariću i Rudolfu Kolibašu
i ostalo] i gg. šumarima, koji su nam za vrijeme ekskurzije nežaleći
truda mnogo pokazivali, svaku stvar razjasnili i tako upoznali
nas sa svojim u praksi Stečenim iskustvima jamačno sa živom željom
da naš budući rad — jer na mladjima svijet ostaje — bude na korist
lijepe zelene struke i na dobro mile nam domovine Hrvatske.


A.
Bogičević i Majnarić
absolv. šumarstva.
Društvene vijesti.


Podpore hrv.-slav. šumarskoga društva iz Kôrôskeny-eve
pripomoćne zaklade i iz društvene imovine dijeliti će se po običaju
i ove godine pred Božić


P. n. gg. članovi upozoruju se glede istih na natječaj u priloženom
Lug. Vj., kao i natječaj u zagreb. novinama.
Različite vijesti.


Zaklada za uzgoj djece drž. šumarskih činovnika. Izvadak
iz zapisnika o četvrtgodišnjoj sjednici upravnog odbora, održanoj dne


24. srpnja 1914. (Iz 17. svezka
Erdészeti lapok od godine 1914).
l/s


II. Čisti prihod godine 1913. i izračunavanje dijela
istog spadajućeg k temeljnoj glavnici.
a) Zbiljni primitci:
1. Unišli prinosi
K 76.043-88
2. Koristonosne glavnice
„ 18.252-07
Svota zbiljnih primitaka K 94.295-95
b) Zbiljni izdatci :


1. Rukovodni izdatci
K 1.132-57
2.
Razni izdatci „ 68-21
Svota zbiljnih izdataka K L200-78
Sravnivanje:
a) Svota zbiljnih primitaka K 94.295-95
b) Svota
zbiljnih izdataka „ 1.200 78
Čisti prihod (II.) K 93.095-17
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 454 —


Stanje zaklade koncem II. četvrta godine 1914.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- 455


I. Zaključni račun.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 456 —


III. Očevidnost temeljne glavnice:
1. Ostatak od godine 1912.
Prirast godine 1913. :
a) Obustavljene pripomoći podijeljene za školsku
godinu 1912/1913.
b) Obustavljene pripomoći podijeljene za školsku
godinu 1913/1914.


c) Naredbom ministarstva za poljodjelstvo broj
4461/1913. u ime utegnutih jamčevina predoznačeni
vrijednostni papiri


d) Dotiranje iz čistog prihoda:


1. Dobitak polučen kupovanjem vrijednostnih papira
2. Vs dio prihoda godine 1913. (II.)
Ostatak temeljne glavnice koncem god. 1913. (III.)
IV. Tekuće rukovanje:
Ostatak koncem godine 1913. (glasom I.)
Odbivši dio spadajući temeljnoj glavnici (glasom III).
Ostaje za tekuće rukovanje (IV.)


V. Očevidnost pripomoći:
K 241.979-38
730-—
390 —


40.000-—18-595 17


K 301.69455


K 419.254-55


„ 301694 55
K 117.560 —


a) Za školsku godinu 1912/1913. podijeljene pripomoći:


b) Za školsku godinu 1913/1914. podijeljene pripomoći:


1. Zaostatak koncem godine 1912. .... .2. Na to je izplaćeno do konca kolovoza godine
1913. - K 41.840 —
K 42.570-—
3. Obustavljeno glasom stavke III. a)
1—5 „
730-— „ 42.570 —
a) Zaostatak koncem god. 1913. —


1. Naredbom ministarstva za poljodjelstvo broj
76771/1913. podijeljeno K 66.900 —
2. Na račun toga izplaćeno do konca prosinca
god. 1913 K 23.450-—
3. Obustavljeno glasom stavke III. b)
1—2 „ 390-— „ 23.840-—
b) Zaostatatak koncem god. J913 K_ 43.060-—
a) i b) za]edno~ir 43..7—
c) Za školsku godinu 1914/1915. može se podijeliti
kao
pripomoći glasom II. K 74.500 —
Svota tekućeg rukovanja (V.—W.j~ K 117.560-—


Budapešta, 29. siječnja 1914.


Viktor H. Geyer v r.
kr. ug. šum.-rač. revident, računovodja zaklade.
Na temelju odredbe gospodina kr. ug. ministra za poljodjelstvo
broj 84253/1914. podijeljene su iz pripomoćne zaklade za uzgoj djece
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 457 —


drž. šumarskih činovnika za školsku godinu 1914/1915. slijedeće
podpore :


1. Sirotčadi bez roditelja:
4 po 500 K.
2. Udovicama:
a) Za 3 djece 2 po 1100 K, 1 po 1000 K.
b) Za 2 djece 7 po 800 K, 5 po 600 K.
c) Za 1 dijete 13 po 400 K, 8 po 300 K.


3. Činovnicima:
a) Za 3 djece 3 po 600 K, 8 po 500 K.
b) Za 2 djece 47 po 400 K, 5 po 300 K.
c) Za 1 dijete 126 po 200 K. Priopćio D. P.


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imala je glasom odpisa kr. zem.
vlade, odjela za unut. poslove od 12. lipnja 1914. broj 7421. u godini
1913. slijedeće prihode:


1. Na 0-2% pristojbama dostalaca prodanih
stabala, poduzetnika raznih radnja i dobava, te
zakupnika objekata imovnih općina i zemljištnih
zajednica 18853 K 57 fil.
2. Na kamatama temeljne glavnice :
a) 4% ugarska krunska renta
734 K + 734 K = 1468 K — fil.
b) 4V2°/o založnica hipotekarne
banke 423 K + 423 K = 846 K — fil.
c) 4:/2% založnica Prve hrvatske
štedionice 222 K 75 fil. +
222 K 75 fil. = 445 K 50 fil.


d) 4y20/0 zadužnice grada Zagreba
256 K 50 fil. 4- 542 K 25 fil. = 798 K 75 fil. 3558 K 25 fil.


3. Na kamatama uložnice kipotekarne banke
broj 1418. 758 K 71 fil. + 986 K 78 fil. .... 1745 K 49 fil.
4. Onaj višak, koji je prigodom
nabave zadužnica grada Zagreba
ostao neuporabljen (čl. 196) 12693 K 78 fil.
12644 K 25 fil. 49 K 53 fil.


5. Ostatak u gotovom prigodom
izvučenja i nabave nove4V2%
vinkulirane založnice Prve hrvatske
štedionice br. 3157 na 200 K — fil.
odnosno br. 970. na 200 K za 192 K 10 fil. 7 K 90 fil.
Ukupno 24214 K 74 fil.
odbiv od gornjeg prihoda troškove
u godini 1913. čl. 179 122 K 52 fil.
čl. 204 21 K 76 fil. 144 K 28 fil.


ostaje čisti prihod ..... . 24070 K 46 fil.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 458 —


Ovaj prihod koncem g. 1913. bio sadržan:


a) ostatak u gotovom 123 K 55 fil.


b) uložnica hipotekarne banke


broj 1418 35596 K 91 fil. 35720 K 46 fil.
odbiv pasivne tražbine po stanju od 31. prosinca
1913. sastojeće iz ne isplaćenih obroka doznačenih
podpora za 1913./1914. c 11650 K -- fil.
ostaje čistih kao gore 24070 K 46 fil.


Od ovoga prihoda odpada prema zakladnici :


I. Na podpore za godinu 1914./1915.
1. Polovica prihoda pod toč. 1. 9426 K 78 fil.
2. Svi kamati pod toč. 2. 3558 K 25 fil.
nakon odbitka izravnajućih kamata
od papira nabavljenih 5. kolovoza
1913. pod čl. 196 196 K 85 fil. 3361 K 40 fil.
3. Svi kamati pod toč. 3.- 1745 K 49 fil.
ukupno 14533 K 67 fil.
odbiv režijske troškove sa 144 K 28 fil.
ostaje za podpore 14389 K 39 fil.
ili okruglo 14300 K — fil.


II. Na temeljnu glavnicu:
1. Razlika polučena zaokruženjem tangente
za podpore sa 89 K 39 fil.
2. Polovica prihoda pod toč. 1. 9426 K 79 fil.
3. Naknada troška izravnajućih kamata od
nabavljenih papira 196 K 85 fil.
4. Sav prihod pod toč. 4. i 5. 49 K 53 fil. +
7 K 90 fil. 57 K 43 fil.
ukupno ~rv ~ 9770´..46 fil.
Na podpore odpadajućih 14300 K — fil.
i na temeljnu glavnicu 9770 K 46 fil.
daje ukupni čisti prihod 24070 K 46 fil.


Prema tomu imao se je iznos od 14300 K slovi : četrnaest hiljada
tri stotine kruna temeljem § 6. alinenje 2. rečene zakladnice
razdijeliti u ime podpora za školsku godinu 1914./15. dočim iznos
od 9770 K 46 f. slovi : devet hiljada sedam stotina sedamdeset
kruna 46 fil. je pripao zakladnoj glavnici, te će za njega kr. hrv.slav.
zem. blagajna nabaviti vrijednostne papire.


Sveukupna imovina ove zaklade sastojala je kako je to jur u
prošastncm broju Š. 1. na str. 393. javljeno bilo iz 125.096 K 91 fil.
uloženih u vrijednostnim papirima i 123 K 55 fil. u gotovom novcu,
koji iznosi su pohranjeni kod kr. hrv.-slav. zem. blagajne u Zagrebu.


Da se podijeli za podpore u godini 1914./15. odredjeni iznos
razpisan je bio po predsjedničtvu zaklade natječaj, te je odnosno
povjerenstvo dne 3. VIII. podpore podijelilo i o tom sastavilo slijedeći
zapisnik:
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 459 —


Zapisnik spisan u šumar, odsjeku kr. zemalj. vlade, odjela za>
narodno gospodarstvo u Zagrebu dne 3. kolovoza 1914.


P. P.
Predmet
jest uslijed poziva predsjedničtva zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 17. srpnja 1914. br.


42. razdjeljenje podpora u smislu zakladnice spomenute zaklade,
odobrene naredbom kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 10. V.
1907. br. 17785.
Nakon što je izvjestitelj kr. zem. šumar. nadz. II. razr. B. Kosović
povjerenstvu izvijestio, da je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove odpisom od 12. lipnja 1914. br. 7421. priobčila, da je
prošaste godine bio čisti prihod zaklade 24070 K. 46 fil. od česa
odpada na pribitak k temeljnoj glavnici 9770 K. 46 fil. a preostaje
za razdijeliti za podpore u god. 1914/15. 14300 slovima četrnaest
hiljada tristotine kruna, zatim, da je glasom uručbenog zapisnika
uslijed raspisanog natječaja od 16. VI. 1914. broj 1., prispjelo u
svemu 74 podneska sa 98 molitelja, od kojih ali samo 93 pravo na
podporu imadu, bude pr.stupljeno k razdjeljenjurazpoloživesvote od
14300 K. prema propisima zakladnice.


Uvaživ imućtvene okolnosti i prihode roditelja, zatim udovičko
stanje, broj neobskrbljene djece, propise glede uzgojnine po kojima
se za 2 djece uzgojnina ne dobiva, zatim napredak u naucima i postignutu
ocjenu u vladanju itd. razdijelilo je povjerenstvo razpoložive
podpore onako, kako je to u izkazu naznačeno, koji izkaz prileži
te čini sastavni dio ovog zapisnika.


Kod učenika, koji se nisu odlučili, gdje će svoje nauke nastaviti,
stavljena je opazka, da se imadu glede toga očitovati, kod učenika
koji nisu udovoljili ili kod kojih se nije moglo prosuditi, da
li su udovoljili, stavljena je u izkazu opazka, da im se podpora podjeljuje
samo uvjetno, ako u smislu zakladnice do prvog propisanog
roka udovolje, odnosno, dok se ne dobije od nadležne oblasti izvještaj,
da li su udovoljili.


Primjećuje se, da je povjerenstvo kod dijelenja ovih podpora
opazilo njeke manjkavosti zakladnice, koje bi trebalo bolje jasnoće
radi izpraviti, odnosno naredbom raztumačiti i to :


1. Tako je § 6. zakladnice propisano, da se imade od razpo2/.
s
l/8


loživih sredstva dopitati muškarcima a učenicama.


Iz popisa svih molitelja vidi se, da je mužkaraca molilo 45 a


ženskih 48 a osim toga, da su djeca udovica i manje imućnih upravo


ženska djeca i još k tome sa puno boljim napredkom nego što su


mužkarci, koji izuzam malo iznimaka imadu vrlo slabe svjedočbe.


Pošto bi dijeljenje po tom ključu bilo obzirom i na druge pro


pise zakladnice nemoguće, to je povjerenstvo od tog pravila odu


stalo, buduć se ni prošastih godina povjerenstva tog pravila nisu


držala.


2. Po § 8. imadu djeca činovnika krajiških imovnih obćina
prednost pred ostalima. Ta ustanova je nejasna, jer nije naznačeno,.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 460 —


da li oni imadu tu prednost bezuvjetno ili samo u slučaju kad
su dva molitelja podjednaka, da imade prednost molitelj, koji je
dijete činovnika imov. občine.


Povjerenstvo je dotičnoj ustanovi dalo potonji smisao, jer bi se
inače po prvo spomenutom smislu morala dati i vrlo dobro stojećima
činovnicima imov. občina ako oni imadu prednost pred ostalima,
dočim bi najveće sirote ostalih kategorija činovnika
ostale bez podpore, ako bi molitelja iz kategorije
činov. im. obć. bilo dovoljno, da im se podijeli sva
raz polo živ a svota.


3. U § 2. zakladnice nije jasna ustanova, koje kategorije činovnici
im. občina imadu pravo na podpore, jer je navedeno, da
imadu pravo djeca činovnika im. obćina, dočim je za druge jasno
rečeno, da imadu pravo djeca šumarski h činovnika.
Povjerenstvo je stajalo na stanovištu, da ovo pravilo vrijedi i
za činovnike imov. obćina i to s toga, što sama zaklada nosi naslov
„za uzgoj djece šumarski h činovnika, zatim, da su u tom smislu
doneseni i zaključci zastupstva imov. obćina, kojima na osnutak zaklade
pristaju te konačno, što se iz tumačenja pod toč. D. zakladnice
vidi, da se imalo pred očima nakanu osnovati zakladu za djecu
vani na šumarijama službujnći činovnika, dakle šumara, koji nemaju
u sjedištu škola. Toga radi je povjerenstvo izključilo od podpora
djecu akcesista i dr. nešumarskih činovnika imov. obćiua, koji su za
podpore zamolili, jedino je uvažilo molbu gosp. činovnika brodske
imov. obćine Tomca radi toga, jer je njegovo dijete već odprvo
podporu iz te zaklade dobivalo.


4. Obzirom na to, što su izvjestnice o imućstvenom stanju roditelja
vrlo manjkave i nepouzdane za prosuditi potreb u podijeljenja
podpore, smatra povjerenstvo da bi bilo potrebno povjerljivim
načinom (putem zamj. vlad. povjerenika, šum. nadzornika itd.) ustanoviti
prave imućtvene prilike onih molitelja, koji su do sada
običavali podpore moliti, jer će se tako za veliki dio molitelja
dobiti bar donjekle pouzdani podatci, po kojima će se povjerenstvo
moći ravnati.
Konačno se primjećuje, da kv sjednici povjerenstva nije prispio
pravodobno obaviješteni član Škorić, jer neobće vlakovi iz Slavonije,
a toga radi je k. p. u sjednici povjerenstva prizvan u Zagrebu
se nalazeći član kr. zem. šum. nadzornik Kern.]


Zaključeno i podpisano.
A. Renne r Fischbac h A. Kern
Drag . Trotze r B. Kosović,
kao zamjenik
ujedno perovodja.
Tomučenice :
prigodom nadijeljeni su podporama slijedeći učenici i
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 461 —


Agić Zlata 150 K: Aue Štefica 250 K, Bek Božidar 200 K, Belamarić
Ljerka 400 K, Borošić Zvono 300 K, Brosig Viktor 350 K,
Bunata Vladimir 300 K, Ciganović Jelka 300 K, Crkvenac Dragica
200 K, Donadini Ulrich 200, Donadini Hermengilda 100 K, Erny
Zdenka 200 K, Fuksa Vladimir 200 K, Fusić Slava 100 K, Grozdanić
Nenad 200 K, Guči Zdenka 350 K, Guteša Jelka 300 K, Gvozdanović
pl. Eugen 200 K, Gvozdanović pl. Božo 200 K, Hajek Ana
150 K, Hajek Marija 150 K, Kolibaš Franjo 400 K, Koritić pl. Olga
200 K, Koritić pl. Milan 200 K, Kozjak Regina 250 K, Kozjak Hermina
250 K, Krišković Stanko 350 K, Lepušić Ivka 300 K, Lončarević
Gjuro 350 K, Majer Miroslav 200 K, Majnarić Ema 300 K,
Matic Aleksander 100 K, Matic Emil 100 K, Mihaljević pl. Emilija
350 K, Milutinović Vašo 200 K, Moćan Ljudevit 400 K, Odžić Ružica
300 K, Pere Zvono 200 K, Pleša Tonka 200 K, Popović Vjera
200 K, Popović Ozren 300 K, Prpić Berislav 150 K, Prstec Gjuro
300 K, Rukavina pl. Hermina 350 K, Sabljak Srećko 400 K, Solarić
Milan 200 K, Stojanovič Bogdana 200 K, Subotičanac Ivka 200 K,
Subotičanac Adolfina 200 K, Sutlić Šandor 200 K, Teklić pl. Alfonso
300 K, Teklić pl. Vera 200 K, Tomac Marijan 200 K, WeinerBlanka
200 K, Weiner Vlada 200 K, Vlahović Nikola 150 K, Vlahović Anica
150 K, Vranićar Nada 350 K, Žibrat Nikola 200 K i Žibrat Josip
200 K.


Šumarski državni izpit u Budapešti. U 11. svezku „Er
dészeti lapok" od god. 1914. priobćuje gospodin Zoltan Fekete, da
je ispit održan od 26. travnja do 3. svibnja 1914. pod predsjedanjem
ministarskog savjetnika Šandora Horvâtha uz sudjelovanje ministarskog
savjetnika, profesora visoke škole Eugena Vadaša, gradskog šumarnika
Gabora Tôrôka i profesora visoke škole Zoltana Feketea. Na
pismenom ispitu valjalo je riješiti slijedeća tri pitanja:


I.
Poznato je, da se nastojanje i uzgoj šume sastoji s jedne strane
iz uzdržavanja produktivnosti šumskog tla, a s druge strane iz
nastojanja i uzgoja drvne sastojine same.


Opišite, koji faktori ujedinjuju i na koji naćin one uvjete, koji
sami po sebi osjeguravaju produktivnost šumskog tla i koji se mogu
smatrati takovima, na koje može šumski gospodar u skladu sa ciljevima
gospodarstva uvjek uplivisati. Opišite nadalje, kakove se radnje
izvadjaju u svrhu uzgoja i nastojanja drvne sastojine; od njezinog začetka
do konačnog izrabljenja u onom šumskom1 gospodarstvu, u
kojem ste svoje praktično znanje stekli? Ako sadanji način ne držite
shodnim, uporaba kojih postupaka bila bi po Vašem mnijenju poželjna?


II.
U kakovim prilikama je opravdano, da šumoposjednik svoje
šumske proizvode ne samo u sirovom stanju, već izradjene, izpiljene
podvrgne prodaji?